เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานเชื้อเพลิง
- ขับรถตัก -ขับเคลนคีบไม้ -ขับรถบรรทุก 10 ล้อ -และสามารถดูแลระบบลำเลียงเชื้อเพลิงตลอดจนเครื่องจักรในไลน์ผลิตได้
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : (รายวัน)
เจ้าหน้าที่ BOILER
- ควบคุมการเดินเครื่อง BOILER - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร - รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องจักร
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายเดือน
เจ้าหน้าที่ TURBINE
- ควบคุมการเดินเครื่องของเครื่อง TURBINE - ตรวจสอบเครื่องจักร - ทำความสะอาดเครื่องจักร
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายเดือน
หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ
1.ควบคุมการปฏิบัติงานจัดเตรียมวัตถุดิบ 2.ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร 3.จัดทำรายงานการรับวัตถุดิบเข้าสต๊อกประจำวัน 4.อนุมัติการซ่อมรถ 5.สรุปรายงานและจัดทำรายงานประจำเดือน 6.จัดตารางกะ ดูแลการทำงาน ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรเครื่องกล
- ดำเนินการวางแผนงาน ในส่วนของระบบเครื่องจักร - จัดทำ BOQ ในการจัดซื้อหรือหาชิ้นส่วน รวมทั้งงานจ้างภายนอก - ตรวจสอบงานซ่อมหรือติดตั้งจากผู้รับเหมาภายนอกพร้อมทำเอกสารบรรยายสรุป - ควบคุม KPI ของแผนกซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รานเดือน
พนักงาน QAและQC
ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ และปฏิบัติตามคู่มือการทำงาน เพื่อให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย และมีคุณภาพตามที่กำหนด
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานรับและตรวจสอบวัตถุดิบ
1.รับและตรวจสอบวัตถุดิบทุกชนิด 2.บันทึกรายละเอียดการรับวัตถุดิบลงในเอกสาร 3.จัดทำบันทึกรายงานการประชุม 4.แจ้งสถานที่ลงวัตถุดิบให้ลูกค้าทราบ 5.เอกสารอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายวัน
เจ้าหน้าที่จัดหาไม้แปลง
1. ตรวจสอบขนาดไม้ในแปลงให้ได้ตามขนาดที่โรงงานต้องการตลอดจนการวางแผนงานในแปลงไม้แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น เครียร์ 2. ซื้อแปลงไม้จากชาวสวนให้บริษัทพร้อมประเมินราคาแปลงไม้เสนอผู้บริหาร 3.จัดหาไม้ท่อนเข้าในบริษัทตามเป้าที่บริษัทตั้งใว้ 4. ทำสัญญาซื้อ- ขายแปลงไม้ให้กับบริษัท
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (IQA) ( ไม่ระบุเพศ)
1 ดำเนินการตรวจสอบและกำกับการปฎิบัติของหน่วยงานภายในขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 2.ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแผนการตรวจสอบประจำปี 3.จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา 4.ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ 5.สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกกระบวนผลิตของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนที่กำหนด
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
ขับรถยกพาเลทไม้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วิศวกรเครื่องกล
- ดำเนินการวางแผนงาน - จัดทำ BOQ ในการจัดซื้อหรือหาชิ้นส่วน รวมทั้งงานจ้างภายนอก - ตรวจสอบงานซ่อมหรือที่ติดตั้งจากภายนอกพร้อมบรรยายสรุป -ควบคุมKPIของแผนกซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายเดือน
พนักงานธุรการ(พิการ)
-รับผิดชอบด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล และงานอื้นๆที่ได้รับหมอบหมาย มีบัตรประจำตัวคนพิการ
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ 4.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ 5. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเเละชีวะอนามัย
-ดูเเล ควบคุม เกี่ยวกับความปลอดภัย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย -ควบคุม ดูเเลเเละตรวจสอบสภาพเเวดล้อม อาชีวอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย -สุ่มตรวจสอบพนักงาาน เเละตรวจสอบเเอลกอฮอล์รวมถึงสารเสพติด -จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงาน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล - ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน - ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกั
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ
1.ควบคุมการปฏิบัติงานจัดเตรียมวัตถุดิบ 2.ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร 3.จัดทำรายงานการรับวัตถุดิบเข้าสต๊อกประจำวัน 4.อนุมัติการซ่อมรถ 5.สรุปรายงานและจัดทำรายงานประจำเดือน 6.จัดตารางกะ ดูแลการทำงาน ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
รับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
KEY PR และ ออก PO ในระบบสั่งซื้อ ขอราคา / เปรียบเทียบราคา จาก SUPPLIER ประสานงานกับหน่วยงานโครงการต่าง ๆ
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560