เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
โปรแกรมเมอร์
รับผิดชอบงาน IS ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
รองผู้จัดการสาขาตะกั่วป่า
ควบคุมดูแลเขตการขาย รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พังงา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเทคนิคและบริการซ่อม(สาขาสุราษฎร์ธานี)
ซ่อม ,บำรุงรักษา ,ให้บริการ กับลูกค้าในการซ่อมเครื่องทำความเย็นและเครื่องโพสต์มิกซ์ ของบริษัทฯ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sales Dispatcher
วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการกระจายสินค้า ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานหาดใหญ่)
ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ให้มีความพร้อมในการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Customer Supply Chain Manager(ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
จัดทำประมาณการขายร่วมกับลูกค้า ประสานงานเรื่องการสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในระดับการให้บริการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับลูกค้า จัดทำรายงานตามที่ลูกค้าร้องขอ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Trade Marketing Manager
วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อต่างๆในช่องทางโมเดิร์นเทรด ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างทีม Trade Marketing และ Key Account เพื่อผลักดันแผนการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหาดใหญ่
- ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมของเสียจากการผลิต , ลดความผิดพลาดจากการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้ - ควบคุมและวางแผนการผลิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) ม สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packing) และวัสดุสิ้นเปลือง (Engineer Stock) ให้ถูกต้องแม่นยำ - เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเรื่องคุณภาพ ของบริษัทฯ ดูแลและรับผิดชอบระบบคุณภาพ ISO9001: 2008 โดยตรงของโรงงาน - แก้ไขปัญหาต่างๆ ในขบวนการผลิตและป
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถรับ-ส่ง พนักงาน
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะทั้งรถส่วนกลางและรถบัส ตลอดจนดูแลรักษายานพาหนะเพื่อการให้บริการลูกค้าได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเทคนิคและบริการซ่อม(สาขาภูเก็ต)
ซ่อม ,บำรุงรักษา ,ให้บริการ กับลูกค้าในการซ่อมเครื่องทำความเย็นและเครื่องโพสต์มิกซ์ ของบริษัทฯ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถสำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ รวมถึงการเข้าทำการตรวจสอบ และจัดแบบฟอร์ม และรวบรวมเอกสารหลักฐาน สรุปสิ่งที่ตรวจพบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดทำร่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Key Account Manager (ฐานปฏิบัติงานสำนักงานกรุงเทพฯ)
• Manage M/T customer to achieve profitable sales target and KPIs • Manage and control DME investment • Co-develop customer annual business plan with ThaiNamthip and Coca-Cola Thailand while lead analysis and prepare monthly, quarterly, and annual business review with customer • Strengthen relationship with customer both at HQ and store level (Bangkok and south region) to ensure full customer plan implementation • Understand category review and strategy • Fully understand market and compet
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Trade Marketing Coordinator (ฐานปฏิบัติงานสำนักงานกรุงเทพฯ)
• Build Trade promotions plan • Manage and control DME investment • Co-ordinate with sales, brand, finance, marketing support, ThaiNamthip, and Coca-Cola to deliver the best output to meet company’s objectives and goals • Manage the business performance; volume, revenue, and distribution of key products • Develop strategies, tactical plans, trade promotions, and POSM for the channels in scope • Implement, monitor and control all programs & promotions done in stores. • Manage and control t
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sales Operation Assistant Manager
• Monitor and follow up the in-store execution of sales in Modern Trade customer. • Conduct frequent visit to Modern Trade customers (store level) and build good relationship with them. • Working closely together with customers and team to improve working efficiency. • Control and follow up sales promotion by coordinate with Trade Marketing team. • To ensues that sales equipment and point of sales material are sufficient to the requirement • Manage in-store inventory and ensure FIFO circul
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
รองผู้จัดการฝ่าย Cold Drink Equipment
บริหารงานในระดับฝ่าย นำโยบายบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย กำหนดแผนกการปฏิบัติงานและนำนวัตรกรรมใหม่ๆ เช่น Vending Machine, PET Recycle Machine และ Application อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและนำมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯสูงสุด และจัดทำงบประมาณการของฝ่าย ติดต่อประสานงาน วางแผนกการทำงานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา วินิจฉัยสั่งการ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน (สำนักงานหาดใหญ่)
ควบคุมและบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท ในการจัดทำกระแสเงินสดรับและจ่าย (Cash Flow) รายวัน – รายเดือน รายไตรมาส และ ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการบริหารงาน ควบคุมเงินรับจ่ายของบริษัทฯ ทางด้าน AP & AR ในระบบ SAP ควบคุม Bank Reconciliation ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องของข้อมูล และรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาพนักงานในสังกัดให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสังกัด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ต
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
มีหน้าที่สรรหา และประสานงานกับ suppliers (ผู้ขายสินค้า/บริการ) เพื่อขอเสนอราคา และต่อรองราคาสินค้า/บริการ ตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ให้ทันต่อความต้องการ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างได้ (จัดซื้ออุปกรณ์ด้านช่าง)
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560