เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช
ควบคุมดูแลเขตการขาย รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย(สาขากระบี่)
นำเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานช่างก่อสร้าง
รับผิดชอบงานก่อสร้าง เช่น งานสี งานไม้ งานปูน ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
รองผู้จัดการสาขาภูเก็ต
ประสานงานขาย ควบคุมยอดขายในเขตการขายที่รับผิดชอบ
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Trade Marketing Manager
วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อต่างๆในช่องทางโมเดิร์นเทรด ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างทีม Trade Marketing และ Key Account เพื่อผลักดันแผนการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหาดใหญ่
- ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมของเสียจากการผลิต , ลดความผิดพลาดจากการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้ - ควบคุมและวางแผนการผลิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) ม สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packing) และวัสดุสิ้นเปลือง (Engineer Stock) ให้ถูกต้องแม่นยำ - เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเรื่องคุณภาพ ของบริษัทฯ ดูแลและรับผิดชอบระบบคุณภาพ ISO9001: 2008 โดยตรงของโรงงาน - แก้ไขปัญหาต่างๆ ในขบวนการผลิตและป
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Key Account Manager (ฐานปฏิบัติงานสำนักงานกรุงเทพฯ)
• Manage M/T customer to achieve profitable sales target and KPIs • Manage and control DME investment • Co-develop customer annual business plan with ThaiNamthip and Coca-Cola Thailand while lead analysis and prepare monthly, quarterly, and annual business review with customer • Strengthen relationship with customer both at HQ and store level (Bangkok and south region) to ensure full customer plan implementation • Understand category review and strategy • Fully understand market and compet
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Trade Marketing Coordinator (ฐานปฏิบัติงานสำนักงานกรุงเทพฯ)
• Build Trade promotions plan • Manage and control DME investment • Co-ordinate with sales, brand, finance, marketing support, ThaiNamthip, and Coca-Cola to deliver the best output to meet company’s objectives and goals • Manage the business performance; volume, revenue, and distribution of key products • Develop strategies, tactical plans, trade promotions, and POSM for the channels in scope • Implement, monitor and control all programs & promotions done in stores. • Manage and control t
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sales Operation Assistant Manager
• Monitor and follow up the in-store execution of sales in Modern Trade customer. • Conduct frequent visit to Modern Trade customers (store level) and build good relationship with them. • Working closely together with customers and team to improve working efficiency. • Control and follow up sales promotion by coordinate with Trade Marketing team. • To ensues that sales equipment and point of sales material are sufficient to the requirement • Manage in-store inventory and ensure FIFO circul
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
รองผู้จัดการฝ่าย Cold Drink Equipment
บริหารงานในระดับฝ่าย นำโยบายบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย กำหนดแผนกการปฏิบัติงานและนำนวัตรกรรมใหม่ๆ เช่น Vending Machine, PET Recycle Machine และ Application อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและนำมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯสูงสุด และจัดทำงบประมาณการของฝ่าย ติดต่อประสานงาน วางแผนกการทำงานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา วินิจฉัยสั่งการ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
มีหน้าที่สรรหา และประสานงานกับ suppliers (ผู้ขายสินค้า/บริการ) เพื่อขอเสนอราคา และต่อรองราคาสินค้า/บริการ ตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ให้ทันต่อความต้องการ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างได้ (จัดซื้ออุปกรณ์ด้านช่าง)
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Merchandising Supervisor
เป็นผู้มอบหมาย สั่งการ ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้าให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีการที่กำหนด , ตรวจเช็คและรายงานราคาสินค้า ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและรายงานกลับมายังต้นสังกัดเพื่อใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Commercial Finance Manager
1. จัดทำและวิเคราะห์กำไรของผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ เพื่อพิจารณาโอกาสในการขายและการทำกำไรสูงสุดของบริษัท 2. จัดทำและศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ (feasibility analysis) 3. วิเคราะห์ด้านการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆของบริษัท 4. ประสานงานและเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทางการเงินและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าหน่วยDeployment Planning
-การวางแผนปริมาณสินค้าเติมเต็มสต๊อกคงคลังแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการขาย -ควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supply Chain Assistant
- Gathers and interprets relevant data (costs, productivity, demand, etc.) - Provides analytical support for projects and proposals. - Identifies opportunities and implements actions to achieve efficiencies. - Coordinate across multiple divisions.
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยพนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
ให้การสนับสนุนงานขาย/บริการ จัดเรียงสินค้า จัดแช่จัดโชว์ ให้กับร้านค้า
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานไอที
ดูแลระบบ Server ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
21 เมษายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560