เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
โปรแกรมเมอร์
รับผิดชอบงาน IS ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Graphic designer
ออกแบบ พัฒนา ปรับ ตกแต่งสื่อ POSM สื่อรายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้ากับตลาดปัจจุบัน และสนองตอบให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้บริโภค และร้านค้าตามช่องทางการจำหน่ายทั้งในภาพรวม และเฉพาะพิเศษในบางพื้นที่ของสาขา และงานออกแบบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายบริษัท
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาภูเก็ต)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน)
สุ่มตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด พื้นที่ปฏิบัติงานจริง
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Trade Marketing Manager
วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อต่างๆในช่องทางโมเดิร์นเทรด ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างทีม Trade Marketing และ Key Account เพื่อผลักดันแผนการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหาดใหญ่
- ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมของเสียจากการผลิต , ลดความผิดพลาดจากการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้ - ควบคุมและวางแผนการผลิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) ม สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packing) และวัสดุสิ้นเปลือง (Engineer Stock) ให้ถูกต้องแม่นยำ - เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเรื่องคุณภาพ ของบริษัทฯ ดูแลและรับผิดชอบระบบคุณภาพ ISO9001: 2008 โดยตรงของโรงงาน - แก้ไขปัญหาต่างๆ ในขบวนการผลิตและป
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sales Operation Assistant Manager
• Monitor and follow up the in-store execution of sales in Modern Trade customer. • Conduct frequent visit to Modern Trade customers (store level) and build good relationship with them. • Working closely together with customers and team to improve working efficiency. • Control and follow up sales promotion by coordinate with Trade Marketing team. • To ensues that sales equipment and point of sales material are sufficient to the requirement • Manage in-store inventory and ensure FIFO circul
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Merchandising Supervisor
เป็นผู้มอบหมาย สั่งการ ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้าให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีการที่กำหนด , ตรวจเช็คและรายงานราคาสินค้า ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและรายงานกลับมายังต้นสังกัดเพื่อใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Commercial Finance Manager
1. จัดทำและวิเคราะห์กำไรของผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ เพื่อพิจารณาโอกาสในการขายและการทำกำไรสูงสุดของบริษัท 2. จัดทำและศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ (feasibility analysis) 3. วิเคราะห์ด้านการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆของบริษัท 4. ประสานงานและเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทางการเงินและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าหน่วยDeployment Planning
-การวางแผนปริมาณสินค้าเติมเต็มสต๊อกคงคลังแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการขาย -ควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supply Chain Assistant
- Gathers and interprets relevant data (costs, productivity, demand, etc.) - Provides analytical support for projects and proposals. - Identifies opportunities and implements actions to achieve efficiencies. - Coordinate across multiple divisions.
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยพนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
ให้การสนับสนุนงานขาย/บริการ จัดเรียงสินค้า จัดแช่จัดโชว์ ให้กับร้านค้า
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานไอที
ดูแลระบบ Server ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่การตลาด
ตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก และแบบอาร์ตเวิร์คผลิตภัณฑ์ ออกสำรวจตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปและจัดทำรายงานรายการส่งเสริมการขายได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Demand Planner
วางแผนประมาณการความต้องการสินค้าของลูกค้าในทุกช่องทางการขาย วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประมาณการขาย และวิเคราะห์เทรนความต้องการสินค้า ตลอดทั้งฤดูกาลของสินค้าเพื่อสะท้อนภาพความต้องการของลูกค้าเป็นรายปี รายเดือน และรายสัปดาห์
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Customer Supply Chain
ดูแลออเดอร์ของลูกค้าเพื่อที่จะสนับสนุนสินค้าให้ได้ตามความต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุการขาดส่งสินค้า หาแนวทางการป้องกันพร้อมทั้งจัดทำรายงานเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือนพร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sales Manager (พื้นที่ชุมพร หลังสวน ระนอง)
ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านค้าส่งรายใหญ่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าเยี่ยมร้านค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและรายการส่งเสริมการขาย สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับร้านค้า พร้อมทั้งประเมินธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของร้านค้าและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสทางการค้าและรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมเพื่อสร้างและกระตุ้นยอดขาย ตาม KPI ที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้สิน และประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผู้เสนอผู้บังคับบัญชา
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560