เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานจัดเรียงสินค้า (ชลบุรี , สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา,หัวหิน,ภูเก็ต)
•จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย วางป้ายราคาในร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าตามแนวทางที่กำหนด • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทหรือ Key A/C จัดขึ้น • ตรวจสอบราคาปลีกวางจำหน่ายในแต่ละช่องทาง และสต็อกสินค้าของแต่ละห้างฯทุกสัปดาห์รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง • เป็นตัวแทนบริษัทในการรักษาคุณภาพของบริษัทในห้างต่างๆ ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้กับองค์กร •งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 6   เงินเดือน : negotiable
พนักงานขับรถผู้บริหาร (แถวสุขุมวิท)
- ขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย - ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ - เวลาปฏิบัติงาน 8.30 - 17.00 น. - บ้านพักผู้บริหารอยู่แถวสุขุมวิท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ** หมายเหตุ : ก่อนเวลา 8.30 และหลังช่วงเวลา 17.00 น. บริษัทจะคิดค่าทำงานล่วงเวลาตามเวลาการทำงานจริง หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณชญานิน เบอร์โทร 02-785-5171 , 092-261-5334 อีเมล : chayanin.k@thaibev.com
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 12,000
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพีซี [PC Admin]
- ตรวจสอบ ตลอดจนป้อนข้อมูล - ดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน - ประสานงานด้านต่างๆ ให้กับทีม PC / Merchandiser ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำสรุปรายงานประจำสัปดาห์ - พื้นที่จัดเรียงสินค้า - จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน - สินค้าหมดอายุ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยหัวหน้าทีมพีซี (พื้นที่ชลบุรี / ห้างแม็คโคร กรุงเทพ)
ดูแลและประสานงานด้านการปฎิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า(Merchandiser) แต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งตรวจเยี่ยมร้านค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานจัดเรียง เขตพื้นที่ชลบุรี 1 ตำแหน่ง / เขตพื้นที่กรุงเทพ (ดูแลห้าง Makro) 1 ตำแหน่ง
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/อาวุโส - สารสนเทศ
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 3. จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ 4. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมของระบบงานที่ตรวจสอบ 5. จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าทีมตรวจส
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่ขายเครดิต (ต่างจังหวัด)
- ขยายตลาดและขายสินค้าประเภทโออิชิในกลุ่มลูกค้าร้านค้าส่ง ในเขตจังหวัด และพื้นที่รับผิดชอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ห้างฯท้องถิ่น ยี่ปั่ว ร้านค้าส่ง เป็นต้น
12 ธันวาคม 2560
พนักงานกิจกรรมพิเศษ
1. ปฏิบัติงานด้านการจัดบริการเครื่องดื่มในงานต่างๆ 2. ปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมสินค้า และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมการออกบริการ 4. ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริม และอุปกรณ์ภาคสนาม 5. ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษา ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
- วางแผนงานจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม - ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน - ปฏิบัติงานด้านสำรวจพื้นที่ การจัดวาง และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม - ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ - ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานภาคสนาม
12 ธันวาคม 2560
หัวหน้าทีมเอเย่นต์
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมขายเอเย่นต์ในการกระจายสินค้าและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิดในร้านค้าของเอเย่นต์ และซับเอเย่นต์ตามแนวทางแผนการตลาด ของแต่ละสินค้าตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : negotiable
ผู้จัดการเทรดมาร์เก็ตติ้ง - Event
กำหนดแนวทาง และวางแผนงานการส่งเสริมการขายในช่องทาง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในช่องทาง EVENT เพื่อสร้างภาพลักษณ์และผลักดันยอดขายสินค้า จัดทำงบประมาณที่นำไปบริหารช่องทางการขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารสิทธิประโยชน์ในงาน EVENT ต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
ผู้ช่วยผู้จัดการจังหวัดขายเอเย่นต์
1. ขายสินค้าของบริษัททั้งหมด ผ่านซับเอเย่นต์ตามเป้าหมายที่กำหนดของสินค้าแต่ละชนิด 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันยอดขายรวมทั้งร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจให้กับซับเอเยนต์ในพื้นที่ 3. กำกับดูแลการขนส่งสินค้าให้ซับเอเย่นต์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าเบียร์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการRotate สต๊อกตามระบบ FIFO อย่างเคร่งครัด 4. วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด 5. รายงานปัญหาในการบริหารซับเอเยนต์ในพื้น
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า (ขับรถส่งของ)
- จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมรับคืนภาชนะบรรจุตามจำนวน - ดูแลหมุนเวียนสต๊อกสินค้า จัดเรียงสินค้าในตู้แช่ - เปิดใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/เงินสด/คูปอง ตรวจนับและส่งมอบให้ จนท.การเงิน ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนด - จัดทำรายงานการจัดส่งประจำวัน และบันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการสำนักงานโมเดิร์นเทรด - บริหารลูกค้า (Group Key Account Manager)
ร่วมวางแผนและรับผิดชอบเป้าหมายการขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมเป้าหมายการขายสินค้าทั้งเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ในช่องทางร้านค้าทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย hypermarket , supermarket และ convenience store การเตรียมและกำหนดแผนธุรกิจของงานขายที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ทั้งแบบระยะยาว (3-5 ปี) และแบบระยะสั้น (1-3 ปี) และติดตามทีมงานให้สามารถนำแผนงานที่ได้จัดเตรียมไว้ไปปฏิบัติและวัดผลประเมินเพื่อปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ถ้ามี) เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
หัวหน้าทีมขายออนเทรด
1. วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด 2. กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่กำหนดโดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจน เพื่อประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ 4. สร้างความ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : negotiable
ผู้ช่วยผู้จัดการออนเทรด
1. กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขาย และส่งเสริมการขายช่องทาง ON TRADE ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ผู้จัดการออนเทรดกำหนด 2. กำหนดวางแผนกรอบการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละทีม และกำกับดูแลให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ 3. กำกับดูแลแผนการเยี่ยมและรายงานการเยี่ยมร้านค้าของทีม ON TRADE ให้เป็นระบบ รวมทั้งตรวจสอบและดูแล การปฏิบัติงานให้บรรลุตามรูปแบบที่กำหนด 4. วางแผนการกระจายสินค้าและสื่อ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตระยะเวลาที่กำหนด
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : negotiable
หัวหน้าทีมออนเทรด - ร้านค้าพรีเมี่ยม
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีม On Trade ในการกระจายสินค้าและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิด ในร้านค้า On Tradeตามแนวทางแผนการตลาด ของแต่ละสินค้าด้วยการเน้นปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 4   เงินเดือน : negotiable
ผู้จัดการจังหวัดออนเทรด
1. นำแผนงานส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดที่ฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้งกำหนดไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถผลักดันยอดขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัทในช่องทาง ON TRADE โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ตราสินค้าตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้ากำหนด 2. กำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำกิจกรรมและการกระจายสินค้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในสายงาน 3. ติดตาม รวบรวม ประเมินผลและวิเคราะห์ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทาง ON TRADE เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
ผู้ช่วยผู้จัดการภาค - กลุ่มงานออนเทรด
1. วางแผนงาน และร่วมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงควบคุมงบประมาณของงานในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ในภาคการตลาดที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 2. ร่วมวางแผนงานส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดกับทีมงานฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้ง เพื่อสามารถผลักดันยอดขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัทในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ตราสินค้าตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้ากำหนด 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้าออนเทรดสำคัญๆ (5-10 อันดับแรก) ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : negotiable
ผู้จัดการออนเทรดร้านค้าพรีเมี่ยมประจำภาค (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
1. วางแผนงาน และร่วมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงควบคุมงบประมาณของงานในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ในภาคการตลาดที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 2. ร่วมวางแผนงานส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดกับทีมงานฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้ง เพื่อสามารถผลักดันยอดขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัทในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ตราสินค้าตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้ากำหนด 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้าออนเทรดสำคัญๆ (5-10 อันดับแรก) ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เก็ตติ้งอาวุโส - Channel
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายตามแต่ละชนิดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เช่น Chang Classic, Chang Export/Archa ตามผังของฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้ง-ออฟเทรด
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560