หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการจัดพนักงานส่งเสริมลงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารช่องทางจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ของแต่ละAccount ตรวจสอบแผนกิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมของห้างฯที่มีพนักงานส่งเสริมหรือไม่มีให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้และตรวจสอบงานด้านการจัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ดูแลและประสานงานด้านการปฎิบัติงานของพนักงาน พีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้า ในห้าง แต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งตรวจเยี่ยมร้านค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียง ด่วน!! เขตพื้นที่ขอนแก่น , ฉะเชิงเทรา , พิษณุโลก , สุรินทร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 3. จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ 4. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมของระบบงานที่ตรวจสอบ 5. จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. ปฏิบัติงานด้านการจัดบริการเครื่องดื่มในงานต่างๆ 2. ปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมสินค้า และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมการออกบริการ 4. ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริม และอุปกรณ์ภาคสนาม 5. ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษา ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- วางแผนงานจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม - ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน - ปฏิบัติงานด้านสำรวจพื้นที่ การจัดวาง และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม - ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ - ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานภาคสนาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กำหนดแนวทาง และวางแผนงานการส่งเสริมการขายในช่องทาง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในช่องทาง EVENT เพื่อสร้างภาพลักษณ์และผลักดันยอดขายสินค้า จัดทำงบประมาณที่นำไปบริหารช่องทางการขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารสิทธิประโยชน์ในงาน EVENT ต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ขับรถ บริการจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้ลูกค้า กลุ่ม บ้าน สำนักงาน โรงงาน ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ร่วมวางแผนและรับผิดชอบเป้าหมายการขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมเป้าหมายการขายสินค้าทั้งเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ในช่องทางร้านค้าทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย hypermarket , supermarket และ convenience store การเตรียมและกำหนดแผนธุรกิจของงานขายที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ทั้งแบบระยะยาว (3-5 ปี) และแบบระยะสั้น (1-3 ปี) และติดตามทีมงานให้สามารถนำแผนงานที่ได้จัดเตรียมไว้ไปปฏิบัติและวัดผลประเมินเพื่อปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ถ้ามี) เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีม On Trade ในการกระจายสินค้าและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิด ในร้านค้า On Tradeตามแนวทางแผนการตลาด ของแต่ละสินค้าด้วยการเน้นปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. นำแผนงานส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดที่ฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้งกำหนดไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถผลักดันยอดขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัทในช่องทาง ON TRADE โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ตราสินค้าตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้ากำหนด 2. กำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำกิจกรรมและการกระจายสินค้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในสายงาน 3. ติดตาม รวบรวม ประเมินผลและวิเคราะห์ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทาง ON TRADE เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา และกำหนดแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. วางแผนงาน และร่วมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงควบคุมงบประมาณของงานในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ในภาคการตลาดที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 2. ร่วมวางแผนงานส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดกับทีมงานฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้ง เพื่อสามารถผลักดันยอดขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัทในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ตราสินค้าตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้ากำหนด 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้าออนเทรดสำคัญๆ (5-10 อันดับแรก) ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. วางแผนงาน และร่วมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงควบคุมงบประมาณของงานในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ในภาคการตลาดที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 2. ร่วมวางแผนงานส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดกับทีมงานฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้ง เพื่อสามารถผลักดันยอดขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัทในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ตราสินค้าตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้ากำหนด 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้าออนเทรดสำคัญๆ (5-10 อันดับแรก) ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายตามแต่ละชนิดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เช่น Chang Classic, Chang Export/Archa ตามผังของฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้ง-ออฟเทรด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้าและบริษัท รวมทั้งสรุปยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบการขาย และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าของบริษัทตามนโยบายสินค้าของแต่ละประเภท ในร้านค้า On Trade ในเขตพื้นที่การขาย โดยเน้นการกระจายสินค้า ส่งเสริมการขายและทำกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นปัจจัยกระตุ้นการขาย QDVP3
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย EVENT ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการกระตุ้นการรับรู้ตราสินค้า รวมทั้งการดำเนินการสื่อสารข่าวสารกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความผูกพันของคนในพื้นที่ต่อตราสินค้า และจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงรายงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคู่แข่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว และสต็อก เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ทำงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในส่วนของ สโตร์อีเว้นท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จัดทำอาร์ทเวิร์ค ออกแบบงานศิลป์ ป้าย ติดตั้ง ตกแต่งสถานที่ ในงานกิจกรรม EVENT รวมทั้งงานฟังก์ชั่นต่างๆ ตามแนวทางกิจกรรมการตลาด ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เก็บรักษา เครื่องและอุปกรณ์เบียร์สด ในงาน EVENT รวมทั้งงานฟังก์ชั่นต่างๆ ตามแนวทางกิจกรรมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เก็บรักษา เครื่องและอุปกรณ์เบียร์สด ในร้านค้า ON TRADE รวมทั้งงานฟังก์ชั่นต่างๆ ตามแนวทางกิจกรรมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย ON TRADE ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 77 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+