เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
โปรแกรมเมอร์ ( สมุทรสาคร / ลพบุรี )
- เขียนและพัฒนาโปรแกรม ( PHP , Net ) - ดูแลและพัฒนาระบบ Network - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า ( เช็คเกอร์ ) ด่วน
1.ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา 2.ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ 3.เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริการทั่วไป (ประจำสมุทรสาคร) ด่วน!!!
- ทำความสะอาดสินค้าและจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ตรวจเช็คสินค้าก่อนขึ้นรถ-ลงรถและจัดเตรียม เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถ - งานบริการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น ติดรถส่งของ
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( ลพบุรี / สมุทรสาคร )
- วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและรองรับการแข่งขันในอนาคตได้ - กำกับดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลากรของหน่วยงานทั้งหมด ( 6 สาขา) - จัดทำแผนการพิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือนและกำกับดูแลการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสม - รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร - รับผิดชอบในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ (ให้คำแนะนำหัวหน้างาน พนักงาน และพิจารณาบทลงโทษ) - งานด้านอาคารสถานที่ (ซ่อมสร้าง) ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายน
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถ 6 ล้อเฮี๊ยบ
-ขับรถบรรทุกสินค้าไปส่งสินค้าตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย -มีความรู้เรื่องการดูแลรักษารถยนต์ -ดูแลรักษาและเตรียมรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถปิ๊คอัพ
1.ขับรถกระบะรับ-ส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายตามสถานที่ต่างๆภายใน กรุงเทพ-ปริมณฑล 2. ส่งสินค้าตามออเดอร์
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
sale project
- วางแผนเสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด - พัฒนาและผลักดันการเติมโตของยอดขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - บริหารจัดการฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)
มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานต่างๆ เช่น ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11000
หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำที่ลพบุรี)
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ 1. ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า 2. วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก 3. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าและวัตถุด
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
วิศวกรไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)
ด้านปฏิบัติการ 1. สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3. ควบคุมการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 5. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงาน
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17000
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำที่ลพบุรี)
- การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย - การออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย - การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ดูและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (เช่น ISO14001) - ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เทคโนโลยีสะอาด - มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายสิ่งแวดล้อม
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17000
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำที่ลพบุรี)
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11000
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ลพบุรี )
1.ควบคุมงาน / ดำเนินงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา / แก้ไขปัญหา / ซ่อมบำรงเครื่องจักรได้ 3.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน 4.ทำแผน PM / CHECK SHEET เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( สมุทรสาคร )
1.จัดสรรพื้นที่เก็บสินค้าให้สวยงาม เป็นระเบียบ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และจัดเก็บสินค้าในคลังได้อย่างมีระบบ 2.ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้านสินค้าและดูแลการเบิกจ่าย/เข้าออกของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อพัฒนา ทั้งในระยะสั้น/ยาว 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 5..วางแผน พัฒนาและบริหารบุคคลากรในคลังสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถเทเลอร์
ขับรถเทเลอร์ เคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการบริหาร
- ดูแลเอกสารสำคัญเกี่ยวกับแผนกธุรการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลลงระบบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
14 กรกฎาคม 2561
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560