เข้าระบบผู้สมัครงาน
Senior Sales Executive ประจำ รามคำแหง สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
เสนอขายสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือ เครื่อง Product Printing ให้กับโรงงาน / โรงพิมพ์ / โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯต่างชาติ หรือ หน่วยงานราชการ
19 มกราคม 2561
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำ ซอย ประชาสงเคราะห์ 23 เขตดินแดง สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
1. บริหารงานขายของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารทีมขายในแผนกให้มีประสิทธิภาพ 3. ร่วมกับฝ่ายการตลาดกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนับสนุนงานขาย 4. ร่วมกับฝ่ายสถาปัตยกรรมในการนำเสนอความเห็นในการพัฒนาแบบบ้าน 5. ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา พัฒนา ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา 6. มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับแรงกดดันได้ดี 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบโปรไฟร์งาน)
19 มกราคม 2561
รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำ ซอย ประชาสงเคราะห์ 23 เขตดินแดง สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
1. ดูแลการทำใบสำคัญจ่าย จัดการหนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำรายละเอียด ประกอบงบการเงิน ปิดงบการเงิน ปรับปรุงบัญชี 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสาร รายงานต่าง ๆ ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 และ การบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี 3. จัดทำงบการเงิน (งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด) 4. จัดทำ Bank Reconciliation กระทบยอดตามรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน และจัดทำงบการเงิน 5. จัดทำและดูแลเอกสารทางการเงิน ประกันสังคม เงินเดือนพนักงาน 6. ปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องแ
19 มกราคม 2561
รับด่วน ผู้จัดการร้าน ( สไตส์ยุโรป และ ไทย ) ประจำ เกาะพะงัน สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
- วางแผนการทำงานให้พนักงาน - วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ - บริการและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - เป็นตัวแทนเจ้าของร้านอาหาร - ตรวจสอบตัวเลข เข้า-ออก - กระตุ้นยอดขาย
19 มกราคม 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1    เงินเดือน : 25,000-35,000
ตำแหน่ง พยาบาล ประจำ ถ.สุขุมวิท 63(เอกมัย) สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ สามารถช่วยแพทย์ในการทำหัตการ และตรวจรักษา ตลอดจนให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์และ เครื่องมือเสริมความงามเบื้องต้น แก่ลูกค้าภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ ให้ IV , ทำหัตถการด้านต่างๆ งานบริการด้านต่างๆงานผู้ช่วยแพทย์ ให้คำแนะนำการดูแลคนไข้
19 มกราคม 2561
ตำแหน่ง โฟร์แมน ประจำ สุขาภิบาล 5 ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
ควบคุมการทำงานของช่าง ประสานงานกับช่าง และ คนงานเกี่ยวกับหน้างาน ทำงานด้านควบคุมการก่อสร้าง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่หน้างานได้
19 มกราคม 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 20,000
ตำแหน่ง office engineer ประจำ ซอย ประชาสงเคราะห์ 23 เขตดินแดง สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
1. จัดทำ BOQ เพื่อนำเสนอเจ้าของงาน ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและวัสดุในการทำงาน จัดทำ Shop drawing เพื่ออนุมัติก่อนเริ่มงาน 2. ถอดแบบ Clear Shop Dawing คิดงานเพิ่ม-ลด ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนงาน 4. ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานในโครงการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ
19 มกราคม 2561
Interior Design ประจำ ซอย ประชาสงเคราะห์ 23 เขตดินแดง
สามารถเขียนโปรแกรม 3D MAX, AUTOCAD, SKETCH UP, PHOTOSHOP ได้ดี มีความสามารถในการทำ Perspective Presentation ได้ดี มีความรับผิดชอบ และรักในการออกแบบ กล้านำเสนอIDEAใหม่ๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรายละเอียดในการออกแบบและการใช้งานจริง สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความยืดหยุ่น สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนดได้
19 มกราคม 2561
รับด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำ ภาคใต้ สนใจติดต่อ คุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็ค 081-3581900
รับผิดชอบด้านการดูแลลูกค้าในภาคใต้ นำเสนอขายสินค้าร่วมถึงให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มร้านแว่นตา เก็บข้อมูลและรายงานกลยุทธ์ของคู่แข่งทางการค้า ความต้องการของลูกค้า และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด รายงานการทำงานด้วยระบบตามที่บริษัทกำหนด งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-20,000
รับสมัครด่วน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประจำ ดินแดง ประชาสงเคราะห์ 23 สนใจติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
1. ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามนโยบาย ทันกำหนดระยะเวลา 2. จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 3. รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ Update ตลอดเวลา 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะงานที่กดดันได้ 6. สามารถเคลียร์แบบ เคลียร์สเปคสินค้า และสามารถประมาณราคาเบื้องต้นได้
19 มกราคม 2561
Sale โครงการ ประจำ เจริญกรุง 61 ใกล้ BTS ตากสิน ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
เข้าพบเพื่อเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างกับวิศวกรที่ไซต์งานก่อสร้าง เช่น ตามไซต์งานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หรืองานก่อสร้างรถไฟฟ้า และเข้าพบเพื่อเสนอสินค้ากับจัดซื้อของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำใบเสนอราคา ติดตามงาน และปิดการขายสินค้า
19 มกราคม 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-25000 ขึ้นกับประสบการณ์ และความสามารถ
เลขานุการ ผู้บริหาร ประจำ ช่องนนทรี ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
ดูแลงานเอกสารผู้บริหารทั้งหมด ดูแลตารางการประสานงานของทุกฝ่ายที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารแต่ละท่าน งานเลขาอื่นๆทั้งระบบ
19 มกราคม 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
นำเข้า-ส่งออกสินค้าต่างประเทศ ประจำ ช่องนนทรี ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
ควบคุมดูแลประสานงานทั้งระบบ การนำเข้าและส่งออกได้ เป็นอย่างดี ติดต่อศุลกากรเรื่องการขนส่งและรับ
19 มกราคม 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
ตำแหน่ง สถาปนิก ประจำ สุขาภิบาล 5 ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ็กกี้ 081-3581900
เคลียแบบ ถอดแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในได้ มีความรู้เกี่ยวกับงานวัสดุของตกแต่งภายในทั้งหมด หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่หน้างานได้
19 มกราคม 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000- 30,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560