เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างปรับฉีด (เครื่องฉีดพลาสติก)
1. ด้านการควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. ด้านการควบคุมการผลิต 3. ด้านการควบคุมเครื่องจักร
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 6   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่สรรหาและวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
- จัดทำและวิเคราะห์การขาด ลา มาสายของพนักงาน - สรรหาพนักงานใหม่ - เช็ค เวลาทำงาน ใบลา ใบ OT - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผลงาน
ช่างแม่พิมพ์ (พลาสติก)
1. งานแก้ไขเปลี่ยนแบบ/ออกแบบ 2. งานซ่อมแซม และเปลี่ยนพิมพ์ 3. งานบำรุงรักษาทั่วไป
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานควบคุมการผลิต (PC)
1. การควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. การควบคุมการผลิต 3. การดูแลการนำเข้าวัตถุดิบ 4. การดูแลเครื่องมืออุปกรณ์
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล)
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
จป.วิชาชีพ
1. รายงานเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานตามกฏหมายกำหนด 2. ตรวจสอบพื้นที่การทำงานในเรื่องความปลอดภัย 3. เสนอแนวทางในการลดอุบัติเหตุในการทำงาน 4. ตรวจสอบให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ตรวจนับสินค้าและเช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้า รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าจากคลังสินค้าและจัดสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้า เพื่อเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับพนักงานขับรถขนส่งที่จะส่งให้กับลูกค้า
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
จนท.บัญชี (สมุทรสาคร)
การให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงาน สโตร์
1. ด้านการรับเข้า 2. จัดเก็บสินค้าเข้าที่ได้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ 3. ด้านการเบิกจ่าย 4. ช่วยตรวจนับยอดคงเหลือคงคลัง
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC
1. รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 2. รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการทำงานของแต่ละหน่วยงาน 3. ตรวจติดตามภายในและสรุปรายงานการขอให้มีการป้องกัน / แก้ไข ( ใบ CAR ) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ระบบการทำงานเกิดคุณภาพมีมาตรฐานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC)
1. ด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ 2. ด้านการตรวจสอบกระบวนการผลิต 3. ด้านการสุ่มตัวอย่าง 4. ด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 5. ด้านการบันทึกผล
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานควบคุมคลังวัตุดิบ
- รับผิดชอบในการตรวจเช็ควัตถุดิบก่อนผสม - การบันทึกรหัสสินค้า และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานคลัง วัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิต
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
จนท.พัฒนาโลจิสติกส์
1. วางแผนการจัดส่ง 2. บริหารการจัดส่ง 3. พัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ ของแผนกจัดส่ง และหน่วยงานภายในแผนก
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่าง CNC
- รับผิดชอบในการเขียนแบบและควบคุมเครื่อง CNC สำหรับจัดทำบล็อกพิมพ์ทอง (sonid work) - ออกแบบ / ประกอบบล็อกสกรีนตัวอักษรตามความต้องการของลูกค้า
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานตรวจสอบความสูญเสีย
1. ดูแล ป้องกัน การสูญหาย/สูญเสีย ทรัพย์สินของบริษัท 2. ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3. ตรวจสอบ การเข้า - ออก ทั้งบุคคลภายในและภายนอก 4. ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและความเรียบร้อยของบริษัท 5. ตรวจสอบพื้นที่ควบคุมต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อดำเนินการวางแผนหามาตรการป้องกัน
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนง.ดูแลเบิกจ่ายบล็อค
จัดเก็บ-เบิกจ่ายบล็อคพิมพ์ทอง
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
จนท.ประสานงานการตลาด
- ประสานงานกับลูกค้า - ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ - จัดหาและจัดเตรียมการออกแสดงสินค้า - รายงานและสรุปข้อมูลการตลาด
25 เมษายน 2561
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560