เข้าระบบผู้สมัครงาน
QC Supervisor
- การจัดการควบคุมและติดตามการตรวจสอบสินค้า - การจัดการการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และเคมี - จัดทำเอกสารห้องปฎิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ควบคุมดูแลงานทดสอบทางจุลชีววิทยา/ เคมี เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ - ติดตามตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
ช่างกลโรงงาน
-ทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักร -ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รับผิดชอบงานการดูแลเครื่องจักรให้พร้อมการผลิต -ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด -รับผิดชอบงานสร้าง,ซ่อม ในฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบดูแลและรักษาความสะอาด เครื่องมือช่างและสถานที่ทำงานให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รับผิดชอบงานซ่อม,สร้าง ในฝ่ายซ่อมบำรุง
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Supervisor ฝ่ายขายโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
-ติดต่อและประสานงานขายกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ทำแผนการขายประจำปี -ติดตามผลการทำงานแต่ละไตรมาศ -ขยายกลุ่มลูกค้ารายใหม่
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Operator/คุมเครื่อง/ระบบฝ่ายผลิต
-จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับแผนการผลิต -ปฏิตามขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด -ดูแล และทำความสะอาด Line การผลิตให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ -ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรในสายการผลิตให้สะอาดและพร้อมใช้งาน
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พนักงานรายวัน
Production supervisor
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานตามคู่มือการทำงานฯ จัดทำแผนงานการผลิตผลิตภัณฑ์,วัตถุดิบ,ของเสีย ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดูแลควบคุมอัตรากำลังคนในกระบวนการผลิต จัดทำมาตรฐานการทำงานตามหลักสากล ฯลฯ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายประจำห้าง (PC) ด่วนมากที่สุด*****
แนะนำสินค้า และโปรโมชั่น จัดเรียบ และเติมสินค้าตามรูปแบบที่กำหนด ดูแลสต๊อคสินค้า การสั่งสินค้า ทำยอดขาย รายงานยอดขาย ดูแลความเรียบร้อยในบูธ ปรุงอาหาร ในห้างสรรพสินค้า
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 20   เงินเดือน : PC 310/วัน+OT+ค่าคอมมิชชั่น สำหรับหน่วยแทน ค่าแรง
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
ดูแลเครื่องจักร ทำ preventive manternance ดูแลอะไหล่เครื่องจักร ทำตารางการดูแลรักษาเครื่องรายวัน,เดือน,ปี ซ่อมเครื่องจักรได้
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการโรงงาน
*รับนโยบายขององค์กรมาทำการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กร *จัดทำงบประมาณประจำปี *ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ได้คุณภาพทั้งต้นทุน และเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด *ร่วมจัดทำระบบคุณภาพ GMP/HACCP และระบบงานอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด *งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
1.บริหารการพัฒนาระบบเอกสาร และการสอบเทียบเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานที่สนองต่อระบบประกันคุณภาพ 2.กำกับและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 3.วางแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนติดตามการแก้ไขป้องกัน สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4.วางแผนและประสานงานเ เพื่อรับการตรวจระบบคุณภาพจากลูกค้า เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจตามระบบมาตรฐานต่าง ๆ 5.ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข ป้องกัน ต่อข้อบกพร่องที่พบ หรือการดำเนินการตามทีได้เสนอต่อผู้ตรวจและผ่านความเป็นชอ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - สายงานหัวหิน
-รับผิดชอบในการขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท ที่ได้มีการจัดทำไว้แล้ว สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท และธุรกิจบริการอาหาร ที่มีมาตรฐานการจัดการ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ IT Technical
-ทำหน้าที่ดูแลระบบ IT ของบริษัทและ support ทางเทคนิค รู้เรื่องการ link server , แก้ไขงาน IT ที่ต้องใช้ใน ofiice ได้, รู้เรื่องการ set programe ที่จำเป็นในสำนักงาน, หากระบบมีปัญหาต้องอยู่แก้ไขจนกว่าจะเรียบร้อยได้ทุกเวลา
21 กรกฎาคม 2561
R&D Manager
1. ประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าตรงความต้องการของลูกค้า 2. ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ , วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการตลาด 3. วิเคราะห์จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด 4. จัดทำต้นทุนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่มีการพัฒนา ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ (กระบวนการผลิต, ความปลอดภั
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและSupplychain
ด้านงานคลังสินค้า *วางแผนการใช้พื้นที่ และจัดเก็บสินค้า ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ *บริหาร และตรวจสอบการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า ให้มีความถูกต้อง ถูกวิธี ครบถ้วน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า *บริหารจัดการเช็คสต๊อกประจำวัน ,ประจำเดือน, ไตรมาส,รายปี และบริการจัดการกับสินค้าใกล้หมดอายุที่ค้างอยู่ในคลังสินค้า ด้านงานจัดส่งสินค้า *กำกับดูแล คัดเลือก และบริหารงานจัดส่ง ทั้งการวางแผนและแก้ไขปัญหาการจัดส่ง ให้สินค้าถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ถูกที่ ถูกต้อง ทันเวลา และ ควบคุมต้นทุนได้อย่า
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
*สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาทำงาน และสงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป *พัฒนา ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ตลาดจนหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน *สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนักของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร เพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ *วางแผน กำกับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร *งานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
- จัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเอกสารคุณภาพของบริษัทตามข้อกำหนด - จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพประจำปี - ทำหน้าที่ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน พร้อมสรุปผลการตรวจ - วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกัน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ด้านการจัดการระบบคุณภาพ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
Marketinv Exeutive
*วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด *วางแผนและออกแบบคอนเท้นท์ให้กับบริษัท เพื่อเผยแพร่บนเว็ปไซต์และสื่อออนไลน์ ตามเวลาที่เหมาะสม *ติดตามแนวโน้มสภาวการณ์ตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาดและสร้างเทคนิคการส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท *ปฏิบัติตามแผนการตลาด ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้าคู่แข่งทางการตลาดและนำเสนอต่อผู้
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
Markiting Support หรือ ประสานงานการตลาด
*Support งานฝ่ายการตลาด ติดต่อประสานงานอย่างเข้าใจทั้งกับบุคคลภายนอกและภายในองค์กร *วิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลขได้ เพื่อนำมาวางแผนงานตลาด *มีความสนใจรอบรู้ ติดตามข่าวสาร สามารถหาข้อมูลการตลาดได้หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไน์ *ทำงานด้านเอกสารได้อย่างหลากหลายและมีความละเอียดรอบคอบ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560