เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถดับเพลิง (Fire truck driver )
ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิงและสนับสนุนงานฉีดทำความสะอาด รับผิดชอบดูแล ตรวจเช็ค บำรุงรักษารถดับเพลิง สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานและงานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ หรือนายจ้างมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล
-ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องกลในโรงงานผลิตไม้บอร์ด MDF -ดูแลซ่อมบำรุงระบบHydraulic และในระบบเครื่องอัดไม้ -ดูแลระบบ Pneumatic -บริหารงานในส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ดูแลรักษา, ตรวจซ่อม, ปรับปรุงและติดตั้งระบบเครื่องจักรกล -วางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (โรงไฟด่วน)
ซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไข บำรุงรักษาระบบเครื่องกลรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆภายใต้การควบคุมสั่งการโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดี
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Mechanical Maintenance Manager
รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาตรวจซ่อม ปรับปรุงและติดตั้งระบบเครื่องจักรกล เครื่องกลควบคุม สำหรับเครื่องจักร ภายใจและภายนอกโรงงาน
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บุคคลและประสานงานโรงงาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานต่าง ๆ ระหว่างพนักงานจีนกับพนักงานไทยในการสื่อสารและการสอนทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักรภายในบริษัท และวิธีการควบคุมดูแล ของแต่ละแผนก และจัดทำเอกสารการต่อใบขออนุญาตทำงาน สำหรับคนงานต่างด้าว ต่อวีซ่าและงานดูแลด้านที่พัก จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนงานต่างด้าวที่บริษัทดูแล ตลอดจนดูแลสวัสดิการของคนงานต่างด้าวอื่น ๆ รวมถึงงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planing Officer)
วางแผนการผลิต วางแผนการรับส่งสินค้า วางแผนการผลิต ตั้งแต่ได้รับ Order จนกระทั่งสินค้าได้ถูกผลิตครบกระบวนการ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!
รับผิดชอบการตั้งหนี้เจ้าหนี้ในประเทศ (PBE & PBM) ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปรับปรุงและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด บันทึกรายการใน JV บันทึกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกการรับ-จ่ายเงินบางส่วน ปิดบัญชีภาษีซื้อรวมทั้งปิดบัญชีเจ้าหนี้
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเครื่องกล/เครื่องกล PM
รับผิดชอบด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ซ่อมงาน spare part ,ซ่อมอะไหล่, Maintenance ประจำเดือน ประจำวัน และงานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญญา
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
คนพิการ ด่วน!!
- งานธุรการคีย์ ข้อมูล - งานทำความสะอาดในไลน์ผลิต หมายเหตุ : จะพิรารณาตามความเหมาะสม
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายลูกค้าจีน (บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด)
1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย 3. แจ้งแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. แจ้งแผนการขึ้นสินค้าให้บริษัขนส่ง 5. ควบคุมและตรวจเช็คความสอดคล้องตรงกันระหว่าง order จากฝ่ายขาย และส่วนงานวางแผนการผลิต 6. ทำรายงานการส่งออกประจำเดือนและค่าใช้จ่ายขนส่ง/จองเรือให้ผู้บังคับบัญชาและบริษัทรับทราบ 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 8. จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับผ่านพิธีการให้กับบริษัทฯชิปปิ้งเพื่อเดินพิธีการด่านศุลกากร 9.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า ด่วน!!!
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถ 10, 12 ล้อพ่วง
- ขับรถขนส่งไม้ท่อนและตอไม้ - ตรวจเช็ครถทุกวันก่อนการปฎิบัติงาน - ขับรถรับไม้ตามลานไม้ต่างๆ - ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าเที่ยว
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!(ประจำ บ.เอเชียนโอ๊ค)
รับผิดชอบการตั้งหนี้เจ้าหนี้ในประเทศ (PBE & PBM) ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปรับปรุงและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด บันทึกรายการใน JV บันทึกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกการรับ-จ่ายเงินบางส่วน ปิดบัญชีภาษีซื้อรวมทั้งปิดบัญชีเจ้าหนี้
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้
ปฎิบัติงาน ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประสานงานกับสมาชิกกลุ่มจัดการป่าสยาม ไฟเบอร์บอร์ด รวมถึงการรายงานผลการทำงานของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ การทำงานของคนงานในสวนยางพารา รวมถึงผู้รับเหมา ในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแปลงสวนป่า ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์บอร์ดตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560