เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าคลังสินค้า ด่วน!!!! (สาขาบางปิ้ง)
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า 3.พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.บริหารและพัฒนาบุคคลากรภายในคลังสินค้า 5.จัดเก็บสินค้าในหลังให้มีระบบ แบ่งงานและแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในคลังสินค้า 6.จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งตลอดจนมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ 7.กำหนดกฏระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 บาท ขึ้นไป
หัวหน้าคุมงานติดตั้ง / โฟร์แมน (สาย5)
เจ้าหน้าที่คุมไซร์งานติดตั้ง / ชั้นวางสินค้า ติดตั้งงานตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมดูงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถส่งสินค้า(รถกะบะ 1 /ขับรถสิบล้อ 1) สาย5
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯให้ลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 450-500
พนักงานขาย Sales (มีรถยนต์ส่วนตัว) สาย 5
เสนอขายสินค้าชั้นวางสินค้า , รถยก/รถลาก , สายพานลำเลียง , ตู้ไฟฟ้าให้กับฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ตามเขตพื้นที่ ๆได้รับมอบหมาย อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 13,000-20,000
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.การวางแผน และตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบได้ตรงกำหนดเวลาที่ ลูกค้าต้องการ 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามแผนการผลิต 3.บริหารการใช้บุคลากรตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.ดำเนินการแก้ไขความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นและป้องกันความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนติดตามผลและประเมินการแก้ไขและป้องกันให้สำเร็จลุล่วง 5.ควบคุม ดูแลระบบการผลิตของบริษัทให้เ
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบ (สาย5)
เขียนแบบออกแบบตัวสินค้าของบริษัทฯ เขียนแบบเสนอขายและเขียนแบบเพื่อการผลิต งานเกี่ยวกับเหล็ก/โลหะ เช่น รถยก,พาเลท,ตู้สวิทซ์บอร์ด,ชั้นวางสินค้า,รางไฟ,สายพานลำเลียง เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000-25,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สาย 5)
-รับใบสั่งซื้อ(PR) จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบใบขอซื้อ (PR) ที่มีการตรวจเช็คราคาเปรีบเทียบ -เปิดใบสั่งซื้อ PO เสนอเซ็นต์ -จัดทำทะเบียนผู้ขาย ,ประเมินผู้ขาย -ติดตามสินค้าที่เปิดใบสั่งซื้อ/ตรวจเช็คสินค้า -ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000
พนักงานคลังสินค้า (สาย5) ด่วน!!!
ตรวจเช็คสินค้าในคลัง และการเบิก-จ่ายวัตถุดิบในคลัง ตัดเหล็ก มีพื้นฐานด้านงานเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/ฝ่ายผลิตสายพานลำเลียง (CONVEYORS) สาย 5
1.วิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จ 2.กำหนดแผนงานด้านการตลาดและการขายผลิตภัณ์ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ 3.สำรวจ วิเคราะห์ช่องทางตลาด เพื่อกำหนดแนวทางด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ 4.บริหารผลงานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน มั่นใจ ต่อองค์กร 5.ประสานงานกับฝ่ายโรงงาน เพื่อกำหนดทิศทางด้านการตลาดและการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุด 6.บริหารฝ่ายงาน และพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและองค์กร 7.อื่นๆ ตามนโยบายบริหาร
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมรถยกไฟฟ้า/ช่างยนต์ (สาย 5)
- มีความรู้เรื่องงานไฟฟ้า - สามารถซ่อมรถยก/รถลากได้ - มีทักษะเรื่องการบำรุงรักษารถยก/รถลาก
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-14,000
ช่างซ่อมบำรุง (สาย 5)
งานซ่อมบำรุงภายใน มีความรู้เบื้องต้นงานซ่อมไฟฟ้า ,ประปา ,เดินสาย Lan ,เดินสายโทรศัพท์ ,บำรุงรักษาเครื่องจักร ,วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000-15,000
ผู้บริหารสายงานขายและการตลาด (ชั้นวางสินค้า) สาย5
1.กำหนดกลยุทธ์และแผนงานขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.กำกับดูแลฝ่ายขายทั้งหมด และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร 3.ทำการตลาดและเปิดตลาดลูกค้าใหม่ให้องค์กร เพื่อเพิ่มยอดขาย 4.บริหารความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด 5.บริหารจัดการกรอบงานขายทั้งหมด
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเอกสาร ISO สาย5
ควบคุมเกี่ยวกับเอกสาร ISO ให้อยู่ในระบบ , ลงบันทึกหลักฐานการควบคุมเอกสารภายใน/ภายนอกในระบบคุณภาพทุกประเภท ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ดูแลเอกสารในระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และทำการบันทึกข้อมูลKPIของทุกฝ่ายงานในบริษัทให้ MR และรวบรวมข้อมูลทั้้งหมดส่งเพื่อทบทวนฝ่ายบริหาร
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-15,000
เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร (พักอยู่ที่อ.บางพลี/เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ) ด่วน!!!
ขับรถรับส่งผู้บริหาร ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ/สมุทรสาคร และเขตพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล ทำงานนอกพื้นที่ได้ และตามคำสั่ง ทำงานนอกเวลาได้ (บ้านพักผู้บริหาร อยู่ที่Bigc บางพลี , วัดหลวงพ่อโต อ.บางพลี/เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ)ต้องการบุคลากรที่อาศัยอยู่แถว อ.บางพลี/เทพารักษ์ มี OT นอกเหนือเวลางานปกติ
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-15,000
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (สาย 5) ด่วนๆๆ
1.บริหารจัดการควบคุมแผนกคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 2.วางแผนและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 3.ควบคุม Stock และเก็นสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 5.ควบคุมดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-15000
เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เขียนแบบออกแบบตัวสินค้าของบริษัทฯ เขียนแบบเสนอขายและเขียนแบบเพื่อการผลิต งานเกี่ยวกับเหล็ก/โลหะ เช่น ชั้นวางสินค้า,รางไฟ,สายพานลำเลียง
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11000-15000
พนักงานขับรถ (สาย 5) ด่วน!!!
ขับรถ 4 ล้อส่งสินค้ากรุงเทพ และปริมณฑล
17 มีนาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 380 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560