เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
Sale Admin(ปฎิบัติงานที่พระราม 2)
-ดูแลเอกสารระบบ และเอกสารของฝ่ายขายทั้งหมด เช่น เอกสารในระบบ SAP ใบเบิกตัวอย่าง ในขออนุญาตนำของออกนอกบริษัทฯ -ประสานงานต่างๆระหว่างฝ่ายขายกับทางโรงงาน -ประสานงานกับลูกค้าในบางกรณี
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : xx,xxx
ผู้จัดการส่วนงานขาย - Sales Section Manager (Supervisor)
1. ควบคุมดูแลการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2. ควบคุมดูแลการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในการขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม 3. ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงาน เยี่ยมลูกค้า เพื่อการเสนอขาย การกระตุ้นยอดขาย หรือการให้บริการด้านอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท 4. วางแผน ควบคุมดูแลการเจรจาต่อรอง และเงื่อนไขในการขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 5. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานของฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้าทั้งหมด 2. ควบคุมและดูแลการจัดทำ KPI ของฝ่าย และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ KPI และขององค์กร 3. บริหารจัดการ และวางแผนการรับ และจ่ายวัตถุดิบให้เพียงพอและทันกับการผลิต 4. บริหารจัดการ และควบคุมการจัดเก็บสินค้า (FG, WIP, RM, PK)
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน (Costing Section Manager)
1. ควบคุม และดูแลการดำเนินงานของแผนกบัญชีต้นทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 2. ควบคุม และดูแลการจัดทำต้นทุนการผลิตของสินค้าทั้งหมดที่มีการผลิต 3. ควบคุม และดูแลการตรวจนับสต็อคสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบรอการผลิต และจัดทำรายงานส่งต่อผู้บริหาร 4. ตรวจสอบการรับสินค้าเข้าคลังผลิตและตรวจสอบให้ตรงตามจำนวนที่บันทึกเข้าระบบในแต่ละวัน 5. จัดทำรายการสรุปการผลิตสินค้าทั้งเดือน (Cost Sheet) พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล การเบิกใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าแรง จากรายงานใ
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โอเปอเรเตอร์)
1. ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ดูแลการรับ - ส่งเอกสาร ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา 3. รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอก ก่อนโอนให้ต้นสังกัดแต่ละฝ่าย 4. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น เปิด PR ใบสั่งซื้อ ใบเบิก เป็นต้น 5. เป็นศูนย์กลางในการเบิกจ่ายใบลา ใบยืนยันการทำงาน หรือการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ 6. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้ฝ่ายบรรลุ KPI ตามเป้าหมายองค์กร 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. รายงานการดำเนินงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 9. ป
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ (Reguratory Affairs Officer)
1. รับผิดชอบการดำเนินการเอกสาร ที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตนำเข้าและส่งออกประเทศต่าง ๆ 2. รับผิดชอบในการส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบตามความต้องการของคู่ค้า 3. ตรวจสอบโรงงานให้มีมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบ GMP และ HACCP หรือ ตามระบบคุณภาพอื่นๆ ของบริษัท 4. ตรวจสอบส่วนผสมของสูตรที่ออกใหม่ ไม่ให้มีสารที่เป็นอันตราย หรือสารที่เป็นข้อห้ามในการนำเข้าของบางประเทศ 5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Batch และตรวจสอบความถูกต้องของ Label สินค้าให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางการ รวมทั้งสูตรต่าง ๆ ที
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างไฟฟ้า (ประจำไลน์ผลิต)
1. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย รวมทั้งติดตั้งและสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง 3. จัดระบบและทำแผนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในความรับผิดชอบ 4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 13,000
ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Section Manager)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนงานผลิตให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายของบริษัท 2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการทำงาน 3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานผสม บรรจุ และรีทอร์ท 4. ควบคุมดูแล และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา 5. ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
QA, QC ประจำอัมพวา
ตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับน้ำผลไม้ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานเช็คเกอร์
1. ติดตามแผนการโหลดสินค้าประจำวัน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเตรียมโหลด 3. ตรวจสอบและบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโหลดสินค้า 4. ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 5. ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลประจำวัน 6. ตรวจสอบความสะอาดพื้รที่ปฎิบัติงาน 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
ขับรถโฟลคลิฟท์ในการขนย้ายสินค้า นำสินค้าขึ้นตู้
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9000ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560