เข้าระบบผู้สมัครงาน
เภสัชกร Fีull time /Part time เสาร์-อาทิตย์ ด่วนมาก!!
รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ , HA. , JCI. และกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
23 มิถุนายน 2561
พนักงานขับรถ ด่วนมาก
1 ส่งเอกสารต่างๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา ระหว่างโรงพยาบาล 2. รับส่งบุคลากรในองค์กรกรณี อบรม/ประชุม ต่าง ๆ 3. ใช้ยานพาหนะของโรงพยาบาลที่อยู่ในความดูแล 4. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 5. บริการรถลูกค้าที่ลานจอดรถ
23 มิถุนายน 2561
เวรเปล
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า บริการนำส่งผู้ป่วยไปในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล ติดตามไปกับรถพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
23 มิถุนายน 2561
นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบโดยตรงต่อการให้บริการทางรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี ได้แก่ เอกซเรย์ CT อัลตราซาวด์ โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วย การล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีเพื่อให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มเอกซเรย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการ
23 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อยา
จัดหาแหล่งผลิตหรือจำหน่าย ทำหน้าที่ในการต่อรองราคาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ติดตาม / ทบทวนผลการประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์
23 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่การเงินใน
- รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการคิดและรวบรวมค่ารักษาพยาบาล - ออกบิลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยและหรือบริษัทคู่สัญญา - ไม่ได้หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
23 มิถุนายน 2561
พยาบาลชำนาญการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ิอ
1. การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2. การดูแลผู้ป่วย 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4. การควบคุมสิ่งแวดล้อม 5. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 6. การวิจัย
23 มิถุนายน 2561
ผู้ชำนาญการบริหารความเสี่ยง
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ใบคำร้องเรียน 2. จัดเก็บเอกสารด้านวิชาการ 3. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
23 มิถุนายน 2561
พนักงานธุรการการตลาด
รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสาร การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การจัดทำรายงาน การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในแผนกและหน่วยงานอื่น ๆ และเบิกของใช้และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
23 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
1. วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขาย ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใต้งบประมาณที่กำหนด 2. กำหนดอัตราการเติบโตและเป้าหมายของส่วนในแต่ละปี 3. วางแผนอัตรากำลังและทรัพยากรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
23 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
1. ให้การต้อนรับและบริการผู้ป่วย/ผู้รับบริการตามมาตรฐาน GSB 2. ให้ข้อมูล สื่อสาร กับผู้ป่วย/ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3. คัดกรองผู้ป่วย/ผู้รับบริการเบื้องต้น ณ จุดแรกที่พบผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เพื่อส่งต่อไปยังจุดที่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการต้องการ
23 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
ให้การช่วยเหลือพยาบาล ในการเตรียมความพร้อม สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร การดูแลความสะอาดเรียบร้อย และดูแล ต้อนรับให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ
23 มิถุนายน 2561
พนักงานขับรถ ด่วนมาก
ขับรถรับส่งลูกค้า และพนักงานในองค์กร ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ
23 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยใน
ควบคุมดูแลบริหารงานทั้งภายในภายนอกและระหว่างแผนกให้เป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของส่วนการพยาบาล และโรงพยาบาล
23 มิถุนายน 2561
ผู้ชำนาญการบริหารความปลอดภัย
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน (Functional Responsibilities): 1. ประยุกต์และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 2. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการวางแผน นำสู่การปฏิบัติ ติดตาม ธำรงรักษาและพัฒนาระบบริหาร ความเสี่ยงและเป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 3. ประเมินและให้คำแนะนำแก่ทีมงานในการกำหนดแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความซับซ้อน หรือเป็น ความเสี่ยงหลักๆที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิ
23 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560