เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าหน่วยช่างซีมเมอร์
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต -เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร -สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
รายละเอียดงาน -เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี -วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน -สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2 -ระบบเมนไฟฟ้า , ตู้ MDB2 หม้อแปลงไฟฟ้า, SDB2 , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(MDB2,SDB) -ระบบไฟฟ้าภายในที่พักพนักงาน/ตู้ Load center -ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ , กล้องวงจรปิด ,ระบบเสียงตามสาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
วางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงาน ควบคุมและติดตามงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน งานมวลชลสัมพันธ์ งานประสานงานบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับโรงงาน งานควบคุมทางด้านระบบ Safety และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ INGREDIENT
รายละเอียดของงาน: -ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาส่วนประกอบการผลิต และจัดซื้อทั่วไป ให้เพียงพอและทันตามความต้องการของโรงงาน -ดำเนินติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน -จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ -ติดต่อประสานงานการจัดส่งสินค้า -จัดเก็บเอกสาร ติดต่อหาsupplierรายใหม่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อ -ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าบริษัท
เลขานุการ
รายละเอียดของงาน: - จัดวาระสรุปการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ทำการนัดหมาย และบันทึกรายงานการประชุม - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม และรับเรื่องเบื้องต้น - รวบรวมข้อมูลให้ผุ้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ -จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง - งานธุรการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ
รายละเอียดของงาน: -บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้าทั่วไป,อุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง,ส่วนประกอบการผลิตในประเทศและต่างประเทศ,Packagingบรรจุภัณฑ์,งานprojectต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ -วางแผนและควบคุม ดูแลการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าทั่วไป,อุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง,ส่วนประกอบการผลิตในประเทศและต่างประเทศ,Packagingบรรจุภัณฑ์,งานprojectต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการ -ควบคุมและวิเคราะห์และรับผิดชอบงบประมาณเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ -ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่าต่อเนื่อง
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าบริษัท
หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศและบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดของงาน: - ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาส่วนประกอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้ เพียงพอและทันตามความต้องการของโรงงาน - ควบคุมและดำเนินการติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและ เงื่อนไขการชำระเงิน - ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ - ติดตามและประสานงานการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำ มาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อตลอดเวลา - ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ร
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดของงาน: -วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ -กำหนดสูตรกระบวนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบ -ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จลุลวง ตามแผนการทดลอง -ศึกษามาตรฐานกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการจัดทำตัวอย่าง -ศึกษาสภาวะและอายุการจัดเก็บของสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตจริง
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
ซ่อมแซม - สร้าง อาคาร และอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในโรงงาน ตามใบแจ้งซ่อม
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 2.ทวนสอบการลงบันทึก การรายงานผลของฝ่ายผลิตในจุด CCP 3.พิจารณาระงับ อนุมัติตัดสินใจในด้านคุณภาพของสินค้าในกระบวนการ และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560