เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ QC.SEAMER
1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน 2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down 3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว 4. จัดทำรายงาน 5. ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าหน่วยช่างซีมเมอร์
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต -เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร -สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
รายละเอียดงาน -เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี -วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน -สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2 -ระบบเมนไฟฟ้า , ตู้ MDB2 หม้อแปลงไฟฟ้า, SDB2 , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(MDB2,SDB) -ระบบไฟฟ้าภายในที่พักพนักงาน/ตู้ Load center -ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ , กล้องวงจรปิด ,ระบบเสียงตามสาย
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
วางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงาน ควบคุมและติดตามงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน งานมวลชลสัมพันธ์ งานประสานงานบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับโรงงาน งานควบคุมทางด้านระบบ Safety และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เลขานุการ
รายละเอียดของงาน: - จัดวาระสรุปการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ทำการนัดหมาย และบันทึกรายงานการประชุม - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม และรับเรื่องเบื้องต้น - รวบรวมข้อมูลให้ผุ้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ -จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง - งานธุรการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศและบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดของงาน: - ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาส่วนประกอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้ เพียงพอและทันตามความต้องการของโรงงาน - ควบคุมและดำเนินการติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและ เงื่อนไขการชำระเงิน - ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ - ติดตามและประสานงานการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำ มาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อตลอดเวลา - ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ร
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
ซ่อมแซม - สร้าง อาคาร และอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในโรงงาน ตามใบแจ้งซ่อม
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้ 2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้า 3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
หัวหน้าหน่วยแรงงานสัมพันธ์
1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ 2.ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททั้งภายในและภายนอก 3.ดูแลควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ 4.ทำรายงานหรืองานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างกลึง
รับผิดชอบงานกลึง และงานซ่อมบำรุงอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560