หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภาคสนาม
1.ดำเนินการฝึกอบรมโปรแกรมการทำงาน ของบริษัทตามสาขาต่างๆ 2.วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำรูปแบบการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3.ติดตามประเมินผล สรุปรายงานการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี

อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท/ประสบการณ์
ผู้แทนขาย ( ปฏิบัติงานที่ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี )
1.ดูแลลูกค้างานโครงการและร้านค้าช่วง 2.บริหารงานขายให้ลูกค้าพึงพอใจ 3.นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆที่ขายในร้านค้าปลีกพร้อมปิดงานขาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สถิติ (ด่วนมาก!!!)
1.จัดทำเป้าหมายการขายและข้อมูลการขายของบริษัท 2.ทำการสรปุและคำนวนค่าคอมมิสชั้นการขาย ตามนโยบายของบริษัท 3.รวบรวมรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานทางบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเล่มรายงานผลประกอบการประจำเดือน 4.รวบรวมผลข้อมูล KPI เพื่อจัดทำรายงานสรุปผล KPI ประจำเดือน
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ Network Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
1.ดูแล ติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตาม Incident ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้เป็นปกติ 2.ควบคุม และทดสอบการติดตั้งระบบเครื่อข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานและรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ 4.บริหารจัดการ วิเคราะห์ระบบเครื่อข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานได้ และให้คำปรึกษาและความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายแก่ User 5.รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้รับทราบ 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สาขาอุบลราชธานี
กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร จัดทำโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง จัดทำโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการ ประสานงานกลางขององค์กร วางแผนและกำกับงานซ่อมบำรุง วางแผนและกำกับงานรักษาความปลอดภัย วางแผนและกำกับงานรักษาความสะอาด วางแผนและกำกับงานจัดภูมิทัศน์
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานสินเชื่อ
1.แจ้งหนี้ค่าสินค้า ให้กับลูกค้าเครดิต เพื่อการชำระสินค้า 2.เก็บเงินค้าสินค้าจากลูกค้าเครดิต 3.ตั้งหนี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สำนักงานใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี)
1.บริหารจัดการควบคุม/ตรวจสอบ กระบวนการทางบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการชิ๊ปปิ้ง (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้าจากต่างประเทศ 2.ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานกับหน่วยงานขนส่ง เพื่อการรับสินค้า และส่งมอบสินค้าไปยังสาขาต่างๆ
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประการณ์
เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์
1.วางแผน ควบคุม ดูแลการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท 2.ควบคุมดูแล การวางผังรายการใน TV หัวเชลล์ของทุกสาขา 3.ประสานงาน พร้อมกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทไปยังสาขาต่างๆ 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
พนักงานโปรแกรมเมอร์ (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.มีความรู้ และความสามารถใช้ฐานข้อมูล MS , SQL , MySQL , Oracle หรืออื่นๆ ได้ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผน 4.สามารถsupport และช่วย user แก้ปัญหาเมื่อ user ไม่เข้าใจหรือมี error ในระบบ 5.เขียนโปรแกรมต่างๆที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 60 งาน

1 2 3 4 5 6

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560