เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ โปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.ตรวจสอบ ติดตามการใช้งานโปรแกรมว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือไม่ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผนก 4.เขียนโปรแกรมต่างๆ ที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี)
1.วิเคราะห์ บริหาร จัดการ ควบคุม สอนงาน พัฒนา และดูแลทีมงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.กำหนดแผนการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนอแผนกำลังคน และโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของค้าปลีก 3.มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท 4.ติดตามความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า ของผลลัพธ์การทำงานของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาระบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.วางแผนการขายประจำวัน วางแผนการปรับเปลี่ยนสินค้ากระตุ้นยอดขาย และจัดทำขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดการทำงานเกี่ยวกับงานค้าป
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.จัดฝึกอบรมพนักงานโปรแกรมตามแผน 2.จัดทำคู่มือในการอบรมโปรแกรมต่างๆที่ได้รับผิดชอบ 3.ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับ Flow การทำงานให้กับพนักงาน 4.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง )
1. ดำเนินการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานระบบงาน/โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น 3. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน/โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นให้กับพนักงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อทำคู่มือและ Support หน้างาน 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานแคชเชียร์ / ผู้ช่วยแคชเชียร์ (ประจำดูโฮม สาขาบางบัวทอง)
1.สแกนสินค้าเก็บเงินค่าสินค้า 2.ออกใบกำกับภาษี 3.อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ประจำดูโฮม สาขาบางบัวทอง )
1.วิเคราะห์ บริหาร จัดการ ควบคุม สอนงาน พัฒนา และดูแลทีมงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท 3.ควบคุมดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ 4.ควบคุมดูแลพื้นที่ขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับในการขาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงาน PC (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1.เสนอขายสินค้า และให้บริหารกับลูกค้า 2.จัดเรียงสินค้าบนชั้นโชว์ 3.ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย 4.การันตีรายได้ 6 เดือนแรก รายได้เดือนละ 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขายสินค้า/PC (ประจำสาขารังสิต)
1.เสนอขายสินค้า และให้บริหารกับลูกค้า 2.จัดเรียงสินค้าบนชั้นโชว์ 3.ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี GL ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง
1.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 2.ประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการงานต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี,กรมสรรพากร,ธนาคาร 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ในการขอข้อมูล เพื่อซัพพอร์ต หน่วยงานภายนอก 4.ทำการเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานด้านบัญชี เพื่อใช้สำหรับการทำงานในปีถัดไป 5.บันทึกการปรับปรุงบัญชี ตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ 6.ตรวจสอบรายการ แบบยื่น/รายงาน ที่จะนำส่งหน่วยงานภายนอก
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงินการธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง
1.ประสานงานกับสถาบันการเงิน / หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ หนังสือค้ำประกัน การTrade Finance อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำประมาณการจ่ายเงินประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี 3.จัดเตรียมข้อมูล เพื่อ นำเสนอผู้บริหาร ในการอนุมัติ โอนเงินระหว่างธนาคาร ตามนโยบายของบริษัทฯ 4.ดำเนินการยืนยันยอดเงินคงเหลือ ภาระหนี้ และวงเงินคงเหลือกับธนาคารต่างๆ ที่บริษัททำธุรกรรมทางการเงิน 5.จัดทำรายงานประจำเดือน และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาดโปรโมชั่น ประจำสำนักงานใหญ่
1.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 2.จัดทำแผนส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ดำเนินการจัดหาการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการขายได้มีประสิทธิภาพและตามกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ 6.สามารถวิเคราะห์ติดตามและผลการทำงาน พร้อมสรุปผลจากภายในและภายนอก 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกการเงินการธนาคาร
บริหารจัดการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคารของบริษัทให้เป็นไปตามนโบบายที่กำหนด,ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
1.วางแผนระบบภาษีของบริษัท 2.บริหารจัดการด้านภาษีและกระบวนการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง 3.ประสานกับองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบภาษี 4.บริหารจัดการยอดคงเหลือทางภาษี 5.เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับองค์กร
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้แทนขาย( เฟอร์นิเจอร์)
1.ร่วมวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของแผนกขายสินเค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 2.ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขายกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ทุกสาขา 3.จัดทำรายงานยอดขายและกระตุ้นการขายสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผน 5.ลงพื้นที่พบประลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย 6.ให้คำปรึกษาแนะนำการขาย และความรู้เรื่องตัวสินค้าใหม่กับพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Android Developer (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนแอปพลิเคชัน บนAndriod 2.ร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาดีไซน์ ฟังก์ชันและ UI/UX ของแอปพลิเคชัน 3.ค้นหาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 4.พัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบหลังบ้าน เว็บไซด์ หรือ database
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
IOS Developer (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนแอปพลิเคชันบน IOS 2.ร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาดีไซน์ ฟังชั่น และUI/UX ของ แอปพลิเคชัน 3.debug แอปพลิเคชัน โดยการทดสอบและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด 4.ค้นหาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 5.พัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบหลังบ้าน เว็บไซด์ หรือ database
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ IT Help Desk
1.รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ 2.คอยตอบคำถาม ให้ข้อมูล คำแนะนำ และแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน 3.ส่งต่อปัญหาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์สให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำการแก้ไข พร้อมบันทึกการแก้ไขปัญหาในระบบ 4.สรุปรายงานการแก้ไขปัญหา นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.ศึกษา Flow การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม SAP ของแผนกที่รับผิดชอบ 2.จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมการทำงานให้สอดคล้องกับงาน 3.ถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ให้กับ User 4.ติดตาม ประเมินผลการทำงานของการใช้โปรแกรม ว่าเหมาะสม หรือสอดคล้องกับการทำงานหรือไม่ พร้อมทำการปรับปรุงแก้ไข 5.ให้คำปรึกษาและนำ การใช้โปรแกรมต่างให้กับ User 6.ทำงานร่วมกับทีม พัฒนาระบบ และโปรแกรมเมอร์ เพื่อปรับปรุงโปรแกรม ให้สอดคล้องกับการทำงานของแผนกต่างๆ
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีชุดจ่ายต่างประเทศ
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบ การจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงิน 2. ติดตามการรับสินค้าที่จ่ายเงินมัดจำไปก่อนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทำการหักล้างกับเงินมัดจำ 3. จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งหนี้ /การลดหนี้ในระบบ/และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ และผู้บริหาร 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เลขานุการ ( สายงานปฏิบัติการ )
1.ดูแลรับผิดชอบตารางการนัดหมายการทำงานด้านต่างๆ ของผู้ช่วยกรรมการสายงานปฏิบัตการ 2.อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3.ประสาน ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ผู้บริหารมอบหมาย 4.จัดทำรายงานสรุปการทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560