หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัดบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย ไปยังแผนกต่างๆ และช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2. เข้าร่วมทีม CPR เพื่อช่วยกู้ชีพให้กับผู้ป่วย 3. บริการขับรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยและญาติ พนักงาน ไปยังลานจอดรถ 4. บริการฉีดศพ 5. ให้ความร่วมมือและประสานงานที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 7. ปฏิบัติงานร่วมกันกับต่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. เข้าร่วมด้านวิชาการกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร 9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 10. ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO - HA
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 2. ทำหน้าที่หาและติดต่อผู้รับบริการรักษาพยาบาล เช่น บริษัทฯ คู่สัญญา , บริษัทประกันชีวิตต่างๆ , ลูกค้าทั่วไป เตรียมเอกสารสัญญาให้หัวหน้าแผนกพิจารณาและส่งสัญญาให้ผู้รับบริการพิจารณาในกรณีบริษัทฯ คู่สัญญา , บริษัทประกันชีวิต 3. กำหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ Product ต่างๆ หรือส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้า 4. จัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น งานสัมมนาและกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ 5. จัดทำส่งเสริมการขายโดยการนำ Product ต่างๆ ที่มีอยู่มาจัดทำ Package , Promotion ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดการเข้ามาใช้บริการ 6. ดูแลการจัดทำบัตรสมาชิกของโรงพยาบาลเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการ กำหนดรูปแบบบัตร กำหนดการให้ส่วนลดตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล การบันทึกข้อมูลลูกค้าบัตรสมาชิกลงในโปรแกรมโรงพยาบาล 7. รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้จากลูกค้าสัมพันธ์ บันทึกลงโปรแกรมและประมวลผลเสนอหัวหน้าแผนกการตลาด 8. ลงทะเบียน Complain ที่ได้รับ ติดต่อประสานงานกลับในเบื้องต้น จากนั้นพิมพ์เข้าระบบ RM ส่งให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบ เพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามหาแนวทางแก้ไข สรุปเสนอหัวหน้าแผนกการตลาด 9. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลงานที่ได้รับมอบหมายเสนอหัวหน้าแผนก 10. ร่วมกับหัวหน้าแผนกในการจัดทำแผนและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน 11. ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO - HA
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
ด้านการบริการ 1. ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที และดู Assignment พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ 2.ตรวจนับสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 3.รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง – รับเวร และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุกคนร่วมกับพยาบาล 4.ช่วยจัดเตรียม เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการรักษาของแพทย์ และตามความเหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ทันที 5.ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วย และช่วยทำ Treatment ต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาล 6.ช่วยรับผิดชอบติดตามบันทึกสัญญาณชีพ , INTAKE – OUTPUT และรายงานสิ่งผิดปกติของผู้ป่วย แก่ หัวหน้าแผนก หรือพยาบาล ให้รับทราบ และลงบันทึกให้ถูกต้อง 7.ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวก ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ ผู้ป่วยและญาติ 8.สำรอง และเตรียม Supply ให้มีเพียงพอ โดยช่วยจัดของใช้ต่างๆ ส่งอบ Gas , จัด Set ส่งนึ่ง 9.รับผิดชอบดูแลผ้าให้มีเพียงพอ 10.ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในแผนกให้สะดวก , สวยงาม และปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดีอยู่เสมอ 11.ช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในแผนก 12.แจ้งปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน แก่ หัวหน้าแผนก หรือพยาบาล 13.ช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน และผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 14.ช่วยกันประหยัด บำรุงรักษา ของใช้ต่างๆ ถ้าชำรุด เสียหาย ให้รายงาน 15.เข้าร่วมประชุม และอบรมตามนโยบายของโรงพยาบาล 16.ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO – HA
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1.1 ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมือ อุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มี ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ 1.2 จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้เครื่องกำเนิดรังสี และกำหนดค่าปริมาณรังสีที่เหมาะสม (Optimum Exposure Factor) ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด (Minimum Radiation Absorbed Dose) และภาพรังสีที่ได้มีคุณภาพดี 1.3 ถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วยระบบดิจิตอลอิมเมจจิง ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสม ปรับตั้งโปรแกรม เลือกพารามิเตอร์ (Parameter) ที่ทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดี ใช้งานระบบ PACS บันทึกภาพ เก็บข้อมูล และสามารถเรียกข้อมูลกลับมาดูใหม่ได้อย่างถูกต้อง 1.4 ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการ ขณะรับบริการ และหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 1.5 ร่วมกับรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย ได้แก่ การตรวจระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 1.6 ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่อให้รังสีแพทย์รายงานผล 1.7 ให้ความรู้ คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับงานด้านรังสีแก่ผู้ป่วยและผู้ติดต่อประสานงาน 1.8 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ( Radiation Safety Officer :RSO ) กรณีผ่านการสอบ ขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี้ 2.1 ช่วยในการสอนงาน การอบรมด้านวิธีการปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบัติงานด้านรังสี แก่ เจ้าหน้าที่ในแผนกให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย 2.2 ร่วมเสนองานด้านวิชาการในหน่วยงานและในโรงพยาบาล 2.3 ให้ความรู้และหลักการปฏิบัติงานด้านรังสีแก่เจ้าหน้าที่และวิชาชีพอื่นในโรงพยาบาล 2.4 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ ภายนอกโรงพยาบาล ปฏิบัติงานด้านบริหาร ดังนี้ 3.1 ตรวจสอบ จำนวน วันหมดอายุ และจัดเก็บสารทึบรังสี ( Contrast Media) และฟิล์มเอกซเรย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.2 ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานด้านรังสี ในกรณีหัวหน้าไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงาน 3.3 ร่วมในการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานของแผนก 4. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมคุณภาพ 4.1 จัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพ 4.2 ทำกิจกรรม 5 ส. 4.3 พัฒนากิจกรรมคุณภาพอื่นๆ ตามนโยบายโรงพยาบาล 5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที 2. รับฟังรายงานการส่งเวรและปัญหาต่างๆ ในเวรที่ผ่านมา 3. ตรวจสอบเอกสารการตรวจ Check สภาพรถและอุปกรณ์ภายในรถทุกคันก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน 4. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถพยาบาล (F-ERD-008) และใบขออนุญาตใช้รถยนต์บริษัท (F-SPD-001) ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด 5. จัดลำดับการใช้รถพยาบาลและรถยนต์บริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการยานพาหนะ 7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในแผนกเมื่อมีปัญหา แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในเวร 8. ออกรถรับ – ส่งผู้ป่วย หรือให้บริการอื่นๆ ในกรณีที่เป็นงานฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการให้บริการ 9. ลงบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1.รับเอกสารจากแผนกต่างๆและจัดส่งตามความต้องการของแผนกนั้นๆ เช่น ส่งทางไปรษณีย์ส่งบริษัท หรือหน่วยงานราชการต่างๆ 2.รับเอกสารวางบิลจากเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินนำส่งไปรษณีย์ บริษัท หรือหน่วยงานราชการต่างๆ 3.รับเช็คและเงินสดตามสถานที่ต่างๆ ที่หัวหน้าแผนกติดตามหนี้สินมอบหมายในแต่ละวัน และออกใบเสร็จรับเงิน 4.นำเช็คและเงินสดพร้อมสมุดใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินตรวจสอบในแต่ละวัน 5.รับใบนำฝากเช็ค และเงินสดจากหัวหน้าแผนกติดตามหนี้สิน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีโรงพยาบาล 6.นำสำเนาใบนำฝากส่งให้หัวหน้าแผนกติดตามหนี้สิน 7.ลงบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ส่งหัวหน้าแผนกติดตามหนี้สิน เซ็นรับรองการปฏิบัติงาน 8.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
-ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด -ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในความรับผิดชอบทุกคนก่อนปฏิบัติงาน -ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
-ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด -ติดตามผลการตรวจรักษา และอาการของผู้ป่วย รายงานแพทย์เมื่อผิดปกติ -ดูแล สำรวจ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อมอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
-ให้การพยาบาลผู้ป่วย เช่น ฉีดยาให้ IV Fluid ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน -ช่วยแพทย์ในการทำ Treatment ต่าง ๆ -ให้คำแนะนำผู้ป่วยหรือญาติที่มาติดต่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
สามารถทำงานเป็นช่างไม้กับสามารถซ่อมไฟ เดินไฟได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
-รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต -ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ป่วย -ทำสัญญารับสภาพหนี้ ในกรณีผู้ป่วยมีเงินไม่พอชำระค่ารักษาพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดินตรวจความเรียบร้อยภายในอาคาร จะแยกส่วนจากร.ป.ภ.ที่อยู่หน้าโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
รับส่งเอกสารให้แผนกบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
เป็นพยาบาลประจำ WARD 7 ดูแลผู้ป่วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
ดูแลต้นไม้ในเขตโรงพยาบาล รดน้ำ พรวนดินดูแลความเรียบร้อยของสวน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1.ติดตามและค้นหาผู้ป่วยประกันสังคม 25 โรคเรื้อรัง 2.ตรวจสอบข้อมูลในผนวก 5 ให้ครบถ้วน 3.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผู้ป่วยประกันสังคม 25 โรคเรื้อรัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
สื่อสารกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวยให้แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3. ควบคุมการเบิกจ่ายยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1. ดูแลทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำคัญภายในแผนก 2. ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่ห้องตรวจและบริเวณพื้นที่ต้อนรับผู้ป่วย 3. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การตรวจทางรังสีวินิจฉัย 4. ลงทะเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งในสมุดลงทะเบียนและในระบบคอมพิวเตอร์ 5. ลงทะเบียน DF ของรังสีแพทย์ 6. ช่วยนักรังสีและรังสีแพทย์ในการตรวจทางรังสีวินิจฉัยชนิดต่างๆ 7. ให้การดูแลและ รับ-ส่ง ผู้ป่วยที่มาใช้บริการทางรังสี 8. ทำการ Scan ภาพและผลการตรวจ Ultrasound ของแผนกสูติฯ เข้าในระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล 9. ตรวจสอบ จำนวน และวันหมดอายุของ Set อุปกรณ์สำคัญในการตรวจทางรังสี เพื่อส่งให้แผนก CMS 10. รับ–ส่ง ผ้าและ Set ที่ใช้งานแล้วหรือหมดอายุการใช้งาน 11. รับเบิกอุปกรณ์ต่างๆทั้งอุปกรณ์การตรวจทางรังสี ยา สารทึบรังสี ( Contrast Media) และอุปกรณ์- สำนักงานแผนกเอกซเรย์ 12. ตรวจสอบ จำนวน และวันหมดอายุของสารทึบรังสี ( Contrast Media) ฟิล์มเอกซเรย์ และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ของแผนก 13. ลงบันทึกยอดการใช้บริการของผู้ป่วย ทั้ง IPD และ OPD 14. ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานของแผนกเอกซเรย์ 15. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เช่น จัดเก็บตัวชี้วัด กิจกรรม 5ส. เป็นต้น 16. ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย (รังสีแพทย์,หัวหน้าแผนก,นักรังสีเทคนิค) 17. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO-HA
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3. ควบคุมการเบิกจ่ายยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+