เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-บางแค)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธีใช้บริการรถไฟฟ้า MRT • ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนวางแผนงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
• รับผิดชอบงานเอกสาร งานสารบรรณ การจัดหมวดหมู่ของเอกสารต่าง ๆ • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท • อำนวยการและประสานการจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุม • จัดทำบันทึกและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของหน่วยงาน • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กรกฎาคม 2561
ช่างเทคนิคอาคาร
-ดูแลสต็อก อุปกรณ์ อะไหล่ -บันทึกข้อมูลและรายงานประวัติการซ่อมบำรุง -ปฏิบัติหน้าที่การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา (CM&PM) อุปกรณ์ระบบอาคารและอาคาร สถานที่ ตามแผนงานทีกำหนด -ตรวจสอบบติดตาม ด้านการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงพื้นที่รอบ อาคารบริหารและโรงอาหาร ควบคุมปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาและผู้ให้บริการตามสัญญาบริการ และสนับสนุนการ จัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ -ดุแลความพร้อมของอุปกรณ์ระบบโสตฯ และอุกปรณ์อำนวยความสะดวกในห้องประชุม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ
• ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำการศึกษารายละเอียดในรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียบมข้อมูลพร้อมบทวิเคราะห์ของโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร • วางแผนและประสานงานเพื่อทำการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความต้องการให้กับผู้รับจ้าง ทำการจัดเลือกและเจรจากับผู้รับจ้าง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนาม
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังวัสดุ
• ตรวจรับอะไหล่ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้จากการจัดซื้อ • เก็บรักษาอะไหล่ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ในพื้นที่และสภาวะที่เหมาะสมภายในคลังวัสดุ • จ่ายอะไหล่ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์จากคลังวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง • ดำเนินการปฏิบัติงานภายในแผนกคลังวัสดุ ให้มีประสิทฺภาพ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กรกฎาคม 2561
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
• ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • ดำเนินงาน และสนับสนุนเกี่ยวกับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง จัดหา การเดินรถไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ จัดทำข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) ของระบบ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมปทานหรือผู้ว่าจ้าง • จัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคของระบบ สำหรับการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน • ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง เตรียม
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ ส่วนดำเนินการโครงการ
• สนับสนุนงานธุรการและกิจกรรมอื่นๆ ภายในส่วนดำเนินการโครงการ • ให้การสนับสนุนในการจัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินการทำจดหมายออก บันทึกภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท • ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์หลักสอง )
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ • ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง • ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 11 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (ประจำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน / เตาปูน-หัวลำโพง)
ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธีใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 200 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Programmer .net (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ • สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (System Analyst) • เฝ้าสังเกตุและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกร
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร
1.รับผิดชอบในการพัฒนาระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารด้านคุณภาพเพื่อให้บริษัทมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 2.รับผิดชอบในการจัดทำ และพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของทุกระดับในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการ ประเมินผล และทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง 3.จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้มีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทันต่อสถานการณ์
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Reliability), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้า - ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้า ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit) การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation) และงานซ
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง / เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า (MRT)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง • ดูแลการขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบํารุง ในอุโมงค์รถไฟฟ้า ควบคุมการทํางานของรถซ่อมบํารุง • ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบํารุง ขับรถไฟฟ้านําผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์ • ตรวจสอบงานซ่อมบํารุงตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลการนํารถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า • ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า MRT) • ปฏิบัติหน้าที่
19 กรกฎาคม 2561
วิศวกร ระบบรถไฟฟ้า และรถซ่อมบำรุง
1.สนับสนุนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุงและระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 2. สนับสนุนความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 3. สนับสนุนการบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ 4. สนับสนุนการดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 5. ให
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี***ด่วน!!! กิจกรรมนัดพบแรงงาน 19 ก.ค. 61 ณ กรมการจัดหางาน เขตดินแดง เวลา 08.30-16.00 น.***
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจําวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธีใช้บริการรถไฟฟ้า MRT • ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
-ปฏิบัติงานกิจกรรมสัมพันธ์ตามวาระต่าง ๆ ของบริษัท -ดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ เช่น การจัดเครื่องแบบพนักงานและจัดทำบัญชีควบคุมรายการ, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีของพนักงาน -ดูแลสภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานพร้อมจัดทำรายงานและแนวทางปรับปรุงเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานและสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันขึ้นปีใม
19 กรกฎาคม 2561
เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร
- รับผิดชอบจัดเก็บ/ จัดทำ เอกสารเข้าและออกจากฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร อย่างเป็นระบบ - จัดบันทึกการสั่งานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง - ประสานงาน ติดต่อ นัดหมาย หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมและ/ หรือรวบรวมข้อมูล ร่างสุนทรพจน์ ร่างเอกสารรายงาน จัดทำแผนงาน แผนภาพ ข้อมูลทางสถิติ รวมถึงการจัดวางข้อมูลต่างๆ ในสื่อการนำเสนอของฝายธุรกิจบัตรโดยสาร - จดบันทึกรายงานการประชุมของฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร และสนับสนุนงานธุรการที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจบ
19 กรกฎาคม 2561
วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
- ปฎิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Time Line) และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements Specification) ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements ) แผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัทฯ ที่จัดทำโดยส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน และส่งมอบข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจดังกล่าวให้กับส่วนวิศวกรรมโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการจัดทำ/ พัฒน
19 กรกฎาคม 2561
วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน
- ปฎิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ - ศึกษา/ จัดทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ธุรกิจบัตรโดยสาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน - จัดทำ/ ประปรุงข้อกำหนดทางธุรกิจ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจการชำระเงิน
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน
- ศึกษา/ จัดทำ/ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกิจบัตรโดยสาร/ ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำ/ ปรับปรุงโปรแกรมการประมาณการจำนวนผู้ใช้บริการ รายได้ และ/ หรืออื่นๆ ร่วมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน นัดหมายการประชุม จองห้องประชุม และการจดบันทึกรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการจัดทำรายงานประชุมและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้
19 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560