เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง) วันที่ 10-11 ต.ค. 61 เวลา 10.30-15.30 น. บริเวณชั้น 4 ซีคอนบางแค
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธีใช้บริการรถไฟฟ้า MRT • ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
21 กันยายน 2561
ช่างเทคนิค (Facility Technician) ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม (ปฎิบัติงาน พระราม 9)
1.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขของระบบน้ำ 2.ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ
• ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำการศึกษารายละเอียดในรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียบมข้อมูลพร้อมบทวิเคราะห์ของโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร • วางแผนและประสานงานเพื่อทำการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความต้องการให้กับผู้รับจ้าง ทำการจัดเลือกและเจรจากับผู้รับจ้าง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนาม
21 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนสถานี(สายสีน้ำเงิน)
- รับผิดชอบงานเอกสาร งานสารบรรณ การจัดหมวดหมู่ของเอกสารต่าง ๆ - อำนวยการและประสานการจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุม - จัดทำบันทึกและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของหน่วยงาน - รับผิดชอบงานออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆของส่วนสถานี - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งาน ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ • ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : XXXXX
วิศวกร ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม(สายสีม่วง) ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : XXXXX
วิศวกร ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน(สายสีม่วง) ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ • ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : XXXXX
เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์ซ่อมพระราม 9 )
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ • ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง • ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย
21 กันยายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประจำพระราม 9) รีบสมัครด่วน !!!!!
• ขับรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทและรถรับ-ส่งพนักงาน • สามารถขับรถและดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้ตลอดเวลา • รู้เส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาของผู้บริหารได้ในบางครั้ง • กรณีที่ต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
21 กันยายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท.
Programmer .net (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ • สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (System Analyst) • เฝ้าสังเกตุและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกร
21 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์ซ่อมคลองบางไผ่)
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ • ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง • ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย
21 กันยายน 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างเทคนิค ระบบน้ำ ด่วน!!!
•บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบสุขาภิบาลและระบบน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยยน้ำให้เป็นไปตามามมาตรฐาน •ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง •ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract) •บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
21 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Reliability), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้า - ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้า ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit) การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation) และงานซ
21 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง / เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า (MRT) ด่วนมาก!!
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง • ดูแลการขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบํารุง ในอุโมงค์รถไฟฟ้า ควบคุมการทํางานของรถซ่อมบํารุง • ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบํารุง ขับรถไฟฟ้านําผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์ • ตรวจสอบงานซ่อมบํารุงตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลการนํารถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า • ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า MRT) • ปฏิบัติหน้าที่
21 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
-ปฏิบัติงานกิจกรรมสัมพันธ์ตามวาระต่าง ๆ ของบริษัท -ดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ เช่น การจัดเครื่องแบบพนักงานและจัดทำบัญชีควบคุมรายการ, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีของพนักงาน -ดูแลสภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานพร้อมจัดทำรายงานและแนวทางปรับปรุงเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานและสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันขึ้นปีใม
21 กันยายน 2561
เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร
- รับผิดชอบจัดเก็บ/ จัดทำ เอกสารเข้าและออกจากฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร อย่างเป็นระบบ - จัดบันทึกการสั่งานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง - ประสานงาน ติดต่อ นัดหมาย หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมและ/ หรือรวบรวมข้อมูล ร่างสุนทรพจน์ ร่างเอกสารรายงาน จัดทำแผนงาน แผนภาพ ข้อมูลทางสถิติ รวมถึงการจัดวางข้อมูลต่างๆ ในสื่อการนำเสนอของฝายธุรกิจบัตรโดยสาร - จดบันทึกรายงานการประชุมของฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร และสนับสนุนงานธุรการที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจบ
21 กันยายน 2561
วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
- ปฎิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Time Line) และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements Specification) ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements ) แผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัทฯ ที่จัดทำโดยส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน และส่งมอบข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจดังกล่าวให้กับส่วนวิศวกรรมโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการจัดทำ/ พัฒน
21 กันยายน 2561
วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน
- ปฎิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ - ศึกษา/ จัดทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ธุรกิจบัตรโดยสาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน - จัดทำ/ ประปรุงข้อกำหนดทางธุรกิจ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจการชำระเงิน
21 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน
- ศึกษา/ จัดทำ/ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกิจบัตรโดยสาร/ ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำ/ ปรับปรุงโปรแกรมการประมาณการจำนวนผู้ใช้บริการ รายได้ และ/ หรืออื่นๆ ร่วมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน นัดหมายการประชุม จองห้องประชุม และการจดบันทึกรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการจัดทำรายงานประชุมและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้
21 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
- ศึกษา/ รวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล สำหรับประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน - จัดทำ/ ปรับปรุงข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement Specification) และ/ หรือเกณฑ์การประเมินความสำเร็จ (Guidelines for Evaluations or Evaluations Criteria) ของโครงการจัดทำ/ พัฒนา/ ปรับปรุงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Payment) และ/ หรือระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (ระบบ AFC) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับามอบหมาย - รวบร
21 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560