เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและยื่นแก่หน่วยงานราชการ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้งานของหน่วยสำเร็จลุล่วงด้วยดี - รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินให้มีความพร้อมสำหรับใช้งานอยู่ตลอดเวลา - ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบ การใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และมาตรฐานการทำงานที่ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
จัดซื้อต่างประเทศ (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!
- การจัดซื้อสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม - การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (นิคมพัฒนา ระยอง)
จัดฝึดอบรมสัมมนาภายในและภายนอก กิจกรรมพนักงาน บันทึกประวัติข้อมูลฝึกอบรม ประสานงานหน่วยงานราชการ ประสานงานบริษัทจัดฝึกอบรมสัมมนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่จัดส่งและคลังสินค้า (ระยอง)
1. รับของ - จ่ายของ 2. เขียน PR สั่งซื้อของ 3. ตรวจเช็คสต็อกสินค้า 4. งานด้านเอกสาร 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (นิคมพัฒนา ระยอง) ด่วน!
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องกล - ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รถบรรทุก 10 ล้อ 18 ล้อ รถโฟล์คลิฟท์ - ซ่อมบำรุงโอเวอร์เฮดเครน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก
18 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
ผู้จัดการแผนกบัญชี (พระราม2) ด่วน
ตรวจสอบความถูกต้องของการบัญทึกบัญชี กระทบยอดรายการบัญชี ปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชี จัดทำรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน. ปิดงบการเงินประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี 1.รู้หลักการในบันทึกบัญชี 2.รู้หลักการในการตรวจสอบการบันทึกบัญชี 3.รู้หลักการในการ ปรับปรุงรายการบัญชีที่ผิดพลาด 4.รู้หลักการในการกระทบยอดรายการบัญชี 5.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นได้ 6.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 7.สามารถปิดงบและเซ็นรับรองการเงินได้
16 กุมภาพันธ์ 2561
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!
- เป็นล่าม Support Japanese Manager - เป็นล่ามแปลหน้างานการผลิตรวมถึงในส่วน Operation, Maintenance, Logistics, Engineering , QC and Procurement. - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ได้รับมอบหมาย - แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น - ประสานงานร่วมกับล่ามท่านอื่นๆ
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
IT Support (นิคมพัฒนา ระยอง) ด่วน!!!
1. ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งอุปกรณ์ 2. ให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา แก่User ด้าน IT 3. ดูแล User ภายในองค์กร 4. ดูแลระบบ Network และ ผสานงานในทีม
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( สีลม)
1. ติดต่อกับ Supplier เพื่อเจรจาสั่งซื้อสินค้า 2. มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผ่าน Shipping , freight for wander 3. มีความรู้ด้าน L/C , T/T และเข้าใจวิธีการจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศ 4. ควบคุม กำกับ ดูแล และ ติดตาม ผลการดำเนินการในงานจัดซื้อ-จัดจ้างของงานให้เป็นไปตามนโยบายงานจัดซื้อส่วนกลาง
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales (สีลม) ด่วน !!
ร่างแผนงานการขาย และดำเนินงานตามแผน ค้นหาลูกค้ารายใหม่จากแหล่งต่างๆ เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และสถานภาพทางการเงินของลูกค้ารายใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในธุรกิจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และงานขายอยู่เสมอ ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า ทำการเจรจาต่อรอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และรับเรื่องข้อร้องเรียน ปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย และสามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนด รักษาฐานลูกค้าเดิมให้มีการซื้ออย่างต่อเนื่
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน (สีลม)
1.กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายวัน รายเดือน ไตรมาส 2.จัดทำเอกสารประสานงานการเงิน บริษัทย่อยทีเ่กี่ยวข้อง 3.ประมาณการรายรับ รายจ่าย (cash flow) 4.เตรียมเอกสารจ่ายชำระเงิน 5.มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน,P/N,L/C,T/R เป็นต้น 6.มีความรู้เกี่ยวกับ เช็ค เช่น เคยพิมพ์เช็คสำคัญจ่าย 7.มีความรู้ในการบันทึกบัญชีดอกเบี้ย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร (Organization Development) (สีลม)
1. จัดทำดำเนินการติดตามระบบ performance management 2. จัดทำ Succession plan, Individual Development Plan 3. จัดทำ Carreer Path, Talent Management, HRIS 4. จัดทำ Culture, Corevalue, HR Network
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า (พระราม2) ด่วน!
รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งทำงานดูแลจัดเตรียมเครื่องมือ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมให้เพียงพอและเหมาะสม
19 กุมภาพันธ์ 2561
Mechanical Senior Engineer (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!!
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ภายในโรงงาน
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ช่างไฟฟ้า (บ้านแลง ระยอง)
รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งทำงานดูแลจัดเตรียมเครื่องมือ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมให้เพียงพอและเหมาะสม
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 8   เงินเดือน : N/A
วิศวกรไฟฟ้า (บ้านแลง ระยอง)
รับผิดชอบในด้านการควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แนะให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา จัดหาข้อมูลเพื่อให้ทำงานได้ถูกวิธีและมีความปลอดภัย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560