เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า (นิคมพัฒนา ระยอง)
- ดูแลวางแผนงาน ติดตามงาน - อื่น ๆ ในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์
พนักงานคลังสินค้า (นิคมพัฒนา ระยองด่วน)
1.งานรับ-จ่ายจัดเก็บแร่ และวัตถุดิบ 2.เข้าปฎิบัติงานตามหน้างานทั่วไป 3.ลงสินค้าแร่ และวัตถุดิบที่ส่งมาโดยตู้คอนเทนเนอร์ 4.งานแพคแร่
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
วิศวกรไฟฟ้า (บ้านแลง ระยอง)
รับผิดชอบในด้านการควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แนะให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา จัดหาข้อมูลเพื่อให้ทำงานได้ถูกวิธีและมีความปลอดภัย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!
- เป็นล่าม Support Japanese Manager - เป็นล่ามแปลหน้างานการผลิตรวมถึงในส่วน Operation, Maintenance, Logistics, Engineering , QC and Procurement. - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ได้รับมอบหมาย - แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น - ประสานงานร่วมกับล่ามท่านอื่นๆ
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วิศวกรประกันคุณภาพ (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในห้อง Laboratory ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐาน - ดำเนินการแก้ไขปัญหาและวิธีป้องกันเมื่อเกิดมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ทบทวนและตรวจสอบใบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่งแก่แผนกที่เกี่ยวข้อง - กำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ทางโลหวิทยาของผลิตภัณฑ์แต่ละเกรด พร้อมกับออกเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดพารามิเตอร์ทางโลหวิทยาในการทดลองการรีดผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ - วิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค (Metallographic Examination)
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
จัดซื้อต่างประเทศ (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!
- การจัดซื้อสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม - การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (บ้านแลง จ.ระยอง) ด่วน!
- รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกพนักงานและชี้แจงรายละเอียดพร้อมดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน - จัดทำเอกสารการจ้างงาน - บันทึกข้อมูลพนักงานเข้าระบบ - แจ้งชื่อ เข้า-ออก ประกันสังคมและประกันกลุ่ม - สนับสนุนกิจกรรม/งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( สีลม)
1. ติดต่อกับ Supplier เพื่อเจรจาสั่งซื้อสินค้า 2. มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผ่าน Shipping , freight for wander 3. มีความรู้ด้าน L/C , T/T และเข้าใจวิธีการจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศ 4. ควบคุม กำกับ ดูแล และ ติดตาม ผลการดำเนินการในงานจัดซื้อ-จัดจ้างของงานให้เป็นไปตามนโยบายงานจัดซื้อส่วนกลาง
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales (สีลม) ด่วน !!
ร่างแผนงานการขาย และดำเนินงานตามแผน ค้นหาลูกค้ารายใหม่จากแหล่งต่างๆ เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และสถานภาพทางการเงินของลูกค้ารายใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในธุรกิจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และงานขายอยู่เสมอ ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า ทำการเจรจาต่อรอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และรับเรื่องข้อร้องเรียน ปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย และสามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนด รักษาฐานลูกค้าเดิมให้มีการซื้ออย่างต่อเนื่
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน (สีลม)
1.กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายวัน รายเดือน ไตรมาส 2.จัดทำเอกสารประสานงานการเงิน บริษัทย่อยทีเ่กี่ยวข้อง 3.ประมาณการรายรับ รายจ่าย (cash flow) 4.เตรียมเอกสารจ่ายชำระเงิน 5.มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน,P/N,L/C,T/R เป็นต้น 6.มีความรู้เกี่ยวกับ เช็ค เช่น เคยพิมพ์เช็คสำคัญจ่าย 7.มีความรู้ในการบันทึกบัญชีดอกเบี้ย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร (Organization Development) (สีลม)
1. จัดทำดำเนินการติดตามระบบ performance management 2. จัดทำ Succession plan, Individual Development Plan 3. จัดทำ Carreer Path, Talent Management, HRIS 4. จัดทำ Culture, Corevalue, HR Network
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า (พระราม2) ด่วน!
รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งทำงานดูแลจัดเตรียมเครื่องมือ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมให้เพียงพอและเหมาะสม
18 สิงหาคม 2561
ช่างไฟฟ้า (บ้านแลง ระยอง)
รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งทำงานดูแลจัดเตรียมเครื่องมือ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมให้เพียงพอและเหมาะสม
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 8   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ปฎิบัติงานที่สีลม)
1.การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile) 2.มีความรู้และเข้าใจในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน F/W 3.มีพื้นฐานทางด้านบัญชี การลงบัญชีเกี่ยวกันและสัมพันธ์กับการเงิน 4.ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Excel, Word
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Communication (เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด)
1.ดูแลช่องทางการสื่อสารหลักขององค์กรและผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอด Brand Knowledge ผ่านทางช่องทาง Online & Offline. 2.ร่วมวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เช่น แผนส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น แคมเปญ 3.ติดต่อประสานงานร้านค้าที่เป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาด 4.ติดต่อประสานงานกับ Agent & Agency เพื่อทำสื่อสารการตลาดรวมถึงของส่งเสริมการขายเพื่อแจกให้กับลูกค้า
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.รับผิดชอบในการประสานงานขายทั้งในและต่างประเทส 2.ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญ และดำเนินการในด้านงานขายตามแผนที่กำหนดไว้ 3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อดำเนินงานส่งออก 4.รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ยอดขาย แผนการส่งของ ฯลฯ
15 สิงหาคม 2561
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560