เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานต้อนรับ Reception (Office สำนักงานใหญ่)
-ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัท -รับโทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อเข้ามาภายในบริษัทและประสานงานไปในแผนกที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมดูแลห้องห้องประชุมและอุปกรณ์ต่างๆในบริษัทให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ติดต่อประสานงานกับอาคารและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การเช่าพื้นที่ การใช้ลิฟต์ -รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทักทายให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า หรือพนักงานภายในองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
ผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย (QC) พนักงานประจำ ด่วน!!
-โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย (QC) -ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยทั้งในกรงเทพฯและต่างจังหวัด
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Production Officer (จบ ปวช. ปวส. เลขานุการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
-จัดเตรียมการประชุม (ทั้งเอกสารและห้องประชุม) ทำรายงานการประชุม -จัดเตรียม ค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบ ในการจัดทำเอกสารต่างๆ ของบริษัท -พิมพ์/ และจัดเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น โครงร่าง, แบบสอบถาม, รูปภาพ ,สร้างกราฟ - พิมพ์/จัดทำ รายงานข้อมูลงานวิจัย รูปแบบของกราฟในโปรแกรม Powerpoint - การจัดทำเอกสาร, รับโทรศัพท์, ต้อนรับลูกค้า, ส่งออกเอกสาร ฯลฯ -ตรวจเช็คอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงาน -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ทำงานวันจันทร
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
Fieldwork Supervisor ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (พนักงานประจำ)
-ดูแล แก้ไข ติดตาม รายงาน ประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานสัมภาษณ์ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท -สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้ (มีเบี้ยเลี้ยง) -สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (เบี้ยเลี้ยง) -มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและการทำงานเป็นทีม -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
Assistant Fieldwork Supervisor ผู้ช่วยงานวิจัยภาคสนาม (ด่วน!!)
1. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสัมภาษณ์ ให้มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งพอใจแก่คนฝ่ายงานอื่น/ลูกค้า 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานสัมภาษณ์ในความดูแล 3. ดูแลรับและรายงานผลการทำงานภาคสนาม 4. ติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมคุณภาพการทำงานของพนักงานสัมภาษณ์ **หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นพนักงานสัมภาษณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานสัมภาษณ์สำรวจเก็บข้อมูล จ.นนทบุรี (Part-time)
- สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโปรเจ็คงาน ตามที่บริษัทกำหนด - ทำงานตามวันเวลาที่กำหนด 2-3 ต่อสัปดาห์(มีงานตลอดทั้งปี) - ส่งงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด - รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่เสร็จสิ้น ** ไม่ใช่งานขายสินค้าไดๆทั้งสิ้น **
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ชุดละ 120-160บาท
พนักงานสัมภาษณ์สำรวจเก็บข้อมูล จ.สมุทรปราการ(Part-time)
-สำรวจเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทราปราการ -ทำงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด 2-3 วันต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด -ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน(อบรมฟรี) (ไม่ใช่งานขายสินค้า / ไม่ต้องทำยอด /ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน (ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ) -เลือกเวลาทำงานเองได้
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 120-160 ต่อชุด
พนักงานสัมภาษณ์เก็บข้อมูล (วางผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ งานวิจัย)ด่วน!!! Part-time
1.นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ 2.ทำการสัมภาษณ์ผู้บริโภค ก่อน-หลังใช้ผลิตภัณฑ์ 3.เก็บผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองใช้แล้วกลับคืนบรืษัท(ตามกฎระเบียบในแต่ละโปรเจคงาน)
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 20   เงินเดือน : 440-1500 บาท/ชุด
พนักงานสัมภาษณ์สำรวจเก็บข้อมูล จ.ปทุมธานี(Part-time)
-สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโปรเจคงาน ตามบริษัทกำหนด -ทำงานตามวันเวลาที่บัริษัทกำหนด 2-3 ต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด -รายได้ขึ้นอยุ๋กับปริมาณงานที่เสร็จ (1 เดือน ออก 1 ครั้ง) **ไม่ใช้งานขายสินค้า***
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 120-160 ต่อชุด
พนักงานเชิญกลุ่มสนทนา งานวิจัย (Focus Group)
สัมภาษณ์ และ เชิญผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะตรงตามโควต้าเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10   เงินเดือน : 300 ขึ้นไป / ชุดแบบสอบถาม
Admin ใช้ Excel ได้ดี (Part-Time) วันละ 500 บาท(ชม.ละ 62.5 บาท) ยินดีรับนักศึกษา
จัดกลุ่มชื่อสินค้าเป็นหมวดหมู่ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ช่วงเวลาการทำงาน 2 เดือน เริ่มงานได้ทันที
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : วันละ 500 บาท หรือ ชม.ละ 62.5 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560