หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัดบริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1. ทำการสำรวจเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์วางแผนทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา 2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 3. ประสานงานจัดกิจกรรมทางการตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบสาขา กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
- ดูแล payroll - คิดคำนวณเงินเดือนและรายได้อื่นๆ พนักงานประจำสาขา , พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ - คิดคำนวณภาษีรายได้ส่วนบุคคล -คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงา่นบุคคลเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.วางแผนและพัฒนาระบบงานบัญชี-การเงิน ทั้งระบบ 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาระบบการใช้งานบัญชี-การเงิน 3.สามารถเป็นวิทยากรอบรม เพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1. ดูแลและพัฒนาสินค้าและบริการ 2. ดูแลภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3. ดูแลการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 4. วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำการตลาด 5. จัดทำทำโปรโมชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1. หน้าที่ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ไม่ให้เกินจำนวนที่ระบุใน BOQ งบประมาณในการตกแต่งสาขา และควบคุมขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อ สั่งจ้างให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 2. สรรหา/เปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และกำหนด/ตรวจสอบให้สินค้า/บริการให้ส่งตามกำหนดเวลา 3. จัดทำระบบ Supplier list 4. พัฒนางานจัดซื้อให้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1. วิเคราะห์ วางแผนขยายธุรกิจบริษัทฯ และกำกับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. พัฒนาระบบงานแฟรนไชส์ของบริษัทฯ 3. ประสานงานกับคู่สัญญาธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ 4. รับผิดชอบและกำหนดทิศทางการเข้าร่วม คู่สัญญาทางธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ประสานงานกับทีม production 2. มีทักษะในการเจราจาต่อรอง 3. มีการวางแผนการตลาดมีแนวคิดใหม่ๆ 4. สามารถ ถ่ายภาพ เขียน script ข่าวได้และการสัมภาษณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1. จัดทำรายงานการประชุม ตารางนัดหมายของผู้บริหารหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ 3. ขับรถยนต์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.วางแผนดำเนินการสรรหาพนักงานด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการสรรหาพนักงานทันตรงความต่อการของหน่วยงาน 2.คิดค้นเครื่องมือสรรหาใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์แผนสรรหาได้ 3.มีเทคนิด และทักษะในการสัมภาษณ์ Candidate ทุกตำแหน่งที่ดี 4.Visit พนักงานประจำสาขา เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานที่สาขา และเยี่ยมเยียนพนักงาน พบปะพูดคุย ทักทายพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด 2.ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังผ่าตัด 3.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware / Software สาขาต่างๆทั่วประเทศและสำนักงานใหญ่ 2.ดูแลระบบ Network
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.รับผิดชอบดูแลเรื่องการ ซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่ และภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ 2.ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดในการดูแล บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.มีการควบคุมสต๊อกสินค้าที่มีอยู่จริงให้ตรงกับจำนวนอยู่ในระบบ 2.ปฎิบัติงานประจำวันให้จบตามแผน 3.มีการจัดสินค้าถูกต้องครบทั้งจำนวนตามยอดสั่งสินค้า 4.ทักษะความรู้เกี่ยวกับระบบารจัดเก็บ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ Email ,Facebook, Line 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6. สามารถโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ Email Facebook lien 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. เข้าร่วมกจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิชอบ 6. สามารถโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาปัญหาผิวหน้า 2.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของคลินิก 3.ติดตามผลการรักษาและดูแลนัดใช้บริการของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ Email ,Facebook, Line 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6. สามารถโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ Email ,Facebook, Line 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6. สามารถโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ Email /Facebook/ Line 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิชอบ 6. สามารถโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1. จัดเก็บและการจัดส่งสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า 3. บรรจุครีมยาลงบรรจุภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+