เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ
ประสานงานและออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการขายให้กับลูกค้า
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 25,000 + ประสบการณ์ + +ค่าใบประกอบวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
- จัดทำฐานข้อมูลการตรจสุขภาพ - ประมวลผลการตรวจสุขภาพในระบบคอมพิวเตอร์ - จัดทำข้อมูลในการออกเล่มรายงานผลตรวจสุขภาพ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักเทคนิคการแพทย์
ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป ค่าประสบการณ์ + ใบประกอบวิช
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จัดทำมาตรการ และแผนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วางแผน และจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนการทำงาน ในระดับต่างๆ และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบกิจการของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (ขับรถ)
กลุ่มที่ 1 ขับรถขนาดเล็ก ได้แก่ รถตู้ รถเก่ง รถกระบะ กลุ่มที่ 2 ขับรถใหญ่ ขับรถบัสเอ็กซเรย์ รถ 6 ล้อ สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง(ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ขับ)
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
การจัดเก็บเอกสาร , ออกเช็ค , ออกใบแจ้งหนี , ออกใบวางบิล , งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
-พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท -สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน -ตรวจสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท -ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท -ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน
ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
งานทางด้านบริหาร • กำหนดและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดงบการเงินในแต่ละงวดให้ถูกต้องและทันกำหนด • บริหารงาน ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีคลังสินค้าได้ • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ • ควบคุมและประสานงานในการจัดทำรายการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ งานด้านปฏิบัติการ 1 ดูแลงานบัญชีรับ-จ่าย (วางบิล,รับเช็ค,จ่ายชำระหนี้/ค่าใช้จ่ายบริษัท) 2.
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ IT Support
1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และบริหารจัดการระบบ Server, Software, Hardware, Linux, Firewall และ Network และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 2. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขปัญหาที่พบ ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
พนักงานขับรถ (part time)
ขับรถเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือ ขับรถเพื่อขนอุปกรณ์ เครื่องมือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
19 มิถุนายน 2561
พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถประจำตำแหน่ง เพื่อรับส่งผู้บริหารตามคำสั่งหรือได้รับมอบหมาย ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสะอาด
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป +เบี้ยเลี้ยงรายวัน + เบี้ยขยัน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริหารตารางนัดหมาย อัพเดตตารางเวลานัดหมาย และตารางการประชุม รับผิดชอบในการประสานงาน การต้อนรับ การจัดการและการจัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและประสานงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลรายการทางด้านการเงิน และรายการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรรมการผู้จัดการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab 4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 5. จัดเก็บสำเนา
19 มิถุนายน 2561
นักเทคนิคการแพทย์
วิชาชีพที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย โดยใช้ เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการประเมิน สุขภาพ การวินิจฉัยโรค การทำนายความรุนแรงของโรค การติดตามผลการรักษา การป้องกันโรคและความพิการ การสนับสนุนการรักษา การวิเคราะห์สารพิษ สารปนเปื้อนต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาและวิเคราะห์ ลักษณะงานเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ 1.เคมีคลีนิก 2.จุลชีววิทยาคลีนิค 3.ภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิก และธนาคารเลือด 4.จุลทรรศนศาสตร์คลีนิก และโลหิตวิทยา
19 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560