เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ
ประสานงานและออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการขายให้กับลูกค้า
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 25,000 + ประสบการณ์ + +ค่าใบประกอบวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
งานทางด้านบริหาร • กำหนดและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดงบการเงินในแต่ละงวดให้ถูกต้องและทันกำหนด • บริหารงาน ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีคลังสินค้าได้ • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ • ควบคุมและประสานงานในการจัดทำรายการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ งานด้านปฏิบัติการ 1 ดูแลงานบัญชีรับ-จ่าย (วางบิล,รับเช็ค,จ่ายชำระหนี้/ค่าใช้จ่ายบริษัท) 2.
26 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
การจัดเก็บเอกสาร , ออกเช็ค , ออกใบแจ้งหนี , ออกใบวางบิล , งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
การสรรหาบุคลากร การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานและการจ้างงาน
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
-พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท -สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน -ตรวจสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท -ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท -ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่นทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรม ให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของผลสุขภาพของลูกค้า
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ
ดูแลระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์กรเป็นผู้ช่วย QMR เช่นระบบ ISO9001:2015 ,TQA,ISO 15189,ISO27001,ดูแลระบบขององค์กรให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพกับทุกส่วนงาน
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
นักเทคนิคการแพทย์
ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป ค่าประสบการณ์ + ใบประกอบวิช
เจ้าหน้าที่ IT Support
1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และบริหารจัดการระบบ Server, Software, Hardware, Linux, Firewall และ Network และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 2. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขปัญหาที่พบ ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
- จัดทำฐานข้อมูลการตรจสุขภาพ - ประมวลผลการตรวจสุขภาพในระบบคอมพิวเตอร์ - จัดทำข้อมูลในการออกเล่มรายงานผลตรวจสุขภาพ
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (ขับรถ)
กลุ่มที่ 1 ขับรถขนาดเล็ก ได้แก่ รถตู้ รถเก่ง รถกระบะ กลุ่มที่ 2 ขับรถใหญ่ ขับรถบัสเอ็กซเรย์ รถ 6 ล้อ สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง(ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ขับ)
แม่บ้าน
ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
พนักงานขับรถ (part time)
ขับรถเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือ ขับรถเพื่อขนอุปกรณ์ เครื่องมือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
26 เมษายน 2561
พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถประจำตำแหน่ง เพื่อรับส่งผู้บริหารตามคำสั่งหรือได้รับมอบหมาย ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสะอาด
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป +เบี้ยเลี้ยงรายวัน + เบี้ยขยัน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริหารตารางนัดหมาย อัพเดตตารางเวลานัดหมาย และตารางการประชุม รับผิดชอบในการประสานงาน การต้อนรับ การจัดการและการจัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและประสานงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลรายการทางด้านการเงิน และรายการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรรมการผู้จัดการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จัดทำมาตรการ และแผนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วางแผน และจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนการทำงาน ในระดับต่างๆ และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบกิจการของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
26 เมษายน 2561
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab 4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 5. จัดเก็บสำเนา
26 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560