เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 6 เดือน - 1 ปี) ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2
อำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ดูแลจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ให้แพทย์และพยาบาล ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องมือให้สะอาด พร้อมใช้งานเสมอ อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา เอกมัย/รพ.   เงินเดือน : 9,000 บาท ขึ้นไป+ประสบการณ์
ผู้ช่วยพยาบาล รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร
1.วัด Vital Sign ให้กับลูกค้า 2.รับส่งเอกสารแฟ้มประวัติลูกค้า 3.จัดเตรียมสนับสนุนการให้บริการลูกค้า 4.ดูแลตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ 5.ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าขณะที่ลูกค้าเข้ารับบริการ ฯลฯ
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9000-10000+ ขึ้นไป
Senior Marketing Executive
1. ประสาน และร่วมจัดทำ Promotion ประจำเดือน 2. จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขาย อาทิ Brochure และ Leaflet 3. ประสานงานทั้งหน่วยงาน ภายใน และภายนอก ในส่วนของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 4. ร่วมจัดทำกิจกรรม ในส่วนของงาน Below The Line เพื่อส่งเสริม Brand และยอดขาย 4.1 จัดทำกิจกรรม เพื่อรักษาฐานลูกค้า (CRM) 4.2 จัดทำกิจกรรม เพื่อขยายฐานลูกค้า 4.3 จัดทำกิจกรรม เพื่อการดูแล และช่วยเหลือสังคม (CSR) 4.4 จัดทำกิจกรรม เพื่อสร้างยอดขาย เช่น การสัมมนา ให้ข้อมูลเก
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) ประจำรพ. พานาซี พระราม 2 ด่วน
รับชำระค่าบริการ (เงินสด/บัตรเครดิต) คีย์ข้อมูลระบบในระบบบริหารคอมพิวเตอร์คลินิก ออกใบเสร็จรับเงิน และชำระเงิน, กรณีลูกค้า AR (ค้างชำระ) แยกใส่แฟ้มค้างชำระ จัดทำ Financial Report (สรุปยอดการเงินของคลินิกประจำวัน) โดยนับแยกประเภทรายได้ประจำวัน ได้แก่ รายรับเงินสด บัตรเครดิต ยอดค้างชำระ ยอดโอนเข้าบัญชีและเช็ค สรุปรายการขายประจำวันเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าทำ Treatment กี่ราย และมา Consult แพทย์ กี่ราย สรุปยอดเงินทั้งหมด โอนเงินรายรับจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีบริษัท จัดทำรายได้ยอดขายคลีนิก ประจำวัน ปร
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (Full Time ) OPD/ER/Ward/OR/LR รพ.พานาซี พระราม 2 (สมุทรสาคร)
1.ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานและดูแลความเรียบร้อยของการพยาบาลโรงพยาบาล ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในจการทำงาน 2.คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจแัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 3.บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความ ปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 4.จัดทำแผนการดำเนินการของฝ่ายการพยาบาล 5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และทำกิจกรรมต่างๆ ภายใ
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 25,000++ บาทขึ้นไป+ สวัสดิการ
CS Service รพ.พานาซี พระราม 2-สมุทรสาคร
- ต้อนรับลูกค้า ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมแพทย์ - เสนอแพ็คเกจ ของโรงพยาลให้ลูกค้าเข้าใจ - ดูแล อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามารับบริการ - แนะนำ เสนอ เพิ่มเติม วิธีดูแลสุขภาพให้แก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล - จัดทำรายงานสรุปประจำวันของลูกค้าที่มารับบริการ - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานบัญชี และพนักงานการเงิน ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2
มีความรู้ทางงด้่านงานบัญชี - ธนาคาร , ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น ฯลฯ สามารถจัดทำเอกสาร รายรับ รายจ่าย ได้ ยื่นภาษีต่างๆ ทำสรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำวันแก่ผู้บังคับบัญชา
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : 15000+ ขึ้นไป มีค่าคอมเมื่อผ่านโปร
หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1.เตรียมความพร้แมของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 2. เตรียมการจัดอัตรากำลังพลให้เพียงพอบริการ 24 ชั่วโมง 3.มอบหมายงานตามการร้องขอนากแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล 4.รับ-ส้ง-ผู้ป่วยด้วยรถนั่ง,รถนอนด้วยความสุภาพเรียบร้อย 5.ให้บริการในส่วนแท็งก์ออกซิเจนแก้ผู้ป่วย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างเทคนิค
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจแก้ การทดสอบ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมวงจรไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำอาคาคาร 3.ดูแลซ่อมแซม แก้ไข ปัญหาการทำงานของเครื่องจักร 5.ดูแล ซ่อมแซม ระบบสุขาภอบาล ประปา บำบัดน้ำเสีย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
นักกายภาพบำบัด
การให้บริการคนไข้ อธิบายวัตถุประสงค์ของการรักษา ติดตามดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ทำการรักษา
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
์พยาบาล (พูดภาษาอังกฤษ - จีนได้)
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทและโรงพยาบาลในต่างประเทศ
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : (ค่าตอบแทนสูงมาก)
เภสัชกร (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2 ด่วนมาก!!!!
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลการจัดเก็บยา เตรียมยา/เวชภัณฑ์มาตรฐานเภสัชกรรม 2. บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ 3. ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 4. ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาทีมีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 5. ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท 6. ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า CUSTOMER SERVICE รพ.พานาซี พระราม2-สมุทรสาคร
1. Provide Medical products information, price of each Service programs in the company. 2. Manage, Provide, and Support customer information about treatment process, side effect, efficiency and Follow up process 3. Appoint, Monitor, and take care the foreigners’ customer. 4. Provide or prepare customer information before and after treatment 5. Foreigners’ customer health counseling 6. Ability to practice in Nursing care
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000.- + ขึ้นไป อยู่ที่ประสบการณ์
พนักงานนวดตัว / หน้า (เทอราปิส) ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล - ดูแลความเรียบร้อยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้นวด เมื่อให้บริการเสร็จ - รักษาความสะอาดของเครื่องมือและห้องนวดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - สามารถใช้เครื่องมือของทางคลีนิคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - มีความอดทนและมีใจรักในงานบริการ
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 18000 ขึ้นไป
นักเทคนิคการแพทย์ (หลายอัตรา) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 - สมุทรสาคร
1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 2. เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ 3. วิเคราะห์คุณสมบัติของเลือด สารคัดหลั่ง ชื้นเนื้อฯลฯ ของผู้ป่วย 4. ส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึกการ และรายงานผล 5.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 35,000 ขึ้นไป อยู่ทีป่ระสบการณ์
เภสัชกร (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2
- ดูแลห้องยาและความเรียบร้อยสะอาด - จัดยาให้กับลูกค้าที่มารับบริการอย่างถูกต้อง - ให้คำปรึกษา แนะนำผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง - สอบถามประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพ้ยา - ดูแลสต๊อกยาในคลังทุกเดือนให้เพียงพอต่อการให้บริการอยู่เสมอ - ดูแลจัดตารางเวรให้กับ ผู้ช่วยเภสัช - ดูแลความเรียบร้อยของห้องยาและการปฎิบัติงานของผู้ช่วยเภสัช
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตราา   เงินเดือน : 40,000 บาทขึ้นไป
แคชเชียร์ การเงินประจำ รพ.พานาซี พระราม2
-รับชำระค่าบริการ (เงินสด / บัตรเครดิต) ของลูกค้าที่มาใช้บริการ -คีย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมของทางโรงพยาบาล -ตรวจสอบการใช้บริการของลูกค้า และรายงานสรุปยอดประจำวัน -ออกใบเสร็จ / ใบแจ้งชำระเงิน ในกรณีลูกค้า AR จัดเอกสารแยกใส่แฟ้ม -จัดเก็บเอกสารในแต่ละวัน พร้อมสรุปยอดของลูกค้าที่มาใช้บริการ -อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์
1. จัดการระบบข้อมูลลูกค้าของบริษัท และรายงานที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า จำแนกประเภทการใช้บริการ ความต้องการลูกค้า และความถี่การใช้บริการ และจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อบริษัท 3. สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละคน เพื่อเรียนรู้ ประเมิน วิเคราะห์ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า 4. นำเสนอโปรแกรม บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้าเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า 5. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร
- ดูแล ตรวจตาความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอ - ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละวัน - ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ หากมีการชำรุด (แล้วแต่กรณี) - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000 ++ บาท ขึ้นอยู่ประสบการณ์
ธุรการ ฝ่ายการตลาด พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ เอกมัย
- ดูแลเอกสารของฝ่ายการตลาด - ประสานงานกับส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัท - ส่งเสริม และสนับสนุนทีมการตลาด ให้งานบรรลุเป้าหมายตามเป้าของบริษัท - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 สิงหาคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560