เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 6 เดือน)
ช่วยเหลือพยา่บาลในการดูแลผู้ป่วย ดูแลจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา เอกมัย/รพ.   เงินเดือน : 9,000 บาท ขึ้นไป+ประสบการณ์
เภสัชกร ประจำสาขาเอกมัย/รพ.พระาม2
- จ่ายยา วิตามิน สารอาหารให้ลูกค้า/ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ - ดูแลระบบการเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ - ให้คำปรึกษากับลูกค้า เรื่องยา และวิตามิน - ดูแลระบบจัดเก็บยาให้ได้มาตรฐาน
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตราขึ้นไป   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+รายได้อื่นๆ
ผู้ช่วยพยาบาล / PN รพ.พระราม 2
1.วัด Vital Sign ให้กับลูกค้า 2.รับส่งเอกสารแฟ้มประวัติลูกค้า 3.จัดเตรียมสนับสนุนการให้บริการลูกค้า 4.ดูแลตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ 5.ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าขณะที่ลูกค้าเข้ารับบริการ ฯลฯ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9000-10000+ ขึ้นไป
Senior Marketing Executive
1. ประสาน และร่วมจัดทำ Promotion ประจำเดือน 2. จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขาย อาทิ Brochure และ Leaflet 3. ประสานงานทั้งหน่วยงาน ภายใน และภายนอก ในส่วนของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 4. ร่วมจัดทำกิจกรรม ในส่วนของงาน Below The Line เพื่อส่งเสริม Brand และยอดขาย 4.1 จัดทำกิจกรรม เพื่อรักษาฐานลูกค้า (CRM) 4.2 จัดทำกิจกรรม เพื่อขยายฐานลูกค้า 4.3 จัดทำกิจกรรม เพื่อการดูแล และช่วยเหลือสังคม (CSR) 4.4 จัดทำกิจกรรม เพื่อสร้างยอดขาย เช่น การสัมมนา ให้ข้อมูลเก
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) ประจำรพ. พานาซี พระราม 2 ด่วน
รับชำระค่าบริการ (เงินสด/บัตรเครดิต) คีย์ข้อมูลระบบในระบบบริหารคอมพิวเตอร์คลินิก ออกใบเสร็จรับเงิน และชำระเงิน, กรณีลูกค้า AR (ค้างชำระ) แยกใส่แฟ้มค้างชำระ จัดทำ Financial Report (สรุปยอดการเงินของคลินิกประจำวัน) โดยนับแยกประเภทรายได้ประจำวัน ได้แก่ รายรับเงินสด บัตรเครดิต ยอดค้างชำระ ยอดโอนเข้าบัญชีและเช็ค สรุปรายการขายประจำวันเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าทำ Treatment กี่ราย และมา Consult แพทย์ กี่ราย สรุปยอดเงินทั้งหมด โอนเงินรายรับจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีบริษัท จัดทำรายได้ยอดขายคลีนิก ประจำวัน ปร
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (Full Time ) ประจำคลินิก เอกมัย /พยาบาลวิชาชีพ OPD/ER/Ward/OR/LR รพ.พระราม 2
1.ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานและดูแลความเรียบร้อยของการพยาบาลโรงพยาบาล ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในจการทำงาน 2.คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจแัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 3.บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความ ปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 4.จัดทำแผนการดำเนินการของฝ่ายการพยาบาล 5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และทำกิจกรรมต่างๆ ภายใ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา เอกมัย/พระ   เงินเดือน : 35,000 บาทขึ้นไป+ สวัสดิการ
พนักงานต้อนรับ พระราม 2
ต้อนรับลูกค้า งานบริการ ประสานงาน
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร,มีค่าคอมมิสชั่นตามเป้าที่กำหนด
พนักงานบัญชี พระราม 2
มีความรู้ทา่งด้่านงานบัญชี - ธนาคาร , ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น ฯลฯ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : 15000+ ขึ้นไป มีค่าคอมเมื่อผ่านโปร
หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1.เตรียมความพร้แมของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 2. เตรียมการจัดอัตรากำลังพลให้เพียงพอบริการ 24 ชั่วโมง 3.มอบหมายงานตามการร้องขอนากแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล 4.รับ-ส้ง-ผู้ป่วยด้วยรถนั่ง,รถนอนด้วยความสุภาพเรียบร้อย 5.ให้บริการในส่วนแท็งก์ออกซิเจนแก้ผู้ป่วย
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างเทคนิค
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจแก้ การทดสอบ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมวงจรไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำอาคาคาร 3.ดูแลซ่อมแซม แก้ไข ปัญหาการทำงานของเครื่องจักร 5.ดูแล ซ่อมแซม ระบบสุขาภอบาล ประปา บำบัดน้ำเสีย
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
นักกายภาพบำบัด
การให้บริการคนไข้ อธิบายวัตถุประสงค์ของการรักษา ติดตามดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ทำการรักษา
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
์พยาบาล (พูดภาษาอังกฤษ - จีนได้)
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทและโรงพยาบาลในต่างประเทศ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : (ค่าตอบแทนสูงมาก)
เภสัชกร (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลการจัดเก็บยา เตรียมยา/เวชภัณฑ์มาตรฐานเภสัชกรรม 2. บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ 3. ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 4. ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาทีมีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 5. ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท 6. ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า CUSTOMER SERVICE
1. Provide Medical products information, price of each Service programs in the company. 2. Manage, Provide, and Support customer information about treatment process, side effect, efficiency and Follow up process 3. Appoint, Monitor, and take care the foreigners’ customer. 4. Provide or prepare customer information before and after treatment 5. Foreigners’ customer health counseling 6. Ability to practice in Nursing care
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sale Executive
-ออกพบลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ -ดูแลฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท -ติดตามลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการในคลีนิค -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนได้ -ทำสรุปประจำวัน และ ประจำเดือน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ -อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
พนักงานนวดตัว / หน้า (เทอราปิส)
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคลีนิค - ดูแลความเรียบร้อยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้นวด เมื่อให้บริการเสร็จ - รักษาความสะอาดของเครื่องมือและห้องนวดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - สามารถใช้เครื่องมือของทางคลีนิคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - มีความอดทนและมีใจรักในงานบริการ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18000 ขึ้นไป
นักเทคนิคการแพทย์ (2 ตำแหน่ง) ประจำเอกมัย ด่วนมาก
1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 2. เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ 3. วิเคราะห์คุณสมบัติของเลือด สารคัดหลั่ง ชื้นเนื้อฯลฯ ของผู้ป่วย 4. ส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึกการ และรายงานผล 5.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ขึ้นไป
เภสัชกร (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคลีนิค - ดูแลความเรียบร้อยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้นวด เมื่อให้บริการเสร็จ - รักษาความสะอาดของเครื่องมือและห้องนวดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - สามารถใช้เครื่องมือของทางคลีนิคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - มีความอดทนและมีใจรักในงานบริการ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 35,000 ขึ้นไป
IT SUPPORT
1.ติดตั้งและกำหนดค่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการรวมถึงการประยุกต์ใช้ 2.ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ 3.แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย / ปัญหาโทรศัพท์ / ระบบสาธารนูปโภคภายในบริษัท รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมสัมมนาของบริษัท 4.บริหารจัดการสินค้าคงคลังอุปกรณ์ไอทีซอฟต์แวร์และใบอนุญาต 5.สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน (User) เกี่ยวข้องกับระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.สนับสนุนผู้ใช้งานรวมถึ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ขึ้นไป
Trainer Fitness Sixpack
-เทรนโปรแกรมเสริมสุขภาพให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ -แนะนำโปรแกรม ขั้นตอนการเล่นแก่ลูกค้า -วิเคราะห์ ประเมิณผลของสุขภาพและร่างกาย/กล้ามเนื้อของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง -ดูแลและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ -ติดตามลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ให้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ -ปฏิบัติอยู่ภายใต้ความปลอดภัย และเซตตี้ลูกค้าทุกครั้งที่เข้ามารับบริการ -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายใน Fitness -อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
16 ธันวาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560