หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ขับรถให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น, ผู้บริหารชาวต่างชาติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร รวมถึงประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและติดตามการฝึกอบรมและการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. รวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนของทุกบริษัทในกลุ่ม Trading และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงินแต่ละบริษัท 2. จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนของกลุ่มฯ อีกทั้งประเมินข้อกำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน 3. จัดทำรายงานอื่นๆ ประจำปี เช่น การสอบทาน Budget ,สอบทาน ภ.ง.ด. 50,51 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายรถยนต์มือสอง (มีเงินเดือนประจำ+commission) รายได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ค้นหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย มุ่งเน้นการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รวบรวมข้อมูล และสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทฯ - รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น รับข้อเสนอแนะ พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ตลอดจนบันทึกและติดตามผล - แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ควบคุมการต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการด้านขายและบริการ - สร้างความพึงพอใจลูกค้า โดยให้บริการและอำนวยความสะดวก ติดตามแจ้งความคืบหน้ารถของลูกค้า - สอบถามความพึงพอใจลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการ - ติดตามงานข้อร้องเรียนที่ลูกค้าแจ้งผ่านการติดตามหลังการซ่อม - โทรติดตามหลังส่งมอบรถ 3 วัน - ตรวจสอบเสียงจากลูกค้าจากค่าความพึงพอใจของลูกค้าด้านขายและบริการ - โทรยืนยันกับลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของ LXG - เบิก-จ่าย Stock ของพรีเมี่ยม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• เก็บและสร้างฐานข้อมูลลูกค้า , วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด,คู่แข่งขันทางการตลาด • วางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายและการบริการ (Marketing Strategy) • บริหารจัดการภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Brand Awareness) • กำหนดทิศทางและวางแผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (PR & Advertising) • วางแผนและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการขายและตลาด (Event and Road show) • วางแผนกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) • บริหารจัดการและนำทีมการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- สำรวจความพึงพอใจลูกค้าทุกๆไตรมาส - โทรติดตาม แจ้งเตือน การกลับมารับบริการให้กับลูกค้าที่ขาดการติดต่อ - จัดห้องรับรองลูกค้าให้เหมาะสมตามเทศกาล - ดูแลลูกค้าตั้งแต่เข้าซ่อมจนถึงส่งมอบหลังซ่อมเสร็จ - รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า บันทึกในแบบฟอร์ม และรวบรวมส่งผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฟอร์ด เซลล์ (ประเทศไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 2. ตรวจสอบเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้า ทั้งเงินเชื่อ และเงินสด 3. จัดทำรายงานภาษีขาย 4. ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี 5. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และผังบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. จัดทำรายงานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รับข้อร้องเรียน/ข้อแนะนำจากลูกค้า - ตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้ - ประสานงานส่งเรื่องข้อร้องเรียน/ข้อแนะนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามข้อแก้ไขร้องเรียน และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ลูกค้าทราบเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ขับรถผู้ขับบริหารชาวญี่ปุ่น - พาผู้บริหารไปตามนิคมฯอุตสาหกรรมต่างๆ - บ้านนายอยู่โซน สุขุมวิท,เอกมัย,อ่อนนุช สามารถติดต่อได้ที่ คุณอภิสิทธิ์ โทร 081-821-2348 และคุณนาฏนรี โทร 086-979-7015 คุณสถาพร โทร 081-8411950
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวม สอบทานข้อมูล/เอกสารประกอบการตรวจสอบในเบื้องต้นที่มีอยู่ - เตรียมงานตรวจสอบ และปฎิบัติการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีที่กำหนด - ประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน (ER) - ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน (AR) - ดำเนินการตรวจสอบ Internal Control Checklist Report (CR) - ดำเนินการตรวจสอบ Surprise Check Audit (SR) - สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมรายงานผลผู้บังคับบัญชา - ติดตามผลการตรวจสอบ และผลการแก้ไขปัญหาจากการ Audit สอบ - ปฎิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- วางแผนการตรวจสอบระบบระบบควบคมภายในตามความเสี่ยง - ควบคุมจัดการกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ - ให้คำแนะนำและให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่องค์กร เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- วางแผนการขาย และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด พร้อมให้คำแนะนำกับทีมงาน - สรรหาบุคลากรให้เพียงพอตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบรายงานการขาย - ให้การสนับสนุนการอบรมทีมงาน พร้อมทั้งควบคุมดูแลกฎระเบียบตามที่บริษัทฯและบริษัทแม่กำหนด เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่สุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สอบทานรายงานทางการเงินรวมประจำเดือนของกลุ่ม Trading และวิเคราะห์ความผิดปกติของรายงาน พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการแก้ไขในเบื้องต้น อีกทั้งสอบทานผลประเมินข้อกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการออกนโยบายบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสอบทานงานประจำปี เช่น ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51, โบนัส เป็นต้น รวมถึงการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินว่าปฏิบัติตามนโยบายฯ และข้อกำหนดต่างๆ ของกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนควบคุมและรายงานการติดตามหนี้ พร้อมทั้งบริการและจัดทำ Cash flow รวมถึงการจัดหาวงเงินและติดต่อกับธนาคาร เพื่อให้งานการเงินมีความถูกต้อง มีสภาพคล่อง สามารถรายงานเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ ปิดงบประจำเดือน ประจำปี ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญาการเช่า - จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์ประจำรถสูญหาย - ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญาที่พร้อมจำหน่ายให้กับฝ่ายบริหาร - จัดทำเอกสารการขาย เมื่อรถยนต์ได้รับการจำหน่ายออกไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ดูแลความเรียบร้อยเอกสาร - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และงานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+