หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
-ศึกษาและคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้า -วางแผนการทดลอง และดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ รายงาน การส่งตัวอย่าง คำนวณต้นทุนและเตรียมเอกสารให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
บริหารจัดการงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุช่าง วัตถุดิบในการผลิต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานและทำเอกสารเกี่ยวกับ BOI และ ศุลกากร จัดทำรายงานการจัดซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.วางแผนการงานตลาด นำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด พัฒนาแบรนด์ PFP วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณประจำปี 2.บริหารแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดในปัจจุบัน ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 3.หาช่องทางการทำตลาด รวมถึงพัฒนาทีมงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดของคู่แข่งหลัก 5.บริหารบุคลากรในหน่วยงาน ให้คำปรึกษา สนับสนุนการพัฒนาทีมงาน ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ควบคุมกระบวนการผลิต การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามสเปค รวมทั้งบริหารกำลังคนภายในแผนกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ตรวจสอบวัตถุดิบ ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสเปคลูกค้า ควบคุมลักษณะของไลน์การผลิตและของพนักงาน จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
-ประสานงานในส่วนของระบบ TPM ควบคุมให้เป็นไปตามระบบ -จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอ -ติดตามการนำไปปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัท 2.หน้าที่ตามกฎหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา APS.Net , VB.Net ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สนับสนุน แก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ซอฟท์แวร์ ERP (M3-Lawson) และ พีเอฟพี ซอฟท์แวร์ ตามที่รับมอบหมาย 3.สอน,OJT การใช้งานระบบ ERP ให้กับ Process Owner 4.แก้ไข Standard Report ของระบบ ERP ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.งาน Support อื่นๆ 6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 7.งานด้านระบบคุณภาพที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.ควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสียจัดทำรายงานเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ 2.ดำเนินการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงาน 3.จัดทำรายงานแผนกประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/จัดทำรายงานส่งเทศบาลและกรมโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.พัฒนาโปรแกรมด้วย Windows Base หรือ Web Base โดยใช้ภาษา VB6,VB.net และ ASP.net หรืออื่นๆ (ฐานข้อมูล MS-SQL) Microsoft .Nat Microsoft SQL,Microsoft Access 2.ทำงานด้านระบบคุณภาพตามที่ได้รับหมอบหมาย ให้บริการ User ในด้านต่างๆตามที่ได้รับหมอบหมาย 3.Support ระบบ ERP (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และบริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.สนับสนุน แก้ไขปัญหาจากการใช้งานและทดสอบ (Testing) ซอฟท์แวร์ ERP (M3-Lawson) และ พีเอฟฟี ซอฟท์แวร์ ตามที่ได้ร้บมอบหมายร่วมกับ Process Owner เพื่อหาข้อบกพร่อง และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป (มีประสบการณ์ด้านการใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป หรือ เคยใช้งานระบบ ERP ของค่ายไหนก็ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2.สอน OJT การใช้งานและจัดอบรมการใช้งานระ 3.แก้ไข Standard Report ของระบบ 4.พัฒนาซอฟท์แวร์ด้านภาษา VB6, VB.Net ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.งาน Support อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 7.งานด้านระบบคุณภาพต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของ จป.วิชาชีพ 2.รายงานผลปฏิบัติงานตามกฎหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดจากการทำงาน 4.การตรวจสุขภาพพนักงานและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.การฝึกซ้อม/ตรวจสอบอุปกร์ความปลอดภัยและกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.คุมเครื่องจักร ในไลน์ผลิต 2.ดูแลเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+