เข้าระบบผู้สมัครงาน
Account Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ)
ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปิดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด เข้าร่วมการแสดงสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
24 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sale & Marketing Director
1.Development and implementation of the Brand strategy. 2.Developing the marketing strategy for new and existing products 3.Overseeing implementation of the Marketing strategy - including campaigns, events, digital marketing, and PR. 4. Guiding the day to day activities of the marketing team. 5. Ensuring that the marketing objectives are implemented by the marketing team. 6.Work closely with product management team to define marketing materials and programs. 7. Developing and delivering ma
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรการผลิต (PE)
1. ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการผลิต เพือกําหนดเป็นมาตรฐานการทํางานสําหรับงานตัวอย่าง 2. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพือกําหนดมาตรฐานการทํางานสําหรับงานที่ผลิตของฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและติดตาม Request ปัญหาการทํางานจากฝ่ายผลิต 4. เก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่ม Character ตามลักณษะกิจกรรมการทำงานที่เหมือนกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 5. ดูแลและตรวจสอบ Routing การทํางานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sale & Marketing Manager (Oversea)
1.Attend domestic and international fairs and visit customers aboard 2.Analyze current market trend 3.Monitor and direct department KPI achievement 4.Monitor and enhance bonding with customers 5.Analyze and present assigned reports and action plans to Sales & Marketing VP 6.Set balance between sales orders + production capacity 7.Approve and monitor sales strategies & plans 8.Push for Shelf stock, export stock, FG stock and report in Co-meeting
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.ประสานงานทั้งหมดภายในแผนก โดยการจัดทําแผนการผลิตและการบริหารที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย ที่ทางบริษัทกําหนด รวมทั้งรายงานผลการทํางานปัญหาอุปสรรคค่าใช้จ่ายที่ สําคัญ และข้อมูลข่าวสารภายในแผนก 2.รับผิดชอบในการพัฒนารักษาพนักงานบริหารบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 3.ทบทวนแผนการผลิตโดยใช้ Freeze Plan และแผน PDT ในการปฏิบัติงานเป็น Center ระหว่างฝ่ายผลิตกับ PDT ห้แผนการผลิตบรรลุตามที่นัดหมายและ รายงานผลการดําเนิ นงานรวมทั้งจัดทําเป็น Present เสนอPM 4.
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ
1. พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2. ติดตามระบบการสอน และพัฒนาทักษะของพนักงาน 3. สามารถใช้ Computer Ms.Office ได้ดี
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.ประสานงานทั้งหมดภายในแผนก โดยการจัดทําแผนการผลิตและการบริหารที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย ที่ทางบริษัทกําหนด รวมทั้งรายงานผลการทํางาน ปัญหา อุปสรรค ค่าใช้จ่ายทีสําคัญ และข้อมูลข่าวสารภายในแผนก 2.รับผิดชอบในการพัฒนา รักษาพนักงาน บริหารบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติ งานอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อเนื่อง 3.รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพการผลิต ให้อยู่ในเกณฑณ์ มาตรฐานรวมทั้งแก้ปัญหาในกรณี ที่ปัญหาเกิดขึ้น 4.คิดค้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการบริหารในหน่วยงาน ให้เกิดป
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกควบคุมการผลิต
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผนและควบคุม กำลังการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับปริมาณงาน 4.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆของบริษัทฯ และของลูกค้า , ระบบบริหารคุณภาพ และกฏระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
รองผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product knowledge, and soft skill -Analyze and recommend appropriate external training which match business needs -Provide support to supervisors for on-the-job training -Support each Division in identifying effective human resource development plan and execution -Identify human resources capability gap that may occur from changes to enhance or maintain competitive advantage of the company
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Designer Director
1.Monitoring daily/weekly/month output of Hand Sketch Design division to meet company target & budget. 2. Guide and give advice to team members to re-design complex structure OR to execute better quality and speed of Design. 3. Planning capacity & output of Hand Sketch Design division. 4. Coordinate and work with Master model maker and Customer in terms of Model technique and Research & Development for New Product. 5. Participate in manufacturing design reviews to evaluate design concepts an
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ติดตามแผนการผลิต
ทำหน้าที่ในการวางแผนการผลิต ติดตามและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกออกแบบ (3D)
1.วางแผนและติดตามการทำงานทั้งในส่วนของ Sketch และส่วนของ Drawing ให้ได้ตามเป้ าหมายที่กำหนด 2.ตรวจสอบและอนุมัติความถูกต้องของแบบและแม่พิมพ์ ที่ออกมาจากเครื่อง CNC / 3D 3.กำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและตรวจเช็ค KPI ทุกเดือน 4.ให้คำแนะนำ สอนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 5.ประสานกับแผนกการตลาดและแผนกอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา 6.วิเคราะห์รูปแบบแยกระหว่างงานปั๊มและงานหล่อ 7.กำหนด ควบคุม และดูแลค่าใช้จ่ายภายในแผนก 8.ตรวจสอบรายงานการใช้เครื่องจักรภายในแผนก 9.นำเสนอแบบใหม่ ๆ ใ
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
จัดทำแผนการผลิต แผน Shipment ให้แก่ Packing และ Shipper ประจำสัปดาห์ ติดตามกระบวนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมข้อมูลในการผลิตให้ถูกต้องตามมาตราฐาน
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Personal Assistant
1.เป็นตัวแทนในการรับ Requirement จากส่วนงานต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกับทีม 2.บริหารและจัดการทีมงานและทรัพยากร เช่น คน เวลา และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและกำหนดไว้ 3.ประเมิน จัดสรร และกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละ Project พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน 4.ให้การสนับสนุนด้านเอกสารงานธุรการต่างๆ แก่เลขานุการ 5.ทำหน้าที่พิเศษอื่นๆที่ VP ร้องขอ ทั้งเรื่องงานและเรื่องเอกสารส่วนตัว
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Research
1.ทำงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อจัดทำแผนดำเนินการวิจัยการตลาดต่างประเทศ 2.ทำการวิเคราะห์ข้อมูล/การให้บริการลูกค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.ควบคุมดูแล สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบรายงานสรุปผลของงานวิจัย 4.ประสานงานเกี่ยวกับงานการวิจัยตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์กร 5.ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลกับ VP ในเรื่องของฐานข้อมูลต่างๆที่ได้ทำการวิจัย
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
HR Director
1. Manage the training plans by the career ladder and the other organization development program that align with the business objectives. 2. Work on organizational development to support of business objectives and HRM / HRD strategies and organizational development interventions 3. Designs programs to improve organizational effectiveness, employee development, employee engagement, and employee productivity 4. Contributes to the development of comprehensive strategy for building change managem
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Recruitment Supervisor
1.วางแผนและจัดทำแผนการประกาศ / โฆษณาประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆให้ตรงตามความต้องการของบริษัท และ ตามระยะเวลาการสรรหาที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมตรวจสอบสื่อต่างๆ ให้ update อยู่เสมอ 3.ควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ทบทวน จัดทำและพัฒนาเครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสม 5.ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นและบันทึกผลการสัมภาษณ์ 6.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการสมัครของผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ก่อนการนัดเริ่มงาน 7.จัดทำรายงานการรับสมัครพนักงา
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต
1. วางแผนและควบคุมและกำหนดแผนงาน , เป้าหมายแผนกประจำปี 2. ควบคุมและดูแลพัฒนาปรับปรุงระบบงานภายในแผนก ให้สอดคล้อง และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิต 3. นำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ตรวจสอบติดตามผลงานและควบคุมคุณภาพผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้ าหมายที่กำหนด 5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการวางผัง Station การทำงานที่เหมาะสม
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สรรหา
1.ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครและบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2.ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงาน 3.จัดเตรียมเอกสารเริ่มงาน และ จัดทำแบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงาน 4.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วันเริ่มงาน ตามที่บริษัทฯ กำหนด 5.ทำเอกสารเปิดบัญชีพนักงานใหม่ 6.ควบคุมการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงาน 7.ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานทางช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ กำหนด 8.Up date ยอดพนักงานรับเข้า และ ค้างรับ
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
QA Manager
1.สนับสนุนและแนะนำพนักงานในส่วนของ QA/QC ในการทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จสมบูรณ์ 2.มีหน้าที่สนับสนุนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการผลิต ต้องได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ 3.วางแผนและควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วน QA/QC ทั้งหมด 4.ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไข CAR/PAR โดยมีเงื่อนไขว่า พนักงานในส่วนของ QA สามารถขัดขวางปัญหาไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำอีก 5.มีหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า CAR/PAR ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อเรียกร้องจาก
22 มีนาคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560