เข้าระบบผู้สมัครงาน
Oversea Sale Account (ลูกค้าต่างประเทศ)
ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปิดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด เข้าร่วมการแสดงสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
16 มกราคม 2561
Oversea Sale Supervisor (ลูกค้าต่างประเทศ)
1. Attend domestic fairs and visit customers aboard 2. Implement sales strategies and plans set by Manager. 3.Achieve personal KPI. 4.Support Account Manager in critical or abnormal situations when assign by Manager 5.Supervise and train Account Manager in achieving sales target and problem-solving when assign by Manager 6.Meetings while customers visit factory: 7.Maintain bonding with customers 8.Maintain internal documentations 9.Follow up with customer’s payments
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Software Supervisor
1.วางแผนการทำงาน และติดตาม จัดแบ่งหน้าที่และควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ โปรแกรมต่างๆ และทำการ Update โปรแกรมให้ใช้งานเป็นไปความต้องการ และสอดคล้องกับการทำงานภายในองค์กรอยู่เสมอ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานความคืบหน้าของงาน IT Software, ERP, Excel team, MRP และ Datacenter 5.ควบคุมดูแล และติดตามผล รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับในส่วน ทีมวิเคราะห์ และ Training (SA) 6.กำหนดสิทธิการใช้งานของ Axapta
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sale & Marketing Director
1.Development and implementation of the Brand strategy. 2.Developing the marketing strategy for new and existing products 3.Overseeing implementation of the Marketing strategy - including campaigns, events, digital marketing, and PR. 4. Guiding the day to day activities of the marketing team. 5. Ensuring that the marketing objectives are implemented by the marketing team. 6.Work closely with product management team to define marketing materials and programs. 7. Developing and delivering ma
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรการผลิต (PE)
1. ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการผลิต เพือกําหนดเป็นมาตรฐานการทํางานสําหรับงานตัวอย่าง 2. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพือกําหนดมาตรฐานการทํางานสําหรับงานที่ผลิตของฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและติดตาม Request ปัญหาการทํางานจากฝ่ายผลิต 4. เก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่ม Character ตามลักณษะกิจกรรมการทำงานที่เหมือนกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 5. ดูแลและตรวจสอบ Routing การทํางานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
16 มกราคม 2561
Sale & Marketing Manager (Oversea)
1.Attend domestic and international fairs and visit customers aboard 2.Analyze current market trend 3.Monitor and direct department KPI achievement 4.Monitor and enhance bonding with customers 5.Analyze and present assigned reports and action plans to Sales & Marketing VP 6.Set balance between sales orders + production capacity 7.Approve and monitor sales strategies & plans 8.Push for Shelf stock, export stock, FG stock and report in Co-meeting
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ล่ามภาษาจีน
1.ควบคุมตารางนัดหมายของ President 2.แปลเอกสารจากภาษาไทย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน 3.เป็นล่ามในการประชุม 4.ควบคุมตารางห้องประชุมที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของแผนก 5.ช่วยตรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งให้ President อนุมัติ 6.ช่วยงาน President ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.ประสานงานทั้งหมดภายในแผนก โดยการจัดทําแผนการผลิตและการบริหารที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย ที่ทางบริษัทกําหนด รวมทั้งรายงานผลการทํางานปัญหาอุปสรรคค่าใช้จ่ายที่ สําคัญ และข้อมูลข่าวสารภายในแผนก 2.รับผิดชอบในการพัฒนารักษาพนักงานบริหารบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 3.ทบทวนแผนการผลิตโดยใช้ Freeze Plan และแผน PDT ในการปฏิบัติงานเป็น Center ระหว่างฝ่ายผลิตกับ PDT ห้แผนการผลิตบรรลุตามที่นัดหมายและ รายงานผลการดําเนิ นงานรวมทั้งจัดทําเป็น Present เสนอPM 4.
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
2D Jewelry Designer
1.สเก็ตงานสำหรับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายตามความเร่งด่วน (Priority) และลำดับก่อน-หลัง (FIFO) 2.ช่วยตรวจสอบเบื้องต้นภาพวาดของแผนกออกแบบ (Design) รวมถึง แม่พิมพ์ และลูกพิมพ์ของแผนกผลิตแม่พิมพ์ (Mold Making) 3.ช่วยจัดเตรียมสินค้า สำหรับ Display (1) โชว์รูม (2) งานแสดงสินค้า รวมถึง การออกแบบสำหรับการประกวด
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ
1. พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2. ติดตามระบบการสอน และพัฒนาทักษะของพนักงาน 3. สามารถใช้ Computer Ms.Office ได้ดี
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
QA STAFF
1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ 2.สรุปผลการปฏิบัติการแก้ไข Process ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลการสรุป CARนำเสนอต่อ QA. Manager / Vice QA. Manager เพื่อนำเสนอในที่ประชุมให้ทีมงานรับทราบต่อไป 3.มอบหมายงานให้กับ QC Head ปฏิบัติงาน และ ติดตามผล 4.แก้ไขปัญหา ติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติการแก้ไข เมื่อพบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 5.ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะมีการส่งต่อไปผลิตในแผนกถนัดไป 6.วิเคราะห์งานเสีย เพื่อหาสาเห
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.ประสานงานทั้งหมดภายในแผนก โดยการจัดทําแผนการผลิตและการบริหารที่ชัดเจน สอดคลองกับนโยบาย ที่ทางบริษัทกําหนด รวมทั้งรายงานผลการทํางาน ปญหา อุปสรรค คาใช จายทีสําคัญ และข้อมูลข่าวสารภายในแผนก 2.รับผิดชอบในการพัฒนา รักษาพนักงาน บริหารบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อให พนักงานปฏิบัติ งานอยางมีประสิ ทธิภาพต่อเนื่อง 3.รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพการผลิต ให อยู่ในเกณฑ มาตรฐานรวมทั้งแก ปัญหาในกรณี ที่ปัญหาเกิดขึ
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
QA Supervisor (Quality Control Inprocess)
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำ Standard เพิ่มเติม และ การ Update ข้อมูลคุณภาพไว้สำหรับอ้างอิงในการตรวจสอบ 2.สรุปผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพ ของ QA/QC Inprocess ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลการสรุป PARนำเสนอต่อ QA. Manager / Vice QA. Manager เพื่อนำเสนอในที่ประชุมให้ทีมงานรับทราบต่อไป 3.มอบหมายงานให้กับ QA Staff และ QC Head ปฏิบัติงาน และ ติดตามผล 4.มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการวิเคราะห์ปัญหาจาก Customer Complain และปฏิบัติการแก้ไข 5.ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะมี
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกควบคุมการผลิต
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผนและควบคุม กำลังการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับปริมาณงาน 4.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆของบริษัทฯ และของลูกค้า , ระบบบริหารคุณภาพ และกฏระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
รองผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product knowledge, and soft skill -Analyze and recommend appropriate external training which match business needs -Provide support to supervisors for on-the-job training -Support each Division in identifying effective human resource development plan and execution -Identify human resources capability gap that may occur from changes to enhance or maintain competitive advantage of the company
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแลการรับ - จ่าย สินค้าภายในแผนก 2.วางแผนจัดเตรียมสินค้าตามแผนงาน 3.ความปริมาณ Inventory ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Designer Director
1.Monitoring daily/weekly/month output of Hand Sketch Design division to meet company target & budget. 2. Guide and give advice to team members to re-design complex structure OR to execute better quality and speed of Design. 3. Planning capacity & output of Hand Sketch Design division. 4. Coordinate and work with Master model maker and Customer in terms of Model technique and Research & Development for New Product. 5. Participate in manufacturing design reviews to evaluate design concepts an
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ติดตามแผนการผลิต
ทำหน้าที่ในการวางแผนการผลิต ติดตามและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
16 มกราคม 2561
หัวหน้าแผนกออกแบบ (3D)
1.วางแผนและติดตามการทำงานทั้งในส่วนของ Sketch และส่วนของ Drawing ให้ได้ตามเป้ าหมายที่กำหนด 2.ตรวจสอบและอนุมัติความถูกต้องของแบบและแม่พิมพ์ ที่ออกมาจากเครื่อง CNC / 3D 3.กำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและตรวจเช็ค KPI ทุกเดือน 4.ให้คำแนะนำ สอนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 5.ประสานกับแผนกการตลาดและแผนกอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา 6.วิเคราะห์รูปแบบแยกระหว่างงานปั๊มและงานหล่อ 7.กำหนด ควบคุม และดูแลค่าใช้จ่ายภายในแผนก 8.ตรวจสอบรายงานการใช้เครื่องจักรภายในแผนก 9.นำเสนอแบบใหม่ ๆ ใ
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
3D Jewelry Designer ( Matrix , Rhino Z-Brush ,Solid work , Coral Draw )
ออกแบบ เครื่องประดับอัญมณี ด้วยการ ใช้โปรแกรม Coreldraw , Art cam , Matrix , Rhino ,Jewel Cad ในการออกแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หากสามารถออกแบบโดยใช้ Handrawing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560