เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ-ประจำคลินิกเครือข่าย
1. รับผิดชอบงานด้านหัตถการ 2. จัดยา ทำแผล ฉีดยา IVน้ำเกลือ และการลงบันทึกประวัติคนไข้ รวมถึงช่วยแพทย์ตาม order ที่ได้รับ 3. ให้คำแนะนำคนไข้ กรณีคนไข้มีข้อสงสัย 4. ช่วยเหลืองานด้านส่งเสริมสุขภาพของคลินิก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : หลายอัตรา สาขาบางเขน   เงินเดือน : 26,000-30,0000
เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
- สนับสนุนการทำงานของแผนกการตลาด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน - จัดทำรายงานสรุปประจำวัน และประจำสัปดาห์ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกการตลาดและการขาย
- รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของโรงพยาบาล และคลินิกเครือข่ายให้สามารถบรรลุเป้าในทุกด้านตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลทีมงานภายใต้แผนกการตลาด ให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ - รับผิดชอบยอดขายตาม target ที่ได้รับ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่การเงินใน/นอก
- คิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตามเวรที่ได้รับมอบหมาย - กระทบยอดการเงินที่เก็บได้ให้ตรงกับระบบ - จัดทำรายงานการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิค ในการให้บริการด้านรังสีเทคนิคแก่ผู้ป่วย - เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์รังสี ตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้บริการผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของนักรังสีเทคนิค - รายงานและเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด)
- ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องผ่าตัด - วางแผน มอบหมายงาน บุคลากรในทีมที่รับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ - ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ - แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด - จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดหรือทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง - ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด อำนวยการผ่าตัด และ ส่งเครื่องมื
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ Graphic Design & Media
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ - รับผิดชอบการลงสื่อทั้ง online และ offline - ดูแลการถามตอบสื่อ social media - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ
- รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - บริหารอัตรากำลังห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารทรัพยากรห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกประสานงานประกันสังคม/บัตรทอง
- พิจารณาความเหมาะสมของการส่งตัวของผู้ป่วย ก่อนส่งอนุมัติให้กับ ผอ.แพทย์ - ติดต่อประสานงานกับ รพ.รับส่งต่อ หรือหน่วยงานรับส่งต่อ - ดำเนินการเรื่องเอกสารการส่งต่อให้เรียบร้อย - ดูแลงานเวชสถิติ - จัดทำรายงานตามความรับผิดชอบ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
พยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วย OR)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกหอผู้ป่วยหนัก -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/Med nurseตามที่ได้รับหมอบหมาย -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกหอICU -ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด -เช็คยา รถEmergencyและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร -บันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลทราบ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(ห้อง LAB)
-มีความรู้ในด้านงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ(เนื่องจากมีคลินิกสาขาในเครือข่ายมากกว่า5แห่ง) -มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ ทั้ง LA และISO 15189,15190 -สามารถบริหารงานห้องปฏิบัติการได้ เช่น ควบคุมกระบวนการ การทำงานในห้องปฏิบัติการ -บริหารจัดการต้นทุน ตรวจวิเคราะห์ ระบบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิกบัตรทอง
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการคลินิก สาขาดินแดง
- วางแผนงาน บริหารและจัดระบบการทำงานของหน่วยบริการ - บริหารดูแลควบคุมคลินิกให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดการและบริหารทีมงานในคลินิกให้ปฎิบัติตามที่บริษัทกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด - ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และแผนกส่วนงานที่เกียวข้อง ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม - ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน - เป็นที่ปรึกษา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ - จัดทำระ
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี
-ลง และบันทึกบัญชี -ติดตามเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักบัญชี -ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามหลักบัญชี -จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนจากโปรแกรม -ยื่นภาษี และแบบรายการต่อสรรพกร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sales Representative(พนักงานขาย)
- นำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพประจำปี และผลิตภัณฑ์อื่นของโรงพยาบาล ให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัท ให้ได้เป้าตามที่บริษัทกำหนด - หาลูกใหม่ และเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่า - เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและลูกค้า
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000 บาท (ยังไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าสึกหรอ)
พนักงานขับรถพยาบาล
ต้องการพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานขับรถส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิก สาขาบางเขน
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)
- วัด vital sign เตรียมให้แพทย์ตรวจ - ให้บริการคนไข้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิก - คัดกรอง ซักประวัติคนไข้เบื้องต้น - ลงข้อมูลคนไข้ในรายงานที่กำหนด - วัดพัฒนาการเด็ก - เป็นผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับผิดชอบ
17 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกตามหลักบัญชีและนโยบายบริษัท - ควบคุมกำกับดูแลเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักบัญชีและนโยบายบริษัท - ปิดงบประจำเดือนและจัดทำงบบริหาร - ควบคุมกำกับดูแลให้มีการสุ่มตรวจตามนโยบายบริษัท - ควบคุมติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560