เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(Recruit)
- รับผิดชอบงานสรรหา และคัดเลือก - งานฝึกอบรม และพัฒนา - รายงานประจำเดือน - งานกิจกรรมต่างๆ - ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
พยาบาลวิชาชีพ-ประจำคลินิกเครือข่าย
1. รับผิดชอบงานด้านหัตถการ 2. จัดยา ทำแผล ฉีดยา IVน้ำเกลือ และการลงบันทึกประวัติคนไข้ รวมถึงช่วยแพทย์ตาม order ที่ได้รับ 3. ให้คำแนะนำคนไข้ กรณีคนไข้มีข้อสงสัย 4. ช่วยเหลืองานด้านส่งเสริมสุขภาพของคลินิก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิก (บางเขน, ดินแดง,บางแค)
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักวิชาการสาธารณสุข-แผนกสำรวจ
- ออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตามชุมชน และสถานที่ต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบข่าวสารการรับสมัครบัตรทอง โดยการแจกใบปลิว, ประกาศเสียงตามสาย - ลงพื้นที่เพื่อตั้งหน่วยรับสมัครบัตรทองให้กับประชาชนในชุมชน และสถานที่ต่างๆ - จัดเก็บ รวมรวม และบันทึกข้อมูลใบสมัครบัตรทองของประชาชน - ทำงานส่งเสริมสุขภาพ ติดต่อชุมชนเพื่อออกคัดกรองความเสี่ยง และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกตามหลักบัญชีและนโยบายบริษัท - ควบคุมกำกับดูแลให้เอกสารแนบถูกต้องครบถ้วนตามหลักบัญชีและนโยบายบริษัท - ปิดงบประจำเดือนและจัดทำงบบริหาร - ควบคุมกำกับดูแลให้มีการสุ่มตรวจตามนโยบายบริษัท - ควบคุมติดตามงานของทุกตำแหน่งให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายบริษัท - รับผิดชอบเป็นผู้จัดทำบัญชี - ตรวจสอบและจัดทำงบลงทุน/งบค่าเสื่อม สปสช. - ตรวจสอบการออกใบสำคัญจ่ายก่อนเสนอเซ็นต์ - ติดตามทวงถามลูกหนี้ - อนุมัติการโอนเงิ
25 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การตลาด
- ออกตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน - เยี่ยมลูกค้าเก่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อหาช่องทางเพิ่มยอดขาย - เป็นตัวกลางในการประสาน แก้ปัญหาระหว่าบริษัท กับลูกค้า - จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ร่วมวางแผนกับผู้บังคับบัญชาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีและการเงิน
- งานเอกสารของแผนกบัญชี ได้แก่ จัดเรียง คัดแยก บันทึกรายการลงโปรแกรม เป็นต้น - รับเช็ค วางบิลประจำเดือน - ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ - รับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
เภสัชกร (Full-time/ Part-time)
-บริหารการจัด-จ่ายยาประจำรพ.และคลินิกเครือข่าย -รับผิดชอบงานคุณภาพประจำหน่วยเภสัชกรรม -ร่วมทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
25 กุมภาพันธ์ 2561
พยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)
ปฏิบัติงานชุมชน วางแผนการเยี่ยมบ้าน ทำคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ทำHome visit จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
25 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขับรถพยาบาล
ต้องการพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานขับรถส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง
25 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(ห้อง LAB)
-มีความรู้ในด้านงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ(เนื่องจากมีคลินิกสาขาในเครือข่ายมากกว่า5แห่ง) -มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ ทั้ง LA และISO 15189,15190 -สามารถบริหารงานห้องปฏิบัติการได้ เช่น ควบคุมกระบวนการ การทำงานในห้องปฏิบัติการ -บริหารจัดการต้นทุน ตรวจวิเคราะห์ ระบบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
25 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการอพาร์ทเมนท์
- ดูแล และจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ด้านธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า - ประสานงานด้านการแจ้งซ่อม - ออกบิลค่าใช้จ่าย และรับชำระค่าเช่าประจำเดือน - ธุรการเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
-ดูแลระบบห้องเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรฐาน -กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา -รับผิดชอบเรื่องเอกสาร รายงานของแผนกเภสัชกรรม -จัดอัตรากำลัง บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของแผนกฯ -หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
ช่างซ่อมบำรุง
1) ซ่อมบำรุงตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามเวลา 2) บำรุงรักษาอาคารและสถานที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในโรงพยาบาล 3) ซ่อมบำรุงตามใบงานซ่อม ให้ตรงตามเวลา และปิดงานให้สำเร็จภายในวันที่กำหนด 4) เขียนใบรายงานซ่อม , เอกสารประกอบงานซ่อมและเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และส่ง Admin ภายในเวลาที่กำหนด 5) ควบคุมและตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง/อาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 6) เข้าอบรมตามแผนที่หัวหน้าจัดไว้ 7) ปฏิบั
25 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการคลินิก
- วางแผนงาน บริหารและจัดระบบการทำงานของหน่วยบริการ - บริหารดูแลควบคุมคลินิกให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดการและบริหารทีมงานในคลินิกให้ปฎิบัติตามที่บริษัทกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด - ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และแผนกส่วนงานที่เกียวข้อง ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม - ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน - เป็นที่ปรึกษา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ - จัดทำระ
25 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ Graphic Design & Media
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ - รับผิดชอบการลงสื่อทั้ง online และ offline - ดูแลการถามตอบสื่อ social media - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(MIS)
- ดึงข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากสาขา เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบดูแล กำกับการส่งข้อมูลของต้นสังกัดในการตั้งเบิกรายได้จากส่วนงานต่างๆ ภายนอก พร้อมติดตามให้สามารถตั้งเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา - ติดตาม ประสานงานกับคลินิคสาขาและหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อจัดส่งรายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามเวลา รวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมคลินิคและโรงพยาบาล - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คัดแยกเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานด้านงานบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการในแผนกบัญชี
25 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขับรถออกหน่วย
- ขับรถออกหน่วยพาพนักงานไปออกหน่วย ลงพื้นที่ตามชุมชน - ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท(ไม่รวมโอที)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560