เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ-ประจำคลินิกเครือข่าย
1. รับผิดชอบงานด้านหัตถการ 2. จัดยา ทำแผล ฉีดยา IVน้ำเกลือ และการลงบันทึกประวัติคนไข้ รวมถึงช่วยแพทย์ตาม order ที่ได้รับ 3. ให้คำแนะนำคนไข้ กรณีคนไข้มีข้อสงสัย 4. ช่วยเหลืองานด้านส่งเสริมสุขภาพของคลินิก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
- สนับสนุนการทำงานของแผนกการตลาด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน - จัดทำรายงานสรุปประจำวัน และประจำสัปดาห์ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เภสัชกร (Full-time/ Part-time)
-บริหารการจัด-จ่ายยาประจำรพ.และคลินิกเครือข่าย -รับผิดชอบงานคุณภาพประจำหน่วยเภสัชกรรม -ร่วมทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ประจำคลินิกเครือข่าย
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)
ปฏิบัติงานชุมชน วางแผนการเยี่ยมบ้าน ทำคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ทำHome visit จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องมือแพทย์(เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนก -หน่วยจ่ายกลางไปรับอุปกรณ์/เครื่องมือที่ปนเปื้อนโดยรถสำหรับรับอุปกรณ์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ พร้อมใส่เครื่องป้องกัน ร่างกายตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือตามแนวทางปฏิบัติ -นำอุปกรณ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งหรืออบให้แห้ง -จัดประเภทของอุปกรณ์ตามชุดให้ครบถ้วนถูกต้อง -จัดเก็บในตู้หรือชั้นที่มีฝาปิดมิดชิดในห้องที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามแนว
16 ธันวาคม 2560
พนักงานขับรถพยาบาล
ต้องการพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานขับรถส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง
16 ธันวาคม 2560
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
-ดูแลระบบห้องเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรฐาน -กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา -รับผิดชอบเรื่องเอกสาร รายงานของแผนกเภสัชกรรม -จัดอัตรากำลัง บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของแผนกฯ -หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
ช่างซ่อมบำรุง
1) ซ่อมบำรุงตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามเวลา 2) บำรุงรักษาอาคารและสถานที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในโรงพยาบาล 3) ซ่อมบำรุงตามใบงานซ่อม ให้ตรงตามเวลา และปิดงานให้สำเร็จภายในวันที่กำหนด 4) เขียนใบรายงานซ่อม , เอกสารประกอบงานซ่อมและเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และส่ง Admin ภายในเวลาที่กำหนด 5) ควบคุมและตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง/อาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 6) เข้าอบรมตามแผนที่หัวหน้าจัดไว้ 7) ปฏิบั
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกบริการผู้ป่วยและต้อนรับ
- รับผิดชอบงานบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ งานเวชระเบียน งานบริการต้อนรับ งานรับผู้ป่วยใน และงานการเงินของโรงพยาบาล - ดูแลความเรียบร้อยให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น - บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนป้องกันปัญหาในระยะยาว - กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตาม KPIs ที่ตั้งไว้ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด)
- ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องผ่าตัด - วางแผน มอบหมายงาน บุคลากรในทีมที่รับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ - ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ - แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด - จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดหรือทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง - ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด อำนวยการผ่าตัด และ ส่งเครื่องมื
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/สมาชิกทีม ตามที่ได้รับหมอบหมาย -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด -เช็คยา รถEmergency Ambulanceและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร -บันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลทราบ -ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ
- ติดต่อประสานงาน รับ-ส่งต่อผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ขออนุมัติผ่าตัดผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา - ออกใบส่งตัวไป รพ.ส่งต่อสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ให้คำแนะนำกับญาติและผู้ป่วยเรื่องสิทธิการรักษา / ค่า compayment - ออกบส่งตัวทำการตรวจพิเศษสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีส่งตัวผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม ทำหัตถการพิเศษ - ลงบันทึกเหตุผลใบส่งตัวทุก
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
- รับผิดชอบงานพยาบาลนอกเวลา - ดูแลให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อยในช่วงนอกเวลา(กลางคืน และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - จัดสรรอัตรากำลังคนในแต่ละแผนกให้เหมาะสม - ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่การตลาด
- ปฏิบัติงานตามแผนกการตลาดให้เป็นไปตามระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ติดต่อตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ - ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ - วางแผนงานขาย พร้อมนำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพใน-นอกโรงพยาบาล - วางแผนการออกเยี่ยมลูกค้ากลุ่มบริษัทตามเป้าหมาย - จัดกิจกรรมสัมมนาทางการตลาด - ประสานงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการขายตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล - สนับสนุนและนำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล - ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงพยาบา
16 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการคลินิก
- วางแผนงาน บริหารและจัดระบบการทำงานของหน่วยบริการ - บริหารดูแลควบคุมคลินิกให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดการและบริหารทีมงานในคลินิกให้ปฎิบัติตามที่บริษัทกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด - ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และแผนกส่วนงานที่เกียวข้อง ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม - ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน - เป็นที่ปรึกษา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ - จัดทำระ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชีเข้าระบบ Express ประจำเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิลค่ารักษาพยาบาล และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เรียกเก็บให้ดำเนินการให้ถูกต้อง - ตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจะต้องได้รับจากหน่วยงานภายนอก - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(ส่วนงานข้อมูล, รายงาน)
- ติดตาม ประสานงานกับคลินิคสาขาและหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อจัดส่งรายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามเวลา รวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมคลินิคและโรงพยาบาล - ผลักดัน (Monitor) การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนองค์กร - รับผิดชอบดูแล กำกับการส่งข้อมูลของต้นสังกัดในการตั้งเบิกรายได้จากส่วนงานต่างๆ ภายนอก พร้อมติดตามให้สามารถตั้งเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
พยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วย ICU)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกหอผู้ป่วยหนัก -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/Med nurseตามที่ได้รับหมอบหมาย -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกหอICU -ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด -เช็คยา รถEmergencyและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร -บันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลทราบ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560