เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ-ประจำคลินิกเครือข่าย
1. รับผิดชอบงานด้านหัตถการ 2. จัดยา ทำแผล ฉีดยา IVน้ำเกลือ และการลงบันทึกประวัติคนไข้ รวมถึงช่วยแพทย์ตาม order ที่ได้รับ 3. ให้คำแนะนำคนไข้ กรณีคนไข้มีข้อสงสัย 4. ช่วยเหลืองานด้านส่งเสริมสุขภาพของคลินิก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : หลายอัตรา สาขาบางเขน   เงินเดือน : 26,000-30,0000
ผู้ตรวจการฝ่ายการพยาบาล (Supervisor)
- ดูแลความเรียบร้อยของงานฝ่ายการพยาบาลในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและมาตรฐาน - ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเวรที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
1.บริหารจัดการ การกู้คืน และควบคุมการสำรองข้อมูล และระบบความปลอดภัยของข้อมูล ควบคุมการแก้ไขปัญหาระบบ Hardware / Software , ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และ virture machine 2.บริหารจัดการควบคุมระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ 3.บริการจัดการและต่ออายุ domain name , hosting ของบริษัท 4.ประสานงานร่วมกับผู้ใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ เช่น การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล , การ backup หรือกู้คืนข้อมูล , ระดับการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่าย เป็นต้น 5.บริหารและรายงานงานโครงการตามที่ได้มอบหมายรวมถ
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ
- รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - บริหารอัตรากำลังห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารทรัพยากรห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกประสานงานประกันสังคม/บัตรทอง
- พิจารณาความเหมาะสมของการส่งตัวของผู้ป่วย ก่อนส่งอนุมัติให้กับ ผอ.แพทย์ - ติดต่อประสานงานกับ รพ.รับส่งต่อ หรือหน่วยงานรับส่งต่อ - ดำเนินการเรื่องเอกสารการส่งต่อให้เรียบร้อย - ดูแลงานเวชสถิติ - จัดทำรายงานตามความรับผิดชอบ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการคลินิก สาขาดินแดง
- วางแผนงาน บริหารและจัดระบบการทำงานของหน่วยบริการ - บริหารดูแลควบคุมคลินิกให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดการและบริหารทีมงานในคลินิกให้ปฎิบัติตามที่บริษัทกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด - ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และแผนกส่วนงานที่เกียวข้อง ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม - ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน - เป็นที่ปรึกษา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ - จัดทำระ
24 ตุลาคม 2561
Sales Representative(พนักงานขาย)
- นำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพประจำปี และผลิตภัณฑ์อื่นของโรงพยาบาล ให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัท ให้ได้เป้าตามที่บริษัทกำหนด - หาลูกใหม่ และเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่า - เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและลูกค้า
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาท (ยังไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าสึกหรอ)
ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)
- วัด vital sign เตรียมให้แพทย์ตรวจ - ให้บริการคนไข้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิก - คัดกรอง ซักประวัติคนไข้เบื้องต้น - ลงข้อมูลคนไข้ในรายงานที่กำหนด - วัดพัฒนาการเด็ก - เป็นผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับผิดชอบ
24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คัดแยกเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานด้านงานบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการในแผนกบัญชี
24 ตุลาคม 2561
เภสัชกร (Full-time/ Part-time)
-บริหารการจัด-จ่ายยาประจำรพ.และคลินิกเครือข่าย -รับผิดชอบงานคุณภาพประจำหน่วยเภสัชกรรม -ร่วมทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
24 ตุลาคม 2561
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
-ดูแลระบบห้องเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรฐาน -กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา -รับผิดชอบเรื่องเอกสาร รายงานของแผนกเภสัชกรรม -จัดอัตรากำลัง บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของแผนกฯ -หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
IT Support
- Support IT Hardware - ประสานงานกรณีเป็นเรื่อง Software - แจ้งซ่อม, ส่งซ่อม อุปกรณ์ IT - ติดตั้งและดูแล แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เลขานุการ
-รับนัด ประสานงาน ติดตามงานตามตารางเวลา -ดูแลผู้บริหาร ดูแลผู้มาติดต่อ -รับผิดชอบงานด้านเอกสารเข้าทุกชนิด -รับผิดชอบเอกสารสำคัญขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ต่ออายุเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญขององค์กร -จัดเก็บรักษาข้อมูลเอกสารสำคัญ -จัดทำสัญญาระหว่างหน่วยงาน -รับผิดชอบตารางการใช้ห้องประชุม
24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณภาพ
- จัดทำและควบคุมระบบเอกสารคุณภาพของโรงพยาบาล - ประสานงานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่างๆ และจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน - ควบคุมบันทึกภายในและหนังสือ เข้า – ออก ของศูนย์คุณภาพ - จัดทำรายงานบันทึกการประชุม Morning Brief - จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพ - ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
-ลง และบันทึกบัญชี -ติดตามเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักบัญชี -ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามหลักบัญชี -จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนจากโปรแกรม -ยื่นภาษี และแบบรายการต่อสรรพกร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-จัดทำเอกสารของฝ่าย คีย์รับ-จ่าย -ดูแลด้าน Stock ยา , เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน
24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตรวจสอบใบขอซ่อมแซม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน - ประสานงานกับหน้างานและช่างเพื่อซ่อมบำรุง - ตรวจสอบงวดงานการจ่ายเงินให้กับช่าง - ตรวจสอบหน้างานด้านผลงานตามงวดงาน - ดูแลแม่บ้านภายใต้ความรับผิดชอบ - ประสานงานเรื่องต่างๆ ในแผนก - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ Graphic Design & Media
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ - รับผิดชอบการลงสื่อทั้ง online และ offline - ดูแลการถามตอบสื่อ social media - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิกบัตรทอง
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560