สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครและสัมภาษณ์ทันที “เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” สนามบินดอนเมือง (จำนวนมาก)
สมัครและสัมภาษณ์ทันที “เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” สนามบินดอนเมือง (จำนวนมาก) วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. Career @SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 อาคาร RCP ลักษณะงาน ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานสินเชื่อ
Job Description and responsibilities -ด ําเนินกํารบันทึกข้อมูลลูกค้ําและกํารขอสินเชื่อ (ลูกค้ําธุรกิจขนําดใหญ่)เข้ําระบบ โดยจัดท ําข้อตกลงตําม ข้อมูลที่Relationship Manager จัดส่งให้ -เตรียมข้อมูลและจัดสรรหลักประกันตํามนโยบํายของธนาคาร -ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ (ลูกค้ําธุรกิจขนําดใหญ่) เพื่อยืนวันว่ํามีข้อมูลเพียงพอในการนำเข้าระบบและเป็นไป ตํามหลักกํารของกํารน ําเสนอสินเชื่อและนิติกรรมสัญญา -ประสํานงํานและยืนยันเงื่อนไขกํารน ําเสนอสินเชื่อกับทําง Relationship Manager ในกรณีที่มี ข้อควํามที่ไ
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) เขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พร้อมนำเสนอสินเชื่อธุรกิจเพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจของลูกค้า
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) เขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พร้อมนำเสนอสินเชื่อธุรกิจเพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจของลูกค้า
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Branch Trainee ประจำสาขาศูนย์การค้า ในเขตพื้นที่ ธนบุรี คลองสาน บางมด จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน บางแค บางพลัด ดุสิต สัมพันธวงศ์ พระนคร และพระประแดง
-ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า -ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการ ลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า -สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Analyst Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำงานร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) และ หัวหน้างานในการวิเคราะห์สินเชื่อตามความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) จัดส่งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอสินเชื่อ - ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และประวัติของลูกค้า - วิเคราะห์งบการเงิน และผลการดำเนินงานของลูกค้า - คำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน - จัดทำ Cash flow เพื่อวิเคราะห์ความสามารถชำระหนี้ 3. จัดทำ Credit Application (CA) เพื่อนำเสนอต่อผู้อนุมัติส
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Team Lead Credit Analyst, Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ในการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย และช่วยบริหาร Pipeline 2. มอบหมายงาน และดูแล Credit Analyst ในการจัดทำ Credit Application (CA) หรือCustomer Review (CR) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร และภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. ประสานงานร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) และCredit Officer โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบในการ Structure วงเงิน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขวงเงิน/หลักประกัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. ตรว
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Sector Credit Analyst, Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารทีมงาน บริหาร Pipeline และMonitor Portfolio Performance/NPL ของอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามเป้าหมาย และแผนงานของธนาคาร 2. ให้ความปรึกษา และคำแนะนำกับทีมงานกรณีสินเชื่อที่มีความซับซ้อน 3. สรุปความเห็นในประเด็นความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการนำเสนอสินเชื่อ 4. เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสินเชื่อต่อคณะกรรมการสินเชื่อในระดับอำนาจอนุมัติ 5. กำหนด Key Risk Factors ของอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อพัฒนากระบวนการและคุณภา
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
ผู้จัดการทีม SME Credit Admin & Services
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Credit Application ตามระเบียบคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร จัดส่ง Credit Application ให้ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อนำเสนอขออนุมัติไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติด้านธุรกิจสัมพันธ์ต่อไป 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมจัดทำคำสั่ง ตั้งวงเงิน/เบิกจ่าย - ต่อตั๋ว ทุกประเภท Deal และตรวจสอบเงื่อนไขสินเชื่อก่อนเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน Credit Application 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม Operation 4. ขอสำเนานิติกรรมสัญญาเดิมจากซองหลักประก
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ /เจ้าหน้าที่อาวุโส SME Credit Admin & Services
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กรณีที่ต้องมีการจัดทำ Credit Application/Operation เพื่อขออนุมัติตามระเบียบคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร จัดส่ง CA ให้ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อนำเสนอขออนุมัติไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติด้านธุรกิจสัมพันธ์ต่อไป 2. จัดทำคำสั่ง Operation เตรียมนิติกรรม/ตั้งวงเงิน/เบิกจ่าย-ต่อตั๋วทุกประเภท Deal และตรวจสอบเงื่อนไขสินเชื่อก่อนเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน Credit Application 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม Operation 4. ขอสำเนานิติกรรมสัญญาเดิมจากซองห
24 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 49 งาน

1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560