เข้าระบบผู้สมัครงาน
Quality Assurance Officer เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
• Monitor calls to agents working on policies or processes : • Voice (Inbound & Outbound) • Non voice (Social Media) • Evaluate Agent’s call and Feedback accurate to the Agent • Conduct call calibration and cross function meeting to standardize the idea and set up standard measurement • Able to manage conflict across function and focus to customer satisfaction • Initiate and participate team activities or project to improve team performance • Report all inspections to improve Call Center‘
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Application Deployment Officer
• Application deployment administration for Mainframe and non-Mainframe platforms (TANDEM/ AS400/ Unix/ Windows/App Store/ Play Store etc.) - Set up/review application deployment procedure for normal and emergency case - Control application version for UAT and Production environment (Mainframe, Tandem, AS/400) - Deploy application to UAT and Production environment for Mainframe, Tandem, AS/400 and Open Platforms (Windows, Unix, App Store, Play Store etc.) according to the change request form
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) เขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พร้อมนำเสนอสินเชื่อธุรกิจเพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจของลูกค้า
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) เขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พร้อมนำเสนอสินเชื่อธุรกิจเพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจของลูกค้า
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Analyst Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำงานร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) และ หัวหน้างานในการวิเคราะห์สินเชื่อตามความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) จัดส่งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอสินเชื่อ - ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และประวัติของลูกค้า - วิเคราะห์งบการเงิน และผลการดำเนินงานของลูกค้า - คำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน - จัดทำ Cash flow เพื่อวิเคราะห์ความสามารถชำระหนี้ 3. จัดทำ Credit Application (CA) เพื่อนำเสนอต่อผู้อนุมัติส
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Team Lead Credit Analyst, Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ในการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย และช่วยบริหาร Pipeline 2. มอบหมายงาน และดูแล Credit Analyst ในการจัดทำ Credit Application (CA) หรือCustomer Review (CR) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร และภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. ประสานงานร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) และCredit Officer โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบในการ Structure วงเงิน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขวงเงิน/หลักประกัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. ตรว
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Sector Credit Analyst, Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารทีมงาน บริหาร Pipeline และMonitor Portfolio Performance/NPL ของอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามเป้าหมาย และแผนงานของธนาคาร 2. ให้ความปรึกษา และคำแนะนำกับทีมงานกรณีสินเชื่อที่มีความซับซ้อน 3. สรุปความเห็นในประเด็นความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการนำเสนอสินเชื่อ 4. เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสินเชื่อต่อคณะกรรมการสินเชื่อในระดับอำนาจอนุมัติ 5. กำหนด Key Risk Factors ของอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อพัฒนากระบวนการและคุณภา
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
ผู้จัดการทีม SME Credit Admin & Services
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Credit Application ตามระเบียบคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร จัดส่ง Credit Application ให้ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อนำเสนอขออนุมัติไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติด้านธุรกิจสัมพันธ์ต่อไป 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมจัดทำคำสั่ง ตั้งวงเงิน/เบิกจ่าย - ต่อตั๋ว ทุกประเภท Deal และตรวจสอบเงื่อนไขสินเชื่อก่อนเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน Credit Application 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม Operation 4. ขอสำเนานิติกรรมสัญญาเดิมจากซองหลักประก
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ /เจ้าหน้าที่อาวุโส SME Credit Admin & Services
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กรณีที่ต้องมีการจัดทำ Credit Application/Operation เพื่อขออนุมัติตามระเบียบคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร จัดส่ง CA ให้ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อนำเสนอขออนุมัติไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติด้านธุรกิจสัมพันธ์ต่อไป 2. จัดทำคำสั่ง Operation เตรียมนิติกรรม/ตั้งวงเงิน/เบิกจ่าย-ต่อตั๋วทุกประเภท Deal และตรวจสอบเงื่อนไขสินเชื่อก่อนเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน Credit Application 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม Operation 4. ขอสำเนานิติกรรมสัญญาเดิมจากซองห
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่งานธุรการประสานงาน – (Contract)
Responsibilities: -จัดเตรียมและจัดทำเอกสาร ของธนาคารอย่างถูกต้อง -รวบรวมและจัดทำบันทึก ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน -ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Deal Builder Officer
-ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ เพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลเพียงพอในการนำเข้าระบบ -ให้คำปรึกษา ตัดสินใจ และช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน -ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลเข้าระบบก่อนจัดส่งและแจ้งผลผ่านทางอีเมลล์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง -สอนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องสินเชื่อในบางกรณี -ดำเนินการบันทึกข้อมูลลูกค้า และการขอสินเชื่อในระบบรวมทั้งทำการจัดสรรหลักประกัน ตามนโยบายของธนาคาร
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Shift Supervisor, Mainframe Processing
Job Descriptions: • Ensure operational performance by driving incident, issue and outage management, investigation and restoration. Also, monitoring system and trends and prevent occurrence of incidents, problems and errors. • Schedule, track and facilitate acceptance of changes and operate Technology production/ test services to be in accordance with Service level agreement • Ensure production systems and devices are online and available 7x24x365 • Coordinate and communicate with relevant
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Key Management & Encryption Administration Officer
Job Descriptions: • Assist to response, manage administration of Hardware Security Module (HSM), Terminal Line Encryption (TLE) server • Generate Host Stored Terminal Master Key, Registration Authority (RA) certificate , Data Encrypting Key (DEK) and Key Encrypting Key (KEK) • Develop control measures for encryption and key management to protect data-at- rest and data-in- transit • Design and implement remote key loader solution • Manage Secure Sockets Layer (SSL), Public Key Infrastructure
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Initiative Project Management
Job Description: • Fully responsible for assigned projects to drive foundation of retail segment i.e. SCBONE, Onboarding, and new pricing engine • Prepare project dashboard and ensure deliverables are achieved per committed timeline • Lead project as segment owner in steering committee and ensure the results are aligned with retail segment priorities • Escalate and report as PMO to Head of retail segment if expecting delay or inexecutable • Work as team with other PM and PO under agile en
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
SEGMENT STRATEGIST (Upper Mass, Mass, and Lower Mass)
Job Description: • Analyze data and draw implications for segmentation • Create customer insights both from internal and external data analytics • Develop new value proposition and solution to cater needs of specific segments • Develop marketing strategy and execute GTM plan and monitor effectiveness and recommend corrective actions • Coordinate with corporate strategy and customer insights team to drive new segment initiatives
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
FX and Derivatives Operations Officer
-ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ เพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลเพียงพอในการนำเข้าตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารยืนยันธุรกรรมให้แก่ลูกค้าและคู่สัญญา -อนุมัติรายการรายการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินบนธุรกรรมผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมก่อนนำส่งให้แก่หน่วยงานภายในและทางการ -เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Business Coordinator – Commercial Banking Solution Management
Provide secretarial duties as well as supporting administrative and documentation functions, e.g. correspondence, filing, appointments, meetings, telephone calls, visitors, expenses, travel arrangements • Coordinate with other departments (internal and external) and handle general service tasks • Facilitate meetings, include preparing presentations and summarizing meeting reports • Assist follow up the progress of all function • Perform all tasks assigned and other ad hoc tasks by group of
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Business and Product Development
Job Descriptions -Devise end-to- end credit product strategy and seek approval for new product launch. -Manage product development through coordinating with related parties to develop products and related systems -Design infrastructure and manage system development process including co-test systems -Communicate new product/process with internal parties and customers -Resolve incidents, if any
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Branch Trainee ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว
-ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆ ของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า -ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า -สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Payment and Card Settlement Officer
-จัดทำกระทบยอดการใช้บัตรของธนาคาร และ Speedy Cash เพื่อทำการบันทึกบัญชีและเรียกเก็บจากผู้ถือบัตร -ตรวจสอบการเรียกเก็บรายการ International Card ที่ธนาคารเป็นสมาชิก เพื่อทำการชำระดุลระหว่างกันและการบันทึกบัญชี -กระทบยอดรายการใช้บัตรเดบิต ของธนาคาร และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง -ปรับปรุงแก้ไขรายการเรียกเก็บที่มีปัญหาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบในเวลากำหนด
20 มกราคม 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560