หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
● Develop the marketing program to acquire new customer. ● Develop Debit/ATM products, design value proposition, prepare welcome pack, marketing material, website. ● Develop the solutions, customized products to serves special clients, such as Payroll account, University, corporates, including onsite implementation. ● Initiate new innovative products and enhance services to improve customers experience. ● Conduct competitor update, consumer research, project feasibility, financial projection. ● Prepare the document/process flow to comply the regulation and policy.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Recruit and supervise team of 15-20 telesales agents to handling cross sell and top up for campaign “My Car My Cash” • Motivate telesales agents to put in their best to work in order to deliver assigned target • Carry out performance reviews with team member and provide coaching for higher productivity • Provide training, regular update on products, process and competitor’s information • Ensure compliance according to the required policies and regulations
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• พิจารณาตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และคุณสมบัติของลูกค้า • วิเคราะห์สินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร • ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า • ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม (สัญญาจ้างรายปี) ลักษณะงาน • ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น บัตร ATM ให้กับกลุ่มนักศึกษา หรือพนักงาน ที่เปิดบัญชีเป็นกลุ่มกับธนาคาร • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร • จัดเตรียมเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
CALL CENTER AGENT ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน Call Center Agent และ Call Center Agent (English) (พนักงานประจำ) ลักษณะงาน แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
-รับผิดชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อสำหรับลูกค้าสินเชื่อ Small SME -สามารถวิเคราะห์ Business Model และสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันธุรกิจสินเชื่อ Small SME ของธนาคาร -มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ Small SME เป็นอย่างดี -จัดทำ Presentation ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือปัญหาทางธุรกิจ เพื่อเข้าขออนุมัติจากคณะผู้บริหาร -จัดทำรายงาน บทวิเคราะห์เชิงลึกในตลาดสินเชื่อ Small SME
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากและกองทุนให้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ • วิเคราะห์และวางแผน ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Refinance ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า • พัฒนาแคมเปญ รายการส่งเสริมการขายและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ • จัดทำรายงานยอดสินเชื่อเพื่อวิเคราะห์และวางแผนเป้าหมายในอนาคต • ติดต่อประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• จัดทำแคมเปญสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อกลุ่มลูกค้าสินเชื่อโครงการทั่วไป • ประสานงานจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าสินเชื่อ • ติดต่อประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อและดำเนินการให้สินเชื่อที่เสนอมีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอตามเกณฑ์ธนาคาร • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ วัตถุประสงค์ วงเงิน หลักประกันความสามารถในการชำระหนี้ เงื่อนไข และผลตอบแทนที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอำนวยสินเชื่อ (Underwriting Criteria) ที่ธนาคารกำหนด • ประสานงาน เจรจาต่อรองสินเชื่อ กับหน่วยงานภายในธนาคารเพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ • จัดทำความเห็นสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างกระชับ ชัดเจน ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ นำเสนอแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติระดับที่สูงขึ้นพิจารณา • ตัดสินใจ ให้คำตอบสินเชื่อ (อนุมัติ/ระงับ)แก่หน่วยงานธุรกิจภายในเวลาที่กำหนดภายใต้ระดับอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบจากธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกภาพถ่ายจากสถานที่จริง กิจการ ที่พักอาศัยของลูกค้าและผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อเคหะและสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของธนาคาร พร้อมจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Monitor sales for all life insurance products • Maintain good relationship with all partners • Identify customer’s needs and coordinate with insurance to provide the appropriate products • Coordinate with various channel to ensuring that new/old products are fully understood • Design sale and customer campaign’s appropriately
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Monitor sales performance for all products in every sales channel • Generate report and update to Bancassurance Management team • Investigate sales moment and make improvement plan in order to boost up sales volume • Responsible for project management within Bancassurance Management Team • Collaborate with related departments in order to gather require information
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• กำหนดขอบเขตของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ ให้สามารถดำเนินการไปได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตที่เหมาะสม • บริหารดูแลทรัพยากรต่างๆ ให้ถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี • รับผิดชอบและรับรู้ปัญหาต่างๆของโครงการและหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกวิธี • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด • ประสานงานต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชา • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต.ตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปราจีนบุรี ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการ ลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานครัว (จำนวน 1 อัตรา) • ดูแลความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำไปจัดเลี้ยงให้มีความพอเพียงและพร้อมใช้งาน • ทำความสะอาดและดูแลบริเวณพื้นโดยรอบภายในห้องอาหาร • จัดเตรียมอาหารเพื่อเติมให้กับลูกค้า • จัดเตรียมอาหารและปรุงอาหารตามรายการที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานจัดเลี้ยง (จำนวน 2 อัตรา) • ดูแลตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้งาน • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารของแผนกในการจัดเลี้ยงและของลูกค้า • จัดเตรียมห้องประชุมให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้ากำหนดพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ • จัดเตรียมอาหาร โต๊ะบุฟเฟ่ต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการที่ลูกค้ากำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุงอาคาร (จำนวน 1 อัตรา) • ดูแล ควบคุม การจัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ • จัดทำแผนควบคุมการประหยัดพลังงาน • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนกและดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร • จัดหาตรวจสอบการจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสรุปจัดทำรายงานประจำเดือน • ควบคุมดูแลการจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าตกแต่งสถานที่ภายในอาคารจัดเลี้ยง • ดูแลระบบการทำงานของ Chiller, Chilled Water Pump,ระบบบำบัดน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Provide consultancy services to Private Banking clients including but not limited to tax and heritage management, business expansion plan, company structure/restructure, foreign investment, CSR, and personal family trust settlement • Be a part of Private Banking Committee in order to enhance best practice service which gear up SCB Private Banking as the best choice for clients • Contribute to monthly ‘The House View Magazine’ as well as ad hoc special papers that explore key economic issues and investment themes
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : - บริหาร ประสานงาน ร่วมประชุมและจัดการปัญหาต่างๆ กับช่องทางการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตในทุกช่องทาง - คิดแคมเปญทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับพนักงานขาย - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online และ ช่องทางใหม่ๆ - กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด - รับผิดชอบแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมฐานลูกค้าบัตรเครดิต ตลอดจนการจัดทำสื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น ใบสมัคร, แผ่นพับ, Mobile booth, ของสมนาคุณ ฯลฯ - วิเคราะห์ผลงานในแต่ละช่องทางการขาย รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงาน ติดตาม เพื่อร่วมพัฒนากระบวนการอนุมัติบัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - รับผิดชอบและดูแลติดตามเคสลูกค้าร้องเรียน ให้เป็นไปตาม SLA ที่กำหนดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - ประสานงานเพื่อการ tracking and fulfillment สำหรับแคมเปญกระตุ้นยอดสมัครบัตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76