เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร (ประจำศูนย์การค้าเสนาเฟสท์เจริญนคร)
1. ดูแลและบริหารความเรียบร้อยภายในศูนย์การค้า 2. ดูแลบริหารจัดการคู่สัญญาต่าง ๆ 3. ดูแลงานแจ้งซ่อม ปรับปรุง ร้านค้าต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า 4. ควบคุมดูแลบริหารระบบภายในศูนย์การค้า
14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (เพศชายเท่านั้น) ด่วน!!!!
1.ประสานงานการจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก 2.จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม 3.จัดเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร 4.จัดเตรียมแบบประเมินการจัดอบรม และสรุปผลการจัดอบรม เพื่อส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.งานกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
14 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุน (ด่วนมาก)
1.สามารถทำ Feasibility Study (Cash Flow) ของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการได้ 2.ติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อขอเงื่อนไขวงเงินกู้ Pre Finance กับธนาคาร 3.สามารถทำ Presentation เพื่อเสนอข้อมูลโครงการให้ธนาคารพิจารณา
14 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายสถาปนิก (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ด่วน!!!!
- ศึกษารายละเอียดงานพัฒนา Product เพื่อคำนวณร่าง และออกแบบ เขียนแบบ - ประมาณราคาการก่อสร้าง และตกแต่ง ตลอดจนกำหนด Concept/วัสดุงานภายใต้งบประมาณที่กำหนด - จัดทำแบบเพื่อสำหรับนำไปก่อสร้าง และงานขออนุญาต
14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาคสนาม)
1. เซอร์เวย์คู่แข่ง และเก็บข้อมูลการตลาด 2. ออกบูธ และดูแลจัดเตรียมงาน Event 3. ดูแลการติดตั้งป้าย การแจกโบชัวร์ ตามกลุ่มเป้าหมาย 4. งานกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ( ประจำที่ซ.พหลโยธิน 30)
1. ต้อนรับ และบริการลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. รับจองห้องพัก ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ต้องทำงานเป็นกะ เข้างานกะกลางคืนได้ และทำงานวันเสาร์/วัน อาทิตย์ได้
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างประจำอาคาร (ประจำส่วนกลางรัชดาฯ/ติวานนท์/บางแค) ด่วน!!!
ดูแลงานระบบของคอนโดมิเนียม ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น รับเรื่องแจ้งซ่อมของลูกค้า
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วน!!!!!!)
- จัดทำต้นทุนรายโครงการ - เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานต้นทุน
14 สิงหาคม 2561
วิศวกรโครงการ (ประจำโครงการเจริญนคร/บางแค)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค นการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้างท้้งทางด้านวัสดุ/อุปกรณ์/คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจสอบแบบ และประมาณราคาในเบื้องต้นได้ - ช่วยเหลือผู้จัดการ ดูแลทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างภายในโครงการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
Project Manager (High Rise)
1. ควบคุมบริหารโครงการก่อสร้างคอนโด 2. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง 3. รายงานสรุปผลการก่อสร้างประจำเดือน 4. ประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 5. วางแผนควบคุมงานก่อสร้าง
14 สิงหาคม 2561
Marketing Online/Web Marketing
วางแผนงานตลาดออนไลน์โครงการต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือ วางแผนการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ Brand ของบริษัท และบริษัทในเครือ ดูแลการจัดหา Supplier และ Monitor งานตามแผนงานที่วางไว้ จัดทำรายงานสรุปการใช้สื่อ และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ปรับ Key Word ใน Website และ google Ad word ให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน เป็น Admin Facebook Fan page ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่าง ๆ ทาง Social Media
14 สิงหาคม 2561
SALE (ภาษาจีน) ด่วน!!!!
- แนะนำบ้าน และคอนโดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายโอน ฝ่ายบัญชี ฯลฯ - งานด้านเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ขายคอนโด (เสรีไทย)
- เป็นที่ปรึกษา และรายละเอียดในการเลือกซื้อคอนโดให้กับลูกค้า - Call ลูกค้าให้แวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า - พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ และบ้านตัวอย่าง แนะนำ Product ให้กับลูกค้า - Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ และร่วมกับชุมกับฝ่ายการตลาด - ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ และปิดการขาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (นิติอาคารชุด)
-วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม Site งานต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ -ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน -ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิผล -รับและกระจายนโยบายของผู้บริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอย่างชัดเจน พร้อมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน -จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร -ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพ
14 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Retail & Leasing
-ดูแลบริหารงานด้านการตลาดในธุรกิจ Retail -ดูแลบริหารการตลาดพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้า -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
โฟร์แมน (ประจำโครงการรามอินทรา/เพชรบุรี-ทองหล่อ)
โฟร์แมนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 1. ตรวจสอบความถูกต้องของงานระบบ, งานก่ออิฐ/ฉาบปูน และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและแนะนำการทำงานให้ได้คุณภาพ 3. ตรวจสอบปริมาณงานตามงวดงาน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โฟร์แมนควบคุมงาน (งานระบบ, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์) 5. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 6. ควบคุมดูแลงานของผู้รับเหมา 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
IT Support
1. ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User 2. ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software 3. ดูแล Server ภายใน และภายนอกบริษัทฯ 4. ติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อต่อระบบเครือข่ายได้ดี 5. ดูแลการติดตั้งระบบ CCTV และซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วนที่สุด!!!
1.ติดตามเอกสารส่วนตัวของลูกค้า เพื่อการขอยื่นสินเชื่อ และการบันทึกเข้าระบบ RMS 2.นำราคาส่งให้ฝ่ายประเมินโครงการของธนาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3.จัดเตรียมใบมอบอำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 4.จัดเตรียมเอกสารส่งธนาคารเพื่อทำการประเมินโครงการต่างๆ 5.ประสานงานกับลูกค้า แจ้งขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์สรุปค่าใช้จ่าย ณ วัน โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้า 6.จัดเตรียมเอกสารชุดโอนฯส่งให้ฝ่ายนิติกรรม
14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้า
1. บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า 3. เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่ 4. ดูแลการติดตามแผนงานเข้าตกแต่งร้าน และการวางเงินประกันการตกแต่งจากผู้เช่า เมื่อแบบตกแต่งได้รับอนุมัติ 5. ร่วมประสานงานฝ่ายอาคารส่งมอบพื้นที่ให้ผู้เช่า และเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เช่า ผู้รับเหมา และฝ่ายอาคาร ในช่วงตกแต่งร้าน 6. สำรวจตลาดคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และรวบรวมฐานข้อมูลร้านค้า (Data
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!!!
1. จัดเตรียมเช็ค และรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเช็คให้กับร้านค้าและผู้รับเหมา 2. จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายวงเงินสดย่อยประจำวันของบริษัทและบริษัทในเครือ 3. รับเช็คล่วงหน้าจากลูกค้า และบันทึกลงในสมุดรับเช็ค 4. ตรวจสอบเช็คล่วงหน้าที่ถึงกำหนดการขึ้นเงินและนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560