เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ประจำเสนาเฟสท์เจริญนคร
1. บริหารและดูแลอาคารชุดให้เป็นไปตามนโยบายของนิติบุคคล 2. ดูแลบริษัทฯ คู่สัญญาในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านความสะอาด 3. ดูแลงานซ่อมแซม ปรับปรุง ทรัพย์ส่วนกลางและผู้พักอาศัย 4. ควบคุมดูแลการทำงานของทีมงาน
22 พฤศจิกายน 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (นิติบุคคล) ด่วน !!!!
1. รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ 2. งานด้านการปิดงบการเงิน 3. งานด้านกระแสเงินสด Cash Flow 4. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย 5. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
ช่างสำรวจ (รามอินทรา กม.9)
- ทำ survey ผังโครงการและ line เข็มบ้านต่าง ๆ และคอนโดได้ทั้งหมด และควบคุมการวาง line เข็ม และหมุดตอกเข็ม ให้ถูกต้องตามตามแบบ
22 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ชาย)
1. สัญญาอสังหาริมทรัพย์ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประปา องค์การโทรศัพท์ การไฟฟ้า เป็นต้น 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาคสนาม)
1. วางแผนงานและบริหารงานของฝ่ายการตลาดทั้งระบบ 2. จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลทีมงานการตลาด 4. ควบคุมการติดตั้งป้าย การแจกโบชัวร์ และเซอร์เวย์คู่แข่ง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
Web Programer
พัฒนา Website ของบริษัทฯ และบริษัทนในเครือให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน Update ข้อมูล Website และขึ้น Banner เพื่อสนับสนุนงานการตลาดและขาย Update ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์โครงการ และภาพลักษณ์องค์กร ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดหาสื่อ/Website ให้กับฝ่ายการตลาด และดูแลการโฆษณาสื่อ ดำเนินการในการจัดส่ง EDM ให้กับลูกค้าจากฐานข้อมูล
22 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล (เพชรบุรี-ทองหล่อ/บางนา/บางะดี-ติวานนท์/เสนาเฟสท์ คลองสาน)
- ดูแลความเรียบร้อยในคอนโด - จัดเตรียมการประชุมนิติอาคารชุด - รับเรื่องแจ้งซ่อมและร้องเรียนของลูกบ้าน - งานบริการลูกค้าที่พักอาศัยภายในคอนโด สำหรับโครงการเสนาเฟสท์ คลองสาน - ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานดูแลคอมมูนิตี้มอลล์ - ดูแลงานด้านอาคาร แม่บ้าน รปภ.
22 พฤศจิกายน 2560
พนักงานรับโทรศัพท์(โอเปอเรเตอร์) / ประชาสัมพันธ์
1. ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ รวมถึงการโอน และต่อสายตามที่ได้รับแจ้ง 2. ต้อนรับลูกค้าหรือบุคคลที่มาติดต่อที่บริษัทฯ 3. ตอบคำถามและให้รายละเอียดเบื้องต้นกับลูกค้า 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างประจำอาคาร (ประจำส่วนกลางรัชดาฯ/พระราม 2/บางกระดี-ติวานนท์/สุขุมวิท 113/เพชรบุรี-ทองหล่อ) ด่วน!!!
ดูแลงานระบบของคอนโดมิเนียม ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น รับเรื่องแจ้งซ่อมของลูกค้า
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วน!!!!!!)
- จัดทำต้นทุนรายโครงการ - เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานต้นทุน
22 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรโครงการ (ประจำสุขุมวิท 113, รามอินทรา)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค นการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้างท้้งทางด้านวัสดุ/อุปกรณ์/คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจสอบแบบ และประมาณราคาในเบื้องต้นได้ - ช่วยเหลือผู้จัดการ ดูแลทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างภายในโครงการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
Project Manager (High Rise)
1. ควบคุมบริหารโครงการก่อสร้างคอนโด 2. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง 3. รายงานสรุปผลการก่อสร้างประจำเดือน 4. ประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 5. วางแผนควบคุมงานก่อสร้าง
22 พฤศจิกายน 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (นิติอาคารชุด)
-วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม Site งานต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ -วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และถือปฏิบัติ -ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน -ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิผล -รับและกระจายนโยบายของผู้บริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอย่างชัดเจน พร้อมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน -จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
22 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรประมาณราคา
1. ถอดแบบประมาณราคาวัสดุ 2. วางแผนควบคุมปริมาณวัสดุ 3. ถอดแบบแยกปริมาณงานโครงสร้าง, สถาปัตย์ และงานระบบสาธารณูปโภค ของงานบ้านและคอนโดมิเนียม 4. งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
โฟร์แมน (ประจำคอนโดสุขุมวิท 113/ประจำบ้านศาลายา)
โฟร์แมนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 1. ตรวจสอบความถูกต้องของงานระบบ, งานก่ออิฐ/ฉาบปูน และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและแนะนำการทำงานให้ได้คุณภาพ 3. ตรวจสอบปริมาณงานตามงวดงาน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โฟร์แมนควบคุมงาน (งานระบบ, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ 5. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 6. ควบคุมดูแลงานของผู้รับเหมา 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วนที่สุด!!!
1.ติดตามเอกสารส่วนตัวของลูกค้า เพื่อการขอยื่นสินเชื่อ และการบันทึกเข้าระบบ RMS 2.นำราคาส่งให้ฝ่ายประเมินโครงการของธนาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3.จัดเตรียมใบมอบอำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 4.จัดเตรียมเอกสารส่งธนาคารเพื่อทำการประเมินโครงการต่างๆ 5.ประสานงานกับลูกค้า แจ้งขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์สรุปค่าใช้จ่าย ณ วัน โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้า 6.จัดเตรียมเอกสารชุดโอนฯส่งให้ฝ่ายนิติกรรม
22 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!!!
1. จัดเตรียมเช็ค และรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเช็คให้กับร้านค้าและผู้รับเหมา 2. จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายวงเงินสดย่อยประจำวันของบริษัทและบริษัทในเครือ 3. รับเช็คล่วงหน้าจากลูกค้า และบันทึกลงในสมุดรับเช็ค 4. ตรวจสอบเช็คล่วงหน้าที่ถึงกำหนดการขึ้นเงินและนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกการเงิน
1. ตรวจสอบเอกสารการเบิก(ใบสำคัญจ่าย) และการบันทึกบัญชี 2. ตรวจสอบการบันทึกรับ (ใบสำคัญรับ) ให้ถูกต้อง 3. ตรวจสอบรายงานสรุปการเบิกเงินสดย่อย 4. ตรวจสอบการปิดทุกระบบของงานทุกบริษัท 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัับบัญชา
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (AP)
1. บันทึกบัญชี การตั้งหนี้ การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับร้านค้าและค่าใช้จ่ายของบริษัท 2. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัท และบริษัทในเครือ 3. จัดทำและเก็บเอกสารเกี่ยวกับการขอมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า ฯลฯ แต่ละโครงการพร้อมบันทึกบัญชี 4. ปฏิบัติงานอืี่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (งานสรรหาคัดเลือก)
รับผิดชอบการวางแผนการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ทันเวลาดูแลงานสรรหาคัดเลือก และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560