เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรประมาณการเสนอราคา (วิศวกรไฟฟ้า) ปฏิบัติงานสนง.กรุงเทพ (ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ)ด่วน!!!
ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ ออกแบบ ถอดแบบ ทำประมาณการเพื่อยื่นเสนองาน หรือประมูลงานไฟฟ้าแรงสูง Overhead , Underground ระบบ 22KV , 33KV , 69KV , 115KV และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และตามแผนที่วางไว้
19 มกราคม 2561
พนักงานประสานงานโครงการ สนง.กทม. (ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ)ด่วน!!!
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านการดูแล จัดทำเอกสารขออนุมัติ ส่งมอบงาน หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ดูแลด้านการขอซื้อสินค้า/บริการ จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบคุณภาพ และสื่อสารนโยบาย ประกาศ หรือแนวปฏิบัติต่างๆของบริษัทฯให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายรับทราบ
19 มกราคม 2561
ธุรการ ประจำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาบางเขน)
-เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร -ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
พนักงานสรรหา/จัดส่ง ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
-ติดต่อประสานงาน รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น -ทดสอบความรู้ความสามารถพนักงานเบื้องต้น จัดส่งพนักงาน -สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังพล สรุปรายงานประจำเดือน -สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
19 มกราคม 2561
พนักงานตรวจเอกสารเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี -ตรวจเอกสารเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาจีน -มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ (ตรวจสุขภาพที่ รพ.ก่อนเข้าทำงาน) -มีส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป -มีคะแนน Toeic 300 คะแนนขึ้นไป หรือมีใบวัดระดับทางภาษา HSK
19 มกราคม 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 10   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-16,000
พนักงานธุรการการตลาด (ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.) ด่วน!!
ตรวจสอบสัญญา ศึกษาสัญญาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ นำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และUpdate กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด ด้านแรงงาน และประสานงานกับหน่วยงานผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการทำสัญญางานให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
19 มกราคม 2561
ช่างประปาและงานโยธา ประจำหน่วยงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (ทุ่งมหาเมฆ)
-ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบการทำงาน ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าปั้ม -ล้างถังกรองน้้ำบำบัด ตรวจสอบปั้มฉีดคลอรีนและเติมสารคลอรีน -และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
พนักงานประสานงานโครงการ (ฝ่ายสนับสนุนงานโครงการ) ปฏิบัติงานสนง.กทม.(ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ) ด่วน!!
-ประสานงานเกี่ยวกับจำนวนวันทำงานของลูกจ้างตามโครงการ -สรุปข้อมูล ตรวจสอบอัตราเงินเดือน และจำนวนวันทำงาน เพื่อการจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง -จัดทำข้อมูลการวางบิลของแต่ละหน่วยงาน ติดตามการรับเงินจากผู้ว่าจ้างให้เป็นไปตาม Due การวางบิล -ตรวจสอบเคลียร์ทดรองจ่ายงานโครงการให้สอดคล้องกับ BOQ โครงการ และจัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อส่งมอบงานโครงการ
19 มกราคม 2561
วิศวกรโครงการ (โยธา) (โครงการงานก่อสร้างสนามยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
บริหารงานโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และให้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ สรุปผลการ ดำเนินงาน จัดทำรายงาน Weekly Report , Monthly Report และ ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการทำงานในภาคสนาม
19 มกราคม 2561
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และ รถบัส ประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (แจ้งวัฒนะ)
-ขับรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานราชการ (รถตู้,รถเก๋ง,กระบะ,รถบัส) -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -สามารถทดแทนงานไปในแต่ละที่ได้ และออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
19 มกราคม 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,300+โอที+เบี้ยเลี้ยงออก ตจว. เฉลี่ยต่อเดือน 13,0
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอบรม ประจำสถาบันวิจัยเพื่อการค้าและพัฒนาองค์กร (ITD)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศึกษา/วิเคราะห์ความต้องการ และจัดทำรายละเอียดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและ/หรือชาวต่างประเทศ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของสถาบัน -จัดเตรียม และดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามเป้าหมายของสถาบันให้แก่บุคลากรของไทย และ/หรือชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค
19 มกราคม 2561
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำธนาคาร EXIM BANK (สาขาอารีย์)
-ขับรถยนต์ส่วนกลางให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ออกพื้นที่ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด -ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์ -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
พนง.ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว (สุวรรณภูมิ)
ปฏิบัติงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
19 มกราคม 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 +ค่าครองชีพ 800 บาท
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและรถบรรทุก ประจำกรมทรัพยากรธรณี (ถ.ศรีอยุธยา)
-ขับรถยนต์ส่วนกลาง ให้กับหน่วยงานและพาเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -สามารถขับรถยนต์โฟวินได้ ขับขึ้นเขา เข้าป่า - สามารถขับรถบรรทุกได้ -มีเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด วันละ 240 บาท (กรณีค้างคืน) -มีเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด วันละ 200 บาท (กรณีไปกลับ) -ค่าที่พัก 500 บาทต่อคืน (กรณีค้างคืน)
19 มกราคม 2561
พนักงานเดินเอกสาร ประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต)
-รับส่งเอกสารภายในสำนักงานทรัพย์สินฯ -ให้บริการถ่ายเอกสาร -ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานทรัพย์สินฯตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานทรัพย์สินฯ
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน(งานขับรถยนต์) ประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-ประสานงานกับ User สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เขตปทุมวัน)และบริษัท -ดูแลเอกสารต่างๆ ควบคุมพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ -ในกรณีพนักงานลาจะต้องประสานงานกับส่วนกลาง(บริษัท)ให้หาพนักงานทดแทนงานกรณีพนักงานขาด และต้องสามารถทดแทนงานเองได้ด้วย -สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยี (ด้านคอมพิวเตอร์)ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
-ทำงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ - มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและมีความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดี -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (อย.ผู้บริหาร) ประจำ ป.ปส. ดินแดง
1. ประสานงานพร้อมจัดทำเอกสารสรุปรายงานผล การติดตามข้อมูลการดำเนินงานของ ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรงตามนโยบายและข้อสั่งการผู้บริหาร 2. ศึกษา/รวบรวม/สรุปโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เสนอขออนุมัติ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหาร 3. จัดทำเอกสารภารกิจผู้บริหารประจำวันให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 4. วิเคราะห์/จำแนก/จัดหมวดหมู่แฟ้มเอกสารผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บรวมรวมและสืบค้นข้อมูล 5. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และ ภายใน/ภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงา
19 มกราคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560