เข้าระบบผู้สมัครงาน
Marketing Support
- เปิด PO นำเอกสารรอเซ็นเข้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร และดูแลการนำส่งเอกสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไป - จัดทำ MEMO นำเอกสารรอเซ็นเข้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร และดูแลการนำส่งเอกสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไป - จัดทำเอกสารเบิกเงินสดย่อย แผนกการตลาด และดูแลการนำส่งเอกสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไป - จัดทำเอกสารเงิน Advance แผนกการตลาด และดูแลการนำส่งเอกสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไป - การเก็บรวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานภายในแผนก - Pivote สรุปยอดเครื่อง live demo และส่งต่อข้อมูลให้ทีม Visibility หรื
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าท่ีบัญชีลูกหนี้ (Accounting Officer - AR)
1. รับผิดชอบสวนงานดานบัญชีรายรับ และการกระทบยอด 2. ตรวจสอบการรับชําระเงินจากสาขา 3. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ 4. สรุปยอดขายสาขาประจําวันและประจําเดือน 5. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 6. จัดทํางบกระทบยอดแบงค 7. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำร้านซัมซุง เซ็นทรัลพระราม 9 ด่วน !
- เชียร์ขายและบริการสินค้าโทรศัพท์มือถือในห้าง - แนะนำสินค้าและบริการลูกค้า - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับ เสาร์ – อาทิตย์ - สามารถเข้าออกเวลาตามห้างได้
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สำนักงานใหญ่ หลายอัตรา
-ตรวจเช็คสินค้า,ดูแลสินค้า -รับเบิกจ่ายสินค้า -สรุปยอดสินค้าประจำวัน
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 20   เงินเดือน : ตามตกลง
PC พนักงานขายประจำสาขาบางใหญ่,นนทบุรี,บางแค
- ให้คำแนะนำสินค้าและส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ - ดูแลจัดเก็บสินค้า/ของแถมของทางบริษัท
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท
พนักงานหน้าร้าน ประจำสาขา TGFONE ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ด่วน 1
- เชียร์ขายและบริการสินค้าโทรศัพท์มือถือในห้าง - แนะนำสินค้าและบริการลูกค้า - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับ เสาร์ – อาทิตย์ - สามารถเข้าออกเวลาตามห้างได้
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท
Senior PC ประจำเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
> จัดตารางการทำงานให้กับพนักงาน > ดูแลสินค้า,บริการลูกค้า > กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด > ดูแลสินค้าในสาขา,ดูแลพนักงานภายในสาขา
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานรับชำระค่าบริการ(Ait-time) ประจำเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
> รับชำระค่าใช้บริการ,เก็บเงิน-ทอนเงิน,ออกใบเสร็จรับเงิน > แนะนำ Promotion ต่างๆให้กับลูกค้า > สรุปยอดเงินประจำวัน,คีย์ข้อมูลลูกค้า > รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000+OT+Incentive
พนักงานขับรถส่งสินค้า/พนักงานติดรถ/พนักงานส่งเอกสาร 3 อัตรา ด่วน!!!!!
พนักงานขับรถส่งสินค้า - มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าตามกำหนดแผนงานให้กับบริษัท - รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่สาขายอมรับได้ - ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง - พนักงานขับรถต้องตรวจสอบจำนวนสินค้าร่วมกับเชคเกอก่อนนำสินค้าขึ้นรถ - พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสาร (บิล) ส่งสินค้า พนักงานติดรถส่งสินค้า - ติดรถส่งสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล - รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่สาขายอมรับได้ - ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง - พนักงานขับรถ
22 มิถุนายน 2561
พนักงาน ครัวร้อน,ซูชิ,ปุฟเฟ่ต์ ร้าน OTORO นราธิวาส 24 ด่วน !
- ทำอาหารประเภท สเตก - ดูแลวัตถุดิบให้พร้อมใช้งาน - ดูแล-ทำความสะอาดในส่วนที่เราผิดชอบให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ - มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
22 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
-บันทึกบัญชีทางด้านจ่าย - กระทบยอดบัญชีประจำเดือน - ติดต่อประสานงานกับฝ่าย - ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา - จัดทำรายงานภาษี - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แคชเชียร์ ประจำสาขา TG Fone เดอะมอล บางแค
1.รับชําระคาสินคา,ออกใบเสร็จ,ใบกํากับภาษีใหลูกคา 2.สรุปยอดขายประจําวัน 3.สรุปยอดเงินประจําวัน 4.ปฏิบัติงาน 6 วันตอสัปดาหวันหยุดไมตรงกับ เสาร– อาทิตย 5.สามารถเขาออกเวลาตามหางได
22 มิถุนายน 2561
แคชเชียร์ ประจำสาขา DTAC บิ๊กซี พระราม 4
1.รับชําระคาสินคา,ออกใบเสร็จ,ใบกํากับภาษีใหลูกคา 2.สรุปยอดขายประจําวัน 3.สรุปยอดเงินประจําวัน 4.ปฏิบัติงาน 6 วันตอสัปดาหวันหยุดไมตรงกับ เสาร– อาทิตย 5.สามารถเขาออกเวลาตามหางได
22 มิถุนายน 2561
รับสมัคร PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา PowerMall ท่าพระ/พารากอน/บางแค
- ให้คำแนะนำสินค้าและส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ - ดูแลจัดเก็บสินค้า/ของแถมของทางบริษัท
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท
พนักงานชำระค่าบริการ DTAC บิ๊กซี สาขาพระราม 4
1.รับชำระค่าใช้บริการ,เก็บเงิน-ทอนเงิน,ออกใบเสร็จรับเงิน 2.แนะนำ Promotion ต่างๆให้กับลูกค้า 3.สรุปยอดเงินประจำวัน,คีย์ข้อมูลลูกค้า 4.รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี 5.ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับ เสาร์ – อาทิตย์ 6.สามารถเข้าออกเวลาตามห้างได้
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2    เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา Big C หทัยราษฏร์
- ให้คำแนะนำสินค้าและส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ - ดูแลจัดเก็บสินค้า/ของแถมของทางบริษัท
22 มิถุนายน 2561
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา Big C สายไหม
- ให้คำแนะนำสินค้าและส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ - ดูแลจัดเก็บสินค้า/ของแถมของทางบริษัท
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท
พนักงานหน้าร้านประจำ PowerBuy หลายสาขา รับด่วนมาก !!!!
- ให้คำแนะนำสินค้าและส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ - ดูแลจัดเก็บสินค้า/ของแถมของทางบริษัท
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 20   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท
เจ้าหน้าที่ขายส่ง ประจำสาขา เซ็นทรัลพระราม 2
1. ดูแลตัวแทนจำหน่าย ออกเยี่ยมลูกค้าในห้าง รับ ORDER ขายสินค้า เก็บเงิน 100% ให้ได้ตามเป้าขาย 2. เช็คสต๊อกสินค้า บริหารสต๊อกคงค้าง จัดโควต้าให้ลูกค้า 3. เบิกสินค้าขาย , เดินจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเก็บเงิน 4. ประชุมรายอาทิตย์, จัดทำ MONTHLY PLAN,ตารางงาน, ROUTING REPORT,รายงานสภาพตลาดราคาคู่แข่งขัน 5. เป็นตัวกลางคอยประสานงานให้ระหว่างลูกค้ากับบริษัทและคอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Reception/admin
- รับสายโทรศัพท์จากหนาวยงานภายนอก - ดูแลต้อนรับลูกค้า ผู้บริหาร ผู้สมัครงาน - ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม - ดูแลเอกสารผู้สมัครเบื้องต้น
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560