หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริหาร, ควบคุม, ตรวจสอบงานด้านอาหารและโภชนาการภายในโรงพยาบาล ดูแลควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริหารและกำกับการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาล, สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
•ตรวจสอบสินค้า แยกประเภทสินค้า ให้มีความปลอดภัย และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว •จัดการระบบการขนส่ง/การกระจายสินค้าให้กับทางโรงงานเพื่อให้การจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ •จัดเตรียมสถานที่ในการเก็บรักษาสินค้า ให้อยู่ในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย •จัดรายการสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและดูแล •ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ •ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า •บันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน พร้อมจัดเตรียมการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน •ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
•จัดหาเครื่องจักร ออกแบบสายการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในราคาประหยัดและ มีประสิทธิภาพสูงสุด •ออกแบบระบบการผลิต และการวางระบบเครื่องจักรใหม่ ๆ ให้มีราคาเหมาะสมกับเศรษฐกิจและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเสมอ •ควบคุมดูแลบุคลากรในสายการผลิตให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ อย่างถูกต้องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุด •ดูแลควบคุมสายงานการผลิตและบรรจุอาหาร ให้เป็นไปตามแผนผลิตที่วางไว้ และงานที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร •ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะการผลิต การควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล •วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต •ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
-ควบคุม ดูแล และตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าโดยการนำบันทึกคุณภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ สินค้า และการคุมการดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบ -ปฎิบัติตามนโยบาย วิธีปฎิบัติ ขั้นตอนการปฎิบัติ ของระบบมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
-ดำเนินการปฎิบัติตามแผนการวางแผนกำลังคนและโครงสร้างกำลังคนของธุรกิจ -ดำเนินการปฎิบัติตามกรอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือก -ปฎิบัติดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์และงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ NPD (New Product Development) คิดสินค้าใหม่ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารแปรรูป 2.บริหารจัดการในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 3.พัฒนาสินค้าใหม่เพื่อจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย ตามความต้องการของตลาด และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต้นทุน,สินเชื่อ,บริหาร) -ควบคุม ดูแล บริหารการจัดการ วางแผนงานระบบบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต้นทุน, สินเชื่อ,บริหาร - ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน) -รับผิดชอบกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
• ดูแลการขายผลิตภัณฑ์ห้าดาวผ่านจุดจำหน่ายห้าดาว • หาทำเลและผู้สนใจเพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายห้าดาว • ควบคุมและดูแลจุดขายให้ได้มาตรฐาน QSC • ดูแลและประสานงานรับคำสั่งซื้อจากเถ้าแก่เล็ก • ดูแลและประสานงานการส่งสินค้าห้าดาวให้กับเถ้าแก่เล็ก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1.วางแผน ปฎิบัติการ การผลิตสินค้า ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และมาตรฐานการผลิตสินค้าสากล 3.ควบคุมเรื่องของกระบวนกาีรผลิตให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 4.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและตรวจสอบอุปกรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ดูแลจัดการทุกด้านในการเตรียมอาหารให้ทางผู้บริหารคนไทย ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมต้นทุนในส่วนที่รับผิดชอบ - ดูแลและควบคุมการเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหารทั้งหมด - ควบคุมการผลิตอาหารในส่วนที่รับผิดชอบ สร้างสรรค์รายการอาหาร - ควบคุมดูแลความสะอาดและสุขอนามัยในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+