เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
- งานรับวางบิล ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานรับวางบิล เพื่อส่งให้แผนกบัญชี - งานจัดทำเช็ค จัดทำเอกสารชุดการจ่าย จัดทำเช็คพร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม - งานติดตามใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้างานช่างซ่อมเครื่องจักร
1. ดูแลเครื่องจักรของ Line การผลิตข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพ 2. มอบหมายงานให้กับพนักงานที่กำกับดูแล 3. ตรวจสอบ และวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การซ่อมแซมเครื่องจักร ของ Line การผลิตข้าวโพดหวาน 4. ประเมินค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องจักรข้าวโพดวาน ตลอดจนวางแผนการซ่อมเครื่องจักรฯ และการเลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกต้อง
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำใบวางบิลลูกหนี้การค้าในประเทศ - รับเช็คจากลูกหนี้การค้าในประเทศ - ติดตามทวงหนี้และรายงานลูกหนี้คงค้าง - บันทึกรับชำระลูกหนี้ - รายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้ , รายงานหนี้คงค้าง , วิเคราะห์อายุลูกหนี้ - บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่งเสริมการขาย - ค่านายหน้าสำหรับพนักงานฝ่ายขายในประเทศ - รายงานภาษีซื้อ - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนก คลังสินค้า
- วางเป้าหมายของหน่วยงานในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร - จัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการทำงานตามระบบ - พัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร - จัดทำงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนการจัดเก็บและวิเคราะห์พื้นที่ ของคลังสินค้าประจำปี - ทบทวน Stock Min/Max ประจำปี - จัดทำ Job Description ของพนักงานคลังสินค้าประจำปี
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- กำกับดูแลงานด้านคุณภาพของบริษัท และบริษัทในเครือฯ - กำหนดแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อื่นๆ - กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - กำกับดูแลการประเมินผลการทำงานของ - ประสานงานและให้ข้อมูลสินค้ากับฝ่ายขาย - กำกับการดูแลงานประกันคุณภาพสินค้า - ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของพนักงาน
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- กำกับดูแล การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และภาชนะฯ, สารเคมี-ส่วนผสม, เชื้อเพลิงต่างๆ - กำกับดูแลงานด้านคุณภาพของบริษัท และบริษัทในเครือฯ - สรุปแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อื่นๆ - กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของพนักงาน
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงงานและองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานฆ่าเชื้อ (ด่วน!)
- ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด - ทำรายงานการฆ่าเชื้อ - ดูแล และตรวจสอบความพร้อมของหม้อฆ่าเชื้อ - นำผลิตภัณฑ์เข็นเข้าหม้อฆ่าเชื้อ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12000- 14000
รปภ. **ด่วน!**
-บันทึกการเข้าออกบุคคลที่มาติดต่อในโรงงาน -เดินตรวจบริเวณโรงานและอาคารต่างๆ -รักษาทรัพย์สินภายในโรงงาน
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13500
หัวหน้างานช่างซิมเมอร์
ควบคุม ดูแลงาน ซิมเมอร์ ให้คำแนะนำทีมงาน และวิเคราะห์ปัญหา
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ผลิต Production ประจำสาขาลำปาง
- วางแผน การจัดการ การใช้ในคน ในงานการเตรียมการวัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพ - กำกับดูแลงาน เตรียมการวัตถุดิบ - ตรวจรายงานการเบิก - จ่าย วัตถุดิบ เพื่อเข้า line ผลิต และรายงานของเหลือจากการบรรจุ - ดูแลอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการผลิต - ปรับปรุง พัฒนาวิธีการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพทางแรงงาน และควบคุมคุมการสูญเสีย - สรุปรายงานผลการปฏิบัติกงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไข -
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ทำการกักกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น ไปตามข้อกำหนด (จุดงานวัตถุดิบ, pwt/น้ำปรุง) - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูล - แนะนำ ชี้แนะ อบรมพนักงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนผลิตภัฑณ์ใหม่ - กำกับ ดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดแต่ละจุด และจัดคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน - ประชุมรับแผนงานการผลิต เสนอปัญหาและรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - ประสานงานแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ-การเงิน (สาขาเชียงแสน)
- สรรหาคัดเลือกบุคลากร , คนเหมาคว้านลำไย-ลิ้นจี่, แรงงานต่างด้าว ชาวเขา - ปฐมนิเทศพนักงาน งานอบรม และดูแเลกฎระเบียบต่างๆ - ทำบัญชีรายรับรายจ่าย - ดูแลเรื่องเงินสดย่อย การเบิกจ่ายต่างๆ - งานจัดซื้อของสำนักงาน - ประมาณการ การเงิน และสรุปจ่ายจริง - ดูแลงาน แมลงและสัตว์นำโรค
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สาขาเชียงแสน จ.เชียงราย)
- จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน - สรุป Monthly Cost เพื่อปิดบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบรายงานสรุปการเบิกใช้สินค้าประจำเดือน - จัดทำต้นทุนการผลิตประจำวัน Daily Cost - วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล (โรงงานลำปาง)
- งานประกันสังคม งานกองทุนทดแทน และงานทะเบียนพนักงาน - งานฝึกอบรม สัมมนา - งานประเมินผลพนักงานรายเดือน - งานแจ้งหักเงินกรณีต่างๆ ของพนักงาน (ประจำเดือน, ประจำปี) - งานเอกสารระบบคุณภาพ, ระบบ มรท. และ เอกสารภายในของแผนก, ระเบียบ ประกาศของบริษัทฯ - งานเกี่ยวกับภาษี (ภงด.1 ก, ภงด.91) - งานตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน - สรุปโบนัสประจำปี - งานเอกสารเข้า - ออก ห้องผู้บริหาร - งานดูแลรักษากฎระเบียบของบริษัทฯ - งานแรงงานสัมพันธ์
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า (โรงดอง)
- ติดตั้ง / ซ่อม, ปรับปรุง, แก้ไข / บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร-อุปกรณ์ โรงงาน - บันทึกข้อมูลประวัติการซ่อม, ปรับปรุง, แก้ไข, บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร-อุปกรณ์ โรงงาน
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560