เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
โปรแกรมเมอร์ เขียน VB.net,ภาษา C (ขับรถยนต์ได้)
1. รับข้อมูลจากลูกค้า ประเมินเพื่อเสนอราคา 2. เขียนโปรแกรม VB.net ,ภาษา C 3. ติดตั้งโปรแกรม สอนใช้งาน 4. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 5. งานอื่น ๆ ที่มอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขารังสิต
1. วางแผนงาน บริหารงาน ติดตามประเมิลผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. จัดสรรบุคลากร และมอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 4. บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของสาขาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 5. รับเงินมัดจำ เก็บเช็คและวางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่
1. ตรวจเช็คเครื่องซ่อมที่ส่งเข้ามาซ่อมจากลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ 3. ออกไปให้บริการการตรวจซ่อมเครื่อง ณ สถานที่ลูกค้าได้ 4. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-18,000
เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (Massflow,Density)
1.สอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 14,000 - 18,000
ช่างเชื่อม ช่างประกอบ
-เชื่อมประกอบ ประจำ ( สำนักงานใหญ่ ) -งานเชื่อม อาร์กอน CO2 -เชื่อมงานสแตนเลส(งานละเอียด)
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 450 -. / วัน ขึ้นไป
สมุห์บัญชี
1.บริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 2.ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆและเงินประกันสังคมให้ถูกต้อง และโอนเปิดในระบบบัญชีก่อนนำส่ง 3.ตรวจสอบการตั้งภาระหนี้ทั้งในและต่างประเทศให้ถูกต้องตลอดจนถึงการจ่ายชำระหนี้เมื่อครบกำหนดชำระ 4.ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารเทียบกับ STATEMENT ที่ได้รับจากธนาคารและงบกระทบยอด 5.ทำการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนเพื่อสรุปยอดรายได้-ค่าใช้จ่าย และทำงบการเงินต่างๆ เสนอผู้จัดการฝ่ายบัญชี 6.ตรวจสอบรายงานยอดลูกหนี้คงค้าง,เจ้าหนี้คงค้าง,สินค้าคงเหลือ,เช็ครับและเช็คจ่ายทุกสิ้น
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 35,000 - 50,000 บาท
Sales Engineer (ขับรถยนต์ได้)
-นำเสนอขายเครื่องชั่งคำนวณราคา./ระบบเครื่องชั่งต่างๆ -นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine OZone -สร้างฐานลูกค้าใหม่ และออกพบปะลูกค้า -นำเสนอขายสินค้า และออกบูทแสดงสินค้า -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าต่างๆกับลูกค้า
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-25,000
บัญชีเจ้าหนี้
1.จัดทำเอกสารตั้งหนี้ในประเทศ,ระบบจ่ายชำระหนี้,โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต,บันทึกลงในระบบบัญชี Express 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทพร้อมยื่นแบบ ภพ.30 3.ตรวจสอบเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด. 1,3,53 4.สรุปเจ้าหนี้การค้าประจำเดือน/ กระทบยอดที่เกี่ยวข้อง 5.บันทึกรายการจ่ายชำระตัดผ่านบัญชีธนาคาร 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000 ขึ้นไป
Tele Sales (ขับรถยนต์ได้)
1.เสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ 2.ปิดใบสั่งขาย 3.ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ เพือจัดส่งสินค้า 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
Sales Pos (มีขับรถยนต์)
1.เสนอขายเครื่องชั่งคำนวนราคา เครื่องบันทึกเงินสด( เครื่อง POS)ให้กับลูกค้า และสินค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 2.วางแผน/ออกพบลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4.ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง และเซตระบบเครื่องฯและศึกษาหาความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ 5.สนับสนุนประสานงานกับฝ่ายการตลาด 6.สรุปรายงานผลการพบลูกค้า-ผลการปฏิบัติงานส่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-18,000 บาทขึ้นไป
Sales สาขาแหลมฉบัง
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ/แนะนำวิธีการใช้งานสินค้าเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และปิดการขายให้ได้มากที่สุด -วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า -ศึกษาและหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เข้าใจมากที่สุด รวมถึงข้อมูลคู่แข่งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า -รายงานความเป็นไปของตลาด คู่แข่ง -ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ -ออกพบลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่อยู่เสมอ -ทำรายงานต่างๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา -ประสานงานและติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เมื่อได้รับแจ้งจากฝ่ายบัญชี -ดำเ
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Tele Sales (สาขาหัวลำโพง)
1. เสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ 2. ปิดใบสั่งขาย 3. ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ เพื่อจัดส่งสินค้า 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขารังสิต
1. ตรวจเช็คเครื่องซ่อมที่ส่งเข้ามาซ่อมจากลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ 3. ออกไปให้บริการการตรวจซ่อมเครื่อง ณ สถานที่ลูกค้าได้ 4. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000-15000 (ไม่รวมโอที)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( ขับรถยนต์ได้ ) ไร่ขิง 30
1. ตรวจเช็คเครื่องซ่อมที่ส่งเข้ามาซ่อมจากลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ 3. ออกไปให้บริการการตรวจซ่อมเครื่อง ณ สถานที่ลูกค้าได้ 4. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12000 - 15,000
บัญชีต้นทุน
1.รวบรวมเอกสารเพื่อปรับปรุงราคาสินค้า 2.ดูแลบัญชี Stock อะไหล่และสินค้า /บันทึกรายการประจำวันสินค้า/ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/เปรียบเทียบรายงานคลังสินค้า 3.ดูแลการเบิกจ่ายแบบฟอร์มใบเบิกสินค้า อะไหล่ ใบส่งของชั่วคราว 4.ตรวจเช็คเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูปและเบิกอะไหล่ 5.กระทบยอดสินค้า 6.ดูแล และเพิ่มรายละเอียดสินค้าในระบบ Express 7.ตรวจเช็คใบสั่งขายที่จะยกเลิก 8.สร้างแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานในระบบ Express 9.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
พนักงานขับรถ(6 ล้อ/10 ล้อ)
1. ส่งมอบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ขับรถออกงานติดตั้ง ตามไซด์งาน และช่วยในส่วนงานติดตั้ง 3. เก็บเช็คและวางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ดูแลความสะอาดรถที่นำออกบริการลูกค้า ให้สะอาดและตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลา 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บังคับบัญชามอบหมาย 6. ออกงานเช้าได้ /อยู่ OT ได้ /ออกต่างจังหวัดได้ /ค้างคืนได้
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 -15,000 ตามตกลง
หัวหน้าฝ่ายขายวิศวกรรม
1.วางแผน/บริหารทีมงานในการนำเสนอขายงานระบบ และสินค้าของบริษัทให้ลูกค้ารู้จักและปิดการขายให้ได้มากที่่สุด 2.วิเคราะห์และประเมินผลยอดขายเทียบกับเป้าหมายที่ผู้แทนขายได้รับมอบหมาย โดยสรุปเป็นเดือน และไตรมาส และรายปี 3.สำรวจตลาดเพื่อหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และรักษาลูกค้าเก่าให้ดี 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ผู้แทนขาย หากแก้ไม่ได้ให้นำเสนอผู้จัดการฝ่ายขาย 5.รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่ง ร่วมถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของเพื่อร่วมงานให้ผู้บริหารทราบ 6.ศึกษาเทคโนโลยี่ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ
21 เมษายน 2561
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560