หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ร่วมในการว่างแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัติงานก่อสร้างในภาพรวมและการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าใช้ในโครงการ • ประสานงานกับวิศวกรหรือช่างที่รับผิดชอบหน้างานโครงการ เพื่อให้การนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ • วิเคราะห์สาเหตุกรณีที่การปฎิบัติจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด • กำหนดแผนมาตรฐานคุณภาพโครงการแต่ละประเภท เพื่อให้ขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่าย • ควบคุมดูแลการประเมินคะแนนคุณภาพของโครงการที่รับผิดชอบและจัดส่งรายงานผลให้แก่ผู้บริหารทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย - ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดหาผู้รับเหมา เพื่อการซ่อมแซมสำนักงานขาย - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมและร่วมจัดทำแผนโครงการจัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan , Material Plan , Construction Plan ,งบลงทุนประจำปี • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานขาย การตลาด แผนการโอนบ้าน เพื่อการจัดทำแผนงานได้อย่างเหมาะสม • ตรวจสอบแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงานการก่อสร้าง (Activity release and MRP run) ให้มีความสอดคล้องกัน • ติดตามประสานงานและแก้ปัญหาวัสดุในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหางานก่อสร้าง และ งานออกแบบก่อสร้าง • บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย - ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ - ประสานงาน และจัดการควบคุมดูแลการขอสินเชื่อของลูกค้า - จัดการควบคุมการตรวจรับดอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า - ประสานงาน จัดการ การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด - งานบริการลูกค้าทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ และหลังอยู่อาศัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose ดำเนินการวางแผนและร่วมออกแบบตกแต่งภายในตามแผนที่กำหนดและสอดคล้องกับแผนด้านต่างๆ ในงานออกแบบโครงการ รวมทั้งดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดจ้างผู้รับเหมา Responsibilities • ดำเนินการวางแผนการปฎิบัติงานด้านออกแบบตกแต่งภายในแก่ทีมงาน - จัดทำแปลนให้ได้ตามรูปแบบและทันเวลาที่กำหนด - จัดทำแบบเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในต่างๆ - ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในที่ทันสมัย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้างผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย - ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับที่ดินแต่ละทำเล - ตรวจสอบเอกสารสิทธิของที่ดิน และภาระผูกพันของที่ดิน - เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน - ประสานงานเพื่อทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ - จัดทำฐานข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินการวิจัย ทั้งด้านผลิตภัณฑ์, การบริการ, และการส่งเสริมการขาย - บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านงานวิจัย - รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า (CS) - การวิจัย Brand Performance Tracking (Brand Measurement)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- วางแผนบริหารการจัดการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมของ SBU และมูลค่าโครงการที่สามารถรับผิดชอบได้สำเร็จ - ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างรวมทั้งให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - บริหารจัดการ การใช้งบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ และวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนทางการเงินได้แม่นยำ - พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการก่อสร้างงานออกแบบ BIM เพื่อนำมาช่วยสนับสนุน/ตรวจสอบคุณภาพของแบบ เพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- สร้างและพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับองค์กร,สินค้าและแบรนด์ของบริษัท - บริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์และสื่อ Social Media ให้ครบถ้วน และอัพเดตอยู่เสมอ - พัฒนาและปรับปรุงสื่อ Social Media ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานทางเว็บไซด์และวิเคราะห์เพื่อแปลผล (Reporting )ในแต่ละช่วงเวลา (Period)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+