หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ • ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท • วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการเพื่อการลงทุนใหม่ • รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ร่วมในการว่างแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัติงานก่อสร้างในภาพรวมและการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าใช้ในโครงการ • ประสานงานกับวิศวกรหรือช่างที่รับผิดชอบหน้างานโครงการ เพื่อให้การนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ • วิเคราะห์สาเหตุกรณีที่การปฎิบัติจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด • กำหนดแผนมาตรฐานคุณภาพโครงการแต่ละประเภท เพื่อให้ขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่าย • ควบคุมดูแลการประเมินคะแนนคุณภาพของโครงการที่รับผิดชอบและจัดส่งรายงานผลให้แก่ผู้บริหารทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย - ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดหาผู้รับเหมา เพื่อการซ่อมแซมสำนักงานขาย - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Responsibilities • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ Lead – Transfer และหาแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่ม • บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมด เพื่อทำการวิเคราะห์แนวทางการเสนอขาย และแก้ไขปัญหาลูกค้า • วิเคราะห์ขอมูล ความต้องการและปัญหาลูกค้า เพื่อหาสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขเป็นทางเลือกลูกค้า • ประสานงานส่งต่อลูกค้าให้ฝ่ายขายโครงการเสนอขายสินค้าตามนัดหมาย • จัดทำรายงานติดตามลูกค้า และผลการดำเนินการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับองค์กร (Create and develop website - corporate) • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Structural, Design, Function ที่เหมาะสมกับแก่หน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลลงในเว็บไซด์ ทั้งใน Inranet และ Internet • จัดทำรายงานการตรวจทานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ • ประสานงานภายในองค์กรเพื่อนำข้อมูลที่น่าสนใจและจำเป็นต่อเป้าหมายทางธุรกิจขึ้นสู่เว็บไซต์ • ศึกษาสถานการณ์ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และวิเคราะห์ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• วางแผนการผลิตขนส่งติดตั้ง Precast • วิเคราะห์วางแผนการผลิต ขนส่งและติดตั้ง Precast ให้ทันตามกำหนด • สรุปแผนความต้องการ Precast จากฝ่ายก่อสร้าง และเทียบกับ STO ของหน่ยงานก่อสร้าง • ติดตามและควบคุมการสร้างคำสั่งผลิต (Production Order)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน • ควบคุมงานซ่อมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • วางแผนงานซ่อมโครงการในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ • ประสานงานเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมา • ควบคุมและดำเนินงานให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการเป็นระเบียบเรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย • ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายตามโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ • บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด • ประชุมเพื่อรับนโยบาย รวมถึงแจ้งเป้าหมาย นโยบายบริษัทฯ และจัดฝึกอบรมให้พนักงานขาย • รวบรวม และสรุปข้อมูลลูกค้า Call-in / Walk-in เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปฎิบัติงานด้านสนับสนุนหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้อง - รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานอื่นเพื่อประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ - ปฎิบัติงานด้านธุรการเอกสาร , จัดทำบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานจัดทำใบเบิก-จ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• บริหารงานออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยระบบผนังรับแรง และระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ให้สามารถนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง • ลงนามแบบก่อสร้างบ้าน • ประสานงานกับโรงงานพรึคาส เพื่อออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้พร้อมต่อการผลิต • ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ทางวิศวกรรม เพื่องานออกแบบที่ทันสมัยและลดต้นทุน • ประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+