หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมและร่วมจัดทำแผนโครงการจัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan , Material Plan , Construction Plan ,งบลงทุนประจำปี • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานขาย การตลาด แผนการโอนบ้าน เพื่อการจัดทำแผนงานได้อย่างเหมาะสม • ตรวจสอบแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงานการก่อสร้าง (Activity release and MRP run) ให้มีความสอดคล้องกัน • ติดตามประสานงานและแก้ปัญหาวัสดุในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหางานก่อสร้าง และ งานออกแบบก่อสร้าง • บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และประปาให้เป็นไปตามแผนงาน - วางแผนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา - ดูแลให้ลูกค้ามีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอก่อนขอมิเตอร์ - ควบคุมและดำเนินการให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการเป็นระเบียบเรียบร้อย - ทำงาน 6 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย - ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับที่ดินแต่ละทำเล - ตรวจสอบเอกสารสิทธิของที่ดิน และภาระผูกพันของที่ดิน - เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน - ประสานงานเพื่อทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ - จัดทำฐานข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- วางแผนบริหารการจัดการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมของ SBU และมูลค่าโครงการที่สามารถรับผิดชอบได้สำเร็จ - ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างรวมทั้งให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - บริหารจัดการ การใช้งบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ และวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนทางการเงินได้แม่นยำ - พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการก่อสร้างงานออกแบบ BIM เพื่อนำมาช่วยสนับสนุน/ตรวจสอบคุณภาพของแบบ เพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• วางแผนการปฏิบัติงานของทีมงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน • เจรจาต่อรองราคาที่ดินกับเจ้าของที่ดิน ควบคุมติดตามการสรรหารที่ดินของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลที่ดินแต่ละแปลงมีการส่งผ่านอย่างต่อเนื่อง • ติดตามแผนความต้องการที่ดินจากแต่ละ SBU • รวบรวมและจัดทำแผนรายปีเพื่อวางแผนสำหรับการสรรหา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• วางแผนและทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อโปรโมทบริการหลังการขาย ที่ให้บริการในแอพพลิเคชั่น • จัดทำคอนเทนต์ และอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแอพพลิเคนชั่น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง • ประสานงาน โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ จากคู่ค้า • ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและแผนงานโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน - ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ - ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการป้องกันด้าน Safety
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• บริหารจัดการวางแผนงานติดตั้งทั้งหมดในความรับผิดชอบ • ควบคุมคุณภาพการติดตั้งให้ได้มาตรฐานที่กำหนด • พัฒนาการติดตั้งบ้านพร้อมรั้วให้ใช้เวลาน้อยลงและมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติงานสร้างให้บริษัทเป็นธรรมาภิบาล วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบาย - สร้างความตระหนักความสำคัญในการบริหารจัดการ - จัดทำรายงานประเด็นต่างๆที่ตรวจพบ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด - วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน - อำนวยการประชุมคณะกรรมการจัดการที่ดี ตรวจสอบและร่วมในการจัดทำบันทึกการประชุม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+