หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose ดำเนินการจัดหา พัทธมิตรใหม่ๆให้กับบริษัทในเรื่องของการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมให้กับแต่ละแบรนด์ รวมถึงรับผิดชอบในการจัดจัดกิจกรรม มหกรรม Event งานบ้านและคอนโด และการจัดกิจกรรม Corporate Event ของบริษัทเพื่อส่งเสริมให้เกิดยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท Responsibilities • วิเคราะห์โอกาสด้านการขายเพิ่มเติมจากการทำธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน • ควบคุมและดำเนินการในด้านกิจกรรมเกี่ยวกับการขายในรูปแบบ Corporate ให้เป็นไปตามแผนงาน • ดำเนินการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด และ Corporate Event • B2B: ดำเนินการประสานงาน บริษัทพันธมิตร และฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับแผนงานที่กำหนดไว้ • วิเคราะห์การใช้สื่อของ SBU เพื่อควบคุมการใช้ A&P ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารจัดการงานการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของแบรนด์องค์กรและโปรดักส์แบรนด์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ของแบรนด์ และข้อมูลคู่แข่งเพื่อกำหนดและควบคุมแนวทางการตลาดและสื่อสารเพื่อสะท้อนตัวตนของแบรนด์ รวมถึงการบริหารและควบคุมการใช้งบประมาณการตลาดและการสื่อสารอย่างมี Responsibilities • วางแผนงานการตลาดและการสื่อสารให้ตอบรับกับกลยุทธ์หลักขององค์กรด้านการสร้างแบรนด์ • วิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ของแบรนด์ และข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารของคู่แข่ง • ร่วมดำเนินงานกับ Advertising Agency เพื่อกาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร • ร่วมวางแผนงานใช้สื่อให้เหมาะสมกับแต่ละแบรนด์ เพื่อทำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose ดำเนินการสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือแบรนด์ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลเพื่อ Up Load เข้าสู่เว็บไซด์ Responsibilities - สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับองค์กร (Create and develop website - corporate) - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Structural, Design, Function ที่เหมาะสมกับแก่หน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลลงในเว็บไซด์ ทั้งใน Inranet และ Internet - จัดทำรายงานการตรวจทานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ - ประสานงานภายในองค์กรเพื่อนำข้อมูลที่น่าสนใจและจำเป็นต่อเป้าหมายทางธุรกิจขึ้นสู่เว็บไซต์ - ศึกษาสถานการณ์ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และวิเคราะห์ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ดูแลการเบิก-จ่าย ผลงานของผู้รับเหมา - ปฏิบัติงานธุรการภายในSiteงาน - ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ - จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose จัดทำแบบที่ใช้ในการผลิต หรือก่อสร้าง ทั้งที่เป็นแบบมาตรฐาน และที่เป็นความต้องการเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Responsibilities • จัดทำแบบทุกชิ้นงานเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือการผลิตให้ถูกต้องตามที่กำหนด • ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนแบบ • ตรวจสอบผลงานนำเสนอและปรับแก้ เพื่อนำส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป • ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการลงทะเบียนเพื่อควบคุม Drawingที่ได้รับ • สอนทักษะ วิธีการในการทำงานแก่ Draftsman ให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job purpose รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ Responsibilities - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose ดำเนินการวิเคราะห์แผนธุรกิจของ SBU/BU เพื่อวางแผนการใช้ของหน่วยงานต่างๆทั้งวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานใหญ่และวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปของบริษัทเพื่อจัดทำแผนให้ Sourcing ในการสรรหาและประมูลที่มีประสิทธิภาพ Responsibilities • ร่วมประชุมกับ SBU/BU ต่างๆเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ • วิเคราะห์ Purchasing Spend ในแต่ละเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสัญญาที่ได้จัดทำกับบริษัทคู่ค้า – หากมีความแตกต่างกับข้อตกลง สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา • วิเคราะห์ราคาซื้อ เปรียบเทียบกับราคาตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา – Commodity Material เพื่อจัดทำแผนงานกกลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุกให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา • รวบรวม ทบทวนฐานข้อมูลสินค้า/บริการ (สเป๊ค ขอบเขตบริการ ประวัติ ปริมาณการใช้) เพื่อสนับสนุนทีม Sourcing สามารถนำไปใช้ในกระบวนการได้รวดเร็วมากขึ้น • จัดทำรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+