เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรประเมินราคา/วิศวกรประเมินราคาอาวุโส
1. ประมาณราคาเพื่อประมูลงานโดยให้ได้ต้นทุนที่รอบคอบและถูกต้องที่สุด (ทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตย์) 2. กำหนดต้นทุนค่าก่อสร้างและวิธีการก่อสร้าง ตามกำหนดระยะเวลา 3. ศึกษารายละเอียดแบบ, รายการประกอบแบบ (Spec.), เงื่อนไขด้านราคา 4. ควบคุมและกำกับการถอดปริมาณของงานประมูลให้ครบถ้วน
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
วิศวกรสอบราคา (Enquiry Engineer)
สืบราคาวัสดุก่อสร้าง, ผู้รับเหมาช่วง ให้สอดคล้องกับแบบและ Spec. ของแต่ละโครงการ และประสานงานกับแผนกจัดซื้อจัดจ้าง
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
ช่างเทคนิค QC งานก่อสร้าง (ด่วน)
- ตรวจสอบและรายงานผลคุณภาพงานของหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ - ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนิงานด้านความปลอดภัย - ประสานงานและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
ช่างเทคนิคถอดแบบอาวุโส
1. วางแผนการถอดปริมาณให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 2. ดูรายละเอียดของแบบ, รายการประกอบแบบ (Spec.) เพื่อถอดปริมาณงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
ช่างเขียนแบบ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง หรือสำนักงานใหญ่)
Shop Drawing เขียนแบบ ถอดแบบ งานโครงสร้าง งานโครงเหล็ก งานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค ฯลฯ
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 7   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จป.ระดับวิชาชีพ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
บริหารจัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
งานบัญชีเจ้าหนี้ (AP) (1 ตำแหน่ง) - ดูแลและตรวจสอบเอกสารด้านเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเพื่อตั้งหนี้ผ่านระบบ - รับวางบิลจากเจ้าหนี้ทุกเดือน - ตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับให้ถูกต้อง งานบัญชีลูกหนี้ (AR) (1 ตำแหน่ง) - ออกใบแจ้งหนี้และบันทึกใบแจ้งหนี้ในระบบ และส่งเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อวางบิล - ออกรายงานภาษีขายประจำเดือน ควบคุมและจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีและรายงานภาษีขาย - ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของแต่ละหน่วยงาน
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รับผิดชอบงานสั่งซื้อสินค้าวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างรวมถึงวัสดุที่เป็นทรัพย์สิน และอะไหล่เครื่องมือ เครื่องจักร เปรียบเทียบราคาและพิจารณาเงื่อนไขการจัดซื้อ
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน - จัดทำรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
สถาปนิก (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง หรือสำนักงานใหญ่)
-ออกแบบ กำหนดแบบ, รายละเอียดแบบตามความต้องการของโครงการ -ควบคุมการผลิตแบบให้เสร็จภายในกำหนด -รวบรวม As-Built Drawing และ Manual -ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร (เขตสัมพันธวงศ์)
ขับรถรับส่งผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมในการใช้งาน วางแผนเส้นทางการเดินทาง
16 มกราคม 2561
ทนายความ (ประจำสำนักงาน)
-งานว่าความคดีแพ่งและคดีพาณิชย์ -เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่งและคดีพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัท -ตรวจสอบและประสานงานด้านกฏหมายและคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก -รายงานผลคดีการดำเนินคดีต่อผู้บังคับบัญชา -ให้คำปรึกษากฏหมาย แก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานสรรหา)
-รับผิดชอบงานด้านการสรรหาว่าจ้างและคัดเลือก -จัดทำ Campus Recruit หรือเข้าร่วม Job Fair -ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากร -จัดทำข้อมูลและสถิติการสรรหาบุคลากร -จัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงพนักงานทุกเดือน -ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำสถิติการปฏิบัติงานของพนักงาน -กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560