เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ผู้ประสานงานประจำภาค (ประจำจังหวัด สุพรรณบุรี, ชลบุรี, นครศรีธรรมราช)
- จัดทำ Data Analyst และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ - ดูแลเรื่องอัตรากำลังคนของพนักงานสาขา - ติดตามงานระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสำนักงานใหญ่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ - ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลของ Premium ต่างๆ ของภาค - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม เตรียมการประชุม - รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อนำมาใช้งานต่อไป จัดทำบันทึกรายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติแผนงาน แผนภาพ ตรลอดจนรูปแบบการพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนัก
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Walk-in Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที่ วันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 9.00-15.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ อาคารจุฑามาศ หลักสี่
รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางดีลเลอร์ (RM Dealer) ภาคอีสาน, ภาคเหนือ
- สร้างความสัมพันธ์กับดีลเลอร์รถบรรทุกและหาดีลเลอร์ใหม่ - วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกเบื้องต้น - หาลีดลูกใหม่รถบรรทุก
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
เตรียมสื่อโฆษณา เพื่อส่งให้สาขาทั่วประเทศใช้เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เตรียมสื่อโฆษณา เพื่อส่งให้สาขาเปิดใหม่ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ดูแลและรายงานยอด Stock คงเหลือ POP Material & Premium อัพเดตและสื่อสารกับสาขาทั่วประเทศในการใช้ POP Material & Premium เข้าระบบ TNT เพื่อส่งสินค้าให้สาขา เดินเอกสารด่วน
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถยนต์
ตรวจสอบรายการรับชำระเงินค่าภาษีรถยนต์ประจำปี บันทึกรับเอกสารประกอบการต่อภาษีรถยนต์ในระบบ ดำเนินการเบิกเล่มทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารในการต่อภาษีเพื่อนำส่งให้ตัวแทน จัดส่งป้ายวงกลมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานการติดตามเอกสารการต่อภาษี และรายงานลูกค้าชำระเงินไม่ครบ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่พิธีการสินเชื่อ
- คีย์ข้อมูลรายการโอนเงิน (โอนลอยโอน Bank) - ตรวจเช็คความถูกต้องข้อมูลรายการโอนเงิน แต่ละรอบก่อน Upload ให้ Bank - ประกบงานโอน Bank และโอนลอยทั้งหมด หลังจากทีม Key Full Create Contract เรียบร้อยแล้ว - จัดแยกเอกสารเตรียมให้ Checker ตรวจสอบ -โอนเงินเข้า 9904 (Disburse Complete)
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
-สอบทานการอนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อและใบขอโอนเงิน -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า ,ข้อมูลรถ ในระบบกับเอกสารการขอสินเชื่อ -บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินโอนทั้งเงินสดสำรองสาขาและเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า -ตรวจสอบยอดปิดบัญชีในกรณีลูกค้าปิดปรับและลูกค้า Refinance -จัดทำรายงานทุกสิ้นวัน และสิ้นเดือน
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา
-รับผิดชอบด้านการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท -วางแผนการจัดทำแผนงานการตรวจสอบ -จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000-30,000
หัวหน้าหน่วยงานจัดซือ
จัดซื้อ จัดหาตามที่ผู้ใช้บริการตอ้งการ ในหมวดหมู่ อุปกรณ์สำนักงาน สินค้า พรีเีมี่ยม ขนส่งสินค้า จัดทำรายงานประจำเดือนถึงผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการด้านงานจัดซื้อใหเป็นไปตามระเบียบบริษัท งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000
เจ้าหน้าที่ธุรการแผนก IT
- สนับสนุนผู้ใช้สำหรับปัญหาแอพพลิเคชัน - ประสานงานและสนับสนุนทีมงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานและติดตามปัญหากับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และทีมแอพพลิเคชั่นภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ประสานงานกับทีมงานฝ่ายไอที ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้จัดจำหน่ายภายนอกเพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิค และแก้ปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์และให้คำตอบแก่ผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ปัญหาและประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-25,000
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
-ประสานงานรับเอกสารจากผู้ขนส่งภายนอก คัดแยก นำส่งผู้รับภายในบริษัทฯ -ประสานงานรับเอกสารจากผู้ส่งภายในบริษัท นำส่งให้ผู้ขนส่งภายนอก -ประสานงานติดตามเอกสารที่อยู่ในระหว่างทางขนส่ง -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรับ-ส่งเอกสาร ให้เป็นไปตามสัญญาให้บริการได้อย่างถูกต้อง -ควบคุมติดตามการส่งเอกสารของพนักงานส่งเอกสาร -จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม (สมุทรปราการ)
- ตรวจสอบสถานะลูกค้า (ภาคสนาม) สำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานปัจจุบัน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของบริษัท - ตรวจสอบ และประเมินรายได้เบื้องต้น ของลูกค้า - ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินเชื่อภาคสนาม
-สำรวจที่อยู่อาศัยปัจจุบันและที่ทำงานของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ -สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของ Case ที่อนุมัติ
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์
1. Phone Verify หาลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า 2. ตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยบางประการ 3. สรุป ข้อมูล ที่ตรวจสอบมา และรายงาน ความผิดพลาด ที่ตรวจสอบพบให้ หัวทีมรับทราบ 4. Support หัวหน้าทีม ตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (ภาคอีสานตอนบน / ภาคอีสานตอนล่าง)
- ตรวจสอบดีลเลอร์รถบรรทุกมือสอง - ประสานงานกับ RM และสาขา - ตรวจสอบราคาและหาข้อมูลราคารถบรรทุกมือสอง - ตรวจสอบสภาพรถยึด CLD - ทำ Rate Book รถบรรทุกมือสองกับหน่วยงาน Risk - ตรวจสอบความมีตัวตนของผู้กู้และผู้ค้ำ เพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน พร้อมทั้งประเมินรายได้เบื้องต้น
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม จังหวัดระยอง
- ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (ที่อยู่, อาชีพ)โดยสอบถามข้อมูลกับบุคคลอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายงานตรวจสอบภาคสนาม - ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือที่ดีกับพนักงานในทีม - จัดทำสรุปผลการตรวจภาคสนามของ case ที่รับผิดชอบ พร้อมกับรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้จัดการงานวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ - สามารถใช้ข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูล มาวิเคราะห์ได้ทั้งเรื่อง demographic, segmentation, lifestyle- behavior หรือปัจจัยอื่นๆ - สามารถแนะนำแนวทางในการวางแผนในอนาคต จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุงสำนักงาน
ประสานงานและติดตามงานซ่อมกับผู้รับเหมา ตรวจสอบค่าแรงและอุปกรณ์งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาสาขา จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันของสาขาและติดตามให้สาขาดำเนินการตามแผน จัดทำรายงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสาขา
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Call Center Supervisor/ Senior Officer QA & Training
- บริหารทีม Call Center - ให้คำแนะนำ, ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายบริษัท - ประสานงาน ติดตามเคส - เขียนสคริปต์ และจัดทำรายงาน - ฟังสาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - Coaching และ สอนพนักงานใหม่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Call Center / ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน!!!!
- ให้บริการ รับสาย-โอนสาย ตอบคำถามลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามบริการ - ประสานงานและติดตามงาน - รับเรื่องร้องเรียนบริการต่างๆของบริษัท - ตอบคำถามและประสานงานลูกค้าช่องทาง Facebook และ Social อื่นๆ - ช่วงเวลาทำงาน 8.00 - 19.00 น. (เป็นกะ)
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 122 งาน

1 2 3 4 5 6 7

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560