เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ผู้ประสานงานประจำภาค (ประจำจังหวัด สุพรรณบุรี, ชลบุรี, นครศรีธรรมราช)
- จัดทำ Data Analyst และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ - ดูแลเรื่องอัตรากำลังคนของพนักงานสาขา - ติดตามงานระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสำนักงานใหญ่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ - ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลของ Premium ต่างๆ ของภาค - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม เตรียมการประชุม - รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อนำมาใช้งานต่อไป จัดทำบันทึกรายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติแผนงาน แผนภาพ ตรลอดจนรูปแบบการพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนัก
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการสนับสนุนช่องทางกรุงศรีประจำภาค (ภาคตะวันออก, ภาคใต้)
1. รับผิดชอบยอดธุรกิจช่องทางกรุงศรี 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรี ทั้งระดับ ผอ.ฝ่ายธุรกิจสาขา, ผู้จัดการภาค, ผู้จัดการสาขา และพนักงาน 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรี กับ บริษัท NTL 4. Update ผลงานและสรุปรายงานยอดธุรกิจช่องทางกรุงศรี 5. จัดการอบรมให้กับพนักงานธนาคารกรุงศรี 6. วางแผนการทำงานร่วมกับผู้จัดการภาค / พื้นที่ NTL
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางดีลเลอร์ (RM Dealer) ภาคอีสาน, ภาคเหนือ
- สร้างความสัมพันธ์กับดีลเลอร์รถบรรทุกและหาดีลเลอร์ใหม่ - วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกเบื้องต้น - หาลีดลูกใหม่รถบรรทุก
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับเงิน
• ตรวจสอบการปิดงานประจำวันของสาขาที่เกี่ยวข้องกับเงิน โดยนำข้อมูลการรับชำระเงินจากระบบ AS400 ออกมารูปแบบของ Excel • รับข้อมูลการนำเงินฝากธนาคารของสาขาจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับเงินที่ทำการรับข้อมูลจากธนาคารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แปลงเป็นรูปแบบ Excel • นำข้อมูลไปตรวจสอบกับชุดเอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินสาขาจะต้องส่งให้ตรวจสอบทุกสิ้นวันทำการว่าตรงกันหรือไม่ • นำเสนอปัญหาที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา • จัดทำรายงาน ERROR TRACKING
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
-สอบทานการอนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อและใบขอโอนเงิน -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า ,ข้อมูลรถ ในระบบกับเอกสารการขอสินเชื่อ -บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินโอนทั้งเงินสดสำรองสาขาและเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า -ตรวจสอบยอดปิดบัญชีในกรณีลูกค้าปิดปรับและลูกค้า Refinance -จัดทำรายงานทุกสิ้นวัน และสิ้นเดือน
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา
-รับผิดชอบด้านการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท -วางแผนการจัดทำแผนงานการตรวจสอบ -จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000-30,000
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม (ภาคใต้) จ.ระนอง / จ.ชุมพร / จ.พังงา / จ.กระบี่
- ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (ที่อยู่, อาชีพ)โดยสอบถามข้อมูลกับบุคคลอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายงานตรวจสอบภาคสนาม - ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือที่ดีกับพนักงานในทีม - จัดทำสรุปผลการตรวจภาคสนามของ case ที่รับผิดชอบ พร้อมกับรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม (สมุทรปราการ)
- ตรวจสอบสถานะลูกค้า (ภาคสนาม) สำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานปัจจุบัน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของบริษัท - ตรวจสอบ และประเมินรายได้เบื้องต้น ของลูกค้า - ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าตรวจสอบ
งานสรรหาและขยายสาขา
- สำรวจพื้นที่ และสรรหาอาคารที่เหมาะสมสำหรับการเปิด/ย้ายสาขา ตามแผนงานขยายสาขา - เจรจาต่อรอง ต่ออายุสัญญาเช่า ประสานงานกับผู้ให้เช่า - นำข้อมูลที่สำรวจ มานำเสนอต่อบริษัทฯ ทุกเดือน - ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (ภาคอีสานตอนล่าง)
- ตรวจสอบดีลเลอร์รถบรรทุกมือสอง - ประสานงานกับ RM และสาขา - ตรวจสอบราคาและหาข้อมูลราคารถบรรทุกมือสอง - ตรวจสอบสภาพรถยึด CLD - ทำ Rate Book รถบรรทุกมือสองกับหน่วยงาน Risk - ตรวจสอบความมีตัวตนของผู้กู้และผู้ค้ำ เพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน พร้อมทั้งประเมินรายได้เบื้องต้น
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม จังหวัดระยอง
- ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (ที่อยู่, อาชีพ)โดยสอบถามข้อมูลกับบุคคลอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายงานตรวจสอบภาคสนาม - ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือที่ดีกับพนักงานในทีม - จัดทำสรุปผลการตรวจภาคสนามของ case ที่รับผิดชอบ พร้อมกับรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้จัดการงานวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ - สามารถใช้ข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูล มาวิเคราะห์ได้ทั้งเรื่อง demographic, segmentation, lifestyle- behavior หรือปัจจัยอื่นๆ - สามารถแนะนำแนวทางในการวางแผนในอนาคต จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุงสำนักงาน
ประสานงานและติดตามงานซ่อมกับผู้รับเหมา ตรวจสอบค่าแรงและอุปกรณ์งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาสาขา จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันของสาขาและติดตามให้สาขาดำเนินการตามแผน จัดทำรายงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสาขา
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Call Center Supervisor/ Senior Officer QA & Training
- บริหารทีม Call Center - ให้คำแนะนำ, ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายบริษัท - ประสานงาน ติดตามเคส - เขียนสคริปต์ และจัดทำรายงาน - ฟังสาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - Coaching และ สอนพนักงานใหม่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Call Center / ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน!!!!
- ให้บริการ รับสาย-โอนสาย ตอบคำถามลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามบริการ - ประสานงานและติดตามงาน - รับเรื่องร้องเรียนบริการต่างๆของบริษัท - ตอบคำถามและประสานงานลูกค้าช่องทาง Facebook และ Social อื่นๆ - ช่วงเวลาทำงาน 8.00 - 19.00 น. (เป็นกะ)
19 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้างานเร่งรัดหนี้ิสินภาคสนาม (สำนักงานใหญ่) ด่วนๆๆๆ
- ดูแลรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม - บริหารทีม ให้ผ่านตามเป้าหมายของบริษัท - บริหารจัดการทีมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และ พรบ.ติดตามหนี้
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพสินเชื่อทางโทรศัพท์ ด่วนๆ
-ติดตามค่างวดรถที่ค้างชำระของกลุ่มลูกค้า1-30วัน และ 41-60วัน -จัดทำรายงานสรุปต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายเพิ่มเติม
18 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+incentive+โอที
หัวหน้าหน่วยติดตามหนี้ภาคสนาม
-ดูแลทีมติดตามหน้าภาคสนามบัญชีที่วันค้าง ตั้งแต่ 60-90 วัน หรือบัญชีที่วันค้างตั้งแต่ 120-150 วัน (All Product) หรือสมารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม -ดูแลติดตามหนี้ภาคสนามให้ปฎิบัติงานภายใต้เงื่อนไขและกฎระเบียบหรือบริษัท, พ.ร.บ. ทวงหนี้ และระเบียบของธนาคาร แห่งประเทศไทย -มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความคิดใหม่ๆมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
19 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
-บริหารจัดการยึดรถทุกประเภททั้งหมดที่จอดตามลานจอดรถทั่วประเทศ -โรแจ้งเงื่อนไขการไถ่ถอนรถทุกประเภทหลังจากการยึดรถตามลานต่างๆ -ทำการขายรถที่โกดังสำนักงานใหญ่โดยมีขั้นตอนปฎิบัติ -ออกใบเสร็จรับเงินหลังการขายรถจักรยานยนต์ -สรุปรายงานรถที่ถูกยึดจากโกดังสำนักงานและลาดจอดทั่วประเทศ
19 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
social Media (cx)
-เทรน bot และทำ UAT เพื่อให้ chat bot มีความฉลาดในการตอบคำถามลูกค้าได้ -ตอบคำถามลูกค้า Facebook ได้ทันตามเวลามาตรฐาน -โทรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม -ประสานงาน-ติดตามงานให้ลูกค้าจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทาง E-mail -ออกรายการ และทำ power point ได้
19 มกราคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 119 งาน

1 2 3 4 5 6

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560