เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ผู้ประสานงานประจำภาค (ประจำจังหวัด กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, โคราช)
- จัดทำ Data Analyst และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ - ดูแลเรื่องอัตรากำลังคนของพนักงานสาขา - ติดตามงานระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสำนักงานใหญ่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ - ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลของ Premium ต่างๆ ของภาค - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม เตรียมการประชุม - รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อนำมาใช้งานต่อไป จัดทำบันทึกรายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติแผนงาน แผนภาพ ตรลอดจนรูปแบบการพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนัก
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการสนับสนุนช่องทางกรุงศรีประจำภาค (ภาคตะวันออก, ภาคใต้)
1. รับผิดชอบยอดธุรกิจช่องทางกรุงศรี 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรี ทั้งระดับ ผอ.ฝ่ายธุรกิจสาขา, ผู้จัดการภาค, ผู้จัดการสาขา และพนักงาน 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรี กับ บริษัท NTL 4. Update ผลงานและสรุปรายงานยอดธุรกิจช่องทางกรุงศรี 5. จัดการอบรมให้กับพนักงานธนาคารกรุงศรี 6. วางแผนการทำงานร่วมกับผู้จัดการภาค / พื้นที่ NTL
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางดีลเลอร์ (RM Dealer) ภาคอีสาน, ภาคเหนือ
- สร้างความสัมพันธ์กับดีลเลอร์รถบรรทุกและหาดีลเลอร์ใหม่ - วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกเบื้องต้น - หาลีดลูกใหม่รถบรรทุก
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยผู้จัดการงานธุรการ
-ดูแลทีมการประสานงานรับเอกสารจากผู้ขนส่งภายนอก คัดแยก นำส่งผู้รับภายในบริษัทฯ -ดูแลทีมประสานงานรับเอกสารจากผู้ส่งภายในบริษัทฯ นำส่งให้ผู้ขนส่งภายนอก -ดูแลทีมประสานงานติดตามเอกสารที่อยู่ระหว่างขนส่ง -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรับ-ส่งเอกสาร ให้เป็นไปตามสัญญาให้บริการได้อย่างถูกต้อง -ควบคุม ติดตามการส่งเอกสารของพนักงานส่งเอกสาร
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้างานสรรหาและขยายสาขา
- สำรวจและติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, และอื่นๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเปิด,ย้ายสาขา - สรรหาอาคารที่เหมาะสมในการเปิด, ย้ายสาขา - ต่ออายุสัญญาเช่า, เจรจาต่อรองกับผู้ให้เช่า, หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลาง
- วางแผนกำหนดการเดินทาง ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าภาคสนาม เพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยปัจจุบันและที่ทำงานของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันว่าถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท - รายงานการตรวจสอบประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนายหน้าประกันภัย
- พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ผ่านระบบ IOS - เช็คเบี้ยประกันภัย - ติดต่อประสานงานกับสาขาและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม (เพศชาย) จ.กระบี่-จ.ตรัง
ตรวจสอบการมีตัวตัวของลูกค้าภาคสนามเพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้อง ตรวจสอบและประเมินรายได้เบื้องต้นของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินรอการขาย
-บริหารจัดการรถยึดทุกประเภททั้งหมดที่จอดตามลานจอดทั่วไป -ตรวจสภาพรถทุกประเภทและประเมินราคาตามเงื่อนไขโดยมีขั้นตอนปฎิบัติ -ทำการสั่งโยกรถยึดทุกประเภทตามขั้นตอน -ทำการขายรถที่โกดังสำนักงานใหญ่โดยมีขั้นตอน -สรุปรายงานการขายรถ -ประสานงานกับหน่วยงานในองค์กร และหน่วยงานภายนอก
17 กันยายน 2561
social Media (cx)
-เทรน bot และทำ UAT เพื่อให้ chat bot มีความฉลาดในการตอบคำถามลูกค้าได้ -ตอบคำถามลูกค้า Facebook ได้ทันตามเวลามาตรฐาน -โทรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม -ประสานงาน-ติดตามงานให้ลูกค้าจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทาง E-mail -ออกรายการ และทำ power point ได้
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
Area Manager / ผู้จัดการพื้นที่ (ภาคกลาง / ตะวันออกเฉียงเหนือ / เหนือ)
1) การวางแผนการขายและติดตามการขายผลิตภัณฑ์ รับเป้าหมายการขายจากสำนักงานใหญ่/สายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของสาขาในความรับผิดชอบ เพื่อกระจายเป้าหมายให้เหมาะสม กำหนดแผนการขายและการตลาดในระดับเขต/พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับ ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสาขาในการวางแผนการขาย และตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการขายของแต่ละสาขา ผลักดันการให้บริการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น ประกัน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดและเหมาะสมกับลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารา
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Surprise Check)
1.รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2.สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒนางานตรวจสอบสาขาให้มีประสิทธิภาพ 3.สามารถรับผิดชอบดูแลทรัพย์ต่าง ๆของบริษัทที่มีการมอบหมายให้กับพนักงาน เช่น รถใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มือถือ 4.สามารถเรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องแม่นยำ 5.มีทักษะการสื่อสาร หรือการนำเสนอร
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4   เงินเดือน : เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + โบนัส + อื่น ๆ
หัวหน้าหน่วยงานทะเบียน
-ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านการตรวจความถูกต้องซองสัญญาเงินกู้ และการติดอากรสัญญา -จัดทำรายการติดอากรสัญญาเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา -แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและนำเสนอปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชา -ดูแลและควบคุมให้บริการภายนอกในงานด้านการจัดเก็บหลักประกัน -ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
หัวหน้าหน่วยงานติดตามหนี้ภาคสนาม (Field Collections)
- รับผิดชอบดูแลทีมเร่งรัดหนี้สินภาคสนามให้จัดเก็บยอดจากลูกหนี้ได้ตามนโยบายของบริษัท - ดูแล และควบคุมสำนักงานกฎหมาย
17 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ ลูกหนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการคำนวณจ่ายเงิน งานประกันภัยทุกประเภทก่อนจัดส่งแผนก AP จ่ายบริษัทประกันตามรอบ - จัดทำรายงานภาษีขาย และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ของงานประกันทั้งหมดส่งทีมภาษี - ตรวจสอบการยันทึกการจ่ายเงินจากการ Interface ของระบบ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - ตรวจสอบพร้อมทั้งบันทึกรับค่านายหน้าและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานประกันทุกประเภท - จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้กับบริษัทประกัน -จัดทำการตั้ง Accrued income ของประกันทุกสิ้นเดือน - จัดทำการก
17 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/ ธุรการ
- ตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลลูกค้า - ตรวจสอบงาน do not call - ดูแลสั่งซื้อในระบบ - ดูแลทรัพย์สิน รวมทั้งอุปกรณ์การใช้งานต่างๆของแผนกลูกค้าสัมพันธ์ - ดูแลอำนวยความสะดวก และช่วยเหลืองานต่างๆของแผนกลูกค้าสัมพันธ์ - สอนงานพนักงาน - จัดทำรายงานต่างๆ - จัดทำ Presentation ต่างๆ และนำเสนอได้ - ช่วยทดแทนการทำงานของพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 กันยายน 2561
Call Center/ QA & Training
Call Center: - ให้คำแนะนำ, ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายบริษัท - ประสานงาน ติดตามเคส - จัดทำรายงาน QA Call Center: - ฟังสาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center Trainer: - จัดทำ Course outline - Coaching และ สอนพนักงานใหม่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
1.รับงานเอกสารโอนเข้า (รถ Used) จากตรวจสอบเอกสารและส่งงานไปดำเนินการโอนเข้าบริษัทฯ 2.เป็นผู้ประสานงานติดตามเอกสารจากสาขาและส่งงานให้ตัวแทนจนติดตามเล่มที่โอนจนแล้วเสร็จ 3.จัดทำรายการจ่ายค่าบริการ, ตรวจความถูกต้องของงานโอนเข้า 4.สรุปรายการโอนเข้าประจำเดือนส่งให้ผู้บริหาร 5.บันทึกข้อมูลเล่มทะเบียนที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว เข้าระบบพร้อมทำรายงานนำส่งไปจัดเก็บที่ห้องมั่นคง 6.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ จนแล้วเสร็จตามกำหนด
17 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน+OT+โบนัส+อื่น ๆ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา แฮปปี้แลนด์ บางกะปิ รามคำแหง เหม่งจ๋าย แยกศรีวรา เสรีไทย ลาดพร้าว
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า
18 กันยายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : เงินเดือน + Incentive+ค่าครองชีพ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 109 งาน

1 2 3 4 5 6

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560