หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
1. วางแผนการผลิต ตลอดจนถึงแผนการจัดส่งและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของงานประสิทธิภาพของกำลังคน และเครื่องจักร อีกทั้งวางแผนการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 2. วางแผนการใช้และเก็บสำรองวัตถุดิบให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการผลิต รวมถึงการบริหารวัตถุดิบอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต และต้นทุน 3. ประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายขาย รวมถึงแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด โดยพยายามสื่อสาร นำเสนอ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 4. ประสานงานและสื่อสารข้อมูลของลูกค้า และตอบกลับแก่ฝ่ายขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเวลา โดยยึดหลักการ บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานด้านเงินเดือนค่าจ้าง ประกันสังคม ภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
Support user เมื่อเกิดปัญหาด้านเทคนิค ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำสำนักงานให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตรวจสอบอุปกรณ์ Network ประจำเดือนพร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Duties and Responsibility): 1.สอบทานความถูกต้องในงานของลูกทีม 2.จัดทำงบต้นทุนผลิตและต้นทุนสินค้าที่ขาย 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 4.ควบคุมและบริหารทีมในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 5. รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า,ค่าคอมมิสชั่น,เงินเดือน, ปรับปรุงรายการโอนเงินระหว่างบัญชี สร้างหมายเลขทรัพย์สินในระบบให้ถูกต้องตามหมวด และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน บันทึกรับทรัพย์สินที่ผู้ขายมาส่งมอบ รวมถึงการตรวจสอบการบันทึกรับทรัพย์สิน เช่น Plant, Cost Center, GL ของแต่ละหน่วยงาน จัดพิมพ์ Label หมายเลขทรัพย์สิน รวมถึงการติด Label ให้ถูกต้องกับ จัดทำแผนการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี พร้อมดำเนินการตรวจนับ จัดทำข้อมูลบัญชีบริหาร จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ MS.office มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความรู้ทางด้านภาษีอากร, ภงด.1, 3, 53, 54 ภพ.30, 36 มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำรายงานแผนการผลิต และประสานงานการผลิตให้ถูกต้อง 2. จัดเก็บเอกสารของแผนก และทำงานสนับสนุนงานของแผนก 3. รับผิดชอบงานทีรับผิดชอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
พนักงานประจำโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์ มีเงินเดือน โบนัส กองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ ค่าข้าว ค่ากะ มีรถรับส่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ ตรวจนับสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ดูแลพัสดุรับ-เบิก โอนและลงสต็อกการ์ด 2. ตรวจนับพัสดุให้ตรงกับจำนวนในสต็อกการ์ด 3. ตรวจสอบรับพัสดุเข้า - ออก 4. ตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นลักษณะเข้าก่อน-ออกก่อน 5. ดูแลรักษาสถานที่ให้เป็นระเบียบ แบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน ไม่สับสน ค้นหาง่าย 6. สามารถขับรถโฟลคลิฟได้ 6. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานด้านอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องภายในองค์กร ขอบเขตงาน: 1.ทำการตรวจสอบระบบงาน เช่น ระบบบัญชี ระบบเอกสารการเงิน การใช้อำนาจอนุมัติต่างๆ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงานตามที่กำหนด 2.รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและข้อเสนอต่างๆเพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.ตรวจนับสินค้าและวัสดุคงคลังตามระยะเวลาที่กำหนดโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จัดทำพร้อมนำเสนอแผนงานโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดทำรายการการติดตามแก้ไขปรับปรุง ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยประสานงานในการทำกิจกรรม รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถใช้ Computer Ms.Excel. โปรแกรมเขียนแบบ เช่น Auto CAD โปรแกรมออกแบบทางด้านวงจรไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม - สัมมนา ทั้งภายใน และภายนอกตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี - มีความรู้กฏหมายแรงงาน .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป รวมถึงเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลการขาย ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย มีความรู้และทราบคุณสมบัติพลาสติกแต่ละชนิด รวมถึงสามารถให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า รายละเอียดงานดังนี้ 1. ขายงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Sevice) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความ สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท 3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และลูกค้า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และกำหนดเวลาส่งมอบ 5. หมั่นตรวจตรา หาข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่ง และสร้างตลาดลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการขายงานให้มากขึ้น และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการขายขององค์กร 6. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการตลาดเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการขายให้ดีขึ้นในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : - Update log-in,User name,Passwordเมื่อมีคนเข้า-ออกกับฝ่ายIT - Update ตำแหน่งงานใน Website - สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯมีการติดต่อกับRecruitment Center ในการหาผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท - การทำแบบทดสอบต้องเหมาะสม (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)และคัดเลือกได้แม่นยำ - การสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน - จัดทำ Organization Chart ให้Updateเสมอ - มีการ Updateเอกสาร Job Description ที่เขียนใน ISO - ทบทวนและจัดทำเอกสารสรรหา-ว่าจ้าง ตามระบบ ISO - สรุปรายงานการทำManpower Planningในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล - การสัมภาษณ์พนักงานเมื่อมีพนักงานลาออกจากบริษัทฯ - จัดทำสรุปรายงานการเข้าออก(การTurnover)ของพนักงานในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล - จัดทำสรุปผลการทำงานและปรับปรุงแผนKPIให้สอดคล้องกับสภาพการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตงงานโดยย่อ รับผิดชอบงานการวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อ การบริหารทีมงานจัดซื้อ การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ การควบคุมพัสดุคงคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ การเปิด Purchase Order - ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด - ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ - ประเมินผลผู้ส่งมอบ และรายงายต่อหัวหน้า - จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
1. รับแผนการผลิตจากผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจสอบใบสั่งผลิต อ่านจำนวนสั่งผลิตให้ถูกต้องเพื่อผลิตให้ได้ตามจำนวนและเวลาที่กำหนด 3. ปฏิบัติงานตลอดจนควบคุมการทำงานเครื่องผ่ากรอ ให้สามารถทำงานได้อย่างดี ตามจำนวนและเวลาที่กำหนด 4. ตรวจสอบจำนวนการผลิตที่ทำได้จริง และแจ้งหัวหน้าทุกครั้งที่ไม่เป็นไปตามแผน 5. บันทึกรายงานการผลิตประจำวันส่งหัวหน้างานตามเวลาที่กำหนด 6. ดูแล รักษา ทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติงาน และแก้ไขเครื่องจักรทันทีเมื่อเกิดปัญหา 7. แจ้งซ่อมทันทีที่เครื่องจักรเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง 8. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
1.รับผิดชอบผลิตฟิล์มพลาสติกให้ได้ปริมาณตาม Order ที่กำหนดให้ทันเวลา 2.จัดทำรายงานการผลิต และจดบันทึกปัญหา ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง 3.ตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม และบันทึกลงใบรายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ควบคุม กำกับดูแลแผนกที่รับผิดชอบให้ทำงานได้ตามแผนและเป้าหมายการผลิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนเพื่อ การพัฒนา ปรับปรุงระบบ และวิธีการทำงานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 3. ศึกษาและค้นคว้าทางด้านเทคนิคของงานในความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและถูกวิธี 4. วางแผน ผลักดัน ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามระบบ กฎระเบียบขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฏระเบียบวินัย 5. จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสม ให้ความรู้ คำแนะนำและพัฒนาวิธีการทำงานที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 6. เป็นตัวกลางในการสื่อสารนโยบาย ข้อมูลจากฝ่ายบริหารไปยังพนักงานปฏิบัติการ และนำเสนดข้อมูล ทุกข์สุขของพนักงานปฏิบัติการไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือทำงานกันอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ) 1. มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ 2. มีความรับผิดชอบ มีสัจจะ มีระเบียบวินัย 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการบริหารงาน สื่อสาร เจรจาต่อรอง และจิตวิทยาในการปกครอง 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา 5. ตาไม่บอดสีและพร้อมที่จะลงมือภาคปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+