เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. วางแผนการผลิต ตลอดจนถึงแผนการจัดส่งและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของงานประสิทธิภาพของกำลังคน และเครื่องจักร อีกทั้งวางแผนการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 2. วางแผนการใช้และเก็บสำรองวัตถุดิบให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการผลิต รวมถึงการบริหารวัตถุดิบอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต และต้นทุน 3. ประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายขาย รวมถึงแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด โดยพยายามสื่อสาร นำเสนอ แล
25 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
ประสานงานขาย คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร 1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี 2. ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 3. จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดเก็บเอกสาของรฝ่ายขายและทำงานสนับสนุนงานขายและการตลาด 5. ช่
25 เมษายน 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
-จัดทำแผนฝึกอบรม และดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมให้เป็นไปตาม KPI - การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและติดต่อประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - กำหนดและแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสามารถที่จะฝึกพนักงานภายในและภายนอกได้ ดูงบประมาณของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร - จัดเก็บติดตามผล และประวัติการฝึกอบรมบันทึกที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานการฝึกอบรมเพื่อส่งไปยังกรมพัฒนาฝือมือแรงงาน - ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม
25 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องภายในองค์กร ขอบเขตงาน: 1.ทำการตรวจสอบระบบงาน เช่น ระบบบัญชี ระบบเอกสารการเงิน การใช้อำนาจอนุมัติต่างๆ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงานตามที่กำหนด 2.รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและข้อเสนอต่างๆเพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.ตรวจนับสินค้าและวัสดุคงคลังตามระยะเวลาที่กำหนดโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
25 เมษายน 2561
ช่างซ่อมบำรุง ((นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์))
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถใช้ Computer Ms.Excel. โปรแกรมเขียนแบบ เช่น Auto CAD โปรแกรมออกแบบทางด้านวงจรไฟฟ้า
25 เมษายน 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : - Update log-in,User name,Passwordเมื่อมีคนเข้า-ออกกับฝ่ายIT - Update ตำแหน่งงานใน Website - สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯมีการติดต่อกับRecruitment Center ในการหาผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท - การทำแบบทดสอบต้องเหมาะสม (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)และคัดเลือกได้แม่นยำ - การสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน - จัดทำ Organization Chart ให้Updateเสมอ - มีการ Updateเอกสาร Job Description ที่เขียนใน ISO - ท
25 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ขายฟิล์ม
ดูแลการขาย ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย มีความรู้และทราบคุณสมบัติพลาสติกแต่ละชนิด รวมถึงสามารถให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า รายละเอียดงานดังนี้ 1. ขายงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Sevice) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความ สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท 3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ แ
25 เมษายน 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง+คอมมิชั่น+ค่าน้ำมันรถ+ค่าโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
ขอบเขตงงานโดยย่อ รับผิดชอบงานการวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อ การบริหารทีมงานจัดซื้อ การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ การควบคุมพัสดุคงคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ การเปิด Purchase Order - ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด - ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ - ประเมินผลผู้ส่งมอบ และรายงายต่อหัวหน้า - จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ - อื่น ๆ
25 เมษายน 2561
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกผลิต (เทคโนฯการพิมพ์)((นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์))
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ควบคุม กำกับดูแลแผนกที่รับผิดชอบให้ทำงานได้ตามแผนและเป้าหมายการผลิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนเพื่อ การพัฒนา ปรับปรุงระบบ และวิธีการทำงานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 3. ศึกษาและค้นคว้าทางด้านเทคนิคของงานในความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและถูกวิธี 4. วางแผน ผลักดัน ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ใ
25 เมษายน 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Duties and Responsibility): 1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญตั้งหนี้ (AP Voucher) และสั่งผ่านรายการซื้อ เข้าสู่สมุดรายวันทั่วไป 2. จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน (Payment Voucher) และสั่งผ่านรายการเข้าสู่สมุดรายวันทั่วไป 3. จัดทำรายงานกระทบยอดเจ้าหนี้ ระหว่าง Aging และ GL ในแต่ละเดือน 4. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ จัดทำรายงานกระทบยอดภาษีซื้อระหว่างยอดตาม ภ.พ. 30 และยอดตามGeneral ledger ในแต่ละเดือน
25 เมษายน 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.สื่อสารและประสานงานกับแผนกอื่นๆให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานเป็นไปตามแผน 3.ติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์ และราคาค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 4.คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพและมีและมีประสิทธิภาพ 5.ริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของส่วนจัดซื้อต่าง
25 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. ทำหน้าที่ดูแลรักษาตรวจตราความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร 2. อำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาติดต่อ
25 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดทำพร้อมนำเสนอแผนงานโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดทำรายการการติดตามแก้ไขปรับปรุง ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยประสานงานในการทำกิจกรรม รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์
25 เมษายน 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์(R&D)(ด่วนมาก)
พัฒนางานใหม่/งานแก้ไข ตรวจสอบงานพิมพ์ รายละเอียดการพิมพ์ เทคนิค 1. เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ความรู้ต่างๆ ให้แก่แผนกควบคุมคุณภาพ และส่วนโรงงาน 2. สรุปสถานภาพเกี่ยวกับคุณภาพของงาน /ปัญหาที่พบ /ข้อเสนอแนะ (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 3. เก็บบันทึกปัญหา และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นประวัติ / Trainning (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพ ผู้แทนขายของผู้ผลิต ในกรณีวัตถุดิบมีปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 5. สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกเสนอ ผจก.โรงงาน
25 เมษายน 2561
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
1.ดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในบริษัท 2.จดบันทึกทำงานรายงานประจำวัน 3.ดูกล้องวงจรปิด 4.เดินตรวจตราความเรียบร้อยบริษัท 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560