เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าบัญชีบัญชีต้นทุน / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. ดูแลบัญชีต้นทุน ด้านโรงงาน 2. ดูแลการนับสต๊อกสินค้า 3. จัดทำงบต้นทุนขาย ประจำเดือนและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 4. สรุปยอด Ending Inventory แยกตาม Grade และอายุของสินค้า 5. จัดทำราคาขายขั้นต่ำ Film Trading 6. นับ Stock และทำ report สรุปผล แต่ละเดือน 7. จัดทำรายงาน cost of production ของแต่ละโรงงาน
20 กุมภาพันธ์ 2561
เลขานุการ
ประสานงาน ของผู้บริหาร งานด้านเอกสาร การประชุม ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติ
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
-จัดทำแผนฝึกอบรม และดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมให้เป็นไปตาม KPI - การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและติดต่อประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - กำหนดและแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสามารถที่จะฝึกพนักงานภายในและภายนอกได้ ดูงบประมาณของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร - จัดเก็บติดตามผล และประวัติการฝึกอบรมบันทึกที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานการฝึกอบรมเพื่อส่งไปยังกรมพัฒนาฝือมือแรงงาน - ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน((ด่วนมาก))
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Duties and Responsibility): 1.สอบทานความถูกต้องในงานของลูกทีม 2.จัดทำงบต้นทุนผลิตและต้นทุนสินค้าที่ขาย 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 4.ควบคุมและบริหารทีมในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 5. รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องภายในองค์กร ขอบเขตงาน: 1.ทำการตรวจสอบระบบงาน เช่น ระบบบัญชี ระบบเอกสารการเงิน การใช้อำนาจอนุมัติต่างๆ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงานตามที่กำหนด 2.รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและข้อเสนอต่างๆเพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.ตรวจนับสินค้าและวัสดุคงคลังตามระยะเวลาที่กำหนดโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20 กุมภาพันธ์ 2561
ช่างซ่อมบำรุง ((นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์))
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถใช้ Computer Ms.Excel. โปรแกรมเขียนแบบ เช่น Auto CAD โปรแกรมออกแบบทางด้านวงจรไฟฟ้า
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : - Update log-in,User name,Passwordเมื่อมีคนเข้า-ออกกับฝ่ายIT - Update ตำแหน่งงานใน Website - สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯมีการติดต่อกับRecruitment Center ในการหาผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท - การทำแบบทดสอบต้องเหมาะสม (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)และคัดเลือกได้แม่นยำ - การสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน - จัดทำ Organization Chart ให้Updateเสมอ - มีการ Updateเอกสาร Job Description ที่เขียนใน ISO - ท
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ขายฟิล์ม
ดูแลการขาย ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย มีความรู้และทราบคุณสมบัติพลาสติกแต่ละชนิด รวมถึงสามารถให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า รายละเอียดงานดังนี้ 1. ขายงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Sevice) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความ สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท 3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ แ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง+คอมมิชั่น+ค่าน้ำมันรถ+ค่าโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
ขอบเขตงงานโดยย่อ รับผิดชอบงานการวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อ การบริหารทีมงานจัดซื้อ การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ การควบคุมพัสดุคงคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ การเปิด Purchase Order - ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด - ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ - ประเมินผลผู้ส่งมอบ และรายงายต่อหัวหน้า - จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ - อื่น ๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกผลิต (เทคโนฯการพิมพ์)((นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์))
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ควบคุม กำกับดูแลแผนกที่รับผิดชอบให้ทำงานได้ตามแผนและเป้าหมายการผลิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนเพื่อ การพัฒนา ปรับปรุงระบบ และวิธีการทำงานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 3. ศึกษาและค้นคว้าทางด้านเทคนิคของงานในความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและถูกวิธี 4. วางแผน ผลักดัน ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ใ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.สื่อสารและประสานงานกับแผนกอื่นๆให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานเป็นไปตามแผน 3.ติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์ และราคาค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 4.คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพและมีและมีประสิทธิภาพ 5.ริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของส่วนจัดซื้อต่าง
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า,ค่าคอมมิสชั่น,เงินเดือน, ปรับปรุงรายการโอนเงินระหว่างบัญชี สร้างหมายเลขทรัพย์สินในระบบให้ถูกต้องตามหมวด และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน บันทึกรับทรัพย์สินที่ผู้ขายมาส่งมอบ รวมถึงการตรวจสอบการบันทึกรับทรัพย์สิน เช่น Plant, Cost Center, GL ของแต่ละหน่วยงาน จัดพิมพ์ Label หมายเลขทรัพย์สิน รวมถึงการติด Label ให้ถูกต้องกับ จัดทำแผนการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี พร้อมดำเนินการตรวจนับ จัดทำข้อมูลบัญชีบริหาร จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน วุฒิปริญญา
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. ทำหน้าที่ดูแลรักษาตรวจตราความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร 2. อำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาติดต่อ
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดทำพร้อมนำเสนอแผนงานโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดทำรายการการติดตามแก้ไขปรับปรุง ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยประสานงานในการทำกิจกรรม รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน
รายละเอียด / หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงาน และดูแลงานความสะอาดภายในโรงงาน และสำนักงานที่จำเป็น เช่น สำนักงานภายใน ,ห้องน้ำ, ห้องครัว ห้องเก็บสินค้า , ทางเดิน ฯลฯ 2. ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้การทำความสะอาดให้พร้อมอยู่เสมอ 3. ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น กระดาษชำระ ,กระดาษเช็ดมือ เป็น ต้น 4. มีงานทำความสะอาด+ซักรีดบางส่วน (บางส่วนส่งซักรีดด้านนอก) 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์(R&D)(ด่วนมาก)
พัฒนางานใหม่/งานแก้ไข ตรวจสอบงานพิมพ์ รายละเอียดการพิมพ์ เทคนิค 1. เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ความรู้ต่างๆ ให้แก่แผนกควบคุมคุณภาพ และส่วนโรงงาน 2. สรุปสถานภาพเกี่ยวกับคุณภาพของงาน /ปัญหาที่พบ /ข้อเสนอแนะ (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 3. เก็บบันทึกปัญหา และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นประวัติ / Trainning (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพ ผู้แทนขายของผู้ผลิต ในกรณีวัตถุดิบมีปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 5. สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกเสนอ ผจก.โรงงาน
20 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
1.ดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในบริษัท 2.จดบันทึกทำงานรายงานประจำวัน 3.ดูกล้องวงจรปิด 4.เดินตรวจตราความเรียบร้อยบริษัท 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560