หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลบัญชีต้นทุน ด้านโรงงาน 2. ดูแลการนับสต๊อกสินค้า 3. จัดทำงบต้นทุนขาย ประจำเดือนและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 4. สรุปยอด Ending Inventory แยกตาม Grade และอายุของสินค้า 5. จัดทำราคาขายขั้นต่ำ Film Trading 6. นับ Stock และทำ report สรุปผล แต่ละเดือน 7. จัดทำรายงาน cost of production ของแต่ละโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ประสานงานขาย คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร 1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี 2. ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 3. จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดเก็บเอกสาของรฝ่ายขายและทำงานสนับสนุนงานขายและการตลาด 5. ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา 6.วางแผนการจัดส่งสิ้นได้ตาม order. 7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานด้านเงินเดือนค่าจ้าง ประกันสังคม ภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม - สัมมนา ทั้งภายใน และภายนอกตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี - มีความรู้กฏหมายแรงงาน .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป รวมถึงเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Duties and Responsibility): 1.สอบทานความถูกต้องในงานของลูกทีม 2.จัดทำงบต้นทุนผลิตและต้นทุนสินค้าที่ขาย 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 4.ควบคุมและบริหารทีมในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 5. รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องภายในองค์กร ขอบเขตงาน: 1.ทำการตรวจสอบระบบงาน เช่น ระบบบัญชี ระบบเอกสารการเงิน การใช้อำนาจอนุมัติต่างๆ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงานตามที่กำหนด 2.รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและข้อเสนอต่างๆเพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.ตรวจนับสินค้าและวัสดุคงคลังตามระยะเวลาที่กำหนดโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานด้านอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถใช้ Computer Ms.Excel. โปรแกรมเขียนแบบ เช่น Auto CAD โปรแกรมออกแบบทางด้านวงจรไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : - Update log-in,User name,Passwordเมื่อมีคนเข้า-ออกกับฝ่ายIT - Update ตำแหน่งงานใน Website - สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯมีการติดต่อกับRecruitment Center ในการหาผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท - การทำแบบทดสอบต้องเหมาะสม (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)และคัดเลือกได้แม่นยำ - การสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน - จัดทำ Organization Chart ให้Updateเสมอ - มีการ Updateเอกสาร Job Description ที่เขียนใน ISO - ทบทวนและจัดทำเอกสารสรรหา-ว่าจ้าง ตามระบบ ISO - สรุปรายงานการทำManpower Planningในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล - การสัมภาษณ์พนักงานเมื่อมีพนักงานลาออกจากบริษัทฯ - จัดทำสรุปรายงานการเข้าออก(การTurnover)ของพนักงานในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล - จัดทำสรุปผลการทำงานและปรับปรุงแผนKPIให้สอดคล้องกับสภาพการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลการขาย ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย มีความรู้และทราบคุณสมบัติพลาสติกแต่ละชนิด รวมถึงสามารถให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า รายละเอียดงานดังนี้ 1. ขายงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Sevice) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความ สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท 3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และลูกค้า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และกำหนดเวลาส่งมอบ 5. หมั่นตรวจตรา หาข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่ง และสร้างตลาดลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการขายงานให้มากขึ้น และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการขายขององค์กร 6. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการตลาดเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการขายให้ดีขึ้นในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตงงานโดยย่อ รับผิดชอบงานการวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อ การบริหารทีมงานจัดซื้อ การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ การควบคุมพัสดุคงคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ การเปิด Purchase Order - ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด - ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ - ประเมินผลผู้ส่งมอบ และรายงายต่อหัวหน้า - จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ควบคุม กำกับดูแลแผนกที่รับผิดชอบให้ทำงานได้ตามแผนและเป้าหมายการผลิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนเพื่อ การพัฒนา ปรับปรุงระบบ และวิธีการทำงานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 3. ศึกษาและค้นคว้าทางด้านเทคนิคของงานในความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและถูกวิธี 4. วางแผน ผลักดัน ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามระบบ กฎระเบียบขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฏระเบียบวินัย 5. จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสม ให้ความรู้ คำแนะนำและพัฒนาวิธีการทำงานที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 6. เป็นตัวกลางในการสื่อสารนโยบาย ข้อมูลจากฝ่ายบริหารไปยังพนักงานปฏิบัติการ และนำเสนดข้อมูล ทุกข์สุขของพนักงานปฏิบัติการไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือทำงานกันอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ) 1. มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ 2. มีความรับผิดชอบ มีสัจจะ มีระเบียบวินัย 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการบริหารงาน สื่อสาร เจรจาต่อรอง และจิตวิทยาในการปกครอง 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา 5. ตาไม่บอดสีและพร้อมที่จะลงมือภาคปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.สื่อสารและประสานงานกับแผนกอื่นๆให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานเป็นไปตามแผน 3.ติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์ และราคาค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 4.คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพและมีและมีประสิทธิภาพ 5.ริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของส่วนจัดซื้อต่างประเทศ ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 6.ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดความถูกต้องและต่อเนื่อง 7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า,ค่าคอมมิสชั่น,เงินเดือน, ปรับปรุงรายการโอนเงินระหว่างบัญชี สร้างหมายเลขทรัพย์สินในระบบให้ถูกต้องตามหมวด และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน บันทึกรับทรัพย์สินที่ผู้ขายมาส่งมอบ รวมถึงการตรวจสอบการบันทึกรับทรัพย์สิน เช่น Plant, Cost Center, GL ของแต่ละหน่วยงาน จัดพิมพ์ Label หมายเลขทรัพย์สิน รวมถึงการติด Label ให้ถูกต้องกับ จัดทำแผนการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี พร้อมดำเนินการตรวจนับ จัดทำข้อมูลบัญชีบริหาร จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ MS.office มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความรู้ทางด้านภาษีอากร, ภงด.1, 3, 53, 54 ภพ.30, 36 มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
1. ทำหน้าที่ดูแลรักษาตรวจตราความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร 2. อำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาติดต่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จัดทำพร้อมนำเสนอแผนงานโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดทำรายการการติดตามแก้ไขปรับปรุง ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยประสานงานในการทำกิจกรรม รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด / หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงาน และดูแลงานความสะอาดภายในโรงงาน และสำนักงานที่จำเป็น เช่น สำนักงานภายใน ,ห้องน้ำ, ห้องครัว ห้องเก็บสินค้า , ทางเดิน ฯลฯ 2. ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้การทำความสะอาดให้พร้อมอยู่เสมอ 3. ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น กระดาษชำระ ,กระดาษเช็ดมือ เป็น ต้น 4. มีงานทำความสะอาด+ซักรีดบางส่วน (บางส่วนส่งซักรีดด้านนอก) 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
พัฒนางานใหม่/งานแก้ไข ตรวจสอบงานพิมพ์ รายละเอียดการพิมพ์ เทคนิค 1. เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ความรู้ต่างๆ ให้แก่แผนกควบคุมคุณภาพ และส่วนโรงงาน 2. สรุปสถานภาพเกี่ยวกับคุณภาพของงาน /ปัญหาที่พบ /ข้อเสนอแนะ (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 3. เก็บบันทึกปัญหา และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นประวัติ / Trainning (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพ ผู้แทนขายของผู้ผลิต ในกรณีวัตถุดิบมีปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 5. สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกเสนอ ผจก.โรงงาน วิจัยและพัฒนา 1. ติดต่อประสานงานกับผู้แทนขายของผู้ผลิต ในกรณีต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ 2. คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อสามารถผลิตงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 3. ทำรายงานบันทึกผลโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นประวัติอ้างอิง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76