เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน แกรนด์โฮมมาร์ท
Retail Sale Manager
- รับเป้าการขาย บริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ดูแลยอดขาย+ทีมงาน ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนการทำงานให้สอดคล้งอกันนโยบายบริษัท - จัดทำ Report พร้อม Sales Analysis
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกการตลาด (PR & Event)
1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและภายใน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกจัดเรียงสินค้า ( Visual Merchandise )
- ออกแบบตกแต่งหน้าร้าน ตาม Concept ของบริษัท - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ การจัดเรียงสินค้าให้ดูน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า - ควบคุมการติดตั้ง และ ตกแต่ง ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนจบงาน - รักษา และ ซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกสำรวจตลาดคู่แข่ง นำเทรนด์ใหม่ๆ มาอัพเดทใช้กับงาน เพื่อเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่เสมอ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสาขา (รัตนาธิเบศร์)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการสาขา 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าภายในสาขาอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าสาขาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่งแก่ลู
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสาขา (รามอินทรา)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการสาขา 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าภายในสาขาอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าสาขาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่งแก่ลู
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสาขา (บางนา / ศรีนครินทร์)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการสาขา 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าภายในสาขาอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าสาขาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่งแก่ลู
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกขาย Construction & Hardware (ประจำสาขารามอินทรา)
-ควบคุมการขายสินค้าของแผนก ให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด -ควบคุมดูแลการให้บริการของลูกค้า ให้ได้ตามมารตราฐานที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาระบบงานขาย และบริการต่างๆของแผนกขาย ให้มีประสิทธิภาพ
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
หัวหน้าแผนกสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor)
1. ดำเนินงานสรรหาบุคลากรทั้งระบบ 2. วางแผนงานสรรหาบุคลากรในเชิงรุก ในทุกช่องทาง หรือ วิธีการติดต่อถึงกลุ่มเป้าหมาย 3. นำเสนอและดูแลเครื่องมือหรือการทดสอบผู้สมัครงาน 4. การติดต่อกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการในการจัด Campus Recruitment , Job Fair 5. นำเสนอแผนงาน รูปแบบการสรรหาที่ตรงกับความต้องการบริษัท 6. ดูแลโครงสร้างองค์กรและ JD ของแต่ละแผนก 7. บริหารทีมงานอย่างเป็นระบบ 8. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรายสัปดาห์ / รายเดือน 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Internal Audit (ตรวจสอบภายใน)
-ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆของหนวยงานที่รับผิดชอบ -รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานแกไขตามขอเสนอแนะ -ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบและแกไขปญหา
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามที่กำหนด - ถอดปริมาณการใช้วัสดุได้เพื่อกระทบกับผู้รับเหมาได้ - ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานผู้รับเหมา - ให้คำแนะนำผู้รับเหมาในการแก้ไขปัญหาหน้างาน - ถอดแบบ-อ่านแบบ งานก่อสร้าง และ ตกแต่งภายในได้
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ สาขารัตนาธิเบศร์ ด่วน
1.จัดพิมพ์เอกสารในแผนก และรวบรวมเอกสาร 2.จัดทำรายงานและวาระการทำงาน 3.ติดต่อประสานภายในและภายนอกแผนก 4.จัดทำข้อมูลแผนกในการนำเสนอ
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บุคคล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- งานสรรหาบุคลากร - งานธุรการ - ประสานงานทั่วไป
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000
เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญหาย (LP)
1. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ในด้านการป้องกันการสูญเสียและสูญหาย 2. ดูแลด้านความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและลูกค้า 3. ดูแลและป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยในการทำงาน กฏระเบียบฯ 4. ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขาย ประจำโชว์รูม สาขาบางนา
แนะนำ ดูแล ให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ เพื่อสร้างยอดขายให้กับสาขา
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 11,000++
Sale Executive ( กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน ) รัตนาธิเบศร์
- ดูแลงานขาย ลูกค้ากลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย / กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน ฯ - ประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Sale คลังสินค้า จัดส่งและสินเชื่อ - รับ Order จากลูกค้า/เปิดบิลขาย ติดตามการส่งสินค้า
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
Personal Secretary
- ใช้ MS Office ในการจัดทำข้อมูล รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะในโปรแกรม Excel ขั้นสูง) - รายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางการบริหารงาน - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แปลเอกสาร / ติดต่อทางอีเมล์)
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. วางแผนการปฏิบัติงานของส่วนงาน จป.วิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเช่นการจัดอบรมให้ความรู้ การทำป้ายเตือน การทำวารสาร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจัดได้ตามแผนที่กำหนด 3. ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ เพื่อไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออุบัติเหตุในการทำงานลดลง 4. จัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย 5.
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Design Center (ออกแบบภายใน)
- ออกแบบตกแต่งภายใน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว - นำเสนอลูกค้า และ ปิดการขายได้
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง+incentive
ช่างซ่อมบำรุง ( รัตนาธิเบศร์ )
เปิดรับระดับหัวหน้าแผนก 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่ 2 อัตรา -ดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ -ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา -จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มาใช้บริการ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560