เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน แกรนด์โฮมมาร์ท
ผู้จัดการเขต (ฝ่ายปฏิบัติการขาย สาขา)
1. ดูแลการบริหารงาน ภายในฝ่าย (6 สาขาในกทม.และปริมณฑล + 1 สาขาในจ.ชลบุรี) รวมทีมงานประมาณ 500 คน - ยอดขาย - ทีมงาน 2. กำหนดกลยุทธ์การบริหารงานขาย ให้ได้เป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด 3. บริหารจัดการเรื่องการบริการ สต๊อกสินค้า พนักงาน ให้เหมาะสม 4. รายงานยอดขาย พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. ร่วมประชุมกับผู้บริหาร เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานในฝ่าย
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Manager
1. กำหนดแผนดำเนินงาน และเป้าหมายของฝ่ายการตลาด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด 3. บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี้ 3.1) งานด้านเมอร์แชนไดส์ (Merchandizing Display) 3.2) งานด้านโปรโมชั่นและลูกค้าสัมพันธ์ 3.3) งานด้านการสื่อสาร 3.4) งานด้านธุรการ
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกบริหาร (บุคคล-ธุรการ) ประจำสาขาบางนา
- ดูแลงานบุคคล ธุรการสำนักงาน แม่บ้าน รปภ. อาคารสถานที่ - อำนวยความสะดวก และ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (บางบัวทอง)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการ 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่ง 6. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนั
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย (Promotion Manager)
- จัดโปรโมชั่น ทั้งกิจกรรม แคมเปญ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย - บริหารจัดการ ควบคุมดูแลขั้นตอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามแผน และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ - ร่วมวางแผน และบริหารจัดการ งบประมาณที่ใช้ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบุคคลสาขา(บางบัวทอง)
- บริหารทีมงานบุคคล และ ธุรการ - งานสรรหาพนักงานประจำสาขา - ทำข้อมูล Time attendance และ Payroll ของสาขา - ดูแลกฎระเบียบและข้อปฏิบัติพนักงาน - ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และ ลงโทษพนักงานที่กระทำผิดวินัย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor)
1. ดำเนินงานสรรหาบุคลากรทั้งระบบ 2. วางแผนงานสรรหาบุคลากรในเชิงรุก ในทุกช่องทาง หรือ วิธีการติดต่อถึงกลุ่มเป้าหมาย 3. นำเสนอและดูแลเครื่องมือหรือการทดสอบผู้สมัครงาน 4. การติดต่อกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการในการจัด Campus Recruitment , Job Fair 5. นำเสนอแผนงาน รูปแบบการสรรหาที่ตรงกับความต้องการบริษัท 6. ดูแลโครงสร้างองค์กรและ JD ของแต่ละแผนก 7. บริหารทีมงานอย่างเป็นระบบ 8. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรายสัปดาห์ / รายเดือน 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร ( HRD )
- ประสบการณ์ในงานฝึกอบรม เขียนแผนงาน จัดทำหลักสูตร และเป็นวิทยากรเองได้ด้วยไม่ต่ำกว่า 5 ปี - หากมีประสบการณ์ด้าน KPI / e-Learning จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) สาขารัตนาธิเบศร์/บางบัวทอง
1. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ในด้านการป้องกันการสูญเสียและสูญหาย 2. ดูแลด้านความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและลูกค้า 3. ดูแลและป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยในการทำงาน กฏระเบียบฯ 4. ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
บาริสต้า / แม่ครัว ( Barista / Chef ) ประจำร้านอาหาร Grand de cafe สาขางามวงศ์วาน
Barista ( บาริสต้า ) - ชงเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มทุกชนิด แม่ครัว ( Chef ) - ทำอาหารครัวยุโรป
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Sale Executive
1.ออกสำรวจตลาด เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเก่า 2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมปิดการขาย 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ติดตาม และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
เลขานุการ ผู้บริหาร
- ใช้ MS Office ในการจัดทำข้อมูล รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะในโปรแกรม Excel ขั้นสูง) - รายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางการบริหารงาน - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แปลเอกสาร / ติดต่อทางอีเมล์)
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งามวงศ์วาน)
จัดหา,สั่งซื้อ,เจรจา กับ Supplier เปิด po สรุปงาน รวบรวมข้อมูลการซื้อส่งทุกเดือนได้
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
Sale Designer (ออกแบบชุดครัว) ประจำสาขาบางนา
- ออกแบบตกแต่งภายใน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว - นำเสนอลูกค้า และ ปิดการขายได้
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 16000+incentive
Programmer (งามวงศ์วาน)
- ออกแบบพัฒนาระบบ-แอพพลิเคชั่น ของบริษัท - วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพ - ประสานงานกับผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ - แก้ไขปัญหาของแอพพลิเคชั่น ที่พบระหว่างการใช้งาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Design Center สาขากระทิงลาย (อ.บางละมุง)
- ออกแบบ ตกแต่ง และนำเสนอการขาย ห้องน้ำ / ห้องครัว - มีความรู้เรื่องงานระบบ - ให้คำแนะนำเกี๋ยวกับลูกค้าการต่อเติม - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมช่าง ฯ - มีความรู้ด้านการเขียนแบบกราฟฟิก โดยเฉพาะ3D ออกแบบภายใน
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Webmaster
- สร้างและออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติ และ ปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับมาตรฐานใหม่ๆ - ซ่อมบำรุงข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ การอัพเดทเนื้อหา การสำรองข้อมูล - เป็น Admin ดูแลสื่อโซเชียลมิเดียต่างๆ เช่น website ของบริษัท , Facebook , Line , Instragram เป็นต้น - เขียน Content ในการทำการตลาดได้ - ถ่ายภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ และนำไปทำ PR เพื่อภาพลักษณ์ของบริษัท - ออกแบบกราฟฟิค เพื่อทำสื่อต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
- งานแผนก คลังสินค้า - งานแผนก จัดส่ง - งานแผนก QC - งานแผนก Fitting - งานแผนก BULK - งานแผนก RACK
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 12,500++
ช่างสี / ช่างทั่วไป (ขับรถกระบะได้)
- งานช่างทำสี / ช่างติดตั้งกระเบื้อง-สุขภัณฑ์ / ช่างไม้ / ช่างเหล็ก - ขับรถกระบะส่งทีมงาน และ สินค้า - บริการ ซ่อม ติดตั้ง ได้เบื้องต้น - ดูแลการจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อย ** ยินดีรับผู้สนใจที่ไม่มีประสบการณ์งานช่าง แต่ต้องสามารถขับรถกระบะได้ **
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 11,000 บาทขึ้นไป
ผู้ช่วยแม่ครัว (Helper) ประจำร้านอาหารแกรนด์ ดิ คาเฟ่ (สาขารามอินทรา)
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ประกอบอาหารบางประเภท - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว
20 ตุลาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560