เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกเพิ่มผลผลิต
1.วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกับฝ่าย Operation และฝ่ายบัญชีเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลิตภาพโดยใช้เครื่องมือการเพิ่มผลผลิตต่างๆ เพื่อให้ได้ทั้งด้านคุณภาพ,ลดต้นทุน,การส่งมอบและความปลอดภัยให้แก้องค์กร 2.เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคการเพิ่มผลผลิตผลิตภาพให้กับฝ่ายต่างๆในองค์กร 3.ติดตาม หรือสร้างระบบติดตามผลการเพิ่มผลผลิตภาพให้กับองค์กร 4.วางแผน รวมทั้งเป็นผู้อำนวยความสะดวก (FA) และผู้ขับเคลื่นระบบการเพิ่มผลิตภาพโดยการมีส่วนรวม (SPI) ขององค์กรให้
20 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนก Production
1. วางแผนกและติดตามการผลิตประจำวันของแผนก 2. แนะนำหรือจัดเตรียมวิธีการแก้ปัญหา ตามโครงการที่ได้รับหมอบหมาย 3.ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ตรวจสอบและส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากร 5.ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
20 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1.ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดเตรียมสูตรวิธีการผลิตและร่วมแนะนำสังเกตการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากลูกค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานมีการผลิตอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้น และ/หรือลดต้นทุนในการผลิตลง 5.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า
1. ปฏิบัติงานซ่อมสร้าง ติดตั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 2. ปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบน้ำ ในโรงงาน (น้ำบาดาล/น้ำดื่ม) 3. ทำงานตามแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่กำหนดไว้ 4. ทำความสะอาดพื้นที่ / อุปกรณ์ของแผนกที่รับผิดชอบ 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พยาบาลวิชาชีพ
1.ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของพนักงาน 2.วินิจฉัยโรค และปฐมมพยาบาลเบื้องต้น 3.จ่ายยา 4.ให้คำแนะนำใกรดูแลสุขภาพแก่พนักงาน 5.บันทึกข้อมูลปรัวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน 6.จัดเก็บประวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ
-ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายกี่ยว กับความปลอดภัย อาชีวอนามัย -ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์ประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดอบัติเหตุ/วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งเสนอแนะของหน่วยงาน/แนะนำให้พนักงานปฏบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย/ตรวจวัดประเมินแวดล้อมในการทำงาน/ดำเนินการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น/รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย/จัดทำรายงานสรุปแบบแจ้งข้อเท็จจริงผู้ผลิตผู้นำเข้าและมีใช้ในครอบครองซึ่งเป็นวัตถุอันตราย(แบบวอ/อก.
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และ ปลอดภัย ควบคุมดูแลงานระบบหม้อไอน้ำ อีกที้งดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000 - 25000
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ติดตั้งปรับตั้งเครื่อง Ink Jet 2.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ติดตั้งระบบสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในโรงงาน 3.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคุบบัญชามอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 12000-15000
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
1.ปฏิบัติปรับแต่งเครื่องจักรบรรจุให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2.ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
19 มิถุนายน 2561
ผุ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้จัดการโรงงาน (กะกลางคืน)
1.ช่วยงานผู้จัดการโรงงานกะกลางคืนในการบริหารและควบคุมให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานในโรงงานให่เป็นไปตามระบบคุณภาพและระบบจัดการสิ้่งแวดล้อม 3.ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ตรวจสอบส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร เครื่องจักร และวิธีการทำงานให้ดีขึ้น 5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้การทำงานในฝ่ายเป็นไปตามแผนอย่างรายรื่น
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
1.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบเครื่องทำความเย็น (Water cooled liquid chiller) และเครื่องจักร - อุปกรณ์ 2.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เครื่องปรับอากาศสำนักงานหรือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type air - conditioning) 3.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบทำความเย็นตู้แช่ 4.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบทำความเย็นตู้แช่ของขนาดเล็ก ตู้เย็นและตู้น้ำดื่ม รวมถึงระบบท่อน้ำดื่ม
19 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
1.ตรวจสอบความต้องการสินค้าในระบบฯและทำการติดต่อซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ เพื่อขอราคา และระยะเวลาการส่งมอบ 2.เป็นตัวแทนของฝ่ายฯเข้าร่วมกลุ่มย่อย Cost reduction project 3.ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ด้านภาษี โดยประสานงานกับทางฝ่ายชิปปิ้ง และฝ่ายราชการ เพื่อดำเนินการล่วงหน้า 4.ติดต่อซัพพลายเออร์ให้จัดทำเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบคุณภาพและการนำเข้า 5.ดำเนินการและควบคุมการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระบบคุณภาพและอัพเดรทให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอุตสาหการ
1.รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ไอน้ำ และการใช้น้ำของโรงงาน เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน 1 2.รวบรวม ข้อมูล % ของเสียที่เป็นภาชนะบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เกิดจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุถึงปิดฉลาก และรวบรวมข้อมูล Defect ของภาชนะบรรจุทุกชนิด เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน 1 3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการตั้งแต่รับวัตถุดิบ ถึง ปิดฉลาก เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน 1 4.ศึกษา รวบรวมข้อมูล หาแน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกดูแลเครื่องจักร
1.จัดทำทะเบียนเครื่องจักร 2.จัดทำคู่มือและเอกสารการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 3.วางแผนและติดตามการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 4.วิเคราะห์ประเมินผลต้นทุนในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและต้นทุนการซ่อมแซมเครื่องจักร 5.ปรับปรุงสภาพและประสิทธิภาพเครื่องจักรในส่วนที่แผนกรับผิดชอบ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกประสานงานโครงการ
1.ประสานงานโครงการ 2.ปรับปรุงกระบวนการทำงานในระบบให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานในหน่วยงงานอื่น ๆ 3.จัดทำเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติงานในห่วยงานหรือที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ 4.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน,เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสามารถในการปฏิบ้ัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.สนับสนุนงานของฝ่ายต่างๆในระบบให้มีประสิทธิภาพ 6.ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อพบอุปสรรคหรือปัญหาให้สำเร็จลุล่วง 7.ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้สำเร
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
1.รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามจากลูกค้าและส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.รับผิดชอบในการติดตาม complaint ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตอบกลับลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.รับผิดชอบติดตามและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการตอบกลับข้อบกพร่องจาการตรวจสอบของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.รับผิดชอบในการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีการรับหรือส่งจัดส่งให้ลูกค้า
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้
1.วางแผนและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทางด้านการขาย การรับเงิน ลูกหนี้การค้า ให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถปิดบัญชีภายในเวลาที่กำหนด 2.มีส่วนร่วมในการวางแผน และตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลของฝ่ายคลังสินค้า รวมทั้งนับSTOCK สินค้าสำเร็จรูปประจำปี 3.จัดทำหนังสือแจ้งสรรพกรและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเข้าร่วมในกรณีมีสินค้าเสื่อมสภาพ และทางดรงงานต้องการจะทำลาย 4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับรายงานต่างๆรายเดือนรายไตรมาสรายปี เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และนำส่งต่อบุคคลภายนอก 5.จัดทำ Budget ในส่วนของการผลิตป
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกสนับสนุนโครงการ
• สนับสนุนโครงการที่เกิดขึ้นในบริษัทโดยการตรวจสอบปริมาณงานและราคารวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • สามารถเขียนแบบและอ่านแบบงานโครงสร้าง, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, งานระบบไฟฟ้าแรงสูง, งานระบบระบายอากาศและอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย • สามารถให้คำปรึกษาและความรู้ที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, งานระบบไฟฟ้าแรงสูง, งานระบบระบายอากาศและอื่นกับผู้ที่จะจัดทำโครงการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถควบคุมค่าใ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกดูแลเครื่องจักร
1. เป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องจักร เฉพาะ FFC และ VAP 2. จัดทำคู่มือและเอกสารการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน รวมถึงการรวบรวมเฉพาะ FFC และ VAP 3. วางแผนและติดตามการซ่อมบำรุง เชิงป้องกัน (FFC และ VAP) 4. นำข้อมูลการซ่อมบำรุง และประวัติเครื่องจักร มาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 5. จัดหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือในกรณีที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ 6. วิเคราะห์ประเมินผลต้นทุนใ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560