หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1. วางแผนกและติดตามการผลิตประจำวันของแผนก 2. แนะนำหรือจัดเตรียมวิธีการแก้ปัญหา ตามโครงการที่ได้รับหมอบหมาย 3.ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ตรวจสอบและส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากร 5.ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดเตรียมสูตรวิธีการผลิตและร่วมแนะนำสังเกตการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากลูกค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานมีการผลิตอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้น และ/หรือลดต้นทุนในการผลิตลง 5.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงงาน สำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ และลูกค้าในเรื่องสถานะ ORDER การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำนึ่งปลาเข้มข้น และผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาทูน่า 2.รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า เฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำนึ่งปลาเข้มข้น และผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาทูน่า และจัดลำดับความต้องการก่อนส่งต่อให้ฝ่ายการตลาดบันทึกในระบบ SAP 3.ดูแลและตรวจสอบการป้อนข้อมูลในระบบ SAP ในเรื่อง การรับวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ของโรงงาน 4.ประสานงานกับฝ่าย HR และฝ่ายอื่นๆ ในการจัดการรับ-ส่ง และเตรียมสถานที่ห้องรับรองให้กับลูกค้า หรือผู้มาติดต่อ 5.บรรยายหรือชี้แจงกระบวนการผลิตและข้อมูลทั่วไปของโรงงานให้กับลูกค้า หรือผู้มาติดต่อและพาเข้าชมโรงงาน 6.ช่วยงานธุรการทั่วไปให้กับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน และรองประธานบริหารโรงงาน 7.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1. ปฏิบัติงานซ่อมสร้าง ติดตั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 2. ปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบน้ำ ในโรงงาน (น้ำบาดาล/น้ำดื่ม) 3. ทำงานตามแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่กำหนดไว้ 4. ทำความสะอาดพื้นที่ / อุปกรณ์ของแผนกที่รับผิดชอบ 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของพนักงาน 2.วินิจฉัยโรค และปฐมมพยาบาลเบื้องต้น 3.จ่ายยา 4.ให้คำแนะนำใกรดูแลสุขภาพแก่พนักงาน 5.บันทึกข้อมูลปรัวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน 6.จัดเก็บประวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
-ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายกี่ยว กับความปลอดภัย อาชีวอนามัย -ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์ประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดอบัติเหตุ/วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งเสนอแนะของหน่วยงาน/แนะนำให้พนักงานปฏบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย/ตรวจวัดประเมินแวดล้อมในการทำงาน/ดำเนินการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น/รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย/จัดทำรายงานสรุปแบบแจ้งข้อเท็จจริงผู้ผลิตผู้นำเข้าและมีใช้ในครอบครองซึ่งเป็นวัตถุอันตราย(แบบวอ/อก.7)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ปรับแต่งเครื่องจักรบรรจุ 2.ซ่อมบำรุงเครืองจักรบรรจุ 3.ตรวจเช็ค ROLL 1- 3 ROLL 2 - 4 ก่อนเดินเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1. รับงานต่อกะกลางวันทุกแผนกของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กะกลางวัน) งานสรรหาว่าจ้าง ประกันสังคม/ งานสวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ 2. ทะเบียนประวัติพนักงาน (จัดทำ /ตรวจเช็ค /จัดเก็บ) 3. จัดทำข้อมูลสมุดบัญชีธนาคารพนักงานรายวันเข้าใหม่ 4. คัดแยกใบสมัครคนออกจากเครื่อง AS 400 5. งานการเขียนใบลา 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ปฏิบัติปรับแต่งเครื่องจักรบรรจุให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2.ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จัดทำเอกสาร ล่าม ฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.วางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใหม่ตามความต้องงการของลูกค้าและนโยบายของบริษัท 2.พิจารณาและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายของบริษัท 3.วางแผนและพิจารณาการดำเนินการศึกษา shelf Stability ของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีในปัจจุบัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต, การจัดเก็บและการจัดส่งให้เหมาะสมตามความสำคัญของเครื่องจักรในแต่ละกระบวนการทำงาน - ศึกษาและวางแผนรวมไปถึงจัดทำโครงการ ในการนำเครื่องจักรมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน - ประสานงานกับฝ่าย IT ในการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดอัตรากำลังและงานให้เหมาะสม - บริการและจัดการงานซ่อมแซมเครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อซ่อมบารุงรักษาและสร้างอุปกรณ์ เครื่องจักร ท่อเมน ต่างๆ ที่รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก หรือ ได้รับการร้องขอจากผู้ขอใช้บริการ ของแผนกอื่น ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ  บันทึกรายงานปัญหา การแก้ปัญหา การทางานของแต่ละวัน  เตรียมการเดินหม้อไอนา้ ให้ผลิตได้อย่างเพียงพอกับการใช้งานและ ปลอดภัย  จัดทาแผนงานซ่อมสร้างที่ได้รับจากใบขอใช้บริการ ในงานสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ช่วยงานผู้จัดการโรงงานกะกลางคืนในการบริหารและควบคุมให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานในโรงงานให่เป็นไปตามระบบคุณภาพและระบบจัดการสิ้่งแวดล้อม 3.ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ตรวจสอบส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร เครื่องจักร และวิธีการทำงานให้ดีขึ้น 5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้การทำงานในฝ่ายเป็นไปตามแผนอย่างรายรื่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ค้นคว้าและทดลองหาการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิมที่ครบกำหนดเวลา 2.ค้นคว้าและทดลองเพื่อกำหนด อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.ค้นคว้าและทดลองเพื่อทวนสอบ อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เดิม ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในแง่ความปลอดภัยของกระบวนการฆ่าเชื้อ 4.ศึกษาและทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 5.ค้นคว้า พัฒนา และนำเทคนิคใหม่ๆมาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนการผลิตโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการผลิต 6.ศึกษาเพื่อหา อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดต้นทุนการผลิต 7.ติดต่อสื่อสารและประสานงานซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างช่วงและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 8.ให้คำปรึกษา และแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการพัฒนา แก้ปัญหาต่างๆ ใรเชิงเทคนิคและความปลอดภัยจากขั้นตอนการฆ่าเชื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.เปรียบเทียบราคา จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจัก ภาชนะบรรจุ ส่วนประกอบ สารเคมี งานบริการ งานสร้างและซ่อมแซม 2.สรรหาและเจรจาต่อรองกับ Vendor เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า และราคายุติธรรมให้เป้นทางเลือก 3.แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งขายรวมรายใหม่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับผู้ให้บริการจัดประมูลงานซื้อสินค้าและบริการ 5.ปะสานงานกับฝ่ายต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้ได้สินค้าและบริการตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ตรวจสอบความต้องการสินค้าในระบบฯและทำการติดต่อซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ เพื่อขอราคา และระยะเวลาการส่งมอบ 2.เป็นตัวแทนของฝ่ายฯเข้าร่วมกลุ่มย่อย Cost reduction project 3.ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ด้านภาษี โดยประสานงานกับทางฝ่ายชิปปิ้ง และฝ่ายราชการ เพื่อดำเนินการล่วงหน้า 4.ติดต่อซัพพลายเออร์ให้จัดทำเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบคุณภาพและการนำเข้า 5.ดำเนินการและควบคุมการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระบบคุณภาพและอัพเดรทให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.วางแผน ออกแบบ ระบบการจัดการข้อมูลในองค์กรให้มีความถูกต้อง 2.วางแผน ออกแบบ ติดตาม การบังคับใช้งานระบบ Software หรือ Application ตามที่ได้มีการออกแบบไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการใช้งาน Software/Application อยางสม่ำเสมอ 3.วางแผน ออกแบบ ติดตาม การบันทึกรายการ ของSoftware Application ให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และทันสมัยอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.รวบรวม วิเคาระห์ข้อมูลเชิงวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของเครื่องจักร ระบบของเครื่องจักร 2.รวบรวม วิเคาระห์ข้อมูลการบำรุงรักษา เพื่อปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาที่มีข้อบกพร่อง และที่ต้องการเพิ่มเติม 3.รวบรวม วิเคาระห์ข้อมูลด้านพลังงาน และเสนอแนะแนวทางการใช้พลังงานที่เหมาะสม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ประสานงานโครงการ 2.ปรับปรุงกระบวนการทำงานในระบบให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานในหน่วยงงานอื่น ๆ 3.จัดทำเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติงานในห่วยงานหรือที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ 4.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน,เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสามารถในการปฏิบ้ัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.สนับสนุนงานของฝ่ายต่างๆในระบบให้มีประสิทธิภาพ 6.ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อพบอุปสรรคหรือปัญหาให้สำเร็จลุล่วง 7.ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเพื่อเป้าหมายของฝ่ายที่ถูกกำหนดไว้ 8.ติมตามการควบคุมการสร้าง การแก้ไข หรือการยกเลิกข้อมูลพื้นฐาน (Master Data) ในระบบอื่นๆให้ถูกต้องเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+