หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1. วางแผนกและติดตามการผลิตประจำวันของแผนก 2. แนะนำหรือจัดเตรียมวิธีการแก้ปัญหา ตามโครงการที่ได้รับหมอบหมาย 3.ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ตรวจสอบและส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากร 5.ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดเตรียมสูตรวิธีการผลิตและร่วมแนะนำสังเกตการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากลูกค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานมีการผลิตอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้น และ/หรือลดต้นทุนในการผลิตลง 5.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงงาน สำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ และลูกค้าในเรื่องสถานะ ORDER การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำนึ่งปลาเข้มข้น และผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาทูน่า 2.รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า เฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำนึ่งปลาเข้มข้น และผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาทูน่า และจัดลำดับความต้องการก่อนส่งต่อให้ฝ่ายการตลาดบันทึกในระบบ SAP 3.ดูแลและตรวจสอบการป้อนข้อมูลในระบบ SAP ในเรื่อง การรับวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ของโรงงาน 4.ประสานงานกับฝ่าย HR และฝ่ายอื่นๆ ในการจัดการรับ-ส่ง และเตรียมสถานที่ห้องรับรองให้กับลูกค้า หรือผู้มาติดต่อ 5.บรรยายหรือชี้แจงกระบวนการผลิตและข้อมูลทั่วไปของโรงงานให้กับลูกค้า หรือผู้มาติดต่อและพาเข้าชมโรงงาน 6.ช่วยงานธุรการทั่วไปให้กับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน และรองประธานบริหารโรงงาน 7.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1. ปฏิบัติงานซ่อมสร้าง ติดตั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 2. ปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบน้ำ ในโรงงาน (น้ำบาดาล/น้ำดื่ม) 3. ทำงานตามแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่กำหนดไว้ 4. ทำความสะอาดพื้นที่ / อุปกรณ์ของแผนกที่รับผิดชอบ 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของพนักงาน 2.วินิจฉัยโรค และปฐมมพยาบาลเบื้องต้น 3.จ่ายยา 4.ให้คำแนะนำใกรดูแลสุขภาพแก่พนักงาน 5.บันทึกข้อมูลปรัวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน 6.จัดเก็บประวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
-ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายกี่ยว กับความปลอดภัย อาชีวอนามัย -ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์ประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดอบัติเหตุ/วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งเสนอแนะของหน่วยงาน/แนะนำให้พนักงานปฏบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย/ตรวจวัดประเมินแวดล้อมในการทำงาน/ดำเนินการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น/รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย/จัดทำรายงานสรุปแบบแจ้งข้อเท็จจริงผู้ผลิตผู้นำเข้าและมีใช้ในครอบครองซึ่งเป็นวัตถุอันตราย(แบบวอ/อก.7)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ปรับแต่งเครื่องจักรบรรจุ 2.ซ่อมบำรุงเครืองจักรบรรจุ 3.ตรวจเช็ค ROLL 1- 3 ROLL 2 - 4 ก่อนเดินเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ปฏิบัติปรับแต่งเครื่องจักรบรรจุให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2.ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ควบคุม / สั่งการ งานซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ 2.เป็นผู้ควบคุมดุแลระบบป้องกันอากาศเป็นพิษตามที่กฏหมายกำหนด 3.ควบคุม/สั่งการหม้อแปลงไฟฟ้า 4.ควบคุม / สั่งการ ตู้เมนต์จ่ายไฟฟ้าหลัก ไฟฟ้าย่อย และไฟฟ้าควบคุม 5.ควบคุม/ สั่งการ ไฟฟ้าแสงสว่างและอิเล็คทรอนิกส์ 6.ควบคุม/ สั่งการ ระบบน้ำใช้ในโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.วางแผน/ควบคุมดูแล/สั่งการ การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อเมนต์น้ำบาดาล 2.วางแผน/ควบคุมดูแล/สั่งการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบท่อเมนต์น้ำซอฟ 3.วางแผน/ควบคุมดูแล/สั่งการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบท่อเมนต์ไอน้ำ 4.วางแผน/ควบคุมดูแล/สั่งการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบท่อเมนต์ลม 5.วางแผน/ควบคุมดูแล/สั่งการ การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบการทำงานของถังน้ำมันพืช 6.วางแผน/ควบคุมดูแล/สั่งการ การซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้ง เครื่อง/อุปกรณ์ ทั้งภายในและนอกโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จัดทำเอกสาร ล่าม ฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.วางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใหม่ตามความต้องงการของลูกค้าและนโยบายของบริษัท 2.พิจารณาและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายของบริษัท 3.วางแผนและพิจารณาการดำเนินการศึกษา shelf Stability ของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีในปัจจุบัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต, การจัดเก็บและการจัดส่งให้เหมาะสมตามความสำคัญของเครื่องจักรในแต่ละกระบวนการทำงาน - ศึกษาและวางแผนรวมไปถึงจัดทำโครงการ ในการนำเครื่องจักรมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน - ประสานงานกับฝ่าย IT ในการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดอัตรากำลังและงานให้เหมาะสม - บริการและจัดการงานซ่อมแซมเครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1. ดำเนินการรับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกและสัมภาษณ์ของ พนักงาน 2. ดำเนินการตรวจเช็คประวัติผู้สมัครงาน 3. ประสานงานการเปิดบัญชีกับธนาคาร พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้แผนก ที่เกี่ยวข้อง 4. ติดตามการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของโรงพยาบาล 5. นำเสนออนุมัติการทำสัญญาจ้าง 6. จัดเตรียม /ดำเนินการปฐมนิเทศ 7. ดำเนินการทำสัญญาการจ้างงาน 8. แจ้งจำนวนพนักงานใหม่เข้าทำงานทุกต้นสังกัด 9. ติดตามงานการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน 10. สรุปรายงานการสรรหาภายนอกประจำเดือน 11. สรุปรายงานในการสรรหาบุคลากรประจำเดือน 12. ตรวจเช็คทรัพย์สินส่วนงานสรรหาบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อซ่อมบารุงรักษาและสร้างอุปกรณ์ เครื่องจักร ท่อเมน ต่างๆ ที่รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก หรือ ได้รับการร้องขอจากผู้ขอใช้บริการ ของแผนกอื่น ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ  บันทึกรายงานปัญหา การแก้ปัญหา การทางานของแต่ละวัน  เตรียมการเดินหม้อไอนา้ ให้ผลิตได้อย่างเพียงพอกับการใช้งานและ ปลอดภัย  จัดทาแผนงานซ่อมสร้างที่ได้รับจากใบขอใช้บริการ ในงานสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ช่วยงานผู้จัดการโรงงานกะกลางคืนในการบริหารและควบคุมให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานในโรงงานให่เป็นไปตามระบบคุณภาพและระบบจัดการสิ้่งแวดล้อม 3.ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ตรวจสอบส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร เครื่องจักร และวิธีการทำงานให้ดีขึ้น 5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้การทำงานในฝ่ายเป็นไปตามแผนอย่างรายรื่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ค้นคว้าและทดลองหาการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิมที่ครบกำหนดเวลา 2.ค้นคว้าและทดลองเพื่อกำหนด อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.ค้นคว้าและทดลองเพื่อทวนสอบ อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เดิม ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในแง่ความปลอดภัยของกระบวนการฆ่าเชื้อ 4.ศึกษาและทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 5.ค้นคว้า พัฒนา และนำเทคนิคใหม่ๆมาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนการผลิตโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการผลิต 6.ศึกษาเพื่อหา อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดต้นทุนการผลิต 7.ติดต่อสื่อสารและประสานงานซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างช่วงและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 8.ให้คำปรึกษา และแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการพัฒนา แก้ปัญหาต่างๆ ใรเชิงเทคนิคและความปลอดภัยจากขั้นตอนการฆ่าเชื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.เปรียบเทียบราคา จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจัก ภาชนะบรรจุ ส่วนประกอบ สารเคมี งานบริการ งานสร้างและซ่อมแซม 2.สรรหาและเจรจาต่อรองกับ Vendor เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า และราคายุติธรรมให้เป้นทางเลือก 3.แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งขายรวมรายใหม่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับผู้ให้บริการจัดประมูลงานซื้อสินค้าและบริการ 5.ปะสานงานกับฝ่ายต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้ได้สินค้าและบริการตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ตรวจสอบความต้องการสินค้าในระบบฯและทำการติดต่อซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ เพื่อขอราคา และระยะเวลาการส่งมอบ 2.เป็นตัวแทนของฝ่ายฯเข้าร่วมกลุ่มย่อย Cost reduction project 3.ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ด้านภาษี โดยประสานงานกับทางฝ่ายชิปปิ้ง และฝ่ายราชการ เพื่อดำเนินการล่วงหน้า 4.ติดต่อซัพพลายเออร์ให้จัดทำเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบคุณภาพและการนำเข้า 5.ดำเนินการและควบคุมการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระบบคุณภาพและอัพเดรทให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ไอน้ำ และการใช้น้ำของโรงงาน เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน 1 2.รวบรวม ข้อมูล % ของเสียที่เป็นภาชนะบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เกิดจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุถึงปิดฉลาก และรวบรวมข้อมูล Defect ของภาชนะบรรจุทุกชนิด เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน 1 3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการตั้งแต่รับวัตถุดิบ ถึง ปิดฉลาก เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน 1 4.ศึกษา รวบรวมข้อมูล หาแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งติดตามงาน และสรุปผลของวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไป 5.ศึกษา รวบรวมข้อมูล หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้กำลังคน หรือลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งติดตามงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 6.ดูแลโปรแกรมทำความสะอาดของโรงงานในส่วนที่สำนักงานผู้จัดการโรงงาน 1 รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+