เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผลและรายงานผู้บังคับบัญชา 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผล 3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร และหา Material ใหม่ๆ มาใช้งาน
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สังกัด บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด
1. เจรจาต่อรองและอนุมัติ ทั้งราคาและเงื่อนไขต่างๆ 2. ให้แนวทางและวิธีการในการสั่งซื้อสินค้า 3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการ Turnover ของสินค้า 4. หาวิธีการ แนวทาง และกลยุทธ์ ในการ Save cost สินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าส่วนข้อมูลผลิต สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. สรุปรายงานข้อมูลด้านการผลิต ทั้งประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี 2. รายงานข้อมูลทางด้านการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. จัดทำข้อมูลเพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหา
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนก IP สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมการเตรียมสารเคมีของพนักงานในพื้นที่ 2. ตรวจเช็คปริมาณสารเคมีที่เตรียมในแทงค์ที่รับผิดชอบให้มีเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน 3. ควบคุมสต๊อกของสารเคมีให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4. ติดตามผลการทดสอบต่างๆจาก
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าการผลิต สังกัด บ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามโปรแกรมหยุดไลน์เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายและผลิตได้ตามกำหนดการ 2.นำส่งรายงานการปฏิบัติงาน Job Order 3.บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต ในช่วงหยุดบำรุงรักษาให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : อัตราจ้างรายวัน
ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักรใน Line การผลิต รวมถึงโครงสร้างของ Line ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงาน 2.แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรพร้อมผลิต 3.บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เครื่องจักร เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร พร้อมกับ ติดตามผล ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างของแต่ละชุดหรือผู้ช่วยวิศวกร
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : อัตราจ้างรายวัน
หัวหน้าแผนกบรรจุ STGT-SR
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานบรรจุสินค้าของแผนกให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 2. ติดตาม / ควบคุมการวางแผนการบรรจุสินค้าให้ได้ตามแผนงานในแต่ละวัน 3. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของการบรรจุ 4. ประสานงานในการตรวจสอบสินค้า และมีการติดตามผลการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 5. ควบคุมดูแลการบันทึกรายงานข้อมูลต่างๆ ในการบรรจุให้ถูกต้อง
14 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าแผนกเทคนิคคุณภาพ STGT-SR
1. ดำเนินการกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software), Process FMEA, Complaint, Corrective and Preventive action ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ 2. จัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตาม วิเคราะห์สภาวะของกระบวนการผลิต เพื่อนำสภาวการณ์ที่เป็นปัญหาสำคัญเข้าสู่กระบวนการ Corrective and Preventive Action 4. ควบคุมและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นที่เข้า Scope ของ Change Control ให้เข้า
14 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต STGT-SR
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 2. ติดตามและเร่งรัดการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น 4. จัดเตรียมความพร้อมในการผลิตทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2561
วิศวกรไฟฟ้าการผลิต STGT-SR
ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงโครงการการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้
16 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ TS STGT-SR
1. การป้องกันและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และติดตามผลการทวนสอบกระบวนการ 2. เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น 3. วางแผน และควบคุมการ Validate ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ 4. จัดแผนการอบรม พร้อมให้คำแนะนำทางด้านการผลิตกับพนักงานในฝ่ายผลิต 5. ควบคุม จัดทำ และดูแลระบบเอกสารและงานด้านคุณภาพในฝ่ายผลิต 6. การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
16 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (บริหารค่าตอบแทน) สังกัด SAC
1.บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานค่าตอบแทนและเวลาการทำงานทั้งหมด 2.ดึงข้อมูล,จับคู่,เวลาทำงานพนักงานรายวัน,รายเดือน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าแรง
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก STGT-SR
1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศ 2. วางแผนการสั่งซื้อสินค้า 3. ติดตามให้สินค้าเข้าตามกำหนดเวลา และ บริหารให้การนำเข้าให้เป็น Just in time 4. ควบคุมดูแลบริหารจัดการการเบิกจ่ายสินค้า ให้ตรงตามจำนวนและคุณภาพพร้อมใช้งาน 5. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า 6. จัดทำรายงานสรุปการรับสินค้าประจำเดือน
16 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการไลน์ผลิต STGT-SR
1. ควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต 2. ติดตามและเร่งรัดการผลิตในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด 3. การป้องกันและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 4. วางแผนการผลิต และจัดกำลังคนให้เหมาะสม 5. เสนอแนวทาง พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
16 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ STGT-SR
1. ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักรใน Line การผลิต รวมถึงโครงสร้างของ Line ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงาน 2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรพร้อมผลิต 3. วางแผนงานการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เครื่องจักร เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร พร้อมกับติดตามผล 4. ประสานงาน ระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อ บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ ปรับปรุงเครื่องจักร 5. ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 6. รายงานปัญหาที่พบและเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญช
16 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและส่งออก STGT-SR
จัดระบบการวางแผนการจัดเก็บ รักษาและส่งมอบสินค้า ในคลังสินค้า และดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการส่งออก ตลอดจนติดตามสถานการณ์การส่งออกและการบรรจุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำสินค้าส่งออก
16 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด
1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนดเวลาบริหารการนำเข้า ให้เป็น Just in time 4. จัดทำรายงาน Cost saving ของสินค้า 5.สรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท 6. สรุปข้อมูลและจัดทำรายงาน การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง, จัดระบบและจัดการฐานข้อมูล/ Supplier Complaint
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าส่วนจัดซื้อเครื่องจักรและอะไหล่ สังกัด บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด
1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรและอะไหล่ 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 3.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 4. ติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนดเวลาบริหารการนำเข้า ให้เป็น Just in time 5.จัดทำรายงาน Cost saving ของสินค้า 6.สรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Logistics Officer สังกัด STA-BKK
1.ติดตามและตรวจสอบ SI/LC จากลูกค้า 2.จัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าให้โรงงาน (Logistics Order) 3.บันทึกการย้ายสินค้าขายระหว่างทาง (Intransit to switching) และการรับสินค้าเข้า+ตัดออกในระบบ 4.ศึกษาและเรียนรู้การทำงานของแผนก
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560