เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Kitzcho international
เจ้าหน้าที่ Service center-/-โฟร์แมน(ด่วน)
หน้าที่งานรับผิดชอบหลัก 1.ควบคุมดูแลงานประสานงานกับขาย/อินทีเรีย/ช่าง/ลูกค้า 2.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของโฟร์แมน 3.ประสานงานติดตามงานช่าง 4.แก้ปัญหาต่างๆและประสานงานที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าแทนฝ่ายขาย 5.มีความรู้ในเรื่องการจัดตารางคิวงานติดตั้งครัว /และสามารถดูแบบครัวได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 6.จัดทำรายงานการจัดส่งติดตั้ง/ปัญหาการทำงาน
17 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Product Designer-พัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)
Product Designer(R&D) หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ออกแบบผลิตภัณท์ ประเภทครัว ห้องนอน และอื่นๆ 2.มีความคิดริเริ่ม และพัฒนาการออกแบบสินค้า 3.มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถประสานงานกับโรงงานได้เป็นอย่างดี
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด(Marketing officer)
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ 1.เจรจาและประสานงานกับ Merchandi Moderntrade 2.จัดทำข้อมูลต่างๆที่ต้องทำระหว่าง Moderntrade กับ บริษัท 3.ประสานงานกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆกับห้าง 4.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ดูแลโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดจนการติดต่อประสานงานด้านส่งเสริมการขาย วิเคาะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์ การตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์พร้อมกำหนดทิศทางการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาว
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Accounting Manager-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีส่วนกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : 1. รับผิดชอบงานด้านกำหนดนโยบาย และวางแผนงานระบบบัญชีการเงิน, จัดทำงบประมาณ , ประมาณการงบการเงินของกลุ่มบริษัท...(4บริษัทในเครือ) 2. บริหารระบบบัญชี บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้ ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี และจัดทำงบ การเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินสะสม 3. จัดทำวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน 4. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษ
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขาย(Sales Manager)
Sales Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย 2. ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และ ระยะยาว 3. ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. , ภูมิภาค , กลุ่มลูกค้าโครงการ และ Direct Sale 4. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการขายและการตลาด 6. ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Key Account -ด่วน
Key Account Department หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรองกับฝ่ายจัดซื้อ หรือลูกค้า Modern Trade ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (GlobalHouse/DoHome/HomeWork/ไทวัสดุ) 2. ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า Modern Trade Businesses และ Dealers (ตัวแทนจำหน่าย) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 4. มีการวางแผนและนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
17 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Interior designer (ประจำแผนก Project)-ด่วน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Auto cad/sketch up และ render งานเพื่อพร้อมนำเสนอลูกค้าได้อย่างชำนาญ 2. ร่วมเป็นทีมนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าโครงการ หรือการขายผ่านช่องทาง Project & Direct sale 3. มีทักษะด้านการวางแผนการผลิต เช่น ถอดบอมบ์อย่างละเอียด / คิดราคาได้เบื้องต้น 4. เน้นออกแบบ : วัดพื้นที่ : คิดราคาวางแผนงานผลิต 5. อ่านแบบแปลนและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชุดครัว,ห้องนอนได้ (ทางบริษัทฯมีอบรมเพิ่มเติมความรู้ผลิตภัณฑ์
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Manager
Sales Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย 2. ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และ ระยะยาว 3. ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. , ภูมิภาค , กลุ่มลูกค้าโครงการ และ Direct Sale 4. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการขายและการตลาด 6. ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยงานกราฟฟิกดีไซน์(Graphic Designer)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ออกแบบ , สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator ,Photoshop ,Adobe Premiere,etc. 2. จัดการงานกราฟฟิค ให้เป็นตามแผนการทำงานของฝ่าย 3. ร่วมทีมสร้าง banner ,ออกแบบ และดูแล Website ,Facebook 4. ใช้ทักษะการทำ Graphic เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายขาย
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17k-20k
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ 1.จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล dataของฝ่ายขายเพื่อวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในงานฝ่ายการตลาด 2.เช็คความถูกต้องของการลงข้อมูลใน Google drive ระบบงาน 3.ตรวจสอบเอกสารจริง กับ ฐานข้อมูลในระบบ 4.สามารถประยุกต์การวิเคราะห์ฐานข้อมูลไปใช้ในงานอื่นๆเพื่อพัฒนาออกแบบการทำงานได้
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้าจัดส่ง(คลังสินค้าพุทธมณฑลสาย4)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ดูแลการจัดเรียงและจัดเก็บคลังสินค้า ให้ เป็น การเข้าก่อน -ออกก่อน FIFO 2. รับ -จ่ายสินค้า 3.จัดเตรียมสินค้าก่อนส่ง 4..เช็คสต๊อกและตรวจนับสต๊อก กับบัญชี
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบัญชี-สต๊อกคลัง(ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. จัดทำบัญชีสต๊อกสินค้า 2. ตรวจสอบ และตรวจนับสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และ โชว์รูมต่างๆ 3. สรุปสต๊อกสินค้าทุกสิ้นเดือน
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
::หน้าที่รับผิดชอบ:: 1. บริหาร วางแผนคลังสินค้าและการจัดส่งอย่างมีระบบ 2. พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพ 3. รู้ระบบงาน Supply chain ระบบโรงงานเป็นอย่างดี 4.การบริหารต้นทุนการจัดส่งสินค้า 5.การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40k-50k
Sales-Interior design เขตภาคเหนือ-เชียงใหม่-สันทราย(ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
17 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา++   เงินเดือน : 11,000++
Sales Interior design(เขตภาคอิสาน-อุดรธานี-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
Sales Interior design(เขตภาคกลาง-ราชบุรี-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
17 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Interior design(เขตภาคใต้-ภูเก็ต-ประจวบฯ-เกาะสมุย-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
พนักงานแนะนำสินค้า-ออกแบบ(PC)ภาคเหนือ-เชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า 2. ส่งเสริมการขายสินค้าตามเป้าการขาย 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 4. กระตือรือร้น อดทนกับสภาวะความกดดันได้ดี 5. มีประสบการณ์งานแนะนำสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพ
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 9000++ (มีคอมมิชชั่น)
พนักงานแนะนำสินค้า(PC)(เขตภาคกลาง-ราชบุรี-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า 2. ส่งเสริมการขายสินค้าตามเป้าการขาย 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 4. กระตือรือร้น อดทนกับสภาวะความกดดันได้ดี 5. มีประสบการณ์งานแนะนำสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพ
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000++ (มีคอมมิชชั่น)
พนักงานแนะนำสินค้า(PC)เขตภาคอิสาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า 2. ส่งเสริมการขายสินค้าตามเป้าการขาย 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 4. กระตือรือร้น อดทนกับสภาวะความกดดันได้ดี 5. มีประสบการณ์งานแนะนำสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพ
16 มกราคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 9000++ (มีคอมมิชชั่น)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560