เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Kitzcho international
Accounting assistant /ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปิดงบการเงิน, ดูแลด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 2. ยื่น ภงด.3 , 53 ,.จัดทำภาษีซื้อ-ขาย ยื่นแบบ ภพ.30 3. ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย บัญชีรับ-จ่าย 3. วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักภาษีอากร และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 4. วางแผนตรวจสอบระบบบัญชีสต็อกควบคุมการบริหารทรัพย์สินให้ถูกต้องตามจำนวน 5. รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารงานทั่วไปของฝ่ายบัญชีการเงิน ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 6. ปิดงบ, กระทบยอดบัญชี และจัดทำรายงานสรุปต่างๆ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนก Sales admin
รายละเอียดของงาน 1.วางแนวทางการประสานงานที่เกี่ยวกับกับการขาย / Order/ สต๊อกสินค้า ที่เหมาะสม 2.มีการวางแผนงานให้เป็นระบบ ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามแผนงานได้เป็นอย่างดี 3.ประสานงานเอกสารต่างๆในแผนกให้ราบรื่น 4.มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับ ModernTrade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
17 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ Service center-โฟร์แมน(ด่วน)
หน้าที่งานรับผิดชอบหลัก 1.ควบคุมดูแลงานประสานงานกับขาย/อินทีเรีย/ช่าง/ลูกค้า 2.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของโฟร์แมน 3.ประสานงานติดตามงานช่าง 4.แก้ปัญหาต่างๆและประสานงานที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าแทนฝ่ายขาย 5.มีความรู้ในเรื่องการจัดตารางคิวงานติดตั้งครัว /และสามารถดูแบบครัวได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 6.จัดทำรายงานการจัดส่งติดตั้ง/ปัญหาการทำงาน
15 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Product Designer-พัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)
Product Designer(R&D) หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ออกแบบผลิตภัณท์ ประเภทครัว ห้องนอน และอื่นๆ 2.มีความคิดริเริ่ม และพัฒนาการออกแบบสินค้า 3.มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถประสานงานกับโรงงานได้เป็นอย่างดี
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด(Marketing officer)
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ 1.เจรจาและประสานงานกับ Merchandi Moderntrade 2.จัดทำข้อมูลต่างๆที่ต้องทำระหว่าง Moderntrade กับ บริษัท 3.ประสานงานกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆกับห้าง 4.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ดูแลโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดจนการติดต่อประสานงานด้านส่งเสริมการขาย วิเคาะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์ การตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์พร้อมกำหนดทิศทางการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาว
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Assistant Marketing Mgr.
Assistant Marketing Mgr หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ประสานงานและรับนโยบายทางการตลาด เช่น การวางแผน การจัดโปรโมชั่น การหาโอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 2. เก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน มองหาโอกาสทางการตลาด และเสนอแนวทางในการปรับตัวทางธุรกิจ 3. สามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย ช่วยสนับสนุนการขายได้ 4. ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 5. สามารถร่วมทำงานเป็นทีมวิเคราะห์ตัวเล
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Accounting Manager-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีส่วนกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : 1. รับผิดชอบงานด้านกำหนดนโยบาย และวางแผนงานระบบบัญชีการเงิน, จัดทำงบประมาณ , ประมาณการงบการเงินของกลุ่มบริษัท...(4บริษัทในเครือ) 2. บริหารระบบบัญชี บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้ ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี และจัดทำงบ การเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินสะสม 3. จัดทำวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน 4. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Key Account -ด่วน
Key Account Department หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรองกับฝ่ายจัดซื้อ หรือลูกค้า Modern Trade ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (GlobalHouse/DoHome/HomeWork/ไทวัสดุ) 2. ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า Modern Trade Businesses และ Dealers (ตัวแทนจำหน่าย) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 4. มีการวางแผนและนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Manager
Sales Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย 2. ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และ ระยะยาว 3. ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. , ภูมิภาค , กลุ่มลูกค้าโครงการ และ Direct Sale 4. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการขายและการตลาด 6. ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยงานกราฟฟิกดีไซน์(Graphic Designer)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ออกแบบ , สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator ,Photoshop ,Adobe Premiere,etc. 2. จัดการงานกราฟฟิค ให้เป็นตามแผนการทำงานของฝ่าย 3. ร่วมทีมสร้าง banner ,ออกแบบ และดูแล Website ,Facebook 4. ใช้ทักษะการทำ Graphic เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายขาย
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17k-20k
Head of Sales Administration(Urgent!)
รายละเอียดของงาน 1.วางแนวทางการประสานงานที่เกี่ยวกับกับการขาย / Order/ สต๊อกสินค้า ที่เหมาะสม 2.มีการวางแผนงานให้เป็นระบบ ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามแผนงานได้เป็นอย่างดี 3.ประสานงานเอกสารต่างๆในแผนกให้ราบรื่น 4.มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับ ModernTrade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย(Sales Co-operation)
รายละเอียดของงาน 1.ประสานงานที่เกี่ยวกับกับการขาย / Order/ สต๊อกสินค้า ที่เหมาะสม 2.คีย์ข้อมูลขาย สรุปส่ง และประสานงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับในแผนกให้ราบรื่น 3.มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับ ModernTrade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
17 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บิลลิ่ง (Billing) ด่วน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. รับผิดชอบ ดูแลการจัดทำเอกสารบิลลิ่ง ออกอินวอยซ์ 2. ประสานงานกับ Sale Adminในเรื่อง Order 3. ประสานงานคลังสินค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้าจัดส่ง(คลังสินค้าพุทธมณฑลสาย4)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดคิวเส้นทางขนส่ง ประจำวัน 2.รับ - จ่ายสินค้า โทรคอนเฟิร์มลูกค้าก่อนส่งสินค้า 3.ตรวจเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง 4.ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ และดูแลการนำรถเข้าตรวจเช็ค 5.เช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบกับบัญชีสต๊อก
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
::หน้าที่รับผิดชอบ:: 1. บริหาร วางแผนคลังสินค้าและการจัดส่งอย่างมีระบบ 2. พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพ 3. รู้ระบบงาน Supply chain ระบบโรงงานเป็นอย่างดี 4.การบริหารต้นทุนการจัดส่งสินค้า 5.การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40k-50k
Sales-Interior design เขตภาคเหนือ-เชียงใหม่(ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา++   เงินเดือน : 11,000++
Sales Interior design(เขตภาคอิสาน-อุดรธานี-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
Sales Interior design(เขตภาคกลาง-ตราด-ประจวบฯ-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Interior design(เขตภาคใต้-ภูเก็ต-ประจวบฯ-เกาะสมุย-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
พนักงานแนะนำสินค้า-ออกแบบ(PC)ภาคเหนือ-เชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า 2. ส่งเสริมการขายสินค้าตามเป้าการขาย 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 4. กระตือรือร้น อดทนกับสภาวะความกดดันได้ดี 5. มีประสบการณ์งานแนะนำสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพ
18 พฤศจิกายน 2560
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 9000++ (มีคอมมิชชั่น)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560