เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ร้านฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ - ศรีราชา รับพนักงานขาย(PC) KOHLER ด่วนมาก!!!! สนใจติดต่อ พี่แพร 092-257-2135 **ต้องมีประสบการณ์งานขาย**
- เเนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ยี่ห้อ KOHLER ให้แก่ลูกค้า - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด - ดูเเลสต๊อคสินค้าที่ตนเองได้รับผิดชอบ - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดไม่ตรงกับ ศ. ส. อา.) ***ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ามาก่อน***
23 มีนาคม 2561
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,500 - 25,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
รับสมัคร Barista พนักงานประจำร้านรายชั่วโมง ๆ ละ 55บาท ประจำสาขาพัทยา
ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟและสินค้าที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ดูแลให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน
23 มีนาคม 2561
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 55/ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
- จัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเอกสารคุณภาพของบริษัทตามข้อกำหนด - จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพประจำปี - ทำหน้าที่ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน พร้อมสรุปผลการตรวจ - วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกัน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ด้านการจัดการระบบคุณภาพ
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
*สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาทำงาน และสงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป *พัฒนา ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ตลาดจนหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน *สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนักของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร เพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ *วางแผน กำกับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร *งานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
R&D Manager
1. ประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าตรงความต้องการของลูกค้า 2. ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ , วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการตลาด 3. วิเคราะห์จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด 4. จัดทำต้นทุนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่มีการพัฒนา ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ (กระบวนการผลิต, ความปลอดภั
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
ดูแลเครื่องจักร ทำ preventive manternance ดูแลอะไหล่เครื่องจักร ทำตารางการดูแลรักษาเครื่องรายวัน,เดือน,ปี ซ่อมเครื่องจักรได้
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Production supervisor
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานตามคู่มือการทำงานฯ จัดทำแผนงานการผลิตผลิตภัณฑ์,วัตถุดิบ,ของเสีย ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดูแลควบคุมอัตรากำลังคนในกระบวนการผลิต จัดทำมาตรฐานการทำงานตามหลักสากล ฯลฯ
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Operator/คุมเครื่อง/ระบบฝ่ายผลิต
-จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับแผนการผลิต -ปฏิตามขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด -ดูแล และทำความสะอาด Line การผลิตให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ -ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรในสายการผลิตให้สะอาดและพร้อมใช้งาน
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พนักงานรายวัน
ช่างกลโรงงาน
-ทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักร -ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รับผิดชอบงานการดูแลเครื่องจักรให้พร้อมการผลิต -ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด -รับผิดชอบงานสร้าง,ซ่อม ในฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบดูแลและรักษาความสะอาด เครื่องมือช่างและสถานที่ทำงานให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รับผิดชอบงานซ่อม,สร้าง ในฝ่ายซ่อมบำรุง
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
QC Supervisor
- การจัดการควบคุมและติดตามการตรวจสอบสินค้า - การจัดการการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และเคมี - จัดทำเอกสารห้องปฎิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ควบคุมดูแลงานทดสอบทางจุลชีววิทยา/ เคมี เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ - ติดตามตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1216 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 122 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560