เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่การตลาด
- ปฏิบัติงานตามแผนกการตลาดให้เป็นไปตามระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ติดต่อตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ - ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ - วางแผนงานขาย พร้อมนำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพใน-นอกโรงพยาบาล - วางแผนการออกเยี่ยมลูกค้ากลุ่มบริษัทตามเป้าหมาย - จัดกิจกรรมสัมมนาทางการตลาด - ประสานงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการขายตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล - สนับสนุนและนำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล - ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงพยาบา
16 ธันวาคม 2560
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
- รับผิดชอบงานพยาบาลนอกเวลา - ดูแลให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อยในช่วงนอกเวลา(กลางคืน และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - จัดสรรอัตรากำลังคนในแต่ละแผนกให้เหมาะสม - ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ
- ติดต่อประสานงาน รับ-ส่งต่อผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ขออนุมัติผ่าตัดผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา - ออกใบส่งตัวไป รพ.ส่งต่อสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ให้คำแนะนำกับญาติและผู้ป่วยเรื่องสิทธิการรักษา / ค่า compayment - ออกบส่งตัวทำการตรวจพิเศษสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม - ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีส่งตัวผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม ทำหัตถการพิเศษ - ลงบันทึกเหตุผลใบส่งตัวทุก
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/สมาชิกทีม ตามที่ได้รับหมอบหมาย -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด -ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด -เช็คยา รถEmergency Ambulanceและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร -บันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลทราบ -ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด)
- ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกห้องผ่าตัด - วางแผน มอบหมายงาน บุคลากรในทีมที่รับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ - ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ - แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด - จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดหรือทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง - ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด อำนวยการผ่าตัด และ ส่งเครื่องมื
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกบริการผู้ป่วยและต้อนรับ
- รับผิดชอบงานบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ งานเวชระเบียน งานบริการต้อนรับ งานรับผู้ป่วยใน และงานการเงินของโรงพยาบาล - ดูแลความเรียบร้อยให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น - บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนป้องกันปัญหาในระยะยาว - กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตาม KPIs ที่ตั้งไว้ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
ช่างซ่อมบำรุง
1) ซ่อมบำรุงตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามเวลา 2) บำรุงรักษาอาคารและสถานที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในโรงพยาบาล 3) ซ่อมบำรุงตามใบงานซ่อม ให้ตรงตามเวลา และปิดงานให้สำเร็จภายในวันที่กำหนด 4) เขียนใบรายงานซ่อม , เอกสารประกอบงานซ่อมและเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และส่ง Admin ภายในเวลาที่กำหนด 5) ควบคุมและตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง/อาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 6) เข้าอบรมตามแผนที่หัวหน้าจัดไว้ 7) ปฏิบั
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
-ดูแลระบบห้องเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรฐาน -กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา -รับผิดชอบเรื่องเอกสาร รายงานของแผนกเภสัชกรรม -จัดอัตรากำลัง บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของแผนกฯ -หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
พนักงานขับรถพยาบาล
ต้องการพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานขับรถส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องมือแพทย์(เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนก -หน่วยจ่ายกลางไปรับอุปกรณ์/เครื่องมือที่ปนเปื้อนโดยรถสำหรับรับอุปกรณ์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ พร้อมใส่เครื่องป้องกัน ร่างกายตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือตามแนวทางปฏิบัติ -นำอุปกรณ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งหรืออบให้แห้ง -จัดประเภทของอุปกรณ์ตามชุดให้ครบถ้วนถูกต้อง -จัดเก็บในตู้หรือชั้นที่มีฝาปิดมิดชิดในห้องที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามแนว
16 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 32398 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 3240 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560