หางาน สมัครงาน > จังหวัด อุบลราชธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย เครื่องจักรอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทลเลอร์แบบเวลาจริง อาทิเช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องซีเอ็นซี เครื่องพล็อตเตอร์ หรือหุ่นยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1.ออกเก็บเงินเช็คและเงินสด)กับลูกค้า 2.การเตรียมเอกสารเพื่อเก็บเงินลูกค้า 3.ติดตามสถานะใบวางบิลที่ครบกำหนดการชำระ พร้อมคำนวณเบี้ยปรับ กรณีลูกค้าล่าช้าในการชำระเงิน 4.สรุปรายงานการเก็บเงินประจำวัน 5.บันทึกข้อมูลลูกหนี้รายบุคคลลงสมุดบันทึก 6.อื่นๆ 6.1 ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร 6.2 วางบิลร่วมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 6.3 รวบรวมใบเสร็จจากธุรการคลังส่งบัญชีลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก พร้อมดำเนินการจัดเรียงสินค้าในคลัง 2. ควบคุมและวางแผนการรักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังว่าจัดเก็บเป็นระเบียบหรือไม่ 3. ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า ถ้าเจอสินค้าเสียหายดำเนินการแจ้งเคลมสินค้า 4. ควบคุมและวางแผนการสุ่มตรวจสอบสินค้ามานับยอด เพื่อปรับสต็อกให้ตรงกับยอดที่มีอยู่ในระบบ 5. ควบคุมและวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องในทีมในเรื่องการจัดเก็บสินค้าในคลัง 6. ควบคุมและวางแผนการจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้าน 2. ออกเอกสารใบสั่งซื้อผ่านระบบ รวมทั้งทำหน้าที่ตั้งหนี้สินค้าที่ซื้อเข้ามา 3. ประสานงานการรับสินค้าจาก Supplier เข้าร้าน 4. ดำเนินการทำเรื่องเคลมสินค้า 5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลักดันสินค้าและจัดโปรโมชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1.การจัดการงานในลักษณะการบริหารจัดการงานประจำวันของฝ่าย 2. รับผิดชอบในการนำนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความสำเร็จ 3. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สอนงาน และพัฒนาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่เกี่ยวข้อง 4. มอบหมาย สั่งการ ติดตามควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแผนก 5. ควบคุมการสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกเพื่อนำมาขายที่ร้าน 6. ดูแลเรื่องการกำหนดราคาขายเพื่อให้สามารถทำราคาสู้คู่แข่งได้ 7. บริหารสินค้าคงคลังกรณีสินค้าไม่เคลื่อนไหว เช่น เจรจาส่งคืน ทำโปรโมชั่นลดล้างสต็อก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1. รับนโยบายจากผู้บริหาร กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย 2. จัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์เสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 3. วางแผนทางการปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 4. นำเสนอผลการดำเนินงานต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา 4.1 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด สภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน 4.2 วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เสนอกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลง 4.3 รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (รายเดือน รายไตรมาส รายปี ฯลฯ) 5. ร่วมกำหนดราคาขาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร (Margin ของแต่ละกลุ่มสินค้า) 6. ออกสำรวจตลาด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพการตลาด 7. เสนอขออนุมัติงบประมาณในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (Advertising & Promotion) 8. จัดทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายของส่วนงานที่รับผิดชอบ 9. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของห้างฯ 10. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11. ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 12. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของห้างฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
ตรวจสอบสต๊อก และตรวจนับสินค้า ประจำเดือน ตรวจนับสินค้าจริงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามสินค้าที่ตรวจพบจริง สังเกตุการณ์ระหว่างที่ตรวจนับ ทั้งทางด้าน สภาพสินค้าที่พบ ( สินค้าดี , ชำรุด ) การจัดวาง การจัดเรียง ความสะอาดของพื้นที่ตรวจนับ และความร่วมมือของหน่วยงานที่ดูและสินค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
เขียนแบบ ออกแบบงานโครงสร้างหลังคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1.ขายและบริการลูกค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ศึกษาสินค้าที่รับผิดชอบให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อเสนอขาย และสามารถอธิบายคุณสมบัติให้ลูกค้าเข้าใจอย่างถูกต้อง 3.เสนอขายสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้กับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ เสนอขายสินค้าใกล้เคียงที่สามารถทดแทนสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อแต่สินค้าอาจหมดหรือเป็นสินค้าที่ทางห้างฯไม่มีจำหน่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของห้างฯ 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
1.รับนโยบายจากผู้บริหาร กำหนดเป้าหมาย วางแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.วางแนวทางการปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3.สรุปผลการดำเนินการของฝ่ายรายงานผู้บังคับบัญชา เช่น 3.1 จัดทำรายงานการขาย (รายเดือน รายไตรมาส รายปี) 3.2 รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า ฯลฯ 4. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด 5.สร้างสรร แนวทางใหม่ ๆ ในการจัดตกแต่ง สินค้า และพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้น่าสนใจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด
1. ให้คำปรึกษาเพื่อการขาย 2. จัดทำเอกสารสำคัญสำหรับการขายรถยนต์ 3. ส่งมอบรถยนต์ 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ประชาสัมพันธ์การตลาด แปลและประสานงานกับต่างประเทศได้ มีประสบการณ์งานแนะแนว จัดทัวร์นักเรียนได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
รับผิดชอบในการหาผู้ผลิตสินค้า เจรจาต่อรองสินค้า สั่งซื้อสินค้า จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลผู้ผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ประชาสัมพันธ์แนะแนว จัดบูทตามงานต่างๆ จัดกิจกรรมได้ /MC/ได้ แนะนำโรงเรียน แจกแผ่นพลับใบปลิว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ครูชีวะ ครูฟิสิกซ์ 1.ทำการสอนในรายวิชาชีวะ วิชาฟิสิกซ์ ระดับชั้นปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ ครูหอพัก 1.กำกับ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักโรงเรียน 2.บันทึกและรายงานพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จัดระบบ และดูแลงานห้องสมุด ดูแลนักเรียนหอพักประจำ ( หญิง) อยู่หอพักโรงเรียนได้ สามารถสอนได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
1.ดูแลนักเรียนอายุระหว่าง 1.5 - 5 ขวบ 2.จัดทำงานธุรการในชั้นเรียน 3.ดูแลและทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และผังการจราจรภายในโรงเรียน ควบคุมและตรวจตราการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน บริเวณประตู และโดยรอบรั้วของโรงเรียนตามระเบียบโดยเคร่งครัด ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ครอบคลุมการจัดทำบัญชีการรับ-จ่ายของโรงเรียนและสหกรณ์ การลงบัญชี การปิดงบบัญชีประจำวัน ประจำเดือน การนำส่งเงินทดแทนประกันสังคม และปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 170 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+