หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์ / จัดเตรียมอุปกรณ์ / ดูแลผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ ฯ *ทำประจำ เฉพาะวันเสาร์ 1 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ทำบัญชีลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
-ประสานงานกับร้านเพลท ออกใบสั่งงานแก้ไขเพลท ตรวจปรู๊ฟ แก้ไข -ประสานงานโรงพิมพ์ ออกใบสั่งงาน -ตัดปรู๊ฟปกเก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้อ้างอิงในการพิมพ์เพิ่มครั้งต่อ ๆ ไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
จัดอบรมเข้่าสู่โรงเรียน ,ร้านค้า ,หน่วยงานราชการ คิดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการขาย จัดเตรี่ยมอุปกรณ์ ในการอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
1.งานโต้ตอบจดหมายภายใน-ภายนอก 2.การจัดประชุม นัดหมาย/ติดต่อประสานงาน/ ทำบันทึกการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม/บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 3. งานประสานงานและต้อนรับ 4. งานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
งานด้านบัญชี วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี วางแผนภาาษี บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบ วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สินฃ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดทำงบประมาณ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ขายโครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ ประสานงานลูกค้า นำเสนอองค์กรต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
- แนะนำหนังสือและเพิ่มยอดขายตามหมวดหนังสือที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแล จัดวาง จัดระเบียบหนังสือให้น่าสนใจ - งานธุรการต่าง ๆ เช่น รับชำระเงิน ตรวจนับสินค้า ห่อปกหนังสือ เป็นต้น - ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ และบริเวณพื้นที่ภายในร้าน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
งานห่อพัสดุ, จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่, งานทำความสะอาดรูปเล่ม ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
1. ดูแลต้อนรับบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อภายในบริษัท 2. รับโทรศัพท์เพื่อประสานแก่หน่วยงานภายในบริษัท 3. ติดต่อประสานงานลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
-จัดเตรียมสื่อการเรียน การสอน -ทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
จัดทำหนังสือ ควบคุมการผลิต และดูแลคุณภาพ ภาพลักษณ์ของหนังสือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
- ดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และกระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ - เพิ่มฐานลูกค้า / ติดตาม Order / เยี่ยมร้านค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ขับรถพาผู้บริหารออกตรวจตลาด และเจ้าหน้าที่ออกทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
- ดูแลอาคาร ประสานงาน ติดต่องานซ่อมแซม ส่งซ่อม - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานซ่อม จาก Supplier - งานธุรการต่าง ๆ เช่น งานเบิกจ่าย / รับคืนอุปกรณ์สำนังาน / งานติดตั้งเบื้องต้นในการใช้ห้องโสตฯ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
-รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย -สรุปและจัดทำรายงานขาย -ดูแลประวัติลูกค้าติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่สนับสนุนการขาย -สามารถประมวลผล เพื่อรายงานเสนอผู้บริหารได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พิจารณาการจ่ายค่าสินไหม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมให้ระบบการรับและจ่ายเงิน เป็นไปตามระบบถูกต้อง - จัดให้บริษัทมีการปฎิบัติตามกฎระเบียบ เป็นไปอย่างถูกต้อง - กำหนดอำนาจดำเนินการ วงเงินที่มีอำนาจ และระบบการ ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของบริษัทอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานประกันภัย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดดำเนินการแผนการ แผนการบริหารความเสี่ยง - ติดตามให้มีการปฎิบัติตามกฎหมายและรายงานการผลการ ปฎิบัติงานประจำปีรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2484 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 125 »






คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+