หางาน สมัครงาน > จังหวัด อุบลราชธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอดีดีลิงค์ จำกัด
สามารถออกแบบระบบและซอฟท์แวร์ได้ โดยเฉพาะซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับระบบ ปัญญาประดิษฐ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอดีดีลิงค์ จำกัด
**********ด่วนมาก************** Website Developer เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบของเว็บไซต์และดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการค้นคว้า ศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้บนเว็บไซต์ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนโปรแกรม มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาจัดทำเว็บไซต์ได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอดีดีลิงค์ จำกัด
*********ด่วนมาก******** - คิดค้นและพัฒนา Application ต่างๆ ที่รับบนอุปกรณืมือถือ (Google Play หรือ App Store) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี -ค้นคว้าและวิจัยพัฒนา Applicationใหม่ๆ เพื่อตอบสนองและมองเห็นว่ามีคนสนใจและใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการเขียน Application บน IOS หรือ Android หรือทั้งสองระบบได้ มีความสามารถในการในการใช้ JSON, REST API, Javascript, HTML5 มีความสามารถด้าน Database เช่น MySQL หรือ MSSQL
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จัดทำเอกสารในการบังคับคดี, เป็นผู้ช่วยทนาย,ติดตามยอดค้างชำระ,ยึดทรัพย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
ดูแลรับผิดชอบตวามเรียบร้อยในร้านอาหาร รวมถึงดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
รับออเดอร์ลูกค้า, เสริฟอาหารและเครื่องดื่ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
-บริหารและพัฒนาธุรกิจรถจักรยานยนต์ให้บรรลุเป้าหมาย -บริหารและพัฒนาการจัดกิจกรรมสนับสนุนการขาย -บริหารและวิเคราะห์ตลาดรถจักรยานยนต์ได้ -บริหารและพัฒนาบุคลากรสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารยอดขายและสามารถสนับสนุนการเปิดสาขาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จัดซื้ออาหารสดและหาคู่ค้าใหม่ๆ ดูแลสต๊อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด
จำน่าย สินค้าปประเภท ป้ายไฟประชาสัมพันธ์ LED Full color, สินค้าป้ายไฟวิ่ง LED Single color
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด
1. ควบคุมการทำงานฝ่ายบัญชีของบริษัท โดยควบคุมการทำงานของฝ่ายบัญชีให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตราฐานบัญชี และได้ข้อมูลตามกำหนดเวลา 2. งานปิดงบการเงินประจำปี ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 3. มีหน้าที่พิมพ์รายงานงบการเงินแต่ละเดือน ออกมาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท แต่ละรายการที่เกี่ยวข้องเช่น รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายการต่างๆที่ผิดปกติ 4. สอบทานกระทบยอดรายรับ รายจ่ายต่างๆ อาทิ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ลูกหนี้คงเหลือ เงินสด เงินฝากธนาคาร ซึ่งทำรายการมาจาก แผนกอื่นๆที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร และวางแผนในการเสียภาษีประจำปี 6. ให้ความรู้ด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และพัฒนาให้พนักงานบัญชีมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 7. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานบันทึกบัญชี งานจัดส่งภาษี ค่าใช้จ่ายทุกรายการมีหลักฐานเอกสารถูกต้อง เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด
กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลักร่วมกับผู้จัดการ ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆตรวจเช็คบัญชียอดรับ – จ่ายของบริษัท ควบคุมการหมุนเวียนของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ช่างยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ งานจัดรถรับสินค้า 2.ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการ งานโอนสินค้าระหว่างสาขา 3.ควบคุมดูแล และบริหารจัดการ งานจัดตารางงานและจ่ายงานให้กับคนขับรถบริษัท 4.ควบคุมดูแล และบริหารจัดการงานต่อรองราคาขนส่งกับเจ้าหนี้ขนส่ง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.ตรวจสอบและดูแลระบบงาน Frontend ของเว็บไซต์ 2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับแก้ HTML ริ้ง เนื้อหา 3.แก้ไขปัญหาการใช้งานของ user ให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด 4.ตรวจสอบระบบงานให้อยู่ภายใต้ SEO 5.วิเคราะห์และออกแบบหน้าเว็บใหม่และปรับปรุงหน้าเว็บเก่าให้ลูกค้าใช้งานง่าย 6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
กำหนดกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด กำหนดแผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานการทำงานตาม KPI ให้ผู้บริหารประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1. ทำการตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามตำแหน่งจัดเก็บ 2.ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานรับและงานจัดเก็บสินค้าให้ตรงตามตำแหน่งจัดเก็บ 3.จัดเก็บสินค้าและรับคืนสินค้าจากลูกค้า 4.ทำการนับสต๊อกสินค้าตามรอบที่กำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.อุบลไอเฟค
ซ่อมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ต่อพ่งอื่นๆ รวมถึงซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่อง printer เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.อุบลไอเฟค
ส่งสินค้า วางบิล รับออเดอร์สินค้า ส่งเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
บริหารจัดการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 2.คอยซ่อมและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามที่หน่วยงาน ต่าง ๆ ร้องขอ 3.ทำการเดินสายแลนด์ต่างๆ กรณีหน่วยงานต่างๆ ร้องขอในสาขารังสิต 4.คอยประสานงานกับ IT Support ประจำสำนักงานใหญ่ 5.อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 6.ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันที พร้อมมาสัมภาษณ์ และคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 045-352802 ฝ่ายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 235 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ support@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+