หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ภคินภวัต จำกัด
- งานสรรหา-ว่าจ้างบุคลากร - จัดทำค่าจ้าง+สวัสดิการ +ประกันสังคม+ภาษี ผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป PayDay - ดูแลงานระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และตรงเวลาที่กำหนด • ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครบรอบปีการทำงาน • รับผิดชอบดูแลอัตราค้างจ้าง และสวัสดิการของพนักงาน งานด้านธุรการทั้งหมดของสโตร์ และให้คำแนะนำในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสโตร์ • ดูแลและจัดสรรสวัสดิการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน • จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมพนักงานและเป็นผู้ช่วยหากคณะกรรมพนักงาน จัดให้มีกิจกรรมเกิดขึ้น • จัดตารางกะพนักงานในแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
บริหารงาน HRM HRD ทั้งระบบ มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
- บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและทิศทางของพนักงานบุคคล - กำหนดกฎระเบียบต่างๆ และคู่มือพนักงาน พร้อมปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
ดูแล บริหารบ้านพักคนงาน ตามโครงการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-จัดเตรียม และดำเนินโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -อำนวยความสะดวกในห้องฝึกอบรม ประชุม สัมมนาแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดทำรายงานการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -จัดทำฐานข้อมูลวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
- ประสายงานทั่วไป - รับโทรศัพท์ - จัดเตรียมเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
- จัดทำและบันทึกเอกสารการลาของพนักงาน - จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลเงินเดือน - จัดทำและติดต่องานประกันสังคม - วางแผนการปฏิบัติงานด้านค่าจ้างเงินเดือน - ดูแลงานสรรหาบุคลากร - เอกสารการจ้างงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
-มีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน HR ทั้งระบบทั้งงานด้านง HRM และ HRD -มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ ISO และ KPI -กำหนดนโยบายเกียวกับการบริหารงานบุคคลและการวางแผนทั้งระบบ บริหารคน บริหารงาน -กำหนดแผนงาน + เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
วางแผนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครทั้งองค์กรตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดูแลรับผิดชอบกระบวนการการสรรหาพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว และนักศึกษาฝึกงาน รับผิดชอบกระบวนการการจ้างงาน การประเมินผลพนักงานผ่านทดลองงาน การลาออก และการโอนย้ายพนักงาน พัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาและการว่าจ้างให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและสรรหาเครื่องมือต่างๆในการสรรหาพนักงาน ดูแลและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การว่าจ้าง และอัตรากำลังคน ดูแลความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร อบรมปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ให้รู้ถึงกฎระบียบข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆในการปฎิบัติ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานเริ่มงานใหม่ Criminal background checks of employees.  จัดทำสัญญาจ้างงานพนักงานประจำ และรายวัน สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
- จัดทำข้อมูลพนักงานเข้าระบบค่าจ้างเงินเดือน - จัดทำและตรวจสอบข้อมูลการขาด ลา มาสายของพนักงาน - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - เบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน - สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การว่าจ้างพนักงาน - งานด้านรายงานประจำเดือนต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
1. วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังคน และติดตามงานสรรหา ตลอดจนพัฒนาวิธีการรับสมัครใหม่ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ทันเวลาตามที่กำหนดและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการคำนวณข้อมูลเงินเดือนและผลตอบแทน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการจ่ายผลตอบแทน สนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา 3. กำกับดูแลและตรวจสอบการประเมินผลการทำงานของพนักงาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของพนักงาน 4. กำหนด/วางแผนงานการฝึกอบรมประจำปี ,จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรให้สอด คล้องกับนโยบายของบริษัท และพัฒนาแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานหลังการฝึกอบรมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ควบคุมและดูแลให้บุคลากรในบริษัทปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 6. การสนับสนุนและจัดทำสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด
รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร ,ด้านเงินเดือนพนักงานรายเดือนและรายวัน ,ประกันสังคม,ภาษี,ดูแลสวัสดิการพนักงาน และกฎระเบียบบริษัทฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด
-ดูแลงานทางด้าน Trianning ภายในบริษัท -ติดต่อประสานงานด้าน Training -จัดการฝึกอบรมพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำ Training Plan ประจำเดือน -จัดทำเอกสารประกอบการ Train -สรรหาพนักงานและรับผิดชอบงานทางด้าน HR บางส่วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
ดูแลทั้งระบบของ HR
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
-สรรหาว่าจ้างทั้งระบบ -สนับสนุนงานด้านอื่นๆในแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบขาด ลา มาสาย ของพนักงาน จัดทำบัตรพนักงานและการสแกนนิ้ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1. งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง-คัดเลือกเบื้องต้น 2. บันทึกรวบรวม ขาด ลา สาย OT. 3. จัดทำเงินเดือน-ค่าจ้าง 4. งานด้านประกันสังคม (แจ้งเข้า-ออก,กองทุน,เงินสมทบ) 5. งานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. งานด้านกองทุนคนพิการ 7. งานด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน 8. งานด้านแรงงานต่างด้าว 9. งานกิจกรรมต่างๆของโรงงานประจำปี 10. ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
ดูแลเอกสารกฏหมายต่างๆ และเอกสารขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์ คลาส ออโตโมบิลี่ จำกัด
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการสรรหา การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ การพัฒนาและฝึกอบรม พนักงานสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและบริษัทเอกชน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 984 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+