เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.สรรหาว่าจ้าง -ทำการสรรหาพนักงานตามตำแหน่งว่างจากแหล่งต่างๆ -สัมภาษณ์ / คัดเลือกพนักงาน -จัดทำสัญญาว่าจ้าง 2.การฝึกอบรม -จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -เมื่อมีพนักงานลาออกมีการทำ exit interview 3.Time Attendant -ตรวจสอบเวลาการมาปฏิบัติงาน ของพนักงาน office / PC -คำนวน OT /ขาด / ลา / มาสาย -ควบคุมการลาทุกประเภทให้อยู่ในเกณฑ์ของบริษัท 4.การจัดทำเงินเดือนและรายงานต่างๆ -ทำเงินเดือน -จัดทำ ภงด1 ,1ก -สลิปเงินเดือน -ประกันสังคม -แจ้งพนักงานเข้า - ออก ต่อประกันสังคม -กท 20 กองทุนทดแทน -
23 เมษายน 2561
HR+admin
1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อต่อใบอนุญาติทำงานให้กับพนักงานพม่า 2.ดูแลประสานงานทั้งในและนอกองค์กร 3.ดูแลสวัสดีการพนักงานปฎิบัติการสาขา 4.จัดเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลเอกสารประวัติพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งองค์กร
23 เมษายน 2561
ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1.จัดทำ Trainig Road Map 2.จัดทำสัมมนาประจำปี(พนักงานขาย,พนักงานOffice,ผู้บริหาร) 3.ประสานงานอบรมทั้งภายนอกและภายใน 4.สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร 5.ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 6.จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 7.สรุปค่าใช้จ่ายอบรมทั้งปี 8.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 9.เป็นพิธีกรภายในองค์กร 10.ประเมินผลอบรมและติดตามผู้อบรม 11.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(สรรหา-ว่าจ้าง)
1. การสรรหา ดำเนินการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการขององค์กร ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯและประมาณการ อัตรากำลังในแต่ละปี เริ่มจาก ประกาศ รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือก ทำสัญญา ทดลองงาน ประเมินผลการทดลองงาน และ บรรจุ 2. งานทะเบียน จัดทำเอกสารด้านงานสรรหาทั้งหมด โดยการเก็บรวมรวมและปรับปรุงทะเบียนประวัติพนักงาน เงินเดือน ค่าจ้าง ผลการปฏิบัติงาน อายุงาน ระดับตำแหน่ง ฯลฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อทำกา
23 เมษายน 2561
บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
จนท.สรรหา (มีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป)
1.สรรหาพนักงาน PC เเละสำนักงานที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ 2.ติดต่อนัดผู้สมัครงานมาสัมภาษณ์เบื้องต้น 3.ดูเเลข้อมูลใน Web Site ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 4.ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหา เเละว่าจ้างบุคคลากร เพื่อนำเสนอทางต้นสังกัด 5.ทำสัญญาจ้าง 6.คีย์ใบคำขออัตรากำลังพล 7.สรุปการมาทำงานประจำวัน 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
23 เมษายน 2561
รับสมัครพนักงานธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์ มีที่พัก เงินเดือน 12000-25000 บาท/เดือน มีตำแหน่งที่สามารถสื่อสา่รภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ และตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ภาษา
เราเป็นบริษัทที่มั่นคงประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์กึ่งโรงแรมให้เช่ามากกว่า 20 ปีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1.ธุรการประจำอพาร์ทเม้นต์ ระดับพนักงานทั่วไป-ระดับหัวหน้า (เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 2.โอเปอร์เรเตอร์ Operator (เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 3.แม่บ้านประจำอพาร์ทเม้นท์ (เพศหญิงไม่เกิน 40 ปี) 4.ช่างซ่อมบำรุงประจำอพาร์ทเม้นท์ ( เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี) ***พนักงานทุกตำแหน่งต้องการทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์***
23 เมษายน 2561
บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-25,000
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training
- จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท - จัดทำเอกสาร/สื่อ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม - เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตรที่รับผิดชอบ - สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ประสานงาน ติดตาม และสรุปการประเมินผลพนักงาน (บางตำแหน่ง) - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์
23 เมษายน 2561
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 - 16,000 บาท
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ - รวบรวมคัดเลือกใบสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นัดสัมภาษณ์ ทดสอบ ประเมินความรู้ความสามารถ - ติดตามผลการคัดเลือกผู้สมัครจากหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานทั่วไป - ออกบูธรับสมัครงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-18,000
Recruitment Specialist (สังกัด บริษัทสนับสนุนธนาคารกสิกรไทย)
1.วางแผนการสรรหาพนักงาน วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาแหล่งของผู้สมัครตามตำแหน่งที่องค์กรต้องการและเป้าหมายที่กำหนด 2.ประสานงานกับสถาบันภายนอก เพื่อแนะนำตำแหน่งงานในองค์กรให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ 3.ดำเนินการสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามอัตรากำลัง (Capacity) คุณสมบัติและทักษะที่ต้องการ 4.ดูแลงานสรรหาโดยรวมทั้งผู้สมัครจากภายใน Internal และภายนอก External 5.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ สวัสดิการพนักงานก่อนเริ่มงาน 6.แก้ปัญหาต่างๆในความรับผิดชอบของตน
23 เมษายน 2561
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 40,000 - 45,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 892 งาน

« 1 ... 14 15 16 17 18 ... 90 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560