หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : - Update log-in,User name,Passwordเมื่อมีคนเข้า-ออกกับฝ่ายIT - Update ตำแหน่งงานใน Website - สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯมีการติดต่อกับRecruitment Center ในการหาผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท - การทำแบบทดสอบต้องเหมาะสม (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)และคัดเลือกได้แม่นยำ - การสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน - จัดทำ Organization Chart ให้Updateเสมอ - มีการ Updateเอกสาร Job Description ที่เขียนใน ISO - ทบทวนและจัดทำเอกสารสรรหา-ว่าจ้าง ตามระบบ ISO - สรุปรายงานการทำManpower Planningในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล - การสัมภาษณ์พนักงานเมื่อมีพนักงานลาออกจากบริษัทฯ - จัดทำสรุปรายงานการเข้าออก(การTurnover)ของพนักงานในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล - จัดทำสรุปผลการทำงานและปรับปรุงแผนKPIให้สอดคล้องกับสภาพการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เว็ทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. งานสรรหาบุคลากร - งานสรรหา ข้อมูลแหล่งงาน ประสานงานลงโฆษณากับสื่อ รวบรวมใบสมัคร - คัดเลือกใบสมัคร ประสานงานการคัดเลือก จัดเตรียมสถานที่สัมภาษณ์ - รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่ ดำเนินการพิมพ์สัญญาจ้าง งาน และนำเสนอของอนุมัติการทำสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ ติดตามเอกสารการ ประเมินผลพนักงานทดลองงาน 2. งานค่าจ้างเงินเดือน - ตรวจสอบและบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน สรุปเวลาทำงานของพนักงาน - งานคำนวณค่าจ้างและจ่ายค่าจ้าง ตรวจสอบผลการคำนวณ สรุปรายงานการจ่าย ค่าจ้างเงินเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และนำส่งข้อมูลให้ธนาคาร - งานรายงานและภาษี จัดทำรายงานประกันสังคม และนำส่งเงินสมทบ - จัดทำรายงานภาษีเงินได้ของพนักงาน นำส่งรายงาน และอำนวยความสะดวก ในการกรอกแบบ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้พนักงาน 3. งานด้านสวัสดิการพนักงาน - งานเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ดูแลการเบิกจ่ายแบบฟอร์มพนักงาน - ประสานงานการเบิกจ่ายประกันสังคัมและกองทุนเงินทดแทน และอื่นๆ - งานนำส่งรายงาน จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันอุบัติเหตุ 4. งานด้านการฝึกอบรม - งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม และดำเนินการจัดฝึกอบรม - ประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม - สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม นำเสนอผลการประเมินและ ติดตามผลต่อผู้บังคับบัญชา 5. งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ดำเนินการจัดกิจกรรม พนักงาน ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การดูแลความเรียบร้อยของรถยนต์บริษัท การต่อประกันภัย พรบ. ภาษี รถยนต์ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
-จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล -สรรหาบุคคลากรตามความต้องการแต่ละแผนก -คิดค่าแรง -ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงานและโรงงาน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอก บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด
ฝึกอบรมลูกค้าสมาชิกจุดรับชำระบิล AIS ฝึกอบรมลูกค้าตู้เติมเงินมือถือ bb online
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานแต่ละตำแหน่ง 2.เตรียมการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 3.จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อว่าจ้างพนักงานใหม่ 4.ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สรุปรายงานอัตรากำลังคน รายงานการสรรหาและคัดเลือก หรือรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า 6.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการให้พนักงาน - ทำประกันสังคม ภาษี OT คิดบัตรตอก - ทำประวัติพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
-มีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนงานด้านการบริหาร จัดการ บุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ -ดำเนินงาน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อหาจุดบกพร่อง และพัฒนางานต่อไปได้ - สร้างแรงบันดาลใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว - สรรหาคัดเลือกบุคลากร, update organize ,KPI ,JDประเมินผล - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน -ตรวจสอบงานบุคคล ตั้งแต่กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งหมดตั้งแต่การรับพนักงานเข้าใหม่การมีสวัสดิการ ตลอดจนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน - กำกับดูแล, ตรวจสอบ, วางแผนงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของบริษัทฯ - ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง, ชี้แจง, รายงาน, เสนอแนะ, แนวทางแก้ไขในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่อที่ประชุม และรับนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย - กำกับดูแลงานของฝ่ายบุคคล เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนกำลังคน, งานด้านการบริหารค่าตอบแทน, งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, งานด้านสรรหาว่าจ้างบุคลากร, กำกับดูแลนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น - ส่งรายงานต่างๆ ให้สรรพากรและประกันสังคม - กำกับดูแลงานของฝ่ายธุรการ เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั่วไป, งานด้านจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานทั้งหมด -ดูแลการปฏิบัติงานของบริษํท Outsource ด้านแม่บ้านและ รปภ. -ดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท -ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
NGEE THYE METAL WORK CO.,LTD
- คิดค่าแรง,จัดทะเบียนประวัติพนักงาน - เตรียมเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
สรรหาว่าจ้าง,ปฐมนิเทศน์พนักงาน,งานฝึกอบรมพนักงาน,จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน, งานประกันสังคม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด
จัดทำประวัติพนักงาน รวบรวมข้อมูลสถิติการมาทำงานของพนักงาน การขาด ลา มาสาย แจ้งเข้าออกประกันสังคม สรุปรายงานการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่, สัญญาจ้างงาน, ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน, ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด
- สรรหาคัดเลือกบุคลากร - งานด้านประกันสังคมของพนักงาน - เอกสารระบบ ISO - งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน - งานด้านความปลอดภัย - ชีวอนามัย แรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟู้ด โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด
มีความรู้และประสบการณ์งานด้านบุคคล อย่างน้อย 2 ปี มีประสบการณ์ด้านงาน Recruit บันทึกสถิติ ขาดลา มาสาย ติดต่อหน่วยงานราชการ ประกันสังคม กรมแรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
รับผิดชอบการทำเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจ่ายค่ารถให้กับพนักงานใหม่มาปฐมนิเทศ -สั่งอาหารว่าง ขนม + กาแฟ -รับผิดชอบเรื่องแจกยูนิฟอร์มให้กับพนักงานใหม่ -รวบรวมรายชื่อพนักงานที่มาอบรม หรือ ไม่มาอบรม ส่งให้ฝ่ายฝึกอบรมสำนักงานใหญ่ -ดูแลเรื่องการรับสมัครงานพนักงานทดแทนคนลาออก ส่งให้ผู้จัดการสัมภาษณ์ -ทำสภาพการทำงานของพนักงานในสาขาส่งให้แผนกเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิลาตากแกรนิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ดูแลงานด้านบุคคล ฝึกอบรม และพัฒนาระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Internet Business Network Co.,Ltd
- Manipulate the recruitment process - Plan and implement training programs (e.g. Oreintaion, Information Training) - Monitor and handle labor working hour - Responsible for Company library system - Responsible for Compensation and Benefits (Include Payroll, Social security and Personel Income Tax) - Responsible for Company's activities and announcement to company's members - Enforce the company policy, rules and regulations - Responsible for a Performance Processing Development (e.g. Staffs Evaluation and KPIs) -Responsible for an office supply and inventory management - Working on Mon – Sat 8.30 am - 5.30 pm
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Internet Business Network Co.,Ltd
- Responsible for training course design or customize for each client's organization. - Create game or activity for developing the staffs of each organization in many areas such as management, sales and marketing, customer services etc. - Organize team building program and activity for the client
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮาเคมเพ้นท์ จำกัด
คัดสรรบุคคลตรงตามฝ่ายที่แจ้งให้ทราบ สรรหา ว่าจ้าง จัดทำค่าตอบแทน และจ่ายเงินให้พนักงานรายวัน ทุกวันเสาร์ แจ้งเข้า และออกประกันสังคม เช็คเวลาตอกบัตรพนักงาาน แจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงาน วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น-17.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 978 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 49 »


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+