หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เคซีเอส มุ่งพัฒนา จำกัด
รวมรวมข้อมูลพนักงาน เก็บข้อมูลพนักงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
- รับผิดชอบเรื่องการจัดทำเงินเดือนและภาษี - ดูแลเรื่องการขาด ลา สาย กะการทำงานของพนักงาน - จัดทำรายงานเงินเดือนและค่าล่วงเวลา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาบุคลากร,สัญญาจ้าง,ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การจัดทำ Report สถิติต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ดูแลฉาก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
1. วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังคน และติดตามงานสรรหา ตลอดจนพัฒนาวิธีการรับสมัครใหม่ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ทันเวลาตามที่กำหนดและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการคำนวณข้อมูลเงินเดือนและผลตอบแทน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการจ่ายผลตอบแทน สนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา 3. กำกับดูแลและตรวจสอบการประเมินผลการทำงานของพนักงาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของพนักงาน 4. กำหนด/วางแผนงานการฝึกอบรมประจำปี ,จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรให้สอด คล้องกับนโยบายของบริษัท และพัฒนาแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานหลังการฝึกอบรมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ควบคุมและดูแลให้บุคลากรในบริษัทปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 6. การสนับสนุนและจัดทำสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AUDREY GROUP INCORPORATION CO.,LTD.
1.นำฝึกอบรมตามโครงสร้างที่วางไว้ 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบโครงการอบรม 3. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละด้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AUDREY GROUP INCORPORATION CO.,LTD.
1. ทำเงินเดือนในโปรแกรมสำเร็จรูป B-Plus 2. งานสถิติข้อมูลการปฏิบัติงาน บันทึกเอกสารการขาด การลาของพนักงาน รวมถึงเชค OT ของพนักงาน คีย์ข้อมูลลงระบบโปรแกรม B-Plus
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
- ควบคุมและดูแลบริหารจัดการงาน HRM ทั้งระบบ และงานด้านความปลอดภัยฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รามบุตรี วิลเลจ จำกัด
-ตรวจเช็คเวลา เข้า - ออก พนักงาน -รับสมัครงาน -แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทให้พนักงานทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด
ดูแลงานฝึกอบรมเป็นหลัก งานแรงงานสัมพันธ์ งานด้านการสรรหา และงานด้านธุรการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
-ตรวจ Time Attendance -จัดทำเงินเดือน -ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,ประกันสังคมฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
Maintain day to day administrative tasks such as support messenger, maid Coordinate about welfare issue such as Provident Fund, Social Security Fund, Group Insurance Prepare time attendance report Support other job assigned by management level.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ออฟติมอล กรุ๊ป
1.มีความรู้และประสบการณ์ HRD,HRM, Strategic HR. 2.มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.เป็นผู้มีความคิดเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นที่ผลงาน มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ 4.มีภาวะความเป็นผู้นำสูง 5.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิวตี้โปรเฟรชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
ดูแลด้านงานบุคคล/วางแผนหรือจัดฝึกอบรม จัดการการบริหารและพัฒนาบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
สรรหาพนักงานตามที่บริษัทฯกำหนด ติดต่อประสานกับหน่วยราชการ โรงเรียน ฯ ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครงาน สามารถเดินทางภายในกรุงเทพฯได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด
กำหนดกลยุทธ์และความต้องการด้านเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา รวมถึงจัดการช่องทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วิเคราะห์และวางแผนการจัดอบรมต่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร วางแผนและควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI) รวมทั้งบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทน บริหารและพัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน บริหารงานบำรุงอาคารสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทรีบีแอนด์ พี จำกัด
รับผิดชอบดูแลงานของฝ่ายบุคคลทั้งระบบ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด
-งานสรรหา/ว่าจ้าง -งานค่าจ้าง/สวัสดิการ -งานฝึกอบรม -งานธุรการบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- กำหนดแผนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในด้านการสรรหาว่างจ้าง การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลากร - กำหนดแผนงานและควบคุมดูแลพัฒนาองค์กรและจัดการฝึกอบรมให้กับฝ่ายต่างๆ - ติดตามและประเมิณความสำเร็จในการออกแบบระบบงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและการจัดฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้นและมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการจัดการฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1023 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 52 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+