หางาน สมัครงาน > จังหวัด ขอนแก่น

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. นำเสนอขายส่ง สินค้าไอที ได้แก่ คอมพิเตอร์เคส (Case) คอมพิวเตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) และ อุปกรณ์เกมเมอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Gview Chila และ Gentec 2. วางแผนการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายตามที่วางไว้ 3. เข้าพบลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการกับลูกค้า 4. ดูแลลูกค้าภาคอีสาน 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ดูแล ประสานงาน และวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1. วางแผนและพัฒนางานด้านความปลอดภัย 2. ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 3. ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน 4. ร่วมสอบสวน แก้ปัญหา และหาแนวทางป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1.กําหนดทิศทาง นโยบายและแผนงานเปาหมายในการผลิตรวมหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งวิธีการทํางาน ใหทีมปฎิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค 2.จัดทําแผนงาน ควบคุมดานการผลิต ปฎิบัติตามแผนงานใหไดทุกกระบวนการ ตรวจสสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฎิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง 2.1.วัตถุดิบ/อุปกรณ/วัสดุสิ้นเปลือง/สินคาสําเร็จรูป 2.2.คุณภาพของผลิตภัณฑ 2.3.ตนทุนของการผลิต 2.4.ศักยภาพในการผลิต และการปฎิบัติตามแผนการผลิตในแตละกระบวนการ 2.5.การสงมอบงานที่ตรงเวลา 2.6.ควบคุมงานบริหารการคลัง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินคาในโรงงาน ตั้งแตการเขาของวัตถุดิบ จนถึงการสงมอบใหฝายคลังสินคาใหเปน ไปตามมาตราฐาน และแผนงานที่กําหนด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในดานคุณภาพ ตนทุน ปริมาณ และเวลาการสงมอบ 4.รับผิดชอบ ตรวจสอบและทวนสอบทั้งในขั้นตอน เตรียมงาน ระบบการทํางานในดานตาง ๆ การจัดเรียง ลําดับความสําคัญของงาน การวางแผนระบบการจัดการโรงงาน รวมทั้งการติดตามการทํางานของพนักงานใน โรงงานอยางใกลชิด 5.วิเคราะหหาสาเหตุของปญหางาน องคประกอบตาง ๆ ที่เปนตนเหตุของปญหา และอุปสรรคในการปฎิบัติ งานเพื่อใชในการวางแผน ปองกัน และแกไขปญหา 6.ประสานงานกับหนวยงานภายในอื่น ๆ เชน จัดซื้อ,คลังสินคา,Production Planning,ฯลฯ ใหการดําเนิน งานไปในทิศทางเดียวกัน และเปนไปตามแผนงานที่กําหนด ติดตอและประสานงาน กับหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวของกับการผลิต 7.พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใชในการผลิตดวยเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมงานพัฒนาดานเทคนิค/เทคโนโลยี เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต/ อุปกรณชวยผลิตใหมีประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด รวมทั้งการ Preventive Maintenance อยางตอเนื่อง 8.ควบคุมดูแลการซอมบํารุง การบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการผลิต แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง การผลิต กําหนดวิธีการปองกัน 9.จัดทํา และตรวจสอบรายงานการผลิตรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน สรุปผลและจัดทําสถิติเพื่อนําเสนอ ตอผูบริหารลําดับตอไป 10.ควบคุมคาใชจายของแผนกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 11.วางแผนดานกําลังคนใหเหมาะสมกับงาน 12.ในกรณีสรรหาพนักงานในทีมเพิ่มเติม ตองประสานงานหนวยงาน HR ในการเขียนคุณสมบัติของผูที่ ตองการรับสมัคร รวมทั้ง Feedback หลังสัมภาษณใหหนวยงาน HR พรอมทั้งประเมินการทดลองงานของผู ใตบังคับบัญชา 13.พัฒนาบุคคลากรใหมีศักยภาพในการทํางานสูงสุด อบรมพนักงานในบังคับบัญชาเกี่ยวกับเทคนิคการ ปฎิบัติงาน การลดขั้นตอนยุงยากในการปฎิบัติงาน ความปลอดภัยในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตในการทํางาน สรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา 14.ประเมินผลการปาบัติงานหนาที่ของพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือน หรืออื่น ๆ 15.กําหนด มีสวนรวม และดําเนินการประชุม แกผูเกี่ยวของทุกฝายในองคกรเพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานของ แผนก เพื่อการพัฒนาปรับปรุง หรือแกไขใหไดตามเปาหมายของบริษัท ฯ 16.จัดทําเอกสารขั้นตอนการทํางาน Work Procedure และรายละเอียดงาน Work Imstruction เสนอผู บังคับบัญชาพิจารณา และ Update ทุก ๆ 6 เดือน 17.งานในสวนอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา และบริษัท ฯ ---------------------------------------- สวัสดิการ 1.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2.เงินชวยเหลือตาง ๆ เชน ชวยเหลืองานแตงงาน ชวยเหลืองานบวช เปนตน 3.ตรวจสุขภาพประจําป 4.ปรับเงินเดือนประจําป 5.มีที่พักฟรี เปนตน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
-ควบคุมดูเเลคลังสินค้าสำเร็จรูป -จัดทำเเละดูเเลสต็อกสินค้า -มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
แนะนำสินค้าที่ได้รับมอบหมาย จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย สามารถทำงานวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เสนอขายสินค้า (โทรศัพท์มือถือ OPPO)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
-นำเสนอขายเครื่องถ่ายเอกสาร ( Multi Function Digital Printing ) ยี่ห้อ Konica Minola มีทั้งจำหน่ายและให้เช่า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-จัดทำรายงานและประสานงาน (Direct report to BFKT) -มีทักษะในการวางแผนในการทำงานในส่วนงาน วิศวกรรม -สามารถปฏิบัติงานตาม Site งานที่ระบุไว้ (ต่างจังหวัด) -สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้คล่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-จัดทำรายงานและประสานงาน (Direct report to PM) -มีทักษะในการวางแผนในการทำงานในส่วนงาน วิศวกรรม -สามารถปฏิบัติงานตาม Site งานที่ระบุไว้ (ต่างจังหวัด) -สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้คล่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายทีวี ยี่ห้อ LG รายได้ 350/วัน งานเริ่ม 1มิ.ย-31ก.ค2557 (2เดือน) มีโอกาศได้ปรับเป็นพนักงานประจำสาขาห้างฯทั่วประเทศ ( เลือกห้างทำได้ มาก่อนมีสิทธ์ก่อน )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
1.รับผิดชอบการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่น 2.ดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัท 3.ขยายฐานลูกค้าใหม่และดูแลการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ดูแลเขตการขาย ตามที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นพนักงานประจำขายสียี่ห้อนิปปอน รายได้ 9,000 บ.+Incentive+Commission+OT+เบี้ยขยัน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่งพนักงานขาย - แนะนำสินค้าไอทีเช่น Computer, Notebook, Monitor - Printer, Smartphone - ตรวจสอบสินค้าในสาขา ตำแหน่งช่างเทคนิค - ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบอาการชำรุดต่างๆของสินค้า - ดูแลสาขา - สามารถอธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
-วางแผนงาน -ควบคุมงาน -ติดตามงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
-บริหารโครงการ -วางแผนงาน -ติดตามงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงาน เร่งรัด ติดตามงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ได้คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 204 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+