เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Surveyor(ช่างสำรวจ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกิี่ยวกบการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ ลักษณะและขนาดของภูมูประเทศทางพื้นดินและจาก ภาพถ่ายทางอากาศและการทําบนทักข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจการทําแผนที่ แบบต่างๆ โดยอาศยข้อมูลจากการสำรวจ และปฏิบตัหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นีโอ เอสเตท คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
Site Engineer
1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา
21 มิถุนายน 2561
Foreman
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด 3. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 4. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 6. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอน
21 มิถุนายน 2561
พนักงานขายตั๋ว (โครงการถนนคนเดินเฉวง อ.เกาะสมุย)
-สามารถทำงานทางด้านบัญชี รายรับ - รายจ่าย -สรุปยอดรายได้การขายตั๋ว -สามารถขายตั๋วเรือ ตั๋วรถได้ -สามารถทำคอมพิวเตอร์ โปรแกรม WORD , EXCEL ได้ดี -มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 ด่วน   เงินเดือน : 9,000 - 10,000
พนักงานขับรถรับ - ส่ง ลูกค้า ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่ในแผนกโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 2.ขับรถรับ ส่ง พนักงานที่มีภาระกิจในการติดต่องานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ 3.บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ไปใช้ การเติมน้ำมัน ระยะทางการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 4.ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง และดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต์ให้พร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 5.ขับรถรับ - ส่ง ลูกค้าที่มาใช้บริการของท่าเรือเพื่อลงเรือในเที่ยวเวลาที่กำหนด 6.ดูแล และ หาข้อบกพร่องในการทำงาน เพื่อนำมาทำการปรับปรุงแก้ไข และดูแลรักษาผลป
21 มิถุนายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,600 บาท
นายเรือ (เรือลำใหม่)
ควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา และดูแลด้านการเดินเรือให้ถูกต้องปลอดภัย
21 มิถุนายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกผลิต(ไอโอดีเซล)
1.มอบหมายงานและดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 2.กำหนดแผนการผลิตประจำวันและมอบหมายให้พนักงานผลิตดำเนินการผลิต 3.ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4.ควบคุมดูแล การจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตให้พร้อม 5.ทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา 6.รับทราบปัญหาต่างๆ จากพนักงาน พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน 7.สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน และวิเคราะห์ พร้อมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในกร
21 มิถุนายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-11,500
ช่างเชื่อม
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเชื่อมทั้งหมด - เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
21 มิถุนายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์ (เรือลำใหม่)
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 3. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกล ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ และระบบต่างๆ ของเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 5. เป็นผู้ช่วยรองต้นกลนการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งา
21 มิถุนายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 13,000 – 14,000
กลาสี (เรือลำใหม่)
1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อรถเคลื่อนขึ้นจากเรือ 3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า 4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรื
21 มิถุนายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 335 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 34 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560