หางาน สมัครงาน > เขต ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง • ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดและจำเป็นของขบวนรถไฟฟ้าต่อการเดินรถ • ควบคุมรถไฟฟ้าตามเวลา สถานที่ที่กำหนดและได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อปฏิบัติงาน, คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการเดินรถ • งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานควบคุมรถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลการจัดทำค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน • ดูแลและจัดทำสวัสดิการประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย • ดูแลการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน, การบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน, บัตรพนักงาน และบัตรโดยสารของพนักงาน • ดูแลการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน • ดูแลการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี • จัดทำหนังสือแจ้งพนักงานและหน่วยงาน รวมถึงจัดทำรายงานต่าง ๆ • ดูแลโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล (Compu Power)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1. ประกาศข่าวสารการเดินรถทั้งในสภาวะปกติ,สภาวะอุปกรณ์บกพร่องและสภาวะฉุกเฉินผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีในห้องควบคุมการเดินรถ 2. ควบคุมความปลอดภัยในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ 3. ทำหน้าที่ประกาศข้อมูลข่าวสารการเดินรถจาก CCR ไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ PA 4. ทำหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารการเดินรถผ่านระบบการส่งข้อความสั้น (SMS , PID) 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง ในกิจการที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเดินรถ 6. สอบการทำงานของ รปภ. OCC และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 7. รวบรวมและจัดทำรายงานประจำวัน (Daily Operations Summary) 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าควบคุมการเดินรถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•สนับสนุนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุงและระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง •สนับสนุนความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง •สนับสนุนการบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ •สนับสนุนการดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง •ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• สนับสนุนงานตามแผนเชิงกลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท • รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานการตลาดและแผนส่งเสริมการขายให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าให้สนใจบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท • บริหารและวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Communication) • วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและขายแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปให้มาใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด การสำรวจข้อมูลทางการตลาดและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกบริษัทฯ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับการออกแบบบัตรโดยสาร • เป็นพิธีกรในงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในบางโอกาส • งานด้านการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลการรวบรวม สรุปค่าใช้จ่าย และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน • รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท • การจัดทำงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน • จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณและรายงานอื่นๆ ทางการบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน • ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
**เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ วันนี้-30 กันายายน 2557 **สอบข้อเขียนรุ่นที่ 1 วันที่ 2-20 มิถุนายน 2557 (ด่วน)และ สอบข้อเขียนรุ่นที่ 2 วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2557 1.วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง 2.วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและSCADA 3.วิศวกร ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์ 4.วิศวกร ระบบสื่อสาร 5.วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา 6.วิศวกร ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท •ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม •ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อวมภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 วางแผนงานซ่อมแซมและการบำรุงรักษา (CM / PM) อุปกรณ์ระบบอาคารและงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 ติดตามงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบอาคารและอาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานและตามแผนที่กำหนด 3 ควบคุมติดตามการจัดเก็บฐานข้อมูลการซ่มแซมอุปกรณ์ระบบอาคารในระบบ BMS : Building Management System 4 กำหนดและติดตามงานซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบอาคารตาม SLA (Service Level Agreement) ที่กำหนด 5 การควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบอาคาร และงานโครงการปรับปรุงอุปกรณ์และอาคารสถานที่ 6 จัดทำและติดตามงานระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 7 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญาบริการ และบริษัทผู้รับเหมา 8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ • สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (System Analyst) • เฝ้าสังเกตุและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ขับรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทและรถรับ-ส่งพนักงาน • สามารถขับรถและดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้ตลอดเวลา • รู้เส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาของผู้บริหารได้ในบางครั้ง • กรณีที่ต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ปรับปรุง แก้ไข แบบ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่รับผิดชอบให้ทันสมัย - จัดเก็บ ปรับปรุง ตรวจสอบ และจ่ายแจกเอกสารทางด้านเทคนิค - จัดทำ แบบ เอกสาร แบบฟอร์ม หรือ เอกสารอื่นๆขึ้นใหม่ หรือสำเนาจากต้นฉบับเดิมตามความต้องการใช้งาน - ควบคุม ดูแล การใช้งานห้องเอกสารของส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง - สนับสนุนการรวบรวม จัดทำ และปรับปรุงมาตรฐานวิศวกรรมของอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานในระบบรถไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธีใช้บริการรถไฟฟ้า MRT • ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Reliability), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้า - ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้า ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit) การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation) และงานซ่อมบำรุง (Maintenance Works) ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Safety and Environment Surveillance) - ตรวจสอบหลักฐานและค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย - ทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณ์ระบบอาคาร - งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่ - งานควบคุมการให้บริการของบริษัทคู่สัญญา - งานตรวจสอบด้านความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบอาคารบริหารและอาคารโรงอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอุปกรณ์ระบบอาคารมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ขับรถ 4 ล้อ จนถึงหัวราก (เทรเลอร์) ขนส่งสินค้าทั่วไป เช้น เม็ดพลาสติก ยางรถยนต์ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สแปนสเคป จำกัด
-ขายเคมีเคลือบพื้น -สินค้าอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
- รับผิดชอบวางแผน และคิดสร้างสรรกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายของบริษัท - สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะผลทางการตลาด - หาฐานลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย - สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ประชาสัมพันธ์บริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายผลิตภัณฑ์ นํ้ายาปรับผ้านุ่มไฮยีน เริ่มงาน 19 กันยายน - สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ทำงานศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (เวลา 11.00 - 20.00 น.)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายผลิตภัณฑ์ นํ้ายาปรับผ้านุ่มไฮยีน เริ่มงาน 19 กันยายน - สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ทำงานศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (เวลา 11.00 - 20.00 น.)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4330 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 217 »


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+