หางาน สมัครงาน > เขต ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บริหารจัดการระบบ Customer Relationship Management(CRM) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงานประจำเดือน - วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ และดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาด - ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรม การตลาด - งานจัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
-รับผิดชอบงานวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆของบริษัทฯ การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ -กำหนดดูแลและควบคุมกฎระเบียบ หลักเกณฑ์การฝึกอบรม -สามารถเป็นวิทยากรและจัดเตรียมหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน -บริหารจัดการโปรแกรมพัฒนาฝึกอบรมต่างๆทั้งภายในและภายนอก และการปฐมนิเทศให้เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรที่กำหนดไว้ -ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านสื่อการสอน ทะเบียนประวัติ และข้อมูลต่างๆของพนักงานในการฝึกอบรม -ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาและฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
-ดูแลกระบวนการงานสรรหาและว่าจ้างเพื่อจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ -ดูแลรับผิดชอบการทดสอบและสัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร -จัดทำโฆษณารับสมัครงานและออกแบบสื่อรับสมัครงานในทุกช่องทางการสรรหา : เว็บไซต์, Job Fair -ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหาและเสนอแนะแนวทาง ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดและสามารถให้คำปรึกษาในงานด้านสรรหาแก่หน่วยงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี -จัดทำรายงานการสรรหา อาทิ Manpower Update, Vacancy Status, Recruitment Status, Time for Replacement, และรายงานเชิงวิเคราะห์ด้านการสรรหาและพ้นสภาพของพนักงาน -ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ดูแลและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ - จัดทำค่าพารามิเตอร์สำหรับอัตราค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร - จัดเตรียมรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจติดตามข้อมูลจากระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติที่ผิดปกติ - สนับสนุนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการค่าโดยสารอัตโนมัติ - หน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารประกอบ บันทึกรายการเข้าโปรแกรมบัญชี ปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินงวดรายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภาษีอากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บริหารและบุคคลภายนอก • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ใบกำกับภาษีขาย จัดทำรายงานภาษีซื้อ พร้อมทั้งปิดภาษีซื้อ/ภาษีขาย • บันทึกรายการในใบสำคัญทั่วไป รายการปรับปรุงทุกสิ้นเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี และรายการปรับปรุงอื่น • รับวางบิล กำหนดจ่ายเช็คตามเงื่อนไขการชำระเงิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการรับวางบิลประจำวัน • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ลงบัญชีและตรวจสอบเอกสารรายการทางบัญชี - เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน - บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี - จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน - รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท - การจัดทำงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน - จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณและรายงานอื่นๆ ทางการบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน - ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ • สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (System Analyst) • เฝ้าสังเกตุและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Reliability), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้า - ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้า ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit) การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation) และงานซ่อมบำรุง (Maintenance Works) ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Safety and Environment Surveillance) - ตรวจสอบหลักฐานและค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย - ทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท •ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม •ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อวมภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
-บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบสุขาภิบาลและระบบน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยยน้ำให้เป็นไปตาตามมาตรฐาน -ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง -ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract) -บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• จัดทำตารางการเดินรถไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการของการเดินทางและสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสาร • จัดทำแผนความต้องการใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการ • จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประเภทผู้โดยสารและปริมาณผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้า • จัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาการเดินรถ • จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้อง • จัดเตรียมรายงานสถิติ และประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร/ เสนอต่อ รฟม. • สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการให้บริการ • สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานปฏิบัติการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 วางแผนงานซ่อมแซมและการบำรุงรักษา (CM / PM) อุปกรณ์ระบบอาคารและงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 ติดตามงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบอาคารและอาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานและตามแผนที่กำหนด 3 ควบคุมติดตามการจัดเก็บฐานข้อมูลการซ่มแซมอุปกรณ์ระบบอาคารในระบบ BMS : Building Management System 4 กำหนดและติดตามงานซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบอาคารตาม SLA (Service Level Agreement) ที่กำหนด 5 การควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบอาคาร และงานโครงการปรับปรุงอุปกรณ์และอาคารสถานที่ 6 จัดทำและติดตามงานระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 7 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญาบริการ และบริษัทผู้รับเหมา 8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
-รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน -ควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ -ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1.รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบน้ำ 2.ควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม - ระบบน้ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1.รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบ2.ควบคุมและระบายควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบอากาศ 3.ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมและระบายอากาศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA 3. ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง 4. ดำเนินการให้การและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA เป็นไปอย่างถูกต้อง 5. ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบสื่อสาร 3.ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง 4.ดำเนินการให้การบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบสื่อสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง 5.ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ศึกษา ออกแบบ จัดทำ งานทางวิศวกรรมและงานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ • ดำเนินการ ประสานงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินการงานซ่อมบำรุง รวมถึงผลการดำเนินการและความเชื่อถือได้ของระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ดูแลระบบ Computerized Maintenance Management Software (CMMS Administrator) และระบบสนับสนุนงานวิศวกรรมอื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์ - ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง - สนับสนุนการดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง - ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4459 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 223 »


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+