หางาน สมัครงาน > เขต ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 088-022-3885, 089-664-0337, 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีการเงินแก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
จัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีการเงินแก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจและวางแผนในการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนร่วมวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและทันเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
1. รับ-ส่งเอกสารหรือพนักงานในการติดต่องานของบริษัท 2. บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัท 4. ปฏิบัติงานตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. พนักงานขับรถมีค่าล่วงเวลาในกรณีปฏิบัติงานล่วงเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
-ให้ข้อมูลสินค้าและเสนอขายบ้านจัดสรร -สอบถามข้อมูลรายละเอียดลูกค้าและสรุปข้อมูล -บันทึกข้อมูลการรับลูกค้าและจัดทำรายงานการขาย -ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเงื่นอไขการชำระเงิน การขอสินเชื่อ -ติดตามและนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า -ตอบปัญหาข้อโต้แย้งในการขายจากการเข้าชมของลูกค้า -รับจองและประสานงานกับลูกค้าการทำสัญญาจะซื้อจะขาย -ส่งเงินเอกสารเกี่ยวกับการจองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงินในการรวบรวมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อ (Pre-Approved)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
งานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ จัดทำ Payment เบิกจ่ายงวดงานและคิดงานเพิ่ม-ลด ประสานผู้ควบคุมงาน ตัวแทนเจ้าของงาน และจัดทำรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ควบคุมการเบิกจ่ายของผู้รับเหมาย่อย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
รับผิดชอบงานถอดแบบโครงสร้าง-สถาปัตย์ จัดทำ BOQ เพื่อใช้ในการประมูล ประชุมชี้แจงแบบ/ดูสถานที่ก่อสร้าง/สืบราคาวัสดุและค่าแรง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
ตรวจสอบ จัดเตรียมวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ตามแผนงาน และควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา มอบหมายและควบคุมการทำงานของทีมผู้รับเหมา ให้จำนวนคนงานพอเพียงกับปริมาณงาน ตรวจสอบผลการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามขั้นตอนก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
ทำหน้าที่ draft man สำหรับงานโคลงสร้างและงานสถาปัตย์ประจำหน่วยงานก่อสร้าง เคลียร์แบบ Details จัดทำ Shop Drawing เพื่อสั่งขออนุมัติ ทำ as build drawing งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จัดซื้อ สืบราคา วัสดุก่อสร้าง&เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง หา supplier ต่อรองราคา ทำเอกสาร PO ทำรายงานการสั่งซื้อ บันทึกรับสินค้า รวบรวมเอกสารต่างๆ ติดตามการจัดส่งสินค้าวัสดุเข้าหน่วยงาน อื่นๆตามที่ฝ่ายได้มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
ดูแลบำรุงรักษาและให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานก่อสร้าง รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์และระบบต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทั้งในงานก่อสร้างและสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
ดูแลระบบ OS. Fire Wall , Net work , H/W, S/W
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
1.สรรหาบุคลากร ทำเอกสารงานบุคคล ทำสัญญาว่าจ้าง และประกันสังคม จัดทำ Payroll 2.จัดการงานด้านธุรการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
รับ-เบิก-จ่าย วัสดุก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์งานก่อสร้าง บันทึกสรุปเอกสาร จัดทำPR จัดทำประวัติทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำเอกสารต่างๆ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
รับผิดชอบงานถอดแบบโครงสร้าง-สถาปัตย์ จัดทำ BOQ เพื่อใช้ในการประมูล ประชุมชี้แจงแบบ/ดูสถานที่ก่อสร้าง/สืบราคาวัสดุและค่าแรง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน สามารถส่งมอบได้ทันกำหนด ดูแลเบิกจ่าย และควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ตรวจสอบการส่งมอบงาน เอกสาร อุปกรณ์หรือทรัพย์สินหลังปิดโครงการให้เรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
ดูแลโครงการประมุูลงาน บริหารและจัดการบุคลากร งาน งบประมาณ ตรวจสอบการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีว่า ควอลิเทค จำกัด
1. ออกตลาดหาลูกค้า 2. จัดทำเอกสารเสนอราคาให้ลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีไฟ และชอบท้าทายความสามารถทุ่มเทกับการทำงาน เข้าใจเรื่องของการตลาด สามารถวิเคราะห์และคิด Project งานได้ มีความสามารถทางการสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนและผู้อื่น หน้าทีความรับผิดชอบ : -นำเสนอสินค้า และบริการด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าตรง และลูกค้า Agency โฆษณา -รับผิดชอบดูแลและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ติดต่อประสานงาน รวมทั้งให้บริการก่อน ระหว่าง และหลังการขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีไฟ และชอบท้าทายความสามารถทุ่มเทกับการทำงาน เข้าใจเรื่องของการตลาด สามารถวิเคราะห์และคิด Project งานได้ มีความสามารถทางการสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนและผู้อื่น หน้าทีความรับผิดชอบ : -นำเสนอสินค้า และบริการด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าตรง และลูกค้า Agency โฆษณา -รับผิดชอบดูแลและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ติดต่อประสานงาน รวมทั้งให้บริการก่อน ระหว่าง และหลังการขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4439 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 222 »


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 088-022-3885, 089-664-0337, 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+